Pedosféra

Prírodné vedy » Geografia

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 14.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 351 slov
Počet zobrazení: 73
Tlačení: 3
Uložení: 4

PEDOSFÉRA

Pedosféra = pôdny obal Zeme, vzniknutý premenou vrchnej časti litosféry pôsobením organizmov, slnečnej radiácie, vody a vzduchu

Pôda – trojrozmerný výrez pedosféry od jej povrchu až po podložnú materskú horninu, základný výrobný prostriedok v poľnohospodárstve a lesníctve

Štúdiom pôd sa zaoberá pedológia (pôdoznalectvo), pôdu z geografického hľadiska (ako súčasť krajiny) skúma pedogeografia (geografia pôd)

Zloženie pôdy

 1. neživá zložka
  1. organická (humus) – vzniká premenou odumretých rastlín a živočíchov
  2. anorganická – pevná (horniny, minerály), kvapalná (pôdna voda), plynná (pôdny vzduch – N, O, CO2)
 1. živá zložka – pôdny edafón (pôdne organizmy)
  1. fytoedafón (rastlinné pôdne organizmy – koreňová sústava rastlín)
  2. zooedafón (živočíšne pôdne organizmy – hmyz, červy, baktérie, plesne, huby, prvoky, drobné hlodavce, ...)

Vlastnosti pôdy

 1. úrodnosť – najdôležitejšia vlastnosť pôdy, schopnosť pôdy poskytovať rastlinám vhodné životné podmienky
  1. prirodzená – vytvorená bez zásahu človeka
  2. kultúrna – vzniká kultiváciou pôd (obrábaním, hnojením, zavlažovaním, odvodňovaním, ...)
 2. zrnitosť (textúra) – podľa veľkosti zŕn sa rozlišujú zrnitostné kategórie:
  1. jemnozem (častice menšie ako 2 mm) – íl (do 0,01 mm), prach (0,01 – 0,05 mm), prachový piesok (0,05 mm – 0,1 mm), piesok (0,1 mm – 2 mm)
  2. skelet (častice väčšie ako 2 mm) – slabo, stredne, silno skeletnaté Podľa zrnitosti sa pôdy delia na pôdne druhy:
   1. ľahké(piesočnaté) – ľahko obrábateľné, nedostatok ílovitých častíc, prevzdušnené, prepúšťajú vodu, málo humusu; vyskytujú sa na viatych pieskoch a pieskovcoch
 1. stredne ťažké(hlinité) – stredne ťažko obrábateľné, rovnaký podiel piesku a ílovitých častíc, hlboké, poľnohospodársky vhodné; vyskytujú sa v nížinách
 2. ťažké(ílovité) – ťažko obrábateľné, nadbytok ílovitých častíc, horšie prepúšťajú vodu a vzduch
 1. štruktúra – schopnosť pôdy zoskupovať alebo rozpadávať sa na zhluky rôznej veľkosti a tvaru (napr. drobno hrudkovitá – najcennejšia)
 2. pórovitosť – množstvo pórov (v %) na určitý objem pôdy
 3. pôdna reakcia – chemická vlastnosť pôdy, môže byť neutrálna (ph=7), kyslá (ph<7), zásaditá (ph>7)

Vznik pôdy

Pôda vzniká pôdotvorným procesom (=súhrn fyzikálnych, chemických a biologických javov, ktoré prebiehajú v pôde), vyvolaným pôdotvornými činiteľmi:

 1. materská hornina
 2. podnebie
 3. živé organizmy (vznik humusu)
 4. podzemná voda
 5. reliéf územia (nadmorská výška, sklon svahu)
 6. čas
 7. človek

Pôdne horizonty - zákonite usporiadané vrstvy pôdotvorného substrátu, pozorované na pôdnom profile. Podľa usporiadania pôdnych horizontov sa určujú pôdne typy.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014