6. Homogénne gravitačné pole

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 31.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 386 slov
Počet zobrazení: 638
Tlačení: 39
Uložení: 37

6. Homogénne gravitačné pole

 • Newtonov gravitačný zákon – dva hmotné body sa navzájom priťahujú rovnako veľkými silami opačného smeru

Fg = κ . m1 . m2 / r 2

 • κKappa gravitačná konštanta => 6,67 . 10 -11 N . m2 . kg -2
 • platí aj pre dve veľké telesá, ktorých rozmery sú zanedbateľné vzhľadom na ich vzdialenosť
 • intenzita gravitačného pola – je vektorova fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje silové pôsobenie gravitačného pola v danom bode na teleso s jednotkovou hmotnosťou

K = Fg / m

 • intenzitasmer rovnaký ako gravitačná sila a veľkosť

K = Fg / m = [κ . m1 . m2 / r2 ] / m2 = κ . m1 / r 2

 • intenzita gravitačného pola závisí od hmotnosti telesa, ktoré je jeho zdrojom a od vzdialenosti od tohto zdroja
 • intenzita sa rovná gravitačnému zrýchleniu (tiažová sila je výslednica gravitačnej a odstredivej sily, ktorá vzniká v dôsledku rotácie Zeme => gravitačné a tiažové zrýchlenie sú rôzne => gravitačné zrýchlenie je stále rovnaké, ale tiažové sa mení od rovníka k pólom)
 • homogénne gravitačné pole – je také, ktoré má v každom bode konštantný vektor intenzity

(čo sa týka veľkosti aj smeru)

- znázorňujeme ho rovnobežnými siločiarami, ktoré sú od seba navzájom rovnako vzdialené

 • siločiary sú myslené čiary, ktorých dotyčnica zostrojená v ľubovolnom bode má smer vektora intenzity
 • pohyby telies v homogénnom gravitačnom poli :
 • volný pád – začiatočná rýchlosť je nulová
 • zložené pohyby v homogénnom gravitačnom poli nazývame vrhy
 • skladajú sa z rovnomerného pohybu v smere začiatočnej rýchlosti a z volného pádu
 • podľa smeru začiatočnej rýchlosti delíme vrhy na :
 1. a) zvislý vrh nahor – koná teleso vtedy, ak má začiatočná rýchlosť opačný smer ako gravitačné zrýchlenie

- teleso vrhnuté zvislo nahor vykonáva rovnomerne spomalený pohyb, až kým sa nedostane do maximálnej výšky => výška vrhu, potom padá voľným pádom (rovnomerne zrýchleným pohybom)


 • pri zvislom vrhu nahor je čas výstupu rovnako dlhý ako čas pádu
 • teleso dopadne rovnakou rýchlosťou ako bolo vyhodené
 1. b) vodorovný vrh – koná teleso vtedy, ak je jeho začiatočná rýchlosť kolmá na gravitačné zrýchlenie


v = √ vx2 . vy2

 • trajektória telesa je časť paraboly
 • čím väčšia je začiatočná rýchlosť, tým ďalej teleso dopadne
 1. c) šikmý vrh nahor – koná teleso vtedy ak jeho začiatočná rýchlosť zviera s vodorovným smerom elevačný uhol α

- trajektória telesa je parabola, reálnom prostredí s odporom vzduchu sa ale deformuje, voláme ju balistická krivka

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018