Zákon zachovania hybnosti

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: Butterfly
Typ práce: Referát
Dátum: 28.04.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 445 slov
Počet zobrazení: 7 260
Tlačení: 460
Uložení: 560
Zákon zachovania hybnosti: súčet hybnosti telies izolovanej sústavy je stály. Mechanická práca: práca sa koná vtedy ak na teleso pôsobíme silou aby sa premiestnilo po určitej dráhe. W=F.s[N]=kg.ms-2.m [J]. Výkon: Veľkosť práce vykonanej rovnomerne za čas. Podiel užitočnej práce vykonanej strojom za časový interval. Účinnosť: časť dodanej energie sa využije na užitočnú prácu a časť energie na zvýšenie teploty jeho časti (straty). Príkon: podiel energie dodanej stroju za časový interval. Potenciálna energia Ep: energia závisí od voľby vzťažnej sústavy.

Zákon zachovanie mechanickej energie:
ak v sústave teleso Zem pôsobí iba tiažová sila celková mechanická energia sústavy sa nemení Ec₌Ep+Ek₌konšt. Práca charakterizuje dej, pri kt. nastáva premena alebo prenos. Energia charakterizuje istý stav sústavy. Tuhé teleso je: ideálne teleso, kt. tvar a objem sa účinkom ľubovoľné veľkých síl nemenia, pri kt. neprihliadneme na časticovú štruktúru látok, považujeme ho za spojité prostredie. Pohyb posuvný: všetky body telesa majú v ľubovoľnom okamihu rovnakú okamžitú rýchlosť. Otáčavý: všetky body telesa majú v ľubovoľnom okamihu rovnakú rýchlosť. Voľná os otáčania: látka telesa je rozložená rovnomerne okolo osi. Pôsobisko sily: bod , v kt. sila pôsobí. Vektorová priamka sily: priamka prechádzajúca vektorom sily otáčavý účinok sily pôsobiaci na teleso závisí od a) veľkosti a smeru tejto sily b) polohy jej pôsobiska.

Rovnomerne pôsobiace sily: kolmé vzdialenosti medzi vektorovou priamkou sily a osou otáčania. Otáčavý účinok pôsobiacej sily sa neprejaví, ak: naň priamka sily prechádza osou otáčania b) vektorová priamka sily je rovnobežná s osou otáčania. Otáčanie v kladnom zmysle...Otáčavý účinok sily na teleso vyjadruje veličina moment sily v kladnom na os otáčania. Veľkosť momentu sily vzhľadom na os otáčania. Kt. je kolmá a smer sily určíme ako súčin veľkosti sily Fa ramená sily vzhľadom na túto os.

Ťažisko telesa
- je pôsobisko tiažovej sily, pôsobiacej na teleso. Tazisko1. Rovnorodých pravidelných telies s geometrickým stredom súmernosti leží v strede súmernosti 2. Môže ležať mimo latky telesa 3. Dá sa určiť pomocou ťažníc telesa 4. Telesa podopreté pod ťažiskom ostávajú v rovnováhe. Tuhé teleso otáčavé okolo osi je v rovnovážnej polohe, ak : vektorové súčty všetkých síl a vektorové súčty všetkých síl momentov sú nulové vektory a teleso je v pokoji. Rovnovážna poloha: stála(stabilná) os otáčania je nad ťažiskom. Po vychýlení: moment tiažovej sily teleso vráti späť do RPS. Voľná(indiferentná) os otáčania telesa prechádza ťažiskom. Po vychýlení ostane teleso v inej rovnovážnej polohe. Vratká (labilná) ťažisko leží nad osou otáčania. Po vychýlení teleso zaujme rovnovážnu polohu stálu. Stálosť rovn. Polohy podopretého telesa sa meria veľkosťou práce, kt. musíme prekonať aby sme teleso prevrátili z rovn. polohy stálej to rovn. Polohy vratkej. Rotačný pohyb okolo osi: nová fyzikálna veličina moment zotrvačnosti a charakterizuje vlastnosť telesa konať rotačný pohyb okolo osi rýchlosťou u.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#hybnost telesa #fyzika v športe #moment zotrvačnosti #moment sily #voľná os rotácie #tiažová sila #Pôsobisko


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.052