Hydrosféra súše

Prírodné vedy » Geografia

Autor: miruska (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 451 slov
Počet zobrazení: 74
Tlačení: 7
Uložení: 8

HYDROSFÉRA SÚŠE

A. POVRCHOVÁ VODA

= hydrografická sieť, ktorú tvorí:

 1. RIEČNA SIEŤ (sústava vodných tokov)

= vodné toky (väčšie sa nazývajú rieky, menšie potoky, toky s nepravidelným sklonom dna

bystriny), vodný tok tvorí: - hlavný tok a jeho prítoky (vzdialenosť od prameňa k ústiu je dĺžka toku)

 • prameň - miesto vzniku vodného toku (podzemná voda vyviera na povrch, výtok z jazera, odtok z ľadovca)
 • ústie – miesto, kde rieka vteká do inej rieky, jazera, mora
 • povodie – územie, z ktorého vodný tok odvádza povrchovú aj podpovrchovu vodu
 • rozvodie – hranica medzi povodiami
 • úmorie – územie tvorené povodiami vodných tokov, ktoré odvádzajú vodu do rovnakého mora
 • myslená čiara, ktorá vyznačuje hranicu medzi susednými povodiami - rozvodnica, medzi úmoriami hlavná rozvodnica
 • prietok – množstvo vody, ktoré pretečie prietokovým profilom za sekundu (v m3.s-1)
 • vodný stav – výška hladiny vody nad zvoleným pevným bodom
 • režim odtoku – zmeny prietoku počas roka (závisí od podnebia, geologického zloženia, georeliéfu a zdrojov, z ktorých je tok zásobovaný vodou – dážď, sneh, ľadovce)
 1. VODNÉ NÁDRŽE (prirodzené - jazerá, umelé – rybníky, priehradné nádrže)
 • jazero – prirodzená zníženina zemského povrchu vyplnená vodou, jazerá predstavujú 0,5% zásob sladkej vody (najväčšia zásobáreň – Bajkal – 23 000 km3)

Jazerá podľa vzniku:

 1. vzniknuté činnosťou endogénnych síl:
 1. vulkanické – vodou zaliate krátery vyhasnutých sopiek (napr. Crater Lake, Oregon, USA; Lago di Bracciano, Taliansko)
 2. tektonické – vznikli pri tektonických pohyboch (Kaspické more, Bajkal, Tanganika, Mŕtve more)

2. vzniknuté činnosťou exogénnych síl:

 1. ľadovcové – vznikli činnosťou ľadovca (karové, hradené – Ženevské jazero, Švajčiarsko)
 2. krasové – vznikli zaplavením závrtov alebo škrapových polí (napr. jazerá v Dinárskom krase)
 1. pobrežné – vznikli z častí morských zálivov
 1. zmiešaného pôvodu Ladožské, Onežské jazero, Veľké kanadské jazerá

- priehradná nádrž – umelo vytvorený priestor, v ktorom sa zadržiava voda na rôzne účely

- ochrana pred povodňami

 • zásobovanie vodou
 • výroba vodnej energie
 • doprava
 • zavlažovanie
 • chov rýb
 • rekreácia

B. VODA VIAZANÁ V SNEHU A ĽADE

 • najväčší zdroj sladkej vody (24 mil. km3 vody)
 • 16 mil km2 povrchu pevnín
 • ľadovce: pevninské – 97% (Antarktída – 85%, Grónsko – 12%)
 1. horské – 3% (vysoké pohoria –Himaláje, Alpy, Kordillery, Kaukaz, Škandinávske vrchy)
 • sneh – snehové vločky vytvárajú súvislú vrstvu – snehová pokrývka, ak teplota vystúpi nad 0°C, nastáva topenie snehu, zamrznutie zmäknutého snehu – firn
 • snehová čiara – čiara, ktorá ohraničuje plochu zemského povrchu so súvislou snehovou pokrývkou

C. PODPOVRCHOVÁ VODA

 • delí sa na: pôdna (v pôde)
  1. podzemná (vypĺňa dutiny a pukliny hornín)
  2. krasová podzemná voda (vo vápencoch a dolomitoch)
 • pri striedaní nepriepustných a priepustných vrstiev je hladina podzemnej vody pod hydrostatickým tlakom – tzv. napätá alebo artézska voda
 • pramene – studené, teplé (37°C-50°C – termálne pramene, nad 50°C – žriedla)
 • gejzíry – pravidelné erupcie preplynených vôd

Termálne pramene a gejzíry sa vyskytujú v oblastiach s ulkanickou činnosťou

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012