12. Štruktúra a vlastnosti pevných látok

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 502 slov
Počet zobrazení: 586
Tlačení: 43
Uložení: 40

12. Štruktúra a vlastnosti pevných látok

 • pevné telesá menia svoj tvar v dôsledku : pôsobenia vonkajších síl = deformácia telesa
 1. zvyšovania ich teploty = teplotná roztiažnosť
 • deformácia – pôsobením vonkajších síl na teleso vzniká v priereze telesa stav napätosti (vonkajšie sily pôsobia proti silám väzby medzi časticami)

- tento jav opisuje fyzikálna veličina normálové napätie – δ n

δ n = F / S

 • deformácia môže byť : pružná (elastická) – ak prestanú pôsobiť vonkajšie sily, teleso sa vráti do pôvodného stavu
 1. tvárna (plastická) – ak na teleso prestanú pôsobiť vonkajšie sily, teleso zostáva zdeformované
 • poznáme 5 základných druhov deformácii :
 1. a) deformácia ťahom – na teleso pôsobia dve rovnako veľké sily opačného smeru na jednej vektorovej priamke
 2. b) deformácia tlakom – na teleso pôsobia dve rovnako veľké sily opačného smeru na jednej vektorovej priamke smerom dovnútra telesa
 3. c) deformácia ohybom – spodná vrstva je deformovaná ťahom (Fg) a horná vrstva je deformovaná tlakom ( podpery)
 4. d) deformácia šmykom – na teleso pôsobia dve rovnako veľké sily opačného smeru, ale na dvoch rôznych vektorových priamkach, takto nastáva šmyk vrstiev telesa
 5. e) deformácia krútením – na teleso pôsobia dve rovnako veľké dvojice síl, ktorých momenty majú opačný smer
 • Δ l – predĺženie telesa – udáva, o koľko sa predĺži dané teleso pri pôsobení určitej sily (zavisí od pôvodnej dĺžky daného telesa)
 • ε - pomerné pozdĺžne predĺženie – je to skalárna fyzikálna veličina, ktorá udáva o koľko sa predĺži 1m danej látky

- vyjadruje sa v %

ε = Δ l / lo

 • krivka deformácie – je to graf, ktorý znázorňuje závislosť normálového napätia, ktoré vzniká vo vnútri v telese pri deformácii od pomerného pozdĺžneho predĺženia
 • δ u - medza úmernosti – na intervale < 0 ;δ u> platí priama úmernosť medzi δ u a ε

δ u = E . ε => Hookov zákon

 • E – Jungov modul pružnosti (konštanta úmernosti)
 • δ d – medza pružnosti – na intervale < δ u ; δ d > dochádza k dopružovaniu materiálu
 • δ k – medza prieťažnosti – na intervale < δ d ; δ k > dochádza k tečeniu materiálu (vzdialenosť medzi časticami je taká, ako v kvapalinách)
 • δ p – medza pevnosti – na intervale < δ k ; δ p > dochádza k trhaniu väzieb a teleso sa rozdelí na dve časti
 • pri napätí menšom ako δ d je deformácia pružná, pri väčšom trvalá
 • podľa tvaru krivky deformácie delíme látky na pružné a krehké
 • teplotná roztiažnosť - Δ l = lo . α . Δt

 • α – teplotný súčiniteľ teplotnej rozťiažnosti – charakterizuje daný materiál, udáva o koľko sa predĺži 1m daného materiálu pri zohriatí o 1 °C

α = Δ l / lo .Δt [α] = K -1

 l = lo . ( 1+ α . Δt)

 • ak sa α v rôznych smeroch mení, takúto látku voláme anizotropná
 • ak je α v rôznych smeroch rovnaký, látke je izotropná
 • trojrozmerné teleso v dôsledku zmeny všetkých 3 rozmerov mení aj svoj objem

V = Vo  . ( 1 + 3. α . Δt)

V = Vo  . ( 1 + β . Δt)

 • β – teplotný súčiniteľ objemovej rozťiažnosti
Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Hookov zákon pre ťah, tlak a šmyk #Hookov zákon pre šmyk


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016