Odpisy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 479 slov
Počet zobrazení: 2 424
Tlačení: 168
Uložení: 205
Odpisy
 
Majetok podniku – všetky prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa a vytvára
 
Dlhodobý majetok
Znaky:
1. doba používa je dlhšia ako 1 rok
2. používaním sa opotrebúva
3. obstarávacia cena je u DHM viac 1700 EUR
   DNM viac 2400 EUR
 
Členenie DM:
a) odpisovaný – budovy, stroje
b) neodpisovaný – pozemky, pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti viac ako 3 roky, ktoré nedosiahli plodnosnú starobu
 
Odpisy – opotrebenie majetku vyjadrené v peniazoch
Oprávky – sčítané odpisy
Opotrebenie – postupná strata pôvodných úžitkových vlastností majetku
 
Postup pri daňovom opisovaní
v provom roku odpisovania zaradí do jednej z odpisovaných skupín
ak nie je možné zaradiť podľa prílohy Zákona do žiadnej ospisovanej skupiny, tak ho zaradíme do druhej odpisovanej skupiny
zvolíme metódu ospisovania, ktorú pre daný majetkok už neskôr nemôžeme zmeniť
pri výpočte odpisov vychádzamezo vstupnej ceny – táto cena sa môže zvýšiť o tech. zhodnotenie – hovoríme o zvýšenej vstupnej cene
vypočítané odpisy zaokrúhľujeme na celé eurá hore
 
odpis je interný zdroj financovania majetku
 
Druhové členenie nákladov
odpisy, rezervy a opravné položky nákladov na hos. činnosť
-  odpisy DHM
 
Členenie nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca
Všeobecný kalkulačný vzorec
1. priamy materiál
2. priame mzdy
3. ostatné priamé náklady
- odpisy
4. výrobná prevádzková réžia
- odpis výrobnej haly, stroja
5. správna réžia
- odpisy administratívnych budov a ich zariadenia
6. odbytové náklady
neviem ďalej doplniť

Členenie nákladov podľa závislosti objemu výkonov
1. fixné
a) absolútne
- odpisy jednotlivého DM – časť výrobnej réžie a správnej
 
b) relatívne
- odpisy za celý podnik
 
Členenie nákladov v účtovníctve
1. Náklady z bežnej činnosti
a) náklady na hos. činnosť
- odpisy

ako sa obstarávacia cena krátkodobého majetku dostáva do nákladov podniku? Dáme do nákladov – spotreby.
ako sa obstarávacia cena dlhodobého majetku dostáva do nákladov podniku? Odpisujeme.
 
DHM
- pozemky, umelecké diela, budovy, stroje
- pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti viac ako 3 roky
- samostatné hnuteľné veci, ktoré majú samostatné technicko – ekonomické určenie
- tech. zhodnotenie: modernizácia, nadstavba, prístavba, rekonštrukcia
- ťažné zvieratá, základné stádo
- otvárky pieskovní, hlinísk
 
DNM
- softvér
- goodwill
- oceniteľné práva: patenty, licencie, receptúry, vydavateľské práva, know how,
- nehmotné výsledky vedy a výskumu (s cieľom obchodovať s nimi)
 
DFM
- pôžičky s dobou splatnosti viac ako 1 rok
- majetkové a dlhopisné cenné papiere a podiely
- samostatné hnuteľné a nehnuteľné veci prenajímaných ako celok (pôda za rentu)
- umelecké diela a predmety z drahých kovov obstaraných za účelom dlhodobého uloženia peňazí
 
DPO
- doba splatnosti viac ako 1 rok
 
Obstaranie majetku
Obstarávacia cena – oceňuje sa ňou majetok obstaraný kúpou
  - skladá sa z dvoch častí: cena majetku a náklady spojené s obstaraním
Reprodukčná obstarávacia cena – vyjadruje koľko by majetok stál v čase keď tento majetok zaraďujeme do majetku firmy (darovaný majetok, preradený majetok z osobného užívania do podnikania)
 
Vlastné náklady – oceňuje sa ňou majetok vytvorený vl. činnosťou
 
Menovitá hodnota – cena uvedená na stravných lístkoch, peniazoch
- cena, na ktorú sa vystavuje pohľadávka
 
Obstaranie majetku:
kúpou
vl. činnosťou
bezodplatným prevodom
z vlastného užívania do podnikania
finančným lízingom 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033