Základné fyzikálne veličiny

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: Janka1988
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 251 slov
Počet zobrazení: 18 511
Tlačení: 920
Uložení: 874
Fyzikálne veličiny opisujú vlastnosti, stavy a zmeny hmotných objektov, ktoré možno merať. Na označovanie fyzikálnych veličín sa používajú dohodnuté značky (napr. m – hmotnosť, F - sila). Fyzikálna veličina je určená číselnou hodnotou a jednotkou.

Medzinárodná sústava jednotiek – sústava SI.

Sústavu SI tvorí sedem základných jednotiek, odvodené jednotky, násobky a diely jednotiek.

Základné fyzikálne jednotky:

Veličina Názov Značka

Dĺžka l meter m
Hmotnosť m kilogram kg
Čas t sekunda s
Elektrický prúd I ampér A
Termodynamická teplota T kelvin K
Látkové množstvo n mol mol
Svietivosť I kandela cd

Odvodené fyzikálne jednotky:


Veličina Názov Značka Iné jednotky

Frekvencia f hertz Hz S-1
Sila F newton N
Tlak p pascal Pa N.m-2
Energia E, práca W, teplo Q joule J N.m
Výkon P watt W N.s-1
Elektrický náboj Q coulomb C s.A
Elektrické napätie U volt V J.C-1
Elektrická kapacita C farad F C.V-1
Elektrický odpor R ohm Ώ V.A-1
Elektrická vodivosť G siemens S A.V-1
Magnetický indukčný tok Φ weber Wb V.s
Indukčnosť L henry H Wb.A-1
Magnetické indukcia B tesla T Wb.m-2
Svetelný tok Φ lumen lm cd.sr
Osvetlenie lux lx Lm.m-2

Násobky a diely jednotiek:

giga G 109
mega M 106
kilo k 103
mili m 10-3
mikro μ 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12
hekto h 102
deka da 101
deci d 10-1
centi c 10-2

Skalárne a vektorové fyzikálne veličiny:
Skalárne fyzikálne veličiny – skaláry – má veľkosť, sú určené číselnou hodnotou a jednotkou (hmotnosť, výkon atd.)
Vektorové fyzikálne veličiny – vektory – má veľkosť a smer, sú určené číselnou hodnotou, jednotkou a smerom (sila, rýchlosť atd.)

Na meranie fyzikálnych veličín používame rozličné meracie zariadenia (meter, mikrometer, ampérmeter a iné, často zložité prístroje a zariadenia).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020