Kinematika

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: Janka1988
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 352 slov
Počet zobrazení: 6 196
Tlačení: 531
Uložení: 532
Kinematika opisuje pohyby telies, ale neskúma, prečo sa telesá pohybujú.

Hmotný bod (HB) je model telesa, pri ktorom berieme do úvahy jeho hmotnosť, ale jeho rozmery nie sú pri danom deji podstatné a môžeme ich zanedbať.

Rozdelenie pohybov:

a) podľa tvaru trajektórie
● priamočiary pohyb – je taký pohyb, pri ktorom sa nemení smer rýchlosti HB, trajektóriou je priamka.
● krivočiary pohyb – mení smer rýchlosti HB, je dotyčnicou krivky trajektórie.

b) podľa veľkosti okamžitej výchylky
● rovnomerný pohyb – je pohyb so stálou rýchlosťou, veľkosť vektora rýchlosti sa nemení.
● nerovnomerný pohyb – je pohyb pri ktorom sa mení rýchlosť, veľkosť vektora rýchlosti sa mení.

Rovnomerne zrýchlený pohyb je taký pohyb, pri ktorom má zrýchlenie telesa stálu, nemennú veľkosť i smer.

Vzťažná sústava - pri opise telesa je podstatné uvedomiť si, vzhľadom na čo sa teleso pohybuje – určiť vzťažnú sústavu.
Napr. šofér auta je vzhľadom na vzťažnú sústavu auta v pokoji, ale vzhľadom na cestu ako vzťažnú sústavu je v pohybe.

Pohyb po kružnici je špeciálny druh krivočiareho pohybu, ktorého trajektóriou je kružnica (časť kružnice).

Druhy: 1. Všeobecný (nerovnomerný) pohyb po kružnici - veľkosť rýchlosti sa mení inak ako lineárne (priamočiaro),
2. Rovnomerne zrýchlený pohyb po kružnici - veľkosť rýchlosti sa mení priamo úmerne s časom (zrýchlenie je
konštantné).
3. Rovnomerný pohyb po kružnici - nemení sa veľkosť rýchlosti (rýchlosť je konštantná).

Rýchlosť (značka ,,v‘‘) vyjadruje zmenu polohy telesa za jednotku času.
Vyjadruje, ako sa mení poloha telesa v čase. Jednotkou rýchlosti v SI je meter za sekundu (m/s). Bežnou jednotkou je aj kilometer za hodinu (km/h).

Zrýchlenie (značka ,,a‘‘)
je fyzikálna veličina udávajúca zmenu rýchlosti za jednotku času. V sústave SI je jednotkou zrýchlenia m/s2 (meter za sekundu na druhú).

Dráha (značka ,,s’’) je dĺžka trajektórie, ktorú prekoná hmotný bod za určitý čas. Jej jednotou je meter.

Trajektória
je čiara, ktorú teleso pri svojom pohybe opíše. Napr. lietadlo, ktoré za sebou zanecháva pás dymu. Podľa tohto dymu vidíme, kadiaľ sa lietadlo pohybovalo, akú čiaru pri svojom pohybe opísalo.

Voľný pád
je pohyb voľne pusteného telesa, je to rovnomerne zrýchlený pohyb s nulovou počiatočnou rýchlosťou a s tiažovým zrýchlením, ktoré smeruje vždy zvislo nadol.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012