Európska únia, Rada EÚ

Prírodné vedy » Geografia

Autor: maximus
Typ práce: Referát
Dátum: 02.02.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 733 slov
Počet zobrazení: 354
Tlačení: 26
Uložení: 26

Európska únia

  • Slovo Európa pochádza s asýrskeho slova EBER. Eber v 7.storočí pred n.l. označoval zem, kde zapadá slnko, západná zem.
  • Cieľom EÚ je vytvoriť jednotný ekonomický priestor, kde sa zabezpečí voľný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a pracovnej sily. História:
  • 9. mája 1950 oznámil Robert Schuman plán vytvorenia Európskeho spoločenstva pre uhlie a železo (EGKS), čo viedlo k podpísaniu zmluvy v Paríži v apríli 1951. Základ položilo 6 štátov: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko.
  • 25. marca 1957 podpísali zakladajúce štáty zmluvu EGKS v Ríme, ktorou založili Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske atómové spoločenstvo (Euratom).
  • EHS sa rozšírilo o nasledujúcich členov: Dánsko, Írsko a Veľkú Britániu, Grécko,Španielsko, Portugalsko.
  • Vo februári 1992 bola v Maastrichte podpísaná Zmluva o Európskej únii. Európsky parlament získal ďalšie právomoci najmä v legislatívnej oblasti, kde sa stal rovnoprávnym partnerom Rady EÚ. V zmluve bolo zakotvené aj ustanovenie inštitúcie ombudsmana.
  • 1.novembra 1993 vstupuje Zmluva o Európskej únii po ratifikácii v členských štátoch do platnosti. Do členstva pristúpili postupne ďalšie štáty Fínsko, Rakúsko, Švédsko.
  • 1. januára 2002 sa začali používať európske bankovky a mince.
  • 1.júla 2002 sa Euro stalo v krajinách zúčastňujúcich sa Európskej menovej únie jediným zákonným platidlom. Členmi EMÚ je 12 krajín EÚ, zatiaľ sa nezúčastňuje Veľká Británia, Dánsko a Švédsko. Členské štáty EU:
  • Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Holandsko, Luxembursko, Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Fínsko, Švédsko, Grécko, Dánsko, v súčasnosti má EÚ 15 členských štátov.

Kandidátske štáty:

Estónsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Cyprus, Malta.

Krajiny, ktorébudú v budúcnosti prijaté do EÚ musia splniť prísne kritéria - nízka inflácia, nízky deficit rozpočtu štátu.

Symboly Európskej Únie:

Hymna- óda na radosť z 9. Beethovenovej symfónie

Vlajka - má modrú farbu a v strede sa v kruhu nachádza 12 hviezd, je to symbol dokonalosti

Znak - je písmeno C s dvoma čiarami uprostred €, je to symbolstability Inšpiráciou pre to bolo Grécke písmeno EPSILON a aj prvé písmeno slova „Európa

Sviatok- 9. máj, Európsky deň

Bankovky:

Existuje 7 EURO bankoviek. Sú rozdielnych farieb a veľkostí a ich menovitá hodnota je 500, 200, 100, 50, 20, 10 a 5 EURO.

Nereprezentujú nijaké skutočné pamätihodnosti. Okná a brány prevládajúce na predných stranách každej bankovky symbolizujú ducha otvorenia a svojpomoci v EÚ. Zadná strana každej bankovky je metafora pre dorozumievanie sa medzi ľuďmi Európy a medzi Európou a zvyškom sveta. Konečný design bol oznámený v decembri 1996 na Dublinskom Európskom zhromaždení.

Mince:

Existuje 8 EURO mincí v hodnotách 2 a 1 EURO, a 50, 20, 10, 5, 2 a 1 centov. Každá EURO minca nesie známu európsku tvár. Každý Členský štát dekoruje mince vlastným umeleckým motívom. Známe európske tváre na minciach znázorňujú mapu Európskej Únie na pozadí priečnych riadkov. Hodnoty 1, 2 a 5 centov zdôrazňujú miesto Európy vo svete a hodnoty 10, 20 a 50 centov reprezentujú Úniu ako skupinu národov. 1 a 2 EURO mince znázorňujú Európu bez hraníc. Konečný design bol odsúhlasený na Európskom zhromaždení v Amsterdame v júni 1997.Euro € sa delí na 100 centov. Orgány Európskej Únie

Rada EÚ:

sa skladá z 15 členov, ktorých nominujú vlády členských štátov EÚ. Rada rozhoduje a navrhuje zákony. Zloženie rady sa mení podľa aktuálnej tematiky rokovania (napr. zahraničná politika, finančná politika, agrárna politika a pod). Predsedníctvo v rade sa mení podľa pevne stanového poradia.

Európsky parlament:

pozostáva z 626 poslancov, je volený v priamych voľbách obyvateľmi štátov EÚ, reprezentuje jednotlivé národy zoskupenia. V jeho zodpovednosti je legislatíva EÚ, schválenie rozpočtu a kontrolné funkcie.

Európska komisia: 

pozostáva z 20 nezávislých členov: po dvoch z Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska Spojeného kráľovstva a po jednom členovi majú ostatné členské štáty. Nie je im dovolené prijímať inštrukcie z vlád svojich štátov a sú podriadený európskemu parlamentu. Komisia navrhuje právne normy, zodpovedá za ich dodržiavanie a robí výkonnú politiku EÚ. Komisári majú presne rozdelené oblasti zodpovednosti.

Európsky súdny dvor:

sa skladá z 15 sudcov, 9 advokátov volených na šesť rokov. Spolu so súdom prvej inštancie (15 sudcov) zabezpečuje dodržiavanie práva v spoločnom integračnom procese.

Európska investičná banka: 

zodpovedá za vyvážený rozvoj bankovej a finančnej sféry únie.

EIB spravuje ročný objem kreditov vo výške 20 miliárd euro, čím sa stala najväčšou finančnou inštitúciou sveta.

Európsky ombudsman:

je zodpovedný za sprostredkovanie kontaktu medzi občanmi únie a riadiacimi orgánmi. Vyšetruje sťažnosti občanov EÚ na rozhodnutia a konania orgánov, pričom má právomoci vyžiadať si podklady a dôkazy k rozhodnutiam orgánov únie.

Odovzdané: 16.12 2004

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.051