3. Rovnomerný pohyb hmotného bodu po kružnici

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 31.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 327 slov
Počet zobrazení: 377
Tlačení: 23
Uložení: 22

3. Rovnomerný pohyb hmotného bodu po kružnici

 • pohyb po kružnici – krivočiary pohyb ,ktorého trajektóriou je kružnica
 • rovnomerný pohyb po kružnici – vykoná HB vtedy ,ak za rovnaké časové intervaly opíše rovnaké kružnicové oblúky ,ktorým prislúchajú rovnako veľké stredové uhly
 • dráha HB pri pohybe po kružnici – je dĺžka kružnicového oblúka ,ktorý HB opíše
 • každému oblúku prislúcha určitý stredový uhol ,ktorého veľkosť je určená pomerom kružnicového oblúka a polomeru kružnice

φ = s/r => uhlová dráha [φ] = rad

 • 1 radián – uhlová dráha (uhol) ,ktorému prislúcha kružnicový oblúk s rovnakou dĺžkou ako je polomer kružnice
 • okamžitá rýchlosť HB pri pohybe po kružnici - udáva zmenu dráhy za určitý čas

v = Δ s/Δ t

 • pri pohybe sa veľkosť nemení smer áno!
 • rýchlosť má smer dotyčnice ku kružnici => v každom bode je kolmá na polomer
 • uhlová rýchlosť - udáva zmenu stredového uhla za určitý čas ω = Δ φ /Δ t

- nemení sa ani jej veľkosť ani jej smer

- smer určíme pravidlom pravej ruky – prsty ukazujú smer okamžitej rýchlosti a vystretý palec smer uhlovej rýchlosti

 • rovnomerný pohyb po kružnici je periodický pohyb (lebo sa opakuje) => charakterizujú ho veličiny perióda a frekvencia
 • perióda (T) – je čas , za ktorý HB raz opíše kružnicu [T] = s
 • frekvencia (f) – udáva počet obehov po kružnici za jednotku času [f] = s -1 =Hz

f = 1/T

 • rýchlosti môžeme vyjadriť pomocou frekvencie a periódy:

v = Δs/Δt = O/T = 2π. r .f => v = ω . r => vzťah medzi okamžitou a

ω = Δφ/Δt = 2π/T = 2π .f => uhlovou rýchlosťou

 • dostredivé zrýchlenie pri pohybe po kružnici - udáva zmenu vektora rýchlosti (okamžitej) za určitý čas

ad = v . ω ad = Δ v/Δ t => rovnomerný pohyb po kružnici je

pohyb so zrýchlením

 • smer ad je do stredu trajektórie tvaru kružnice => ad je vždy kolmé na rýchlosť telesa

ad = v . ω = r . ω2 = v2/r = 4π2 .f 2 .r = 4π2 .r/T2

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#pohyb po kruznici #rovnomerny pohyb po kruznici


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018