Vodné elektrárne

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 20.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 629 slov
Počet zobrazení: 12 115
Tlačení: 659
Uložení: 605
Vodné elektrárne
Elektrina z vody je jedna z najčistejších a najšetrnejších. Technológia využívania vodnej energie je najrozvinutejšou z obnoviteľných zdrojov. Na Slovensku sa ich však stále nieje dosť. Napríklad výkon jednej malej vodnej elektrárne by nahradil ťažbu - 1600000 kg uhlia, zabránil emisii 700000 ton popola, 71000 ton SO2 a 12000 ton popolčeka(malá vodná elektráreň s výkonom do 10MW).  Vodné elektrárne v súčasnosti vyrábajú približne 10% všetkej elektriny na svete. Každoročne sa vo vodných elektrárňach vyrobí 2100 miliárd kWh elektriny. Je to viac, ako sa jej vyrába v jadrových elektrárňach. Celkový využiteľný potenciál, je však oveľa väčší a odhaduje sa na 14900 mld. kWh. Na výrobu elektriny využívajú vodné elektrárne kinetickú energiu riek, ktorá je obnoviteľná a nevyčerpateľná na rozdiel od všetkých druhov fosílnych palív. Vodná elektráreň sa väčšinou stavia ako hydroenergetické dielo, ktoré plní viacero účelov, pričom energetický význam nemusí byť najhlavnejší. Účelom týchto vodných diel je:
- ochrana územia pred povodňami - zásobovanie priemyslu vodou - zásobovanie poľnohospodárstva vodou - vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v toku v priebehu roka - ochrana životného prostredia - lodná doprava - rekreačno -športové využitie Podiel vodných elektrární na ročnej výrobe elektrickej energie Slovenských elektrární, a.s. predstavuje  13 až 20 %. Skutočne využitý hydroenergetický potenciál SR je na úrovni 60%. Celkový ročný hydroenergetický potenciál vodných tokov na Slovensku je 15,5TWh. Z toho ročne je využitý asi ročne využitý potenciál je 6,6TWh.

ZÁKLADNÁ ČASTI ELEKTRÁRNE:

Priehrada - reguluje prítok a vytvára potrebný spád vody.
Hrablice –zachytávajú nečistoty a zabraňujú im aby vnikli do turbíny.
Hradidlá – slúžia na zahradenie toku v prípade opráv alebo havárie turbíny.
Prívodný kanál – privádza vodu z nádrže do budovy elektrárne.
Turbína – mení potenciálnu energiu na kinetickú energiu rotora.
Hriadeľ – spája turbínu a generátor a zabezpečuje medzi nimi prenos kinetickej energie.
Rotor – je spojený s hriadeľom.
Generátor - je pripojený k turbíne a premieňa jej kinetickú energiu na elektrickú.
Transformátor - mení elektrickú energiu vyrobenú generátorom na napätie využiteľné v elektrickej sieti.
Odpadový kanál – odvádza vodu späť do koryta.
 
ROZDELENIE VODNÝCH ELEKTRÁRNI:
Konvenčné (bežné) vodné elektrárne - využívajú na svoju prevádzku energiu vody z rieky, prívodného kanála, alebo nádrže. Voda môže byť k turbíne privádzaná buď v čase potreby výroby elektriny alebo priebežne.
 
Prečerpávacie vodné elektrárne - používajú princíp dvoch navzájom prepojených vodných nádrží. Voda vo vyššie umiestnenej nádrži je zásobárňou potenciálnej energie. Cez obdobie s vysokou spotrebou elektrickej energie sa voda z vyššej nádrže vypúšťa do spodnej nádrže, pričom prechádza cez turbínu elektrárne (výroba elektriny). Keď je spotreba elektriny nízka, prečerpáva sa voda zo spodnej do hornej nádrže, pričom sa energia spotrebováva. Prečerpávacie vodné elektrárne spotrebujú viac elektriny ako jej vyrobia. Sú však neoceniteľné vďaka schopnosti okamžite vyrobiť viac elektriny, ak si to sieť vyžaduje. Napríklad jadrová elektráreň toto nedokáže.
 
VODNÉ ELEKTRÁRNE NA SLOVENSKU:  
Na Slovensku sú v: Orave, Tvrdošíne, Čiernom Váhu, Liptovskej Mare, Bešeňovej, Krpeľanoch, Sučanoch, Lipoveci, Hričove, Mikšovej, Považskej Bystrici, Nosiciach, Ladcoch, Ilave, Dubnici nad Váhom, Trenčíne, Kostolnej, Novom meste nad váhom, hornej strede, Maduniciach, Kráľovej, Veľkých Kozmálovciach, Gabčíkove, Malom Gabčíkove-SVII, Čuňove, Mošoňi, Dobšinej, Dobšinej II, Rakovci, Švedlári, Ružíne, Ružíne II, Krompachoch, Domaši.
(a) Najstaršia vodná elektráreň na Slovensku – Malá vodná elektráreň Rakovec Malá vodná elektráreň Rakovec bola uvedená do prevádzky v roku 1912.

Najmladšia vodná elektráreň na Slovensku – Vodná elektráreň Čuňovo Vodná elektráreň Čuňovo bola vyprojektovaná ako súčasť náhradného riešenia uvedenia vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. Cez túto vodnú elektráreň sa realizuje napájanie koryta Dunaja. Vodná elektráreň je umiestnená na objekte náhradného prehradenia Dunaja pri Čuňove.

Vodná elektráreň Gabčíkovo je vybudovaná na hraničnej rieke Dunaj a svojou výrobou elektriny je našou najväčšou vodnou elektrárňou. Najmenej výkonná vodná elektráreň na Slovensku – Malá vodná elektráreň Švedlár Malá vodná elektráreň Švedlár je príkladom zmiešanej vodnej elektrárne, t.j. takej, kde sa elektrina vyrába popri využití sily vody aj na inú technológiu - je umiestnená v objekte píly. Slovenské elektrárne ju prevzali a rekonštruovali v roku 1992.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015