Cestovný ruch

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča diana (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 24.03.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 842 slov
Počet zobrazení: 8 600
Tlačení: 390
Uložení: 397
Cestovný ruch
 
CR radíme do nevýrobnej činnosti, do sféry služieb. Patrí k významným zložkám svetovej ekonomiky a hospodárstva jednotlivých štátov.
 Definícia CR : Pod CR rozumieme súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb súvisiacich a cestovaním a pobytom osôb (subjekt) mimo miesta trvalého bydliska (cieľové miesto – objekt) a zvyčajne vo voľnom čase za účelom odpočinku, poznávania, rozptýlenia a zábavy, kultúrneho a športového vyžitia, zdravia, služobných ciest a získania komplexného zážitku.

Význam CR -  stáva sa bežnou súčasťou životného štýlu veľkého počtu obyvateľov, hlavne  vo vyspelých krajinách.
-  je dôležitým zdrojom finančných prostriedkov a súčasne vytvára pracovné príležitosti (podporuje novú výstavbu, dopravu, služby, spotrebný priemysel)
-  pre zahraničný obchod CR  získava devízové prostriedky za služby, kt. nie je možné vyvážať a ďalej pri spotrebe zahraničných návštevníkov sa zvyšuje predaj tovarov, kt. by sa inak nevyviezol, a CR zastupuje i priamy export (napr. predajom suvenírov).
-  prináša svojim účastníkom radosť z poznania a pochopenia iných zvyklostí, odlišných kultúr, z krás prírody, z historických pamiatok – a to pri zahraničných , ale aj domácich cestách
-  podporuje porozumenie medzi ľuďmi rôznych národov, rás, náboženstiev či politického presvedčenia
-   prináša však tiež vhodný odpočinok, kt. má podstatný význam pre zachovanie zdravia a pre obnovu pracovných síl.
Historický vývoj CR : Cestovanie sa v historickom vývoji uskutočňovalo z rôznych motívov: zdravotný, náboženský, obchodný, športový, študijný a objavný.

Rozkvet antického cestovania sa viaže na obdobie starovekého Grécka a Rímskej ríše. Rimania sa preslávili výstavbou kúpeľov nielen v samotnom Ríme, ale aj v jeho provinciách. v r. 776 p.n.l. sa uskutočnili v Grécku prvé olympijské hry, kt sa opakovali pravidelne vždy po 4 rokoch a boli hojne navštevované. V starom Grécku boli pútnickými miestami Dodona a Delfy. Šírenie kresťanstva podnietilo cestovanie do Jeruzalema a Betlehema, neskôr do Lurdes, Fatimy, Šaštína,...Rozšírenie islamu v Afrike a Ázii vyvolalo veľký pohyb veriacich do Mekky a Mediny. Známe je putovanie hindov k posvätnej rieke Ganga.
Rozvoj vedy, a tým aj vznik univerzít v stredoveku podnietili cesty študentov, najmä na talianske univerzity. K rozvoju cestovania významne prispela epocha veľkých geografických objavov.
CR, v tom zmysle ako ho chápeme v súčasnosti, vznikol v Európe v polovici 19.st. Jeho rozvoj ovplyvnili viaceré významné činitele – rozvoj dopravy, proces industrializácie a urbanizácie, rast životnej úrovne, skrátenie pracovného týždňa a pracovných hodín,....
Na jeho rozvoj v druhej polovici 20. st. pôsobili tri dôležité podmienky :

- dlhšie obdobie mieru, ktoré panuje na väčšine povrchu Zeme
- rast fondu voľného času
- rast priemerných príjmov u väčšiny obyvateľov vyspelých štátov

V druhej polovici 20. st. nadobúda CR rozmanité podoby. Spôsobujú to najmä skutočnosti, že účasť obyvateľov na ňom má rôzne motívy, odlišnú dĺžku trvania, rozličné finančné náklady,....Klasifikácia CR umožňuje určitým spôsobom usporiadať tento súbor rôznych znakov podľa pevne určených kritérií. V rámci tejto klasifikácie rozlišujeme :
  1. druhy CR – súbor znakov sa delí na základe motívov, ktoré vedú   obyvateľstvo k účasti na ňom
2. formy CR – súbor znakov sa delí na základe rôznych kvalitatívnych   charakteristík (príčiny, ktoré ho ovplyvňujú a dôsledky,  ktoré prináša)
Druhy CR :
v rekreačný (odpočinok, prechádzky, poznávanie prírody a pamiatok,...)
v športový a dobrodružný (turistika, lyžovanie, rafting, návšteva športových podujatí, ...)
v kultúrny (návšteva múzeí, pamätihodností, festivalov, výstav, pútnických miest, odborné stáže, štúdium v zahraničí, ...)
v kúpeľný a zdravotný (liečenie, prevencia, starostlivosť o telo a krásu, rehabilitačné aktivity, ...)
v obchodný – kongresový (obchodné rokovania, školenia, semináre, konferencie, veľtrhy, výstavy, ...)
V praxi sa druhy CR nevyskytujú v čistej podobe, ale vo vzájomnej kombinácii, pričom jeden býva dominantný.
Formy CR :
v podľa územného pôvodu účastníkov : domáci, zahraničný
v podľa ekonomického hľadiska : aktívny (príjazdový), pasívny(výjazdový)
v podľa veku účastníkov : mládežnícky, rodinný, seniorsky
v podľa prevažujúceho miesta pobytu : mestský, prímestský, vidiecky, horský, prímorský
v podľa ročného obdobia : sezónny, mimosezónny, celoročný
v podľa spôsobu organizovania : individuálny, organizovaný
v podľa dĺžky pobytu : krátkodobý, dlhodobý
v podľa použitého dopravného prostriedku : železničný, lodný, letecký, autoturistika, mototuristika
v z hľadiska dynamiky : statický (pobytový), dynamický (putovný)
v zo sociálneho hľadiska : etnický, sociálny, návštevy príbuzných a priateľov
 
Činitele podporujúce rozvoj CR sa súhrne nazývajú predpoklady CR. Delia sa na:
v lokalizačné (prírodné a kultúrne) – vyjadrujú schopnosť krajiny poskytovať vhodné podmienky pre jednotlivé formy CR (určujú miesto výskytu – lokalizáciu CR)
v selektívne  ( urbanizačné, demografické, sociologické) – dokumentujú schopnosť spoločnosti zúčastniť sa na CR (umožňujú výber – selekciu jeho účastníkov)
v realizačné (komunikačné, MTZ) – umožňujú realizovať –uskutočniť záujemcom účasť na CR
 
Cieľové miesta CR vo svete sú rozmiestnené v závislosti na predpokladoch jednotlivých území pre túto ľudskú aktivitu. Mimoriadne podmienky pre CR má Európa, kde smeruje väčšina turistov a na ktorú pripadá aj rozhodujúca časť príjmov z CR (VB, F, I, E,D).
Z mimoeurópskych štátov najväčšie príjmy majú USA, Mexiko, Kanada, Singapur a Čína,...
K najnavštevovanejším štátom na svete patria Francúzsko, Španielsko, USA, Taliansko a Čína,...
Najviac utrácajú turisti z USA, Nemecka, Japonska, potom V.Británie, Francúzska, Holandska, Belgicka a Kanady.  Európania, ktorí najviac cestujú , zmenili v posledných rokoch cieľové miesta.
Ich záujem o cestovanie sa sčasti presunul do zámoria a do Škandinávie, klesá počet Európanov, ktorí navštevujú Stredomorie.
Môžeme pozorovať aj zmeny v používaní dopravných prostriedkov pri presunoch turistov – zväčšuje sa záujem o cestovanie loďami, železnice strácajú svoju pozíciu.
 
Oblasti CR: horské, prímorské, sídiel – podľa učebnice Geografia pre 1.roč. ,2.časť,str.86 – 88 ( vedieť vymenovať a ukázať na mape z každej oblasti niekoľko príkladov)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.9)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013