:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Zadania maturitných tém z náuky o spoločnosti (NOSka)

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Dievča tinuska55 (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 07.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 354 slov
Počet zobrazení: 12243
Tlačení: 590
Uložení: 590
Témy obsiahnuté v maturitných zadaniach z NOS 2008/2009

Filozofia

Vysvetliť, čo je:
- pozitivizmus, marxizmus, voluntarizmus, fenomenológia, existencializmus,
analytická filozofia, pragmatizmus, novotomizmus
- Encyklopédia, indukcia, dedukcia, kategorický imperatív
- osvietenstvo
- ontológia, gnozeológia, etika, estetika, axiológia, filozofická antropológia
- idealizmus, materializmus, agnosticizmus, solipsizmus, monizmus, dualizmus,
pluralizmus, absolútno
- náboženstvo, monoteizmus, polyteizmus, panteizmus, teizmus, deizmus, ateizmus
- Aristotelovské pojmy: látka forma, možnosť, skutočnosť, pohyb, prvý hýbateľ
- filozofia, mýtus a mytológia, logos, arché
- teológia, filozofická teológia
- charakterizovať etapy vývoja európskej filozofie
- príklady filozofických otázok; situácie kedy si kladieme filozofické otázky

Charakterizovať:
- Descartes
- antická a stredoveká filozofia
- Locke
- renesančná veda a filozofia
- Herakleitos
- Milétska škola
- Pytagoras
- Eleátska škola
- Sofisti
- Atomisti
- Platón a Aristoteles
- Akvinský
- Stoici a Epikuros
- Kant
- Augustinus
- Hegel
- Bacon
- Comte
- Voltaire, Rousseau a Montesquieu
- Schopenhauer a Nietzsche
- Existencializmus
- Sokrates
- Marx
- Lyotard

Právo
- Ústava SR
- problematika trestu smrti
- problematika eutanázie
- práva spotrebiteľa
- odvetvia práva, najmä občianske a trestné právo
- problematika interrupcie
- ľudské práva
- systém práva, právna kultúra, právna norma, právny predpis, vnútroštátne právo,
medzinárodné právo, hierarchia právnych predpisov, legislatívny proces
- právny štát, právo na spravodlivý proces, súdy SR
- pojmy prirodzený stav, spoločenská zmluva, racionalizmus

Politológia
- deľba štátnej moci
- demokracia a nedemokratické vládnutie
- volebné právo v SR
- parlamentné, komunálne a prezidentské voľby
- politické strany a hnutia
- referendum
- odborové a zamestnávateľské organizácie, nátlakové združenia
- parlamentná a prezidentská forma vlády
- pojem a predmet politológie
- štátne symboly SR
- horizontálne a vertikálne členenie štátnej moci
- unitárny štát, federácia a konfederácia
- pojmy štátny režim, monarchia a republika

Ekonómia a ekonomika
- inflácia
- štátny rozpočet, typy štátneho rozpočtu, priame a nepriame dane, výdavky štátneho
rozpočtu
- trhový mechanizmus, dopyt, ponuka, cena – grafy a ich analýza
- konkurencia a jej typy, protimonopolný úrad
- výrobné faktory – práca, pôda a kapitál
- problematika služieb
- živnosti
- podnikanie, povinnosti podnikateľa, členenie podnikov, organizačno-právne formy
podnikov v SR
- bankový systém
- medzinárodná ekonomická integrácia, mikrointegrácia a makrointegrácia, integračné
združenia – stručná charakteristika - LAFTA, NAFTA, OPEC, G8, WTO, V4. Pojem
Ázijské tigre
- typy ekonomík, tri ekonomické otázky, základné princípy ekomomiky SR

Sociológia
- rodina
- proces socializácie
- predmet a úloha sociológie, význam sociologického výskumu
- problematika sociálnej nerovnosti, riešenie niektorých sociálnych problémov
- kultúra, odlišnosť kultúr

Psychológia
- biologické a sociálne faktory pôsobiace na vývin psychiky
- city
- pociťovanie a vnímanie
- Hippokratova a Jungova typológia osobnosti
- význam psychológie ako vedy
- predmet psychológie
- mentalistické a behavioristické hľadisko psychológie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.3)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Maturitné témy z náuky o spoločnosti Maturita 610 slov 6.1
0.014