14. Tepelné deje v plynoch

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 613 slov
Počet zobrazení: 1 049
Tlačení: 58
Uložení: 49

14. Tepelné deje v plynoch

 • celziová teplotná stupnica – jej základom sú bod mrazu – teplota, pri ktorej voda zamŕza 0 °C a bod varu – teplota, pri ktorej voda vrie 100 °C

- úsek medzi týmito dvomi časťami sa rozdelí na 100 častí


 • termodynamická teplotná stupnica – jej základom je najnižšia možná teplota – absolútna nula : - 273,15 °C

- túto teplotu plyn nemôže reálne dosiahnuť, lebo častice

by museli zastať a stlačiť sa na nulový objem

- neexistujú v nej záporné teploty

- zostrojil ju Lord Kelvin – jednotkou je kelvin

- 1K = 273, 16 časť trojného bodu vody

- z °C na K - T = t + 273,15

 • tepelné deje v plynoch – izodeje, stav plynu charakterizujeme stavovými veličinami – tlak, objem a teplota

1) izotermický dej – dej, pri ktorom je konštantná teplota plynu

- p . V = konšt. - Boyle – Mariotov zákon - pri izotermickom deji je súčin tlaku a objemu plynu konštantný


W = p 1 . ΔV + p 2 . ΔV + p n . ΔV

2) izobarický dej – dej, pri ktorom je konštantný tlak plynu

- V / T = konšt. - Gay – Lussakov zákon – pri izobarickom deji je podiel objemu a teploty plyn konštantný


W = p 0 . (V 2 – V 1 )

3) izochorický dej – dej, pri ktorom je objem konštantný

- p / T = konšt. - Charlesov zákon – pri izochorickom deji je podiel p a T konštantný

práca je nulová

 • práca vykonaná plynom pri izodejoch zodpovedá ploche pod pV diagramom

4) adiabatický dej – dej, pri ktorom je plyn tepelne izolovaný

- p . V ϰ – konšt. = Poissonov zákon – súčin objemu a talku plynu umocneného na ϰ je konštantný

-  ϰ – Poissonova konštantac p / c v – podiel merných tepelných kapacít látky pri konštantnom tlaku a objeme


 • stavová rovnica ideálneho plynp . V / T = konšt.

k = R / N A

p . V = N . k . T => k – Boltzmanova konštanta

 p . V = n . R . T => R – univerzálna plynová konštanta

k = 1,38 . 10 -23 J . K -1

R = 8,31 J . K -1 . mol -1

 • stavová rovnica reálneho plynu - narozdiel od ideálneho nie je dokonale stlačiteľný ani dokonale tekutý => stavovú rovnicu musíme upraviť

( p + n 2 . a / V 2 ) . ( V – n . b) = n . R . T => Van der Walsova rovnica

 • rýchlosť molekúl ideálneho plyn – stredná kvadratická rýchlosť v k = √ 3 . k . T / m 0

- pohybujúce sa častice majú E k E k = 3 . k . T / 2

 • dva rôzne plyny majú pri rovnakej teplote rôzne rýchlosti, ale rovnaké kinetické energie
 • z E k môžeme odvodiť ďalší tvar stavovej rovnice ideálneho plynu

p . V = 2/3 E k

 • Carnotov cyklus – keďže plyn nemôže zväčšovať svoj objem do nekonečna musí sa vracať do pôvodného stavu => prebieha kruhový dej
 • práca plynu pri jednom cykle kruhového deja – medzi 1 a 2
 • práca, ktorú vykoná plyn => tepelné stroje
 • tepelné stroje – ich účinnosť je určená podielom užitočnej práce a dodanej energie

η = W / Q 1 = Q 1 – Q 2 / Q 1

 • najvýhodnejší kruhový dej sa volá Carnotov cyklus – 2 izotermické a 2 adiabatické deje

 • využitie v Carnotovom stroji :

 • v Carnotovej chladničke platí všetko naopak ako je na nákrese
 • Termodynamický zákon – η = T 1 – T 2 / T 1

1.znenie – účinnosť tepelného stroja je priamo úmerná rozdielu teplôt, pri ktorej stroj pracuje

2.znenie – nedá sa zostrojiť cyklicky pracujúci stroj, ktorý by všetko prijaté teplo premenil na užitočnú prácu – Perpetum mobile

3.znenie – teplo samovoľne neprichádza z chladnejšieho na teplejšie teleso

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#stacionárne deje


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030