10. Termodynamika

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 31.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 578 slov
Počet zobrazení: 517
Tlačení: 40
Uložení: 38

10. Termodynamika

 • je to časť fyzika, ktorá skúma interakcie telesa ako celku s okolím
 • pri tejto interakcii dochádza k výmene tepla medzi telesami a k zmene ich teplôt
 • teplo – je to časť vnútornej energie telesa, ktorá sa preniesla pri tepelnej výmene

- označenie – Q  [Q] = J

 • teplota – je to stavová fyzikálna veličina – opisuje stav telesa v danom čase, používame celziovú alebo termodynamickú

[t] = °C  [T] = K

 • vnútorná energia telesa – je to energia častíc, z ktorých sa teleso skladá:
 1. a) kinetická – častice sa ustavične neusporiadane pohybujú
 2. b) potenciálna – je to práca potrebná na rozrušenie väzieb medzi časticami
 • uzavretá sústava – je taká, ktorá s okolím nevymieňa častice, ale môže vymieňať energiu
 • izolovaná sústava – je taká, ktorá nevymieňa s okolím ani častice ani energiu

- túto budeme využívať pri tepelných výmenách

 • tepelná výmena – je dej, pri ktorom sú v kontakte telesá s rôznymi teplotami, teplejšie teleso odovzdá teplo chladnejšiemu, až kým sa ich teploty nevyrovnajú

- telesá pri tepelnej výmene menia svoju vnútornú energiu a teplotu

 • množstvo tepla prijatého alebo odovzdaného pri tepelnej výmene závisí od :
 1. a) hmotnosti telesa
 2. b) rozdielu teplôt – o koľko sa teleso zohrieva alebo ochladzuje
 3. c) materiálu telesa – túto závislosť charakterizuje merná tepelná kapacita látky – udáva množstvo tepla potrebného na zohriatie 1 kg danej látky o 1°C 

c = Q / (m . Δt ) c = Q / (m . ΔT )

[c] = J . kg - 1 . K - 1

 • je to materiálová konštanta a nachádza sa v tabuľkách
 • látky s malou mernou tepelnou kapacitou sú tepelné vodiče (kovy) a látky s veľkou mernou tepelnou kapacitou sú tepelné izolanty (vzduch)
 • tepelná kapacita telesa – je to vlastnosť konkrétneho telesa a udáva množstvo tepla potrebného na zohriatie daného telesa o 1°C

C = Q / Δt [C] = K – 1

 • teplo prijaté alebo odovzdané pri tepelnej výmene : Q = c . m . Δt
 • pri tepelnej výmene sa teplo prijaté rovná teplu odovzdanému => kalorimetrická rovnica

Q 1 = Q 2

c 1 . m 1 . Δt 1 = c 2 . m 2 . Δt 2

c 1. m 1 . ( t – t 1) = c 2 . m 2 . ( t 2 – t )

c 1 . m 1 . ( t – t 1 ) + C . m . ( t – t 1 ) = c 2 . m 2 . ( t 2 – t )

 • kalorimeter – zariadenie na meranie mernej tepelnej kapacity látok

- tepelne izolovaná nádoba s miešadlom a teplomerom

- je založený na zákone zachovania energie (tepla) – na kalorimetrickej rovnici

- názov je zo starej jednotky tepla – kalória

 • do kalorimetra nalejeme vodu so známou teplotou a hmotnosťou do nej ponoríme teleso so známou teplotou a hmotnosťou , necháme prebehnúť tepelnú výmenu , odmeriame výslednú teplotu a s kalorimetrickej rovnice vypočítame neznáme C
 • termodynamický zákon – prírastok vnútornej energie (izolovanej) sústavy sa rovná súčtu práce, ktorá bola vykonaná na sústave a tepla, ktoré sústava prijala

 ΔU = W + Q

 • znamienková dohoda – práca vykonaná na sústave a teplo prijaté sústavou sú kladné

- práca vykonaná sústavou a teplo odovzdané sústavou sú záporné

 • spôsoby šírenia tepla :
 1. a) vedením – tepelná výmena

- rýchlosť prechodu tepla telesom závisí od veľkosti plochy telesa, od materiálu, od teplotného rozdielu a hrúbky telesa

 1. b) prúdením – látka sa pohybuje a prenáša tak teplo z jedného miesta na druhé

1.) prirodzené – radiátor

2.) nútené – fén, teplovzdušný ventilátor

 1. c) žiarením – sprostredkúvajú ho častice svetla (fotóny)

- energia sa prenáša aj bez prostredia (vo vákuu)

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Termodynamické zákony - maturitná otázka #kalometricka rovnica #teplo a teplota #vymena tepla


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015