Vypracované maturitné otázky z geografie

  Názov práce Kategória
Slovenčina 30. zadanie – Austrália, Cestovný ruch, Strojársky priemysel v SR Geografia
Slovenčina 29. zadanie – Ázia povrch, Národnostné zloženie obyvateľstva SR Geografia
Slovenčina 28. zadanie – Humánna geografia, Afrika, Najvyššie slovenské pohoria Geografia
Slovenčina 27. zadanie – Svetový Oceán, Pôdy typy na Slovensku Geografia
Slovenčina 26. zadanie – Ázia, Austrália a Nový Zéland Geografia
Slovenčina 25. zadanie – India, Účelové vlastnosti krajiny, hospodárstvo Spojených štátov Amerických Geografia
Slovenčina 24. zadanie – Rusko, Krajinná sféra Zeme, Podnebie Slovenska Geografia
Slovenčina 23. zadanie – Severná Amerika, Hospodárstvo vybraného štátu Geografia
Slovenčina 22. zadanie – Povrch Európy, Humánna geografia Geografia
Slovenčina 21. zadanie – Medzinárodné organizácie, Kartografia Geografia
Slovenčina 20. zadanie – Hospodárstvo Českej republiky a Poľska, Humánna geografia Geografia
Slovenčina 19. zadanie – Klimatológia, Doprava Slovenska, Geopolitika Geografia
Slovenčina 18. zadanie – Geopolitika, Humánna geografia, Hydrosféra Geografia
Slovenčina 17. zadanie – Antarktída, Arktída Geografia
Slovenčina 16. zadanie – Stredná Amerika, Vodstvo Európy, Planéta Zem, časové pásma Geografia
Slovenčina 15. zadanie – Geoekológia, Taliansko, Demografia sveta Geografia
Slovenčina 14. zadanie – Globálne ekologické problémy, Geo-ekológia Geografia
Slovenčina 13. zadanie – Európska únia, Litosféra Geografia
Slovenčina 12. zadanie – Doprava sveta, Humánna geografia Geografia
Slovenčina 11. zadanie – Georeliéf, Afrika, Ložiská nerastných surovín Geografia
Slovenčina 10. zadanie – Ázia, Globálne problémy ľudstva Geografia
Slovenčina 9. zadanie – Obyvateľstvo, Mexiko, Lesohospodárstvo Slovenska Geografia
Slovenčina 8. zadanie – Postkomunistické krajiny, Biosféra, Ľadovce Geografia
Slovenčina 7. zadanie – Pedosféra, Poloha Slovenska, Hospodárstvo Afriky Geografia
Slovenčina 6. zadanie – Georeliéf, Prírodné pomery Japonska Geografia
Slovenčina 5. zadanie – Litosféra, Biosféra Slovenska Geografia
Slovenčina 4. zadanie – Hydrosféra, Oceánia, Sídla na Slovensku Geografia
Slovenčina 3. zadanie – Atmosféra, CR Slovensko Geografia
Slovenčina 2. zadanie – Kartografia, Vodstvo Slovenska Geografia
Slovenčina 1. zadanie – Zem ako vesmírne teleso Geografia
0.031