13. Štruktúra a vlastnosti kvapalín

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 628 slov
Počet zobrazení: 444
Tlačení: 39
Uložení: 38

13. Štruktúra a vlastnosti kvapalín

 • molekuly kvapaliny na seba navzájom pôsobia príťažlivými silami, molekuly ktoré sú od seba príliš ďaleko majú silové pôsobenie zanedbateľné => okolo každej molekuly môžeme myšlienkovo opísať guľu s polomerom r m - sféra molekulového pôsobenia, silové pôsobenie častíc mimo tejto gule je zanedbateľné

 • ak je vzdialenosť molekuly od voľného povrchu menšia ako r m - molekula je priťahovaná kolmo do vnútra kvapaliny výslednou príťažlivou silou => ak chceme molekulu premiestniť z vnútra kvapaliny k povrchu musíme túto silu prekonať teda konáme prácu, ktorá sa prajaví ako zvýšená energia molekuly na povrchu – povrchová energia
 • povrchová energia – je tým väčšia, čím väčší je povrch kvapaliny

E = δ . S

 • povrchová vrstva kvapaliny je vrstva molekúl, ktorých vzdialenosť od voľného povrchu kvapaliny je menšia ako r m
 • δ – povrchové napätie – podiel povrchovej sily (príťažlivej) a dĺžky okraja povrchovej vrstvy, na ktorú táto sila pôsobí

δ = F / l [δ] = N / m

 • kvapalina sa snaží nadobudnúť taký tvar, aby mala čo najmenší povrch resp. čo najmenšiu povrchovú energiu => tvar gule – môže byť deformovaný gravitačnou silou
 • javy na rozhraní pevného telesa a kvapaliny :
 • na časticu kvapaliny pri rozhraní (pevná látky,kvapalina a vzduch) pôsobia tri sily :

1) sila, ktorá pôsobí na častice nádoby

2) sila, ktorá pôsobí na častice kvapaliny

3) sila, ktorá pôsobí na častice plynu – zanedbateľne malá


 • sily nádoby a kvapaliny skladáme a podľa smeru ich výslednice určíme aký povrch kvapalina vytvorí :
 1. a) dutý povrch – výslednica smeruje von z kvapaliny hovoríme, že kvapalina zmáča steny nádoby
 2. b) vypuklý povrch – výslednica smeruje dovnútra kvapaliny hovoríme, že kvapalina nezmáča steny nádoby
 3. c) vodorovný povrch – výslednica smeruje pozdĺž steny nádoby, zvislo nadol
 • stykový uholν – uhol, ktorý zviera dotyčnica k voľnému povrchu kvapaliny so stenou nádoby

- pri dutom povrchu je ostrý, vodorovnom pravý a vypuklom je tupý

- ak je rovný 0°,tak dokonale zmáča steny a ak je 180°,tak nezmáča steny

 • zakrivenie povrchu kvapaliny v nádobe je tým výraznejšie, čím užšia je nádoba
 • kapilára – úzka sklenená rúrka

H2 O Hg

 • F – výslednica povrchových síl
 • výslednica pôsobí na plochu povrchu a vyvolá v kapiláre tlak – kapilárny tlak

p k = 2 . δ / r

 • kapilárny tlak – je tým väčší, čím užšia je kapilára

- rovnaký kapilárny tlak vzniká aj v mydlovej bubline vo vode – 1 rozhranie (voda, vzduch)

- ak je mydlová bublina vo vzduchu, kapilárny tlak bude dvojnásobný – 2 rozhrania (voda, vzduch)

 • v kapilárach ponorených do kvapaliny v širokej nádobe dochádza ku kapilárnym javom :
 1. a) kapilárna elevácia – zvýšenie voľnej hladiny kvapaliny, v kapiláre nastáva pri kvapaline, ktorá vytvorí dutý povrch, čím užšia je kapilára, tým vyššie kvapaliny vystúpi
 2. b) kapilárna depresia – zníženie voľnej hladiny v kapiláre, nastáva pri kvapaline, ktorá vytvorí vypuklý povrch, čím užšia je kapilára, tým nižšie klesne kvapalina v nej

 • spoločný názov pre eleváciu a depresiu je kapilarita
 • využitie kapilarity – voda sa zo zeme dostáva na povrchovej, príjem živín a vody pomocou koreňových systémov, špongia

h = 2 . δ / ƍ . g . r

 • teplotná objemová roztiažnosť kvapalín - kvapaliny so zmenou teploty menia svoj objem

V = V 0 . (1+ β . Δ t )

 • β – teplotný súčiniteľ objemovej roztiažnosti, konštanta pre danú kvapalinu v tabuľkách
 • pre väčšinu látok je β kladný – s narastajúcou teplotou sa ich objem zväčšuje
 • zvláštny prípad je voda – pri t = 3,98°C je β kladný

- pri 0°C < t < 3,98°C je β záporný => so zväčšujúcou sa teplotou sa objem zmenšuje

 • tieto dva prípady sa nazývajú anomália vody
 • pri väčších teplotných rozdieloch sa objem kvapaliny mení kvadraticky

V = V 0 . (1+ β1 . Δ t + β2 . (Δ t ) 2 )

 • so zmenou objemu kvapaliny sa mení aj ich hustota

 ƍ = ƍ 0 . (1- β . Δ t)

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kvapaliny


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016