Platobný styk v CR

Prírodné vedy » Geografia

Autor: maturanti (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.01.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 615 slov
Počet zobrazení: 3 655
Tlačení: 271
Uložení: 280
PLATOBNÝ STYK V CR
 
NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ BEZHOTOVSTNÉ PLATOBNÉ PROSTRIEDKY:
 
CESTOVNÝ ŠEK – cenný papier,
- vystavený bankou alebo medzinárodnou spoločnosťou ako poukážka na výplatu na ňom uvedenej peňažnej sumy v určitej mene,
- návštevník si môže CŠ kúpiť pred odchodom zo svojej krajiny
- výhodou je široká možnosť ich použitia a zameniteľnosti za hotovosť,
- pri predložení CŠ je potrebné preukázať totožnosť majiteľa,
- väčšinou majú neobmedzenú platnosť,
- v zahraničí niektoré šeky slúžia ako hotovosť v obchodoch, hoteloch, reštauráciách ,...
Swiss Bankers Travellers Cheque, Visa Travellers Cheque, Bank America Travellers Cheque,..
 
CESTOVNÝ (osobný) AKREDITÍV – poverovacia listina,
- banka ňou dáva zahraničnému bankovému miestu príkaz, aby do určitého termínu, za určitých podmienok (napr. predloženie pasu) vy platila poverenej osobe v akreditíve uvedenej osobe predpísanú sumu naraz alebo postupne,
- jeho účelom je umožniť účastníkom CR získať potrebnú, nie však zbytočne vysokú hotovosť a tým umožniť bezpečnejšiu manipuláciu.
 
účelové akreditívy  - v CR sa viac využívajú,
- sú vydávané napr. automotoklubmi motoristom
- je ich možné použiť v prípade poruchy vozidla v zahraničí, na odtiahnutie a pod.
 
PLATOBNÁ KARTA – USA - 1914
– preukaz klienta banky,
-  oprávňuje klienta nakupovať bezhotovostne tovar a služby alebo vyberať hotovosť z bankových automatov,
-  jednotlivé banky vystavujú PK v súlade so svojimi obchodnými podmienkami
 
v zahraničí
-  pri výbere v zahraničí je potrebné oboznámiť sa s poplatkami za výber  hotovosti z bankomatu (býva najmenej 1,2 – 2% z vybranej sumy), s devízovým kurzom, nezabudnúť na limit a oboznámiť sa s postupom prípade straty alebo krádeže PK,
-  v zahraničí je výhodnejšie platiť kartou ako výber hotovosti.
 
-  je to plastová karta s rozmermi 85 x 54 mm,
na každej PK je uvedené:
· názov a číselný kód banky, kt. ju vydala,
· názov a logo spoločnosti, kt. je banka členom (Eurocard – Master Card, VISA)
· číslo karty,
· platnosť karty,
· meno držiteľa,
· vzor podpisu držiteľa,
· na zadnej strane je magnetický prúžok so zakódovanými údajmi.
 
ÚVEROVÝ LIST (VOUCHER) – poukaz na čerpanie určitej služby alebo kombinácie služieb pre jednotlivca alebo skupinu účastníkov CR,
-  použitie musí byť dokladované dohodou medzi CK a dodávateľom služby,
-  tlačivo väčšinou vystavené na PC
-  treba ho chrániť pred stratou a zneužitím
 
Musí obsahovať:
· účtovanú sumu za skutočne poskytnuté služby,
· podpisy a pečiatku dodávateľskej služby a sprievodcu
· na zadnej strane sú uvedené  reklamačné podmienky
 
ZMENÁRENSKÉ SLUŽBY – poskytovanie ZS upravujú normy devízového práva, primárne devízový zákon, a naň nadväzujúce  predpisy vydávané ministerstvom financií a Národnou bankou Slovenska,
 
Zmenárenské miesta:
· bankové
· nebankové
 
Nebankové zmenárenské pracoviská – zriaďujú sa na pevných miestach,
-  musia byť porovnateľné s podobnými pracoviskami v bankách vrátane trezorovej techniky,
-  zmenáreň je oprávnená používať vlastné kurzy,
-  za poskytnuté služby je oprávnená účtovať si poplatok v tuzemskej mene.
-  kurzy a poplatky musia byť umiestnené na viditeľnom mieste tak, aby sa s nimi mohol zákazník oboznámiť,
-  o nákupe musí zmenáreň vystaviť doklad s predpísanými náležitosťami a v predpísanom počte exemplárov,
-  o zmenárenskej činnosti vedie zmenárenskú knihu, zodpovedá za pravosť a platnosť nakúpených peňažných prostriedkov.
-  
VALUTY –bankovky a mince v cudzej mene,
- hotovostné peniaze.
DEVÍZY – peňažné prostriedky v bezhotovostnej podobe,
- napr. na účtoch v cudzej mene, zmenky, platobné karty.
 
KURZY A KURZOVÝ LIST
-  vyjadruje, koľko domácich menových jednotiek predstavuje jedna cudzia menová jednotka,
-  zaznamenávajú sa na kurzovom liste,
-  na SR  vydáva kurzový list NBS,
-  je zverejňovaný v dennej tlači,
-  obsahuje devízový kurz (nákup, stred a predaj) a valutový kurz (nákup, stred a predaj),
 
Nákup a predaj je myslený z pozície banky, prípadne zmenárne
- Banka nakupuje peňažné prostriedky od klienta (kurz je nižší).
- Banka predáva peňažné prostriedky klientovi (kurz je vyšší)
Stred - je určený pre podnikateľské subjekty, predstavuje priemer medzi nákupom a predajom.
Komerčné banky, prípadne banky si určujú nákupné a predajné kurzy podľa vlastnej politiky. Z dôvodu konkurencie sa snažia stanoviť kurzy tak, aby neprerobili a zároveň tak, aby prilákali zákazníkov.
Identifikáciu pravých papierových platidiel umožňuje pracovníkom zmenární kartotéka platidiel. Klasická kartotéka je v súčasnosti nahradená počítačovou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018