Priemyselná výroba

Prírodné vedy » Geografia

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 08.02.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 260 slov
Počet zobrazení: 11 631
Tlačení: 593
Uložení: 568
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
- Je časť materiálnej výroby, ktorá zahŕňa ťažbu NS, výrobu a rozvod energie, spracovanie polotovarov  z ťažby a poľnohospodárstva
- Je hlavné odvetvie svetového hospodárstva
- zamestnáva viac ako 20% obyvateľov
- rozdiely medzi rozvinutými štátmi (vyšší podiel zamestnanosti v priemysle, stagnácia a pokles) a rozvojovými krajinami (menší podiel zamestnanosti v priemysle, vzrast)
 
Hospodárstvo – 4 sektory:
- primárny – PĽH, LH
- sekundárny – priemysel a stavebníctvo
- terciérny – obchod a služby
- kvartérny – veda a výskum, informatika, peňažníctvo
 
V histórii môžeme rozlíšiť 3 obdobia vývoja hospodárstva:
- predindustriálne – maximum dosahoval primárny sektor
- industriálne – max. dosahoval sekundárny sektor
- postindustriálne – max. dosahoval terciérny sektor a začal sa rozvoj kvartérneho sektoru
 
VZNIK A VÝVOJ PRIEMYSELNEJ VÝROBY:
- počiatky – 16.-18. storočie – manufaktúry (prechodná forma medzi malovýrobou a veľkovýrobou)
- moderný priemysel – posl.tretina 18.st., premena manufaktúr na priemyselné závody (rozvoj súvisel s výnaleyom parného stroja), využívanie strojových zariadení, veľkovýroba, orientácia na široký trh
- priemysel sa začal rozvíjať v Anglickuprvá priemyselná revolúcia – najprv v textilnom priemysle, neskôr v strojárstve a hutníctve. VB sa stala svetovou veľmocou, predstihla ostatné európske štáty (Belgicko, Holandsko, Francúzsko, Nemecko) aj USA až do koca 19. storočia. Koniec 19. st. súvisí s využívaním el.E
- 20. storočie. Po 2. sv.vojne nastal rozvoj chemického priemyslu, dopravy – viedlo k mechanizácii a automatizácii výroby = charakteristický znak priemyselnej výroby
- súčasnosť – počítačové riadenie výrobných procesov, zníženie spotreby E, ekologizácia priemyselnej výroby, likvidácia odpadov, zníženie negatívnych vplyvov na ŽP
 
HLAVNÉ TYPY A ODVETVIA PRIEMYSELNEJ VÝROBY:
- klasifikácia, hlavné kritérium
- podľa postavenia výrobného procesu k východiskovým surovinám (OSN):
1.  primárny – ťažobný priemysel
2.  sekundárny – spracovateľský (t.j. strojová veľkovýroba, spracovanie produktov ťažby a poľnohosp.)
3.  terciérny – výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (opravárenská činnosť, služby, predaj)
 
- iné kritérium – každé odvetvie má ešte menšie čiastkové pododvetvia, ktoré sa rozdeľujú na konkrétne priemyselné výroby:
1.  základné odvetvie – napr. výroba potravín, nápojov a spracovania tabaku
2.  pododvetvia – výroba mäsových výrobkov, spracovanie a konzervovanie rýb...
 
LOKALIZÁCIA PRIEMYSELNEJ VÝROBY
- rozmiestnenie je podmienené lokalizačnými faktormi, súbor týchto činiteľov ovplyvňuje nielen rozmiestnenie ale aj typ priemyselnej výroby

- PRÍRODNÉ FAKTORY:
A)  klíma – klesajúci význam, najvýznamnejšie klim.prvky – teplota, vlhkosť, kvalita vzduchu
B) voda – zvýšené nároky na vodné zdroje (kvalita, kvantita) – priemyselné závody sú lokalizované v blízkosti vodných zdrojov, napr. hutníctvo, energetika, potravinárstvo, papierensko-celulozna výroba. Súčasnosť – znižovanie spotreby vody (recyklácia), využívanie dostupnej E - výstavba elektrární (na Váhu – 19)
C)  suroviny – v minulosti priemyselné závody lokalizované v blízkosti alebo v mieste ťažby, v súčasnosti  ich pôsobenie ako lok.faktor súvisí s veľkosťou ložiska, stupňom znečistenia, dopytom a možnosťou prepravy
 
- SOCIOEKONOMICKÉ FAKTORY:
A)  Energia – úzka previazanosť s NS, priemyselné závody náročné na E (v blízkosti ich ťažby), rastúca spotreba – vedie k trendu znižovania a využívania alternatívnych zdrojov
B) Pracovná sila – nároky na kvalifikovanú pracovnú silu (sklárstvo – tradícia, výchova a vzdelanie), cena pracovnej sily (trend bohaté štáty využívajú lacnú pracovnú silu, často nekvalifikovanú v chudobných krajinách –napr. textilný priemysel)
C)  Doprava – základný predpoklad, náklady závisia od prekonanej vzdialenosti, druhu dopravy, množstva a druhu prepravovaného materiálu, lokalizácia priem.závodov závisí – v mieste dopravných uzlov
D)  Trh, miesto odbytu – základný predpoklad – dopyt (odberatelia) – priemyselný závod sústredený do okolia veľkých miest – periférie
E) Aglomerácia – výhoda – dostupnosť sietí, odbyt a zároveň pracovná sila (inovácia podnikov,  rozvoj infraštruktúry – vyššia výkonnosť, kvalita produktov, špecializácia výroby)
F) Kapitál – investície (nedostatok – limit pri zakladaní  alebo pre existujúce podniky, odzrkadľujú sa na cene tovarov
  - nehnuteľný – viazaný na konkrétnu lokalitu, využitie lacných 
  pozemkov – napr. periférie
 
- INÉ – ŽP – vplyv jeho kvality, vládna politika a rozhodnutia, poloha – strategický faktor

Súčasné trendy:
- vplyv  vedy a výskumu – zníženie spotreby zákl. surovín a E, rozvoj dopravy, vznik vedeckých centier (tzv.technologické parky, napr. Silicon Valley v USA, údolie Isaru – Nem.)
- vplyv nadnárodných spoločností, politika, ceny a konkurencia trhu, práca s info, tvorba a ochrana ŽP, pracovnáá sila, aglomerácia ako miesto odbytu, rozvoj elektrotech.  priemyslu – počítače, telekomunikácie, jemná mechanika (VB, USA...)
 
Rozmiestnenie priemyslu
Priemyselná výroba je vo svete rozmiestnená nerovnomerne. Na jej lokalizácii sa spravidla podieľa niekoľko významných faktorov, ktoré okrem iného ovplyvňujú jej zameranie (špecializáciu). Charakteristickým znakom rozmiestnenia priemyslu je jeho bodový (strediskový) charakter. Základnou jednotkou je priemyselný závod. V procese industralizácie sa priemyselné závody zoskupujú do priemyselných komplexov (energetické, metalurgické ap.). Spolu vytvárajú priemyselné oblasti (rajóny).
Najväčšie priemyselné oblasti sveta:

- SV USA (medzi Veľkými jazerami a pobrežím Atlantiku)
- Z Európa (od stredného Anglicka, Benelux, Severné Francúzsko, Porúrie, Porýnie, Švajčiarsko po severné Taliansko)
- Japonsko (ostrovy Honšú a Kjušú)
- Rusko a Ukrajina

1. Ťažobný priemysel
Amerika
- Karibik – farebné kovy a bauxit /Jamajka/
- S pobrežie Južnej Ameriky – ropa, Fe ruda a bauxit /Venezuela, Guayana a Brazília/
Európa:  -  Z Európa – uhlie, Fe ruda, urán /Francúzsko Nemecko, V.B./
- S Európa – Fe ruda, farebné kovy /Ni, Zn, Pb/, ropa, uhlie, zemný plyn /šelfy
  Severného mora/ - Nórsko
- Rusko, Ukrajina a Pobaltie – uhlie, Fe ruda / Donbas, Krivoj Rog/, ropa, zemný 
  plyn, rašelina, bridlice a jantár
Ázia:  -  Ďaleký východ /Sibír/ - ropa, zemný plyn, diamanty a vzácne kovy
- SV a JV Čína, India – ropa, zemný plyn, uhlie, Fe ruda
- Perský záliv, stredná Ázia – ropa a zemný plyn
-  
Afrika: - sever – ropa a zemný plyn /Egypt, Alžírsko, Líbya/ a fosfáty v pohorí Atlas
- stred – diamanty vzácne kovy, farebné kovy /Ni, Zn, Co/, ropa a zemný plyn
  /pobrežie Guinejského zálivu/
- juh – JAR – diamanty, zlato, Fe ruda uhlie
Austrália: - uhlie /okolie Sydney/, Fe ruda, diamanty, zlato, opály... /Broken Hill, Mount Isa/
 
- Spracovateľský priemysel

A/ Hutníctvo /metalurgia/ – rozmiestnenie a prosperitu podmieňuje faktor surovín, dopravy a pracovnej sily. Zahŕňa výrobu železa, ocele, neželezných kovov a ich zliatin, vytvára surovinovú základňu pre strojárstvo a stavebníctvo.
- čierna metalurgia /hutníctvo železa a ocele/ - oblasť Veľkých jazier /Pittsburg, Cleveland/, Porúrie, Francúzsko, V.B., severné Taliansko, Rusko, Ukrajina, Japonsko, Čína, Brazília
- farebná metalurgia – najtypickejšia výroba Al /Kanada, USA, Japonsko/. Spracovanie CU, Zn, Co, Pb ... rudy – Rusko, USA, Kanada, Brazília, Čína, Austrália
 
B/ Strojárstvo – má viacero pododvetví, je charakteristické menšou koncentráciou ako hutníctvo.
- výroba obrábacích strojov a zariadení – USA, Rusko, Japonsko, Nemecko, Taliansko, Brazília, Čína
-  výroba automobilov – založená na tradíciách a sústreďuje sa oblasti s väčším 
počtom obyvateľov – Japonsko, USA, Francúzsko, Nemecko, Švédsko, 
Rusko, Španielsko, Taliansko, V.B., Kórea
- výroba lietadiel – USA, Rusko, Taliansko, Francúzsko, Švédsko, V.B.
 
C/ Elektrotechnický a kovospracujúci priemysel – nie je náročný na suroviny, zameraný na výrobu pre auto priemysel, spotrebnú elektroniku, optické prístroje, presnú mechaniku. Často sa využíva lacná a pomerne málo kvalifikovaná pracovná sila. Oblasti: Japonsko, USA /Silicon Valley/, Kanada, Nemecko, Francúzsko, Rusko, Švajčiarsko, V.B., Kórea , Singapur, Malajzia, Čína
 
D/ Chemický priemysel
- náročný na suroviny a vodu
- základnou surovinou je ropa /petrochemický priemysel/, okrem nej uhlie, rôzne soli, síra,
  fosfáty.
- chemická výroba sa zameriava na anorganiku – kyseliny, chemikálie , umelé hnojivá
  a organiku – chemické vlákna, plasty, farby, prostriedky proti škodcom...
- oblasti: Nemecko, Benelux, USA, Francúzsko, Ukrajina, Mexický záliv, Perzský záliv, 
Japonsko, Rusko a Čína
- samostatnými pododvetviami sú farmaceutický a kozmetický priemysel náročné na kvalitné 
ŽP a kvalifikovanú pracovnú silu /Japonsko, USA, Švajčiarsko, Nemecko, Francúzsko, 
V.B./
 
E/ Spotrebný priemysel
- 2 časti: jedna produkuje módny tovar /obuvnícky, textilný a odevný/ a druhá zahŕňa produkciu drahých výrobkov /klenoty, kožušiny, nábytok/
- v textilnom priemysle dominuje bavlnárstvo, ďalej spracúva vlnu, syntetické vlákna, hodváb, ľan... /Čína, USA, India, Taliansko, stredné Anglicko, Japonsko, stredná a západná Európa, Indonézia
- na textilný naväzuje odevný – Taliansko, Francúzsko, USA, Poľsko...
- Obuvnícky – Španielsko, Portugalsko, Grécko, Čína, Brazília, Taiwan...
- Klenotníctvo  - India, Španielsko, Grécko, Taliansko
- Nábytok – USA a Nemecko
 
F/ Priemysel potravín a pochutín
- je jedným z najrovnomernejšie rozmiestnených odvetví priemyslu, je sústredený v mieste spotreby najmä do oblasti veľkých miesta do oblasti produkcie základných surovín
- zaraďujeme sem mliekarenský /Dánsko/, mlynársky, mäsopriemysel, spracovanie rýb /prístavy Japonsko, Island/, pivovarníctvo /Nemecko/, výroba cukru /Brazília, Kuba, Austrália/
- špecifický odbor – tabakový priemysel /Čína, USA, štáty EÚ/
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020