Obyvateľstvo

Prírodné vedy » Geografia

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 30.10.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 790 slov
Počet zobrazení: 6 335
Tlačení: 445
Uložení: 472
Obyvateľstvo

Rast a vývoj
- v súčasnosti je na našej planéte asi 6,3 miliardy obyvateľov. Do roku 5000 pnl. sa počet zvyšoval len veľmi pomaly, v neolite sa vývoj zrýchľuje, ale v ďalšom období sa počet obyvateľov zvyšoval veľmi pomaly. Oživenie rastu vyvolala priemyselná revolúcia 1800 – 1950, prebieha demografická revolúcia a po nej nastáva populačná explózia v menej rozvinutých krajinách Afrika, latinská Amerika, Ázia.

Faktory rastu obyvateľstva
- Zdroje a využitie prírodného bohatstva
- Využitie vedeckých poznatkov
- Technické objavy
- Ekonomický rozvoj

Faktory spomaľovania rastu obyvateľstva
- Epidémie, vojny, hladomory
- Rasové a národnostné prenasledovanie
- Prírodné katastrofy

Prognózy vývoja obyvateľstva
- podľa OSN po roku 2000 sa bude výrazne zvyšovať počet obyvateľov v menej rozvinutých krajinách. V roku 2025 dosiahne počet obyvateľov 8,5 miliardy a v roku 2100 až 10 miliárd. Predpokladá sa stabilizácia obyvateľstva na 10 – 11 miliardách.

Rozmiestnenie obyvateľov –
nerovnomerné. Na rozmiestnenie vplýva: prírodné a spoločenské.

a) prírodné
- vzdialenosť od morského pobrežia
- nadmorská výška (polovica obyvateľov žije v nížinách)
- podnebie – v miernom pásme žije až polovica obyvateľov malú ľudnatosť majú oblasti s chladným, suchým, horúcim, vlhkým podnebím


b) spoločenské
- ekonomické – pobrežie s výhodnou dopravou Singapur, Hamburg, New York
- priemysel, obchod, služby
- turisticko -  rekreačné oblasti
- metropolitné regióny

Rozmiestnenie podľa kontinentov
- Euroázia –75%,
- Afrika – 11%,
- J. Amerika – 8%,
- S.Amerika – 5%, Austrália a Oceánia – 1%.

Rozmiestnenie podľa plochy
- obyvateľmi osídlená časť zeme sa nazýva ekumena – 43% rozlohy.
- Anekumena - územie neosídlené hory, púšte, polárne oblasti – 20%.
- Subekumena – prechodné oblasti 37% čiastočne využívané
- Na severnej pologuli žije 90% obyvateľstva.

Rozmiestnenie podľa štátov
- Čína – 22% obyvateľov
- India – 16% obyvateľov
- USA – 5% obyvateľov

Hustota obyvateľstva
- Priemerná hustota obyvateľstva na zemi je 40 obyvateľov na Km.
- Najnižšiu hustotu majú krajiny s púštnymi a zaľadnenými oblasťami napr. Kanada, Austrália.
- Extrémne vysokú hustotu majú tzv. mestské štáty Singapur, Monako.
- Najhustejšie zaľudnené štáty v Ázii Bangladéš 890 obyvateľov na km.
- Európa Holandsko 370 obyvateľov na km.

Hlavné zoskupenie obyvateľstva.
- rozoznávame 4 veľké koncentrácie: východná Ázia, južná Ázia, Európa, východné pobrežie Severnej Ameriky.
- Menšie oblasti koncentrácie obyvateľstva.
- Afrika – údolie Nílu a pobrežie guinejského zálivu
- Latinská Amerika – pobrežie Atlantiku Rio de Janeiro, Buenos Aires
- Ázia – ostrov Jáva a Filipíny.
 
Dynamika obyvateľstva
Rozlišujeme 3 typy pohybu: prirodzený pohyb, mechanický pohyb, socio - ekonomický pohyb.

Prirodzený pohyb
- súvisí s pôrodnosťou a úmrtnosťou.

Pôrodnosť
- natalita – počet novonarodených detí na 1000 obyvateľov. Celosvetový priemer je 26 promile. Faktory ovplyvňujúce pôrodnosť – úroveň vzdelania, a zamestnanosť žien, postavenie ženy v spoločnosti a rodine, podiel mestského a vidieckeho obyvateľstva, náboženstvo, tradícia. Najväčšia pôrodnosť je v Afrike, Latinskej Amerike a Ázii.

Úmrtnosť
- mortalita – je počet zomrelých na 1000 obyvateľov, priemerná mortalita je 10 promile.

Prirodzený prírastok
- je rozdiel medzi počtom narodených a zomrelých v sledovanej populácii. Môže byť kladný, záporný, alebo 0.
Kladný pôrodnosť je vyššia ako úmrtnosť.
Záporný pôrodnosť je nižšia ako úmrtnosť.
Nulový – pôrodnosť je vyrovnaná s úmrtnosťou.

Mechanický pohyb
- odlišuje sa podľa dĺžky trvania, vzdialenosti, organizácie (ilegálny), príčiny, početnosti skupín.

Sú 4 typy mechanického pohybu:
- Migrácia – sťahovanie
- Dočasná zmena pobytu – trvalé bydlisko sa nemení.
- Pravidelný pohyb – dochádzka do práce.
- Nepravidelné dočasné pobyty – liečenie, služobná cesta.

Socioekonomický pohyb
- presuny obyvateľstva medzi sociálnymi skupinami, zmena podľa vzdelania, zamestnania a podľa sociálnych skupín.

Štruktúra obyvateľstva

a) podľa pohlavia:
- počet mužov a žien je približne rovnaký na zemi žije asi 50,5% mužov a 49,5% žien. Vo vyspelých štátoch je prevaha žien. V menej rozvinutých krajinách prevaha mužov.

b) veková štruktúra:
- na zobrazenie sa používa veková pyramída. Podľa druhu populácie môže mať charakter progresívny regresívny a stacionárny alebo vymieranie obyvateľstva.

c) Jazyková a národnostná štruktúra:
- národ – spoločenstvo ľudí majú spoločný jazyk, územie, históriu, kultúru, tradície. Najpočetnejší sú Číňania, Hindustanci, Američania, Rusi. Rozlišujeme 30 jazykových rodín z nich najväčší sú Indoeurópska – 47%, Čínskotibetská – 22%. Najviac používané jazyky sú čínština, angličtina a ruština.

d) Rasová štruktúra obyvateľstva
- znaky: farba pokožky, črty tváre, vlasy, stavba tela.

Tri veľké rasy:
- Europoidná – biela, delí sa na severnú a južnú vetvu, ktorá je tmavšia
- Mongolopoidná – žltá, delí sa na ázijskú a americkú vetvu.
- Ekvatoriálna – čierna, delí sa na negroidnú, africký černosi a austrálsku, austrálsky černosi. 30% obyvateľstva zeme tvoria miešanci: Mestici, Mulati, Zambovia. e) náboženská štruktúra
- 90% svetového obyvateľstva patrí k 4 svetovým náboženstvám.

- Kresťanstvo – Európa, celá Amerika a Austrália
- Islam – s. Afrika, juhozápadná a stredná Ázia
- Hinduizmus – India, Nepál
- Budhizmus – juhovýchodná a východná Ázia

Ostatné náboženstvá majú len malý vplyv a počet veriacich napr. Judaizmus – židia

f) štruktúra podľa vzdelania
- vo vyspelých štátoch sa poskytujú údaje o návštevnosti škôl – 3 typy základne, stredné a univerzitné. V menej rozvinutých krajinách sú údaje o negramotnosti. Podľa odhadu OSN je 950 miliónov negramotných ľudí z toho 2/3 žije 75% Ázia, 15% Afrika, 6% latinská Amerika.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012