14. zadanie – Globálne ekologické problémy, Geo-ekológia

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 461 slov
Počet zobrazení: 197
Tlačení: 20
Uložení: 20

14. zadanie

  1. a) Globálne ekologické problémy

Geoekológia - charakterizujte príčiny a dôsledky vzniku : skleníkového efektu, kyslých dažďov a ozónovej diery.

  1. a) Geo-ekológia

Ozónová diera- ozónová vrstva nachádzajúca sa v stratosfére (10-50km)

- je hrubá 2,5-3,8mm, filtruje ultrafialové žiarenie, prepúšťa teplo a svetlo

- absorbuje UVC, čiastočne UVB

príčiny: freóny CFC, halon, tetrachlormetan, trichloretan

ozónová diera- ak je vrstva porušená na 50%, vyjadruje sa v Dobsonových jednotkách, vzniká v jarných mesiacoch, prúdenie vzduchu z Antarktídy nad Austráliu- v zime chlor zamrzne, na jar prúdi so škodlivinami

Dôsledky: globálne otepľovanie, strata kyslíka, poškodzovanie buniek, rakovina kože, oslepnutie, oslabenie imunity, genetické zmeny DNA

Skleníkový efekt

skleníkové plyny- CO2, vodná para, metán, oxid dusný

-zem sa zohrieva, lúče sa odrážajú od povrchu a sú zachytené plynmi a ostávajú v atmosfére—ďalšie zohrievanie

Prirodzený: vodná para- kolobeh vody, CO2- dýchanie, metán- močiare

Neprirodzený: CO2- spaľovanie fosílnych palív, metán- dobytok, únik pri ťažbe ropy, z. plynu, kanalizácia, skládky odpadu, freóny, NO2

Dôsledky: zadržiavanie tepla v atmosfére, zvýšenie globálnej teploty atmosféry, zmeny zrážkového režimu, posun podnebných pásiem, roztápanie ľadovcov, zvýšenie hladiny oceánov, zaplavenie nízko položených oblastí, rozširovanie suchých oblastí strata úrody, hlad, epidémie

Kyslé dažde- acidifikácia/ okysľovanie

- zapríčinené únikom emisií- oxid siričitý( tep. elektrárne, vykurovanie)

oxid dusíka- spaľovanie ropných látok

- v ovzduší reagujú s vodnou parou, vznikajú kys. sírová a dusičná

- kyslý dážď- kyslosť s pH faktorom od 2 do 5

Dôsledky: chorobnosť ľudí, zníženie pôdnej úrodnosti, hrdzavenie ihličnanov, vytváranie smogu, znehodnocovanie vody, poškodenie budov, pamiatok

b) Austrália 

Osídľovanie Austrálie

Opíšte podmienky osídľovania Austrálie, a stým súvisiace problémy (vzťah pôvodných obyvateľov a prisťahovalcov).

Porovnajte jednotlivé oblasti Austrálie podľa hustoty zaľudnenia a sídelnej štruktúry a zhodnoťte prírodné podmienky, ktoré ich ovplyvnili.

všeobecné pomôcky: Austrália – fyzickogeografická mapa

Austrália – mapa hustoty zaľudnenia

Austrália – mapa podnebia

- posledný osídlený kontinent

-pôvodní obyvatelia aborigéni- prišli z Indie, Oceánie

- kolonizácia Britmi- trestanecká kolónia- väzni, vrahovia

- Zlatá horúčka- objavené NS- príval ľudí z Europy

JV pobrežie- prvé mestá, prístavy

- vo vnútrozemí len malé mestá, na ťažbu NS

hustota na 1 km2- 2 obyvatelia—najredšie osídlený svetadiel

- diskriminácia pôvodného obyvateľstva, neuznávali ich, zatlačili ich do vnútrozemia -1965- získali občianstvo

- miešanci boli ešte viac utláčaní- nepatrili ani k bielym, ani k pôvodným- Stolen generation- žili v rezerváciách, vylúčení z aborigénskej komunity, vzali ich rodinám a vychovávali v európskom duchu v sirotincoch a misiách , aby zabudli na jazyk a kultúru

- Uluru- posvätné miesto aborigénov

Obyvatelia: 90% Britov, 7% Azijcov, aborigénov- 100 000

úradný jazyk Eng, pôvodné jazyky vymreli

Slum v Sydney- Redfern- žijú tam aborigéni

Austrália sa rozdeľuje na teritóriá: Západná Austrália- Perth

Severné teritórium- Darwin

Južná Austrália- Adelaide

Queensland- Brisbane

Nový Južný Wales - Sydney

Victoria- Melbourne

Tasmania- Hobart

Teritórium hlm- Canberra

Austrálsky zväz- konštitučná monarchia, hlavou je kráľovná ale pol. moc má guvernér

- spadá pod Commonwealth

-mestský typ obyvateľstva, vysoká urbanizácia

- dominantné náboženstvo- kresťanstvo

c) Podľa obrázka vysvetli pohyby litosferických dosiek 

(všeobecné pomôcky: obrázok pohybov litosferických dosiek, Mapa- litosféra)

-masy hornín – usadených( vápenec, íl, pieskovec, zlepenec, bridlice)

sopečných( andezit, čadič, tuf, bazalt, ryolit)

vyvretých/premenených- žula, rula, svor

Pohyby: 1.SUBDUKCIA- podsúvanie

-vznik ostrovných oblúkov, sopečná činnosť- Ohňový kruh

  1. VZĎALOVANIE- Divergencia

-vznik trhlín- riftov, oceánskeho chrbtu

- východoafrická priekopová prepadlina, Mariánska priekopa, Portorická priekopa, Jávska

  1. KONVERGENCIA- Zrážanie- vznik pohorí
  2. Kĺzanie- transformný pohyb- vznik transformného zlomu- St- Andreas, časté zemetrasenia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#geoekológia

Vypracované maturitné otázky z geografie

Diskusia: 14. zadanie – Globálne ekologické problémy, Geo-ekológia

Pridať nový komentár

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013