16. Elektrický prúd v kovoch

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 850 slov
Počet zobrazení: 746
Tlačení: 43
Uložení: 44

16. Elektrický prúd v kovoch

 • elektrický prúd ako fyzikálny jav – usporiadaný pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom (voľných elektrónov)
 • podmienky vzniku elektrického prúdu sú – prítomnosť voľných elektrónov

- trvale udržiavané elektrické pole

 • smer elektrického prúdu bol stanovený dohodou ako smer pohybu kladných častíc ( od plus k mínus)
 • jednosmerný elektrický prúd bol je taký, ktorého smer sa nemení
 • striedavý elektrický prúd je taký, ktorého smer sa pravidelne mení
 • pri prechode elektrického prúdu kovom sa tento zohrieva
 • elektrický prúd ako fyzikálna veličina – elektrický prúd udáva náboj, ktorý prejde prierezom vodiča za jednotku času

I = ΔQ / Δt [I] = A

 • konštantný prúd – prúd, ktorého hodnota sa s časom nemení (za rovnaké časové intervaly prejde prierezom vodiča vždy rovnaký náboj)
 • prúd meriame ampérmetrom a sériovo
 • zdroj elektrického napätia – zariadenie medzi pólmi, ktorého je trvale udržiavané elektrické napätie pôsobením neelektrostatických síl

- póly vyvedené na povrch zdroja a upravené na pripojenie vodiča sa volajú svorky zdroja


 • v obvode sa voľné elektróny pohybujú vplyvom elektrostatických síl zo zápornej na kladnú svorku zdroja
 • aby sa náboje na póloch zdroja neminuli vo vnútri zdroja musia pôsobiť neelektrostatické sily v dôsledku, ktorého sa náboj na póloch obnoví (prevládajú nad elektrostatickými)
 • druhy neelektrostatických síl :

1) elektrochemický zdroj – chemická reakcia elektród a elektrolytu (akumulátor,galvanické články)

2) elektrodynamický zdroj – pohybom vodiča v magnetickom poli (dynamo, alternátor)

3) mechanický zdroj – trenie pásu a jeho pohyb

4) fotoelektrický zdroj – pôsobením svetla s elektrónmi v kovoch (fotočlánok)

5) termoelektrický zdroj – teplotný rozdiel medzi ohrievaným spojom a voľnými koncami

 • jednou zo základných charakteristík každého zdroja je elektromotorické napätie zdroja – charakterizuje prácu vykonanú neelektrostatickými silami vo vnútri zdroja pri prenesení jednotkového náboja

U e = W z / Q

 • napätie, ktoré nameriame v obvode sa nazýva svorkové napätie – charakterizuje prácu, ktorú vykonávajú elektrostatické sily v obvode pri prenesení jednotkového náboja
 • svorkovéje vždy menšie ako elektromotorické, lebo elektrostatické sily vykonajú menšiu prácu ako neelektrostatické
 • elektromotorické a svorkové sa rovnajú len v prípade, že zdroj nie je zaťažený
 • Ohmov zákon pre časť obvodu – platí pre ktorúkoľvek časť obvodu okrem zdroja
 • elektrický prúd v kovovom vodiči je priamo úmerný elektrickému napätiu medzi koncami vodiča

U / I = R => konšt. I = G . U [G] = S => Siemens

 • G – vodivosťou
 • Ohmov zákon pre uzavretý obvod – uzavretý obvod má dve časti a to :

1) vonkajšiu časť, ktorá je charakterizovaná odporom R (vodiče, spotrebiče, merače)

2) vnútorná časť, ktorá je charakterizovaná vnútorným odporom R i

 • elektrický zdroj dodáva do uzavretého obvodu energiu

E z = E + E i

 • elektromotorické napätie zdroja sa rovná súčtu napätí na vonkajšej a vnútornej časti obvodu

I = U e / ( R + R i )

 • prúd v uzavretom obvode sa rovná podielu elektromotorického napätia zdroja a celkového odporu vonkajšej a vnútornej časti obvodu
 • prúd v obvode závisí odvlastnosti zdroja (U e a R i ) a od vlastnosti obvodu ( R )

U = U e – R i . I

 • elektrický odpor – charakteristika vodiča, nezávisí od prúdu prechádzajúceho vodičom a od napätia na koncoch vodiča
 • závisí od : geometrických rozmerov vodiča, merného elektrického odporu vodiča a od teploty vodiča

R = ƍ . l / S R = R 0 . (1 + α . Δ t ) [R] = Ω => Ohm

 • jednotkou merného elektrického odporu je Ohmmeter
 • merná elektrická vodivosť – prevrátená hodnota merného elektrického odporu

γ = 1 / ƍ [γ] = S / m

 • súčiastky, ktoré majú stály elektrický odpor sa volajú rezistory
 • súčiastky s meniteľným odporomreostaty
 • pri výbere vhodného rezistora používame voltampérovu charakteristiku vodiča

 • čím strmší je graf, tým má vodič väčšiu vodivosť a menší odpor
 • rezistory môžeme spájať – 1) sériovo

2) paralelne


 • Kirchhoffove zákony – rozvetvené elektrické obvody sú tvorené viacerými zdrojmi, rezistormi a spotrebičmi => elektrické siete
 • sú zovšeobecnením Ohmových zákonov pre rozvetvené elektrické obvody
 • vetva – časť elektrického obvodu medzi dvomi uzlami
 • uzol – miesto v elektrickom obvode kde sa stretnú aspoň tri vodiče
 • algebraický súčet prúdov v uzle sa rovná nule, prúdy ktoré do uzla vstupujú sú kladné a tie čo vystupujú sú záporné, vyjadrujú zákon zachovania náboja ( náboj sa nemôže nikde v obvode hromadiť)
 • v jednoduchej časti elektrickej siete sa súčet elektromotorických napätí zdrojovrovná súčtu úbytkov napätí na rezistoroch
 • majú praktické využitie – zväčšenie rozsahu ampérmetra alebo voltmetra
 • rozsah ampérmetra zväčšíme tak, že k nemu paralelne pripojíme bočník s odporom

R b = R A / n – 1

 • rozsah voltmetra zväčšíme tak, že k nemu sériovo pripojíme predradný rezistor s odporom

R p = (n – 1) . R V

 • práca a výkon v obvode s konštantným prúdom – pri prenose častíc s nábojom vo vonkajšej časti obvodu sa koná práca

W = U . I . t

 • výkon tejto vonkajšej časti je potom – P = R . I 2
 • pri premiestnení častíc s nábojom vo vnútri zdroja sa koná práca – W z = U e . I . t
 • vnútorná časť obvodu má potom výkonP z = U e2 / R + R i
 • účinnosť zdroja – veličina charakterizujúca akú časť práce zdroja spotrebič využije

η = R / R + R i - v percentách

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Elektrodynamický zdroj #Galvanické články #Práca a výkon jednosmerného prúdu


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021