20. Nestacionárne magnetické pole

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 571 slov
Počet zobrazení: 628
Tlačení: 42
Uložení: 39

20. Nestacionárne magnetické pole

 • je magnetické pole, ktorého veľkosť sa časom mení
 • vzniká v okolí pohybujúceho sa trvalého magnetu alebo elektromagnetu, v okolí pohybujúceho sa vodiča s konštantným prúdom a v okolí nepohybujúceho sa vodiča s premenlivým prúdom
 • magnetický indukčný tok – skalárna fyzikálna veličina, ktorá kvantitatívne opisuje nestacionárne magnetické pole

ø = B . S . cos α [ø] = Wb => Weber

 • B – magnetická indukcia homogénneho magnetického poľa
 • S – plocha závitu, ktorú sme vložili do tohto poľa
 • α – uhol, ktorý zviera normála plochy závitu s MIČ
 • magnetický indukčný tok je maximálny, ak je plocha závitu kolmá na MIČ (α = 0°) a minimálny, ak je plocha závitu rovnobežná s MIČ (α = 90°)
 • magnetický indukčný tok s N – závitmi je potom :

ø = N . B . S . cos α

 • α – uhol, ktorý zviera os cievky s MIČ
 • elektromagnetická indukcia – jav, pri ktorom vzniká indukovaný prúd a indukované napätie

- tento jav vzniká v cievke, ku ktorej približujeme alebo vzďaľujeme magnet, v cievke ku ktorej približujeme alebo vzďaľujeme druhú cievku s konštantným prúdom a v cievke v okolí, ktorej sa mení prúd v inej cievke => v cievke sa indukuje prúd a napätie vtedy ak sa mení aj magnetický indukčný tok plochou cievky

 • indukovaný prúd a napätie sú tým väčšie, čím rýchlejšia je zmena magnetického indukčného toku
 • ak by sme menili len vektor magnetickej indukcie nie magnetický indukčný tok, napätie ani prúd by sa neindukovali
 • tento jav opisujú dva zákony :
 • 1) Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie – indukované elektromotorické napätie sa rovná zápornej časovej zmene magnetického indukčného toku

Ui = - Δ ø / Δ t

 • na indukciu prúdu a napätia je potrebná časová zmena magnetického indukčného toku

2) Lenzov zákon – indukovaný prúd má taký smer, aby svojim magnetickým polom bránil zmene, ktorá ho vyvolala (ak k závitu približujeme magnet, závit sa odpudzuje, ak vzďaľujeme magnet závit sa priťahuje) => ak magnetický indukčný tok narastá, indukuje sa záporné napätie, a ak klesá indukuje sa kladné napätie

Δ ø > 0 => Ui < 0

Δ ø < 0 => Ui > 0

 • vlastná indukcia – je to jav, pri ktorom sa v cievke v dôsledku prechodu časovo premenného elektrického prúdu indukujú elektromagnetické napätie a prúd (ak zväčšíme prúd v obvode, cievka sa tejto zmene bráni tak, že si vytvorí vlastný prúd proti smeru, resp. v smere prúdu spôsobeného zdrojom)
 • časová zmena magnetického indukčného toku je tu spôsobená zmenou prúdu v obvode

ø ~ B ˄ B ~ I => ø ~ I

ø = L . I

 • L – vlastná indukčnosť – je to veličina charakterizujúca magnetické pole v danej cievke

[L] = H => Henry

Ui = - Δ ø / Δ t = - ( L . Δ I ) / Δ t

 • čím rýchlejšie sa mení prúd v obvode, tým väčšie napätie a prúd sa indukujú na cievke
 • energia magnetického pola cievky – zdroj napätia do obvodu a teda aj do cievky energiu

ΔE = Ue . Q = Ue . I t

 • časť tejto energie sa spotrebuje na zohriatie obvodu (na teplo) a zvyšok energie sa spotrebuje na vytvorenie magnetického pola v okolí cievky
 • energia magnetického pola cievky zodpovedá obsahu plochy pod grafom závislosti ø od I

Em = ½ L . I 2

 • čím väčšíprúd prechádza cievkou, tým silnejšie magnetické pole sa vytvorí v jej okolí => tým väčšiu energiu má toto magnetické pole
 • po vypnutí obvodu magnetické pole cievky postupne zaniká, pričom sa jeho energia premieňa na iné formy energie (tepelná energia obvodu,okolia)
Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#nestacionárne magnetické pole


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.059