Mechanická práca, Energia a Výkon

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: Janka1988
Typ práce: Poznámky
Dátum: 11.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 406 slov
Počet zobrazení: 30 730
Tlačení: 1 268
Uložení: 1 190
Mechanická práca - W je fyzikálna veličina, ktorá určuje pohyb sily F po dráhe s. Teleso koná mechanickú prácu, ak pôsobí silou na iné teleso, ktoré sa pôsobením tejto sily premiestňuje po určitej dráhe. Jednotka mechanickej práce je Joule - J.

vzorec: W=F.s                  

W = práca, F = sila, s = dráha

Podmienky konania práce:
1. Na teleso musí pôsobiť sila
2. Teleso sa pohybuje po určitej dráhe

Energia je to schopnosť konať prácu.

Mechanická energia je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru schopnosti telesa konať mechanickú prácu, tzn. pôsobiť silou na iné teleso a posúvať ho po určitej dráhe. Je to súčet kinetickej a potenciálnej energie.

Mechanickú energiu majú: - telesá, ktoré sa pohybujú - kinetická energia (pohybová energia) a pružné telesá, ktoré sú stlačené alebo natiahnuté - potenciálna energia pružnosti (polohová energia pružnosti).

Druhy mechanickej energie:
1. potenciálna (polohová) energia Ep - je schopnosť telesa konať prácu. Aby teleso získalo polohovú energiu, musíme vykonať určitú prácu a zmeniť polohu telesa. Potenciálna energia pružiny Nenapätá pružina má určitú dĺžku. Pôsobením sily Fp sa pružina napne. Reakciou je sila pružnosti Fe. Po uvoľnení pružiny sila pružnosti vracia pružinu do pôvodného tvaru. Pritom koná prácu napríklad posúva kváder. Jednotkou polohovej energie je joule - J.

2. kinetická (pohybová) energia Ek - Pohybujúce sa teleso má pohybovú energiu. Veľkosť pohybovej energie telesa posudzujeme podľa práce vykonanej telesom až do jeho zastavenia. Pohybová energia telesa závisí od jeho rýchlosti a hmotnosti. Keď sa určité teleso pohybuje väčšou rýchlosťou, má väčšiu pohybovú energiu. Keď sa pohybujú dve telesá rovnakou rýchlosťou, má teleso s väčšou hmotnosťou väčšiu pohybovú energiu. Teleso v pokoji má nulovú pohybovú energiu. Jednotkou pohybovej energie je joule - J.

Výkon - P je fyzikálna veličina, ktorá udáva množstvo vykonanej práce za určitý čas. Používa sa hlavne pri porovnávaní viacerých strojov alebo spôsobov. Jednotkou výkonu je watt - W. Výkon je priamoúmerný práci, čiže čím väčšia práca, tým väčší výkon. Je nepriamoúmerný času, teda čím väčšia doba, tým menší výkon. Z toho vyplýva, že výkon od času a práce závisí.

vzorec:     P=W/t

t = čas za ktorý sa práca vykonala, W = práca

Príkon
- vyjadruje množstvo energie spotrebovanej za jednotku času pri vykonávaní práce.

Účinnosť (η - eta) - Podiel výkonu a príkonu stroja sa volá účinnosť stroja. Stroj nikdy nemôže vykonať prácu väčšiu, ako je energia, ktorú sme doňho vložili, preto príkon stroja je vždy väčší ako jeho výkon. Účinnosť vyjadrujeme buď v desatinných zlomkoch, alebo v percentách. Jednotkou je watt - W.

vzorec:   η = P / P'

P’ = príkon, P = výkon
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014