15. Elektrické pole

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 739 slov
Počet zobrazení: 425
Tlačení: 28
Uložení: 21

15. Elektrické pole

 • Coulombov zákon – dva bodové náboje na seba navzájom pôsobia rovnako veľkými elektrickými silami opačného smeru

Fe = k . Q 1 . Q 2 / r 2

 • bodový náboj hmotný bod, ktorého elektrický náboj je sústredený do jedného bodu (rozmery zanedbávame)
 • kkonštanta úmernosti
 • εpermitivita prostredia – fyzikálna veličina charakterizujúca elektrické vlastnosti daného prostredia
 • ε 0 permitivita vákua
 • ε r relatívna permitivita – udáva koľkokrát má dané prostredie silnejšie elektrické vlastnosti ako vákuum

ε r = ε / ε 0

 • intenzita elektrického pola – vektorová fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje silové pôsobenie elektrického pola na jednotkový náboj v danom mieste pola

E = Fe / Q = k . Q / r 2 [E] = V / m

- má smer rovnaký ako Fe  pôsobiaca na kladný náboj

 • siločiary elektrického pola – myslené čiary, ktoré graficky znázorňujú elektrické pole a dotyčnica zostrojená v ich ľubovolnom bode určuje smer  intenzity elektrického pola

- spojité čiary, ktoré začínajú v kladnom a končia v zápornom

- vždy kolmé na povrch nabitého telesa

- pri osamotenom náboji sa rozbiehajú do nekonečna

 • homogénne elektrické pole – elektrické pole, ktoré má v každom bode rovnaký vektor intenzity (veľkosť aj smer)

- vzniká medzi dvomi rovnobežnými nesúhlasne nabitými platňami

- znázorňujeme ho rovnobežnými siločiarami, ktoré sú od seba navzájom rovnako vzdialené

 • radiálne elektrické pole – elektrické pole, ktorého intenzita sa so zväčšujúcou vzdialenosťou zmenšuje (E má smer polpriamky)

- vzniká v okolí bodového náboja resp. elektricky nabitej gule

- znázorňujeme ho lúčovitými siločiarami

 • elektrický potenciál skalárna fyzikálna veličina, ktorá udáva prácu vykonanú elektrickým polom pri premiestnení jedného náboja z daného miesta na zem (na miesto vodivo spojené zo zemou)

φ = W / Q [φ] = V

 • 1V – potenciál bodu, z ktorého na prenesenie náboja 1C potrebujeme prácu 1J
 • potenciál sa vzťahuje na konkrétny bod
 • body s rovnakým potenciálom vytvárajú ekvipotenciálne hladiny alebo plochy – sú vždy kolmé na siločiary elektrického pola

rovina guľa

 • smer vektora intenzity určuje smer najrýchlejšej zmeny potenciálu
 • veľkosť vektora intenzity určuje zmenu potenciálu na jeden meter
 • elektrické napätie – rozdiel potenciálov medzi dvomi bodmi elektrického pola

- skalárna fyzikálna veličina, ktorá udáva prácu potrebnú na prenesenie jedného náboja medzi dvomi bodmi medzi, ktorými je toto napätie

U = W / Q [U] = V

 • napätie medzi dvomi bodmi tej istej ekvipotenciálnej plochy je nulové (majú rovnaký potenciál, rozdiel = 0)
 • v homogénnom elektrickom poli platí : U = φ = E . d
 • kapacita vodiča – konštanta úmernosti medzi veľkosťou náboja, ktorou nabíjame teleso a jeho potenciálom

C = Q / φ = Q / U

- skalárna fyzikálna veličina, ktorá udáva veľkosť náboja potrebného na nabitie vodiča na potenciál 1V

C = ε . S / d [C] = F

 • 1 Farad – je kapacita vodiča, ktorá sa nabije nábojom 1C na potenciál 1V
 • kondenzátor sústava dvoch navzájom izolovaných vodičov (má väčšiu kapacitu ako osamotený vodič)

- najjednoduchší je platňový

- práca potrebná na nabitie kondenzátora na napätie sa premení na energiu elektrického pola


 • kondenzátory môžeme rôzne spájať a meniť tak ich výslednú kapacitu :

1) paralelne - C = C 1 + C 2

2) sériovo - 1 / C = 1 / C 1 + 1 / C 2


 • vodič v elektrickom poli – látka, ktorá obsahuje veľké množstvo voľných častíc s nábojom

- ak vodič nie je v elektrickom poli, javí sa ako elektricky neutrálny (voľné častice s nábojom sú rozmiestnené rovnomerne)

- ak vodič vložíme do elektrického pola nastáva =>

 • elektrostatická indukcia – jav, pri ktorom sa voľné častice s nábojom začnú usporiadane pohybovať a rozmiestnia sa na povrchu vodiča tak, že jedna strana vodiča bude nabitá kladne, druhá záporne

- po vybratí vodiča z elektrického pola sa opäť rozmiestnia pravidelne

- pomocou nej môžeme teleso zelektrizovať natrvalo a to tak, že teleso v elektrickom poli najskôr uzemníme (odvedieme náboj do zeme) a potom odstránime elektrické pole => volný náboj chýba na vodiči trvalo, teda vodič je zelektrizovaný

 • izolant v elektrickom poli – látka, ktorá obsahuje veľké množstvo viazaných častíc s nábojom (voľných minimum alebo žiadne)

- ak izolant nie je v elektrickom poli, javí sa ako elektricky neutrálny

 • ak izolant vložíme do elektrického pola nastáva polarizácia dielektrika – jav ,pri ktorom sa v izolante zdeformujú atómy v dôsledku pôsobenia elektrického pola, vytvoria sa dipóly, ktoré sa natočia do smeru vonkajšieho elektrického pola a na povrchu sa vytvorí tenká vrstva viazaného náboja (vo vnútri sa náboje vykompenzujú) po vybratí izolantu z elektrického pola sa atómy vrátia do pôvodného stavu


E = E e – E i

 • izolant vložený do elektrického pola toto pole zoslabí
Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#coloumbov zákon


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015