Kombinačné logické obvody

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: filomena (16)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.10.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 455 slov
Počet zobrazení: 63
Tlačení: 6
Uložení: 4

Kombinačné logické obvody

kombinácia, blokové schémy

- výstupy sú jednoznačne určené kombináciou vstupných hodnôt

- môžu byť s jedným výstupom alebo viacerými výstupmi

Základné KLO:

Polsčítačka:

- realizuje funkciu XOR (neekvivalencia), sčítačka, ktorá pri sčítaní dvoch binárnych čísel nerealizuje prenos do vyššieho rádu

Sčítačka

- vykonáva funkciu sčítania dvoch binárnych čísel, realizuje prenos do vyššieho rádu

Dekóder

- má n vstupov a m výstupov. Prevedie kód z n vstupných premenných na M výstupných premenných (prevod z binárneho kódu do desiatkového kódu a naopak) 

Logický komparátor

- slúži na porovnávanie hodnôt dvoch binárnych čísel

- na kontrolu parity

Multiplexor

- plní funkciu prepínača vstupov

- má 2n informačných vstupov a n adresových vstupov a jeden výstup

Demultiplexor

- má 1 vstup a ten prepína na výstup, ktorého adresa príde

Sekvenčné logické obvody

vymenovať, popísať, blokové schémy

- sú také logické obvody, pri ktorých stav výstupu závisí nielen od okamžitej kombinácie vstupov, ale aj od postupnosti vstupov v predchádzajúcom čase.

- musia obsahovať pamäťová člen

Rozdeľujeme ich na:

- synchrónne - ich signály sú definované v krátkych časových intervaloch, majú generátor hodinových impulzov

- asynchrónne - nie sú riadené hodinovými impulzmi

Klopný obvod RS

- využíva sa ako pamäťový člen, z ktorého sa odvodzujú ďalšie typy SLO

- má 2 vstupy:

o vstup S (set) - nastavuje obvod do stavu 1

o vstup R (reset) - nastavuje obvod do stavu 0

- má 2 výstupy

o výstup Q - priamy

o výstup _Q- nepriamy

- vhodným spojením viacerých vznikajú registre a čítače

- nevýhodou je existencia zakázaného stavu

- aby sme sa vyhli tomuto stavu, zapojíme do obvodu ďalšie logické členy, vznikne RST

- vstup T priradením hodinového impulzu aktivuje hradlá

Klopný obvod JK

- je to vlastne RS, v ktorom nahradíme vstup S vstupom J a vstup R nahradíme vstupom K, pričom sa pripúšťa výskyt vstupných signálov = 1

- ak J=K=1 obvod prejde do opačného stavu, v akom práve bol

Klopný obvod D

- má jeden vstup a 2 výstupy

- jeho nový stav zodpovedá hodnote vstupnej premennej, kopíruje ju s určitým časovým oneskorením (o 1 takt)

Klopný obvod T

- je to spínací preklápací obvod JK, so spojenými vstupmi

- ak je na vstupe 0, potom sa hodnota výstupu nemení a výstup zostáva v takom stave v akom bol

- ak je na vstupe 1, potom preklápací obvod prejde do opačného stavu v akom bol

Registre:

- je to SLO, ktorý pozostáva z vhodného prepojenia viacerých klopných obvodov

- počet zapojených klopných obvodov vyjadruje dĺžku registra a zároveň počet bitov v dvojkovej informácií

- slúži na zaznamenávanie, zapamätávanie binárnych čísel

- môže byť:

o paralelný - vznikne spojením všetkých hodinových vstupov klopných obvodov typu D

o sériový - vzniká tak, že sa vstup nasledujúceho klopného obvodu spojí s výstupom predchádzajúceho

Čítače

- sú zložené z pamäťových logických členov

- slúžia na:

o registrovanie počtu impulzov

o delenie frekvencií

o vykonávanie matematických operácií

- základom je delička dvoma, ktorá vznikne prepojením nepriameho výstupu na vstup klopného obvodu typu D

Prevodníky

- sú zariadenia, ktoré menia jednu fyzikálnu veličinu na inú, ktorú možno ďalej spracovať

- signál sa môže v závislosti od času meniť:

o spojito - analógový signál

o nespojito - diskrétny signál

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017