11. Molekulová fyzika

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 622 slov
Počet zobrazení: 423
Tlačení: 25
Uložení: 25

11. Molekulová fyzika

 • časť fyziky, ktorá sa zaoberá prenosom vnútornej energie (teplom,tepelnou výmenou) pričom teleso považujeme za súbor častíc
 • skúma interakciu telesa ako sústavy častíc s okolím
 • molekulovo-kinetická teória látok - je založená na 3 poznatkoch :
 1. a) všetky telesá sa skladajú z častíc
 2. b) všetky časti na seba navzájom pôsobia príťažlivými a odpudivými silami
 3. c) všetky molekuly sa ustavične neusporiadane pohybujú
 • atóm – najmenšia chemickynedeliteľná častica látky

- ich zložením vznikajú molekuly

- hmotnosti atómov a molekúl vyjadrujeme v porovnaní s atómovou hmotnostnou jednotkou = 1/12 hmotnosti nuklidu uhlíka

- hmotnosť atómu vyjadruje relatívna atómová hmotnosť

A r = m A / m r

 

- hmotnosť molekuly vyjadruje relatívna molekulová hmotnosť

M r = m m / m r

 • látkové množstvo – množstvo látky v móloch => obsahuje toľko častíc ako je v 12g nuklidu uhlíka

n = N / N A

 • N A - Avogadrova konštanta – počet častíc v 1 móle
 • mólová hmotnosť – hmotnosť 1 mólu látky

M  m= m / n

 • mólový objem – objem 1 mólu látky

V m = V / n

 • závislosť sily pôsobiacej medzi časticami od jej vzdialenosti :
 • z grafu vyplýva, že častice kmitajú okolo svojich rovnovážnych polôh
 • základná predstava o látkach jednotlivých skupenstiev :
 1. plynné látky – nemajú stály tvar (slabé príťažlivé sily) ani objem (slabé odpudivé sily)

- molekuly sú od seba veľmi ďaleko asi 10-krát ďalej ako ich rozmery => častice sa voľne pohybujú a získavajú veľké rýchlosti => majú veľkú E k

- sily medzi časticami sú slabé => väzbová energia je maličká

E k >>0 E p = 0 => E = E k

 1. kvapalné látky – nemajú stály tvar (slabé príťažlivé sily) a stály objem (silné odpudivé sily)

- častice sú bližšie ako v plynoch, ich vzdialenosť je podobná ako v pevných látkach => pohyb častíc je obmedzený oproti plynom (častice kmitajú okolo rovnovážnych polôh, ktoré sa môžu ľahko posúvať) => ich rýchlosť je menšia ako v plynoch

- väzby medzi časticami sú silnejšie ako v plynoch => E pje ako v plynoch

E k > 0 E p > 0 => E = E k + E p

 1. pevné látky – majú stály tvar (silné príťažlivé sily) a stály objem (silné odpudivé sily)

- molekuly sú tak ďaleko od seba, aký je ich rozmer => ich pohyb je veľmi obmedzený (kmitajú len okolo pevných rovnovážnych polôh) => majú maličkú rýchlosť => maličkú E k

- silové pôsobenie medzi časticami je veľké => E pje obrovská

E k = 0 E p >> 0 => E = E p

 1. plazma – nabité častice

- sústava elektricky nabitých a neutrálnych častíc

 • Skupenské premeny – spôsobené dodávaním alebo odoberaním tepla

 

1) Topenie – zmena pevného na kvapalné skupenstvo

- teplo sa dodáva látke

- teplota, pri ktorej nastáva topenie – teplota topenia – T t

 • skupenské teplo topenia – udáva množstvo tepla na roztopenie daného telesa
 • merné skupenské teplo topenia – množstvo tepla na roztopenie 1 kg danej látky – l t
 • teplota topenia závisí od tlaku

2) Tuhnutie – zmena kvapalného na pevné skupenstvo

- teplo sa látke odoberá

- ostatné všetko platí ako pri topení

 

3) Sublimácia – zmena pevného na plynné skupenstvo

- teplo sa dodáva telesu

- teplota, pri ktorej látka sublimuje sa volá teplota sublimácie – T S

 • skupenské teplo sublimácie – udáva množstvo tepla na sublimáciu daného telesa
 • merné skupenské teplo sublimácie – množstvo tepla potrebného na sublimáciu 1 kg danej látky – l s
 • teplota sublimácie závisí od tlaku

4) Desublimácia – zmena plynného skupenstva na pevné

- teplo sa odovzdáva

- ostatné všetko platí ako pri sublimácii

5) Vyparovanie – zmena kvapalného skupenstva na plynné

- teplo sa musí dodávať

- teplota, pri ktorej nastáva vyparovanie z povrchu je ľubovoľná

- teplota, pri ktorej nastáva vyparovanie kvapaliny z celého objemu – teplota varu – T V

 • skupenské teplo vyparovania – množstvo tepla na odparenie daného telesa
Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#fyzika kondenzátory


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016