Filozofia – láska k múdrosti

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 361 slov
Počet zobrazení: 3 709
Tlačení: 263
Uložení: 257
OTÁZKA Č. 1 - Filozofia – láska k múdrosti.

- Charakterizujte pojem filozofia, jej vznik, vývoj a predmet. Vysvetlite uvedenú myšlienku:

„Veľmi náhly a prudký rozvoj filozofického vedenia v starovekom Grécku, ktorý sa stal impulzom pre impozantný intelektuálny vývoj ľudstva, patrí medzi veľké problémy ľudských dejín, preto sa mu dostalo príznačné pomenovanie grécky zázrak.“   Grécka filozofia dala základ všetkým terajším vedným disciplínam, dala ľudom možnosť racionálne myslieť a tak využívať celý svoj potenciál.
 
- Chronologicky vymenujte etapy vývoja filozofie od vzniku po súčasnosť.
- Objasnite prechod od mýtu k logu.
- Charakterizujte rozdiel medzi náboženstvom, mýtom a filozofiou.
- Uveďte základné rozdiely medzi mýtickým a filozofickým myslením
 
Filozofia :  pojem pochádza z Gréčtiny → phileo = ľúbiť, priateľ
    → sophia = múdrosť
- je kritické uvažovanie o problémoch bytia, sveta, poznania a človeka
- hľadá všeobecné vlastnosti človeka, štruktúr prírody, spoločnosti a kozmu
- je založená na rozume ( racie )
- vznikla na prelome 6. a 7. stor. p.n.l.  v Grécku ( na západnom pobreží Malej Ázie ) ako vedná disciplína
- polis ( gr.štát ) = blahobyt → moreplavby → potreba vzdelania
- odpútanie sa od mytológie
- prvé filozofické školy založené na racie
- nie je vedou v pravom slova zmysle pretože ostatné vedy vznikli v rámci nej
- nemá a ani nemala presne a jednoznačne vymedzený svoj predmet
- ako prvým nazval seba samého filozofom ( milovníkom múdrosti ) Pytagoras
 
Etapy :
- Antická filozofia
- Helenisticko – Rímska filozofia
- Stredoveká filozofia
- Filozofia humanizmu a renesancie
- Novoveká filozofia
- Francúzska osvietenská filozofia
- Nemecká klasická filozofia
- Filozofia 19. storčia
- Filozofia 20. storočia

Prechod od mýtu k logu :
-  mytológia slovo pochádza z gréčtiny → mythos = legendá, báj ( výsledok ľudskej fantázie )
→ logos = rozum
-  má dva svety, svet bohov ( nesmrteľný, antropomorfný ) a svet smrteľníkov  ( smrteľný )
-  prvotne-pospolná spoločnosť si nevedela vysvetliť z kade sa čo vzalo ta si vymysleli mýty
-  zapisovateľ : Homér
Hesiodos : Teogónia ( opísal zrod Bohov a vznik sveta )
-  od mýtu k logu ( začatie používania rozumu )
náboženstvo : je založené na viere je staršie ako filozofia, dakedy sa prelínajú
 
mýtus : je založený na výsledku ľudskej fantázie
 
filozofia : je založená na rozume


Mýtické myslenie

Filozofické myslenie

založené na fantázii

založené na racie

ľudia si vysvetľujú javy prostredníctvom nadprirodzených síl

ľudia si vysvetľujú skutočnosť pomocou filozofických pojmov

 

 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z filozofieOdporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041