18. Elektrický prúd v kvapalinách a plynoch

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 473 slov
Počet zobrazení: 1 181
Tlačení: 54
Uložení: 46

18. Elektrický prúd v kvapalinách a plynoch

 • elektrický prúd v kvapalinách – vodivé roztoky voláme elektrolyty (vodné roztoky solí, kyselín a zásad)

- usporiadaný pohyb voľných iónov medzi elektródami (katiónov a aniónov)

- voľné ióny vznikajú rozpadom rozpustnej látky v rozpúšťadle => elektrická disociácia

- po vložení elektród do elektrolytu medzi nimi vzniká elektrické pole =>katióny sa pohybujú ku katóde (elektróda pripojená na zápornú svorku zdroja) a anióny sa pohybujú k anóde (elektróda pripojená na kladnú svorku zdroja)

- trvalí prúd v elektrolyte vzniká ak napätie medzi elektródami prekročí rozkladné napätie a tak sa následne prúd s napätím lineárne zväčšuje

I = (U – UR) / R => Ohmov zákon pre elektrolyt

 • R – odpor elektrolytu – so zvyšujúcou sa teplotou sa zmenšuje (klesá viskozita) => narastá prúd
 • pri prechode elektrického prúdu elektrolytom sa prenáša nielen náboj ale aj látka
 • elektrolýza – dej, pri ktorom prechodom elektrického prúdu elektrolytom nastávajú látkové zmeny (na povrchu elektród sa vylučujú atómy alebo molekuly, ktoré ďalej reagujú s elektródami alebo elektrolytom) na katóde vždy vodík alebo kov
 • Faradayove zákony elektrolýzy :
 • znenie – hmotnosti látok vylúčených na elektródach sú priamo úmerné celkovému elektrickému náboju, ktorý preniesli pri elektrolýze ióny

 m = A . Q = A . I .t – elektrochemický ekvivalent látky, v tabuľkách [A] = kg . C -1

A = 1/F . Mm . Z

F- faradayova konštanta = 9,65 . 10 4 C . mol -1

z – prirodzený násobok náboja (Cu 2+ , z = 2)

 

 • znenie – hmotnosti rozličných prvkov vylúčených tým istým nábojom pri elektrolýze sú chemicky ekvivalentné

m = Mm . Q / F . z

Q / F => konštanta

 • využitie elektrolýzy – galvanické články

- akumulátory

- galvanické pokovovanie

- elektrolytický kondenzátor

- korózia – porušenie povrchu kovu chemicky alebo elektrolyticky

 • elektrický prúd v plynoch - za bežných podmienok plyny nevedú elektrický prúd, vodivými sa stávajú až ionizáciou = dodaním energie sa z molekúl plynu uvoľňujú elektróny a z molekúl vznikajú katióny, uvoľnené elektróny sa môžu pripájať k neutrálnym molekulám a vytvárať tak anióny

- prostriedky, ktoré vyvolávajú ionizáciu – ionizátory – dodávajú elektrónom energiu potrebnú na vytrhnutie elektrónov z atómov - ionizačnú energiu

 • výboj – tvorený usporiadaným pohybom voľných elektrónov a voľných iónov

- býva sprevádzaný zvukovými a svetelnými efektmi

- poznáme 4 druhy výboju : tlejúci, oblúkový, iskrový a koróna

 • samostatný výboj – výboj, ktorý pokračuje aj po odstránení ionizátora (plyn sa ďalej ionizuje vlastnými iónmi a elektróny, ktoré sú urýchlené elektrickým pólom ionizujú neutrálne molekuly) – vzniká pri zápalnom napätí
 • nesamostatný výboj – ktorý po odstránení ionizátora zaniká

- nastáva rekombinácia iónov a voľných elektrónov

 • voltampérová charakteristika výboja – grafické vyjadrenie závislosti prúdu výboja od napätia medzi elektródami
 • 0A – znázorňuje nesamostatný výboj
 • B∞ - predstavuje samostatný výboj
 • AB – predstavuje prechod z nesamostatného na samostatný = elektrický prieraz plynu
 • A – zodpovedá stavu keď všetky voľné častice s nábojom sa zúčastňujú na vedení prúdu

=> prúd je nasýtený

 • B – zodpovedá zápalnému napätiu, pri ktorom nastáva samostatný výboj
Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#korona #Vedenie prúdu v plynoch #Elektricky prud


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.044