Humánna geografia

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.09.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 215 slov
Počet zobrazení: 6 143
Tlačení: 262
Uložení: 304

Humánna geografia 

1. 1. Charakterizuj mechanický a prirodzený pohyb obyvateľstva.
2. Zhodnoťte vplyv pôrodnosti, úmrtnosti, imigrácie a emigrácie na prírastok a úbytok obyvateľstva v rôznych častiach sveta.
 
1.
- základom prirodzeného pohybu je pôrodnosť a úmrtnosť
· Pôrodnosť sa definuje počtom narodených detí za obdobie, udáva sa v promile  - NATALITA
· Úmrtnosť sa definuje počtom zomrelých za určité obdobie, udáva sa v promile - MORTALITA
- rozdiel medzi natalitou a mortalitou predstavuje prirodzený prírastok, ak dosahuje zápornú hodnotu ide o prirodzený úbytok
 
- mechanický pohyb znamená migrácia (emigrácia, imigrácia)
 
2.  – zodpovedané v ďalších otázkach
--------------------------------------------------
 
2.
1. Vysvetlite pojmy: natalita, mortalita, prirodzený prírastok a opíšte faktory, ktoré ich ovplyvňujú.
2. Definujte pojmy migrácia, imigrácia, emigrácia.
3. Popíšte, ktoré migračné prúdy na príklade SR, Európy a vo svete.
 
1.
Tieto všetky pojmy súvisia s humánnou sférou, konkrétne s pohybom obyvateľstva. Obyvateľstvo vykonáva 3 základne druhy pohybov:
a)  Prírodný – natalita, mortalita
b)  Mechanický – emigrácia, imigrácia
c)  Socioekonomický – zvyšovanie vzdelania, zmena zamestnania
 
NATALITA – pôrodnosť
-  udáva sa v promile, koľko detí sa narodí na 1000 ľudí
-  najvyššia 40 promile je v J Amerike, Afrike, J Ázií = menej vyspelé krajiny, rozvojové krajiny, nevhodné životné podmienky
-  najnižšia 5-10 promile je v Austrálií, S Amerike, Európe
MORTALITA – úmrtnosť 
-  udáva sa v promile
-  úmrtnosť charakterizuje stredná dĺžka života – priemerný vek, akého sa dožívajú obyvatelia v danom štáte
-  udáva sa osobitne pre ženy (77 rokov na SR) a pre mužov (69 rokov na SR)
-  najvyššiu majú Japonci (80-90r)
 
Prirodzený prírastok
-  rozdiel medzi počtom narodených a zosnulých
-  nízky: Maďarsko, Nemecko, Luxembursko
-  vysoký: Latinská Amerika
 
Faktory, ktoré to ovplyvňujú:
-  náboženstvo, kultúra, vyspelosť štátu, vzdelanie obyvateľov, spôsob života, prírodné podmienky a katastrofy..
 
2.
Migrácia – je vlastne zmena trvalého bydliska obyvateľstva. Môže mať 2 formy:
· emigrácia – odsťahovanie z daného štátu
· imigrácia – prisťahovania
 
3.
SR: emigrácia – počas 2.sv vojny do USA, Anglicka
  - v súčasnosti odchod vzdelaných študentov do zahraničia, lepšie pracovné podmienky
  Imigrácia – iných národností (Vietnamci, Číňania..), lepšie životné podmienky, obchod
Európa: emigrácia – z menej vyspelých krajín (Rumunsko, Bulharsko) do viac vyspelých krajín (Nemecka,
Francúzska)
  - odchod kvôli pracovným podmienkam, vyššej mzde, lepšiemu životu
Imigrácia – do vyspelých krajín, vzdelanie, podmienky pre život, práca
Svet: emigračný boom do Ameriky v minulosti, v súčasnosti sa za najvyspelejšiu časť sveta považuje Európa, dobré pracovné podmienky, podmienky na život, rekreáciu ..
----------------------------------------------------------------
 
3.
1. Ste turista a cestujete  Prešova (49°s.g.š.) do Monte Carla (30° 5´ j.g.š.). Vypočítajte časový rozdiel týchto miest, aký druh dopravy využijete a odôvodnite najlepší výber.
2. V roku 2000 sa v mieste A narodilo 3000 detí a zomrelo 500, prisťahovalo sa 300 a odsťahovalo 600. Vypočítajte prirodzený a dlhový prírastok v mieste A od roku 2000.
3. Uveďte faktory, ktoré ovplyvňujú celkový pohyb obyvateľstva.
 
1.
2.

3.  náboženské, politické, prírodné podmienky
4.
1. Charakterizujte politické zmeny na politickej mape po 2.sv vojne.
2. Rozlíšte základné kritéria členenia štátov podľa politického systému, typy vlády, štátnoprávneho usporiadania a ku každému typu uveď príklad.
3. Charakterizujte EÚ.
 
1.
- rozpadlo sa koloniálne ríše
- po roku 1945 dochádza k vzniku ČSSR
- východný blok, západný blok - rozdelilo sa Nemecko
- 1960 – rok Afriky, väčšina Afrických štátov získava samostatnosť
- 1989 – rozdelenie dvoch mocenských blokov, rozpad ZSSR, dochádza k spojeniu Nemecka, rozpad ČSSR na ČR a SR, rozpad Juhoslávie
 
2.
Podľa štátoprávneho usporiadania:
· militárne – Slovensko, Česko
· federatívne – Nemecko, USA
· komfederatívne – územnosprávne celky majú väčšiu moc (Švajčiarsko)
 
Typy vlády:
1. REPUBLIKY – na čele stojí prezident, ktorý je volený
· prezidentská – USA
· parlamentárna – Nemecko
· prezidentsko – parlamentárna – Slovensko
2. MONARCHIE – na čele stojí monarchia, dedičný panovník
· kráľovská – Veľká Británia, Dánsko
· veľkovojvodstvo - Luxembursko
· konštitučné – reprezentatívna úloha, moc panovníka je obmedzená stavou
· absolutistické – vládne panovník, opak konštitučnej
 
3.  
Európska únia (EÚ) je vo svete jedinečná: nie je to medzinárodná organizácia ako je Organizácia spojených národov ani nenahrádza národné vlády. Európska únia je spoločenstvo demokratických štátov Európy, ktoré sa dohodli na vzájomnej spolupráci pre zabezpečenie mieru a prosperity.
Čo je Európska únia? EU je asociácia štátov, ktoré sa snažia o politickú a ekonomickú integráciu. Uskutočňuje politiku v dohodnutých oblastiach. Pojem EU bol zavedený Maastrichtskou Zmluvou (Zmluva o EÚ) -vstúpila do platnosti v r.1993. EÚ má právnu subjektivitu. EÚ má 27 členských štátov a 493 mil. obyvateľov
ČLENSKÉ ŠTÁTY EÚ: BELGICKO, DÁNSKO, FÍNSKO, FRANCÚZSKO, GRÉCKO, HOLANDSKO, ÍRSKO, LUXEMBURSKO, NEMECKO, PORTUGALSKO, RAKÚSKO, ŠPANIELSKO, ŠVÉDSKO, TALIANSKO, VELKÁ BRITÁNIA, CYPRUS, ČESKO, ESTÓNSKO, MAĎARSKO, POĽSKO, SLOVINSKO, LITVA, LOTYŠSKO,MALT A , SLOVENSKO, BULHARSKO a RUMUNSKO
 
SYMBOLY EU: ZÁSTAVA, DEŇ EURÓPY-9.máj, MOTTO -zjednotení v rozmanitosti,
HYMNA - Óda na radosť z Beethovenovej deviatej symfónie
 
Znaky EÚ
Euro – jednotná mena EÚ od 1.1.1999
Európsky rok- Rok 2012 – Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami
EURÓPSKE PRÁVO – právo záväzné pre všetkých 27 štátov EÚ. Slúži na zabezpečenie
bezproblémového fungovania EÚ (hospodárskej a menovej únie)
 
CIELE EURÓPSKEJ ÚNIE
Cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov. Únia ponúka svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v
ktorom je zaručený voľný pohyb osôb.
Únia vytvára vnútorný trh. Usiluje sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a cenovej stabilite, o sociálne trhové hospodárstvo s
vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj o vysokú úroveň ochrany životného prostredia a
zlepšenie jeho kvality. Podporuje vedecký a technický pokrok. Únia vytvorí hospodársku a menovú úniu, ktorej menou je euro.Únia vo vzťahoch so zvyškom sveta potvrdzuje a podporuje svoje hodnoty a záujmy a prispieva k ochrane svojich občanov a prispieva k
mieru, bezpečnosti, trvalo udržateľnému rozvoju Zeme.
 
PRÁVA OBČANA EÚ
Právo cestovať a usídľovať sa. Občania Únie môžu žiť a pracovať kdekoľvek v EÚ. Právo voliť a byť volený do inštitúcií EÚ. Ochrana diplomatickými orgánmi - občania EÚ môžu využívať ochranu diplomatickými orgánmi ostatných členských krajín v tých nečlenských krajinách, v ktorých ich vlastná krajina nemá zastúpenie. Právo podať petíciu.
--------------------------------------------------------------------------
 
 5.
1. Rozčleňte rastlinnú výrobu a u jednotlivých typov uveďte príklady a oblasti pestovania vo svete a v SR.
2. Do slepej mapy Ázie zakreslite oblasti pestovania: kaučukovníka (Indonézia), ryže (Čína), čajovníka (Srí lanka, India), pšenice (Čína). Vysvetlite dôvody svojho rozhodnutia.
3. Do slepej mapy Austrálie vyznačte oblasti živočíšnej výroby typické pre Austráliu.
4. Analyzujte lokalizačné činitele zamerania poľnohospodárskej výroby.
 
1.
Rastlinná výroba sa zaoberá pestovaním rastlín, ktoré slúžia na tri veci:
a)  výživa pre obyvateľstvo
b)  chov zvierat
c)  suroviny pre priemysel
 
Poznáme 4 skupiny plodín:
· potraviny – ryža (Čína, India), zemiaky (Poľsko, Nemecko), pšenica (EÚ, Rusko, USA)
· krmoviny – kukurica (Maďarsko), obilniny – raž, ovos, jačmeň, ďatelina
· technické plodiny – cukor (Poľsko), repa (Nemecko), bavlník (Turecko), konope, ľan
· pochutiny – čajovník (India), kakaovník (Ghana), kávovník (Etiopia)
 
3.
Hovädzí dobytok, ovce, rybolov
 
4.
a) prírodné – voda, pôda, reliéf, podnebie
b) umelé – vyspelosť štátov, osídlenie, hustota zaľudnenia
----------------------------------------------------------------------------------------------
6.
1. Stručne zhodnoťte doterajší vývoj ľudstva od praveku.
2. Vysvetlite pojmy: demografický cyklus, populačná explózia. Charakterizujte problémy s ňou spojené.
3. Analyzujte súčasný demografický vývoj na SR.
 
1.
- do teraz žilo na svete 60-80 mld. ľudí
- dnes žije najviac ľudí pokope
-počet ľudí sa najviac zvyšoval počas demografickej revolúcie (18-19.sto):
A) začiatok 1. fázy populačnej explózie – veľký nárast obyvateľov vo vyspelých krajinách (Británia, Benelux), zníženie úmrtnosti a zvyšovanie veku dožitia
B) začiatok 2. fázy populačnej explózie – druhá polovica 20.storočia, najprv v stredne rozvinutých krajinách a potom aj v zaostalých, tento proces pokračuje až dodnes
- predpoklad, že počet ľudí bude stále pribúdať, až kým sa nevytvorí tzv.stabilné obyvateľstvo = 11mld ľudí v roku 2100
  
2.
Demografický cyklus – je zmena stavu obyvateľstva, čiže jeho pribúdanie a ubúdanie
1)  pribúdanie – zlepšenie životných podmienok, pokroky v medicíne, po vojne, v dobre rozvinutých krajinách
2)  ubúdanie – vo vojne, prírodné katastrofy, epidémie, pandémie
 
Populačná explózia – je prudký nárast obyvateľstva v danom regióne, štáte ..
Problémy s ňou spojené – preľudnenie, výživa, spotrebovanie nerastných surovín, pracovné príležitosti
 
3. - mierne kladný prírastok
---------------------------------------------------------------------------
 
7.
 1. Analyzujte významné oblasti ťažby ropy, uhlia, železnej rudy, diamantov, bauxitu na Zemi a lokalizujte ich na mape.
2. Porovnajte možnosti ťažby nerastných surovín z pevniny a morského dna.
3. Zhodnoťte ako ťažba nerastných surovín ohrozuje životné prostredie v jednotlivých častiach sveta.
 
1.
Ropa – Mexický záliv, centrálna Kanada, Severné more, Líbya, oblasť Červeného mora, Saudská Arábia,
Irán, Irak, Guinejský záliv, Rusko, Indonézia
Uhlie – hnedé – Nemecko, Čína, USA, Rusko, Kazachstan
  čierne – Česko (Morava), Rusko (Sibír), Čína, USA, V pobrežie Austrálie
Železná ruda – Brazília, Kanada, Švédsko, Rusko, Čína, India, Nový Zéland, Z pobrežie Austrálie
Diamanty – Brazília, Venezuela, Juhoafrická republika, Konžská demokratická republika, Rusko
Bauxit – Maďarsko, Rusko, Austrália
 
2.
Na pevnine: výhody – blízko miest spotreby, menšie náklady na prevoz
  nevýhody – výbuchy, odpad, prepad baní, odlesnenie
Morské dno: výhody – nevzniká prach, neničí sa pôda a podzemné zásoby vody
   nevýhody – znečistenie morí, katastrofy pri potopení nákladných lodí
 
3.
- úbytok pôdy, porušenie obehu vody, znečistenie ovzdušia a vody
--------------------------------------------------------------------------------------
 
8.
1. Hlavným výrobným prostriedkom poľnohospodárstva je pôda, zhodnoťte a analyzujte vzťahy medzi výrobnými klimatickými pásmami – typy pôd a plodinami, ktoré sa na nich pestujú.
2. Vysvetlite príčiny znižovania úrodnosti pôd pri plantážnom spôsobe hospodárenia.   
 
1.
A) tropické pásmo
· dažďové pralesy
-  pôdy: červené a žlté: do červena ich sfarbuje železo a do žlta hliník, intenzívne chemické zvetrávanie, pri ktorom sa uvoľňujú zlúčeniny železa a hliníka = proces feratilizácie
-  rastlinstvo: typické poschodia (4 až 6), husté porasty, vo vnútri je tma pretože prechádza len 1% svetla, množstvo druhov na m2
-  plodiny: kávovník, cukrová trstina, kaučukovník, banány, palma olejová
-  živočíšstvo: Amazonka – kolibrík, leňochod, mravčiar, tapír
Africké pralesy – gorila, šimpanz,
· savany
-  pôdy: červené pôdy, taktiež intenzita feratilizácie, ale je tam menej hliníka, preto nie sú pôdy žlté
-  rastlinstvo: trávnaté porasty (1-3m), zriedkavo stromy - akácie
-  plodiny: káva, sója, podzemnica olejná, arašidy
-  živočíšstvo: bylinožravce – antilopy, gazely, zebry, žirafy, slony, nosorožce
mäsožravce – levy, leopardy, hyeny
· púšte a polopúšte
-  pôdy: púšťové a polopúšťové, majú málo humusu (pretože tu nie je dostatok rastlín) a sú slané
-  rastlinstvo: typické oázy = vznikajú na miestach, kde pramení voda
rastliny, ktoré dlho nepotrebujú vodu = sukulenty, palma datľová
-  plodiny: palma, datľovník
-  živočíšstvo: ťava, scint (púštny had), fenek (púštna líška), škorpión
 
B) subtropické pásmo
· subtrópy
-  pôdy: černozeme a žltozeme, sfarbuje ich oxid železitý Fe2O3
-  rastlinstvo: figy, citrusy, olivy
-  plodiny: bavlník, tabak, čajovník, bataty, sója, kakaovník
-  živočíšstvo: chameleón, dikobraz, muflón, divé kozy a ovce
 
C) mierne pásmo
· stepi
-  pôda: černozeme, čierne, lebo majú veľa humusu, najúrodnejšie pôdy
-  rastlinstvo: veľmi rôznorodé
-  plodiny: tabak, bavlník, cukrová trstina, kávovník
-  živočíšstvo: hlodavce, syseľ, hraboš, bažant
-  S Amerika = prérie, J Amerika = pampy, lanos
· listnaté a zmiešané lesy
-  pôda: hnedé lesné pôdy
-  rastlinstvo: dub, buk, jedľa
-  živočíšstvo: diviak, medveď hnedý, rys ostrovid, líška, srnka, jeleň, kuna
-  plodiny: pšenica, raž, zemiaky, cukrová repa, kukurica, jačmeň
· tajga
-  pôda: podzolové pôdy, popolové – sivé, do siva ich sfarbuje kyselina, ktorá vzniká pri rozklade ihličia
-  rastlinstvo: smrek, smrekovec opadavý, breza
-  živočíšstvo: tiger sibírsky, grizly
-  plodiny: ľan, zemiaky, jačmeň
 
D) subpolárne pásmo
· tundry
-  pôdy: tundrové pôdy
-  rastlinstvo: bez stromov, zakrpatené kríky, machy, lišajníky
-  živočíšstvo: polárny medveď, tuleň, mrož, polárna líška, sob
-  plodiny: žiadne 
· polárne pustatiny
-  pôdy: permafrost – trvalo zamrznutá pôda
-  rastlinstvo: machy, lišajníky
-  živočíšstvo: polárny medveď, tuleň, mrož, polárna líška, sob
-  plodiny: žiadne
 
2.
Na plantáži sa pestujú roky tie isté rastliny, ktoré si z pôdy odoberajú stále tie isté živiny a vodu a tým ju vyčerpávajú. Pôda sa stáva menej úrodnou, rastliny musia hnojiť. Požiadavky na vývoz sa väčšinou zvyšujú, tým pestujú stále viac a viac rastlín a nemenia ich. Pôda sa nestihne zregenerovať. Až nakoniec bude taká neúrodná, že na nej už nevypestujeme nič.
-----------------------------------------------------------------------
 
9.
1. V roku 2000 v krajine A žilo 20 mil. obyvateľov, prirodzený prírastok bol 1,5%°. Vypočítajte koľko obyvateľov bude mať krajina v roku 2015 pri zachovanom prirodzenom prírastku.
2. Na základe vlastných poznatkov prirodzeného prírastku určte, ktorá krajina sveta má a) takýto počet obyvateľov, b) takýto prirodzený prírastok.
 
1.
2.
a) Mozambik, pobrežie Slonoviny, Rumunsko, Srílanka
b) Slovensko
------------------------------------------------------------------------
 
10.
1. Rozhodnite o pravdivosti výrokov a svoje tvrdenie odôvodnite:
a) Prvé miesta na svete vznikli v Európe. (nepravdivé, Egypt, prvé mesto = Jericho)
b) Veľkomesto je mesto s počtom obyvateľov viac ako 50 000. (nepravdivé, nad 100 000 obyvateľov)
c) Základné sídelné jednotky sú najnižšie jednotky sídelnej štruktúry SR. (pravdivé)
d) Na území miest v SR sa základné sídelné jednotky nazývajú sídelné lokality. (nepravdivé,nazýva sa sídlo
e) Každá obec tvorí práve jedno sídlo. (nepravdivé, 1 alebo viac, napr. Moldava – Budulov, Košice-Šaca)
f) Každé sídlo tvorí obec. (nepravdivé, napr. horáreň, salaš nie sú obce)
g) Štát je súčasťou osídlenia s rozptýlenou zástavbou. (pravdivé)
--------------------------------------------------------------------
 
11.
1. K uvedeným oblastiam priraďte činitele ovplyvňujúce vývoj dopravnej siete: Andy, Juhovýchodné Karpaty, Austrália, Ázijská časť Ruska, Benelux.
2. Na jednotlivé druhy dopravy podľa použitej dopravnej cesty uveďte najtypickejšie regióny.
 
1.
Andy – jednoduchá cestná doprava, vybudovanie ciest je náročné, nevhodné podmienky, hlavne ľudská a zvieracia sila, letiská slúžia len na medzinárodné účely
Juhovýchodné Karpaty – Rumunsko – hustá cestná a železničná sieť na nízkej úrovni, majú viac financií ako v Andách
Austrália – kvalitné cesty a železnice, rozvinutá letecká doprava, medzinárodné linky, námorná doprava je tiež dobre rozvinutá, chýba riečna, kvôli nedostatku riek
Rusko – železničná (Transibírska magistrála), letecká, na Sibíri na saniach, pomocou záprahov
Benelux – štáty: Luxembursko, Belgicko, Holandsko – hustá železničná a cestná sieť na vysokej úrovni, námorná doprava, letecká, splavné rieky (Rýn)
 
2.
 Doprava, je cieľavedomé prevážanie osôb a nákladov. Delí sa na osobnú a nákladovú dopravu.
Druhy dopravy:
· cestná – na krátke vzdialenosti, hlavne vo vyspelých štátoch (Európa, S Amerika, V Austrália)
· železničná – v chudobných krajinách prepravuje hlavne ľudí, v bohatých skôr náklad (Belgicko má najviac železníc, najmodernejšie Francúzsko, Japonsko – Shinkansen)
· lodná (riečna) – najlacnejšia, slúži hlavne na prepravu nákladu, kde sú možností
· námorná – doprava po morí, hlavne preprava nerastných surovín, polovicu z toho tvorí ropa, 
kabotážna plavba – preprava ľudí okolo pobrežia, rekreácia
· letecká – preprava osôb na dlhé vzdialenosti, najviac poškodzuje životné prostredie
· potrubná – ropovody, plynovody, vodovody
· špeciálna – metro, električky, trolejbusy, ponorky, nosiči, zvieratá, karavan ...
---------------------------------------------------------------------------
 
12.
1. Vysvetlite pojmy: formy a druhy cestovného ruchu.
2. Popíšte formy a druhy cestovného ruchu a na mape sveta a SR ukážte oblasti Zeme vhodné na ich realizáciu.
3. Uveďte príklady oblastí, kde možno realizovať vami vybrané 3 druhy a formy cestovného ruchu.
 
1.
- cestovný ruch sú všetky formy cestovania, ktorých úlohou je oddýchnuť si, môže byť časovo rôzne dlhý, aj vzdialenosti sú rôzne
- formy cestovného ruchu:
A) rekreácia – je trávenie voľného času, za účelom načerpať sily, je prispôsobená záľubám, bicyklovanie, korčuľovanie – trate určené na to
B) agroturistika – rekreácia na vidieku, pri ktorej sa rekreant zapája do poľnohospodárskych činností, napr. Šugov, Janík
C) turistika a šport – delia sa na zimné a letné aktivity, Tatry, Slovenský raj a kras
D) kúpeľný pobyt – kúpele sa delia na 3 druhy:
· minerálne a termálne – sú pri prameňoch minerálnych a termálnych vôd (Piešťany, Bardejov, Turčianske Teplice, Dudince, Sliač)
· klimatické – závislé na podnebí (Štós, Smokovec, Vyšné Hágy)
· prímorské – kombinácia morského vzduchu a morskej vody (Španielsko, Taliansko, Grécko) – my ich nemáme
E) výlety – hlavná úloha je poznávať, sú krátkodobé (hrady, zámky, Bojnice, Orava, Krásna Hôrka, Košice, Bardejov, Levoča = historické mestá , kaštieľ – Betliar, Budimír)
 
- druhy cestovného ruchu:
A) horský cestovný ruch – predmetom záujmu je pestrý horský a vysokohorský reliéf, ktorý dáva možnosti na rozvoj zimnej a letnej turistiky, rekreácie, horolezectva, lyžovania (Tatry, Alpy)
B) prímorský cestovný ruch – sústreďuje sa predovšetkým v oblastí teplých morí, najnavštevovanejší druh (Španielsko, Egypt, Chorvátsko, Bulharsko)
C) kultúrno-historický cestovný ruch – kultúrnohistorické pamiatky, veľkomestá (Vlkolínec, hrady – Bojnice, Orava, Krásna Hôrka, Zvolenský, Trenčiansky, mestá – BA, KE, Bardejov, Levoča,NY, Paris)
 
2.
- zodpovedané v 1., ukázať mestá na mape
 
3.
Oblasť Stredozemného mora – druh: prímorský cestovný ruch, forma: prímorská
Alpy – druh: horský cestovný ruch, forma: turistika a šport
Anglicko – druh: kultúrno-historický cestovný ruch, forma: výlety   
----------------------------------------------------------------------
 
13.
1. Vysvetlite formy a druhy cestovného ruchu a na základe priloženej tabuľky určte spoločného menovateľa pre nasledujúce skupiny sídel.
2. Zhodnoťte postavenie SR v rámci sveta z hľadiska cestovného ruchu.
 
1.
Wiesbaden, Vichy, Luhačovice – KÚPEĽNÉ CENTRÁ
Zakopané, Davos, Štrbské pleso, Chamnonix – TURISTIKÁ V HORÁCH
Czienstochowa, Fatima, Levoča – HISTORICKÉ CENTRÁ
Cannes, Rimini, Mamaia – HISTORICKÉ CENTRÁ
Mekka, Medina – PÚTNICKÉ MESTÁ
 
2.
- výhodné predpoklady na CR, dobrá poloha v Európe
- turisti prichádzajú na krátkodobé (3dni) pobyty a tie nie sú výhodné
- služby sú na nízkej úrovni, hlavne doprava
- kategórie/oblasti CR:
· horské
-  Tatry – a) Západné
  b) Východné – Vysoké a Belianske
-  Nízke Tatry, Slovenský raj, Malá a Veľká Fatra
-  turistika, šport, kúpele (klimatické)
· krasové
-  jaskyne, zvláštne skalné útvary – vápencové
-  12 sprístupnených jaskýň – Jasov, Domica, Gombasecká, Dobšinská ľadová, Ochtinská Aragonitová, Demänovská ľadová, Demänovská jaskyňa slobody, Belianska, Važecká, Driny, Harmanecká, Bystiarska
-  Slovenský kras – Zádielska dolina
-  Slovenský raj – prielom Hornádu
-  Súľovské vrchy – pri Považskej Bystrici
· kúpele
-  termálne a minerálne = Piešťany, Trenčianske Teplice, Lúčky, Číž, Sliač, Dudince, Vyšné Ružbachy, Smrdáky, Bardejov
-  klimatické = Štós, Smokovec, Štrbské pleso, Vyšné Hágy
· jazerá a vodné nádrže
-  Domaša, Ružín, Šírava, Senecké jazerá, Kráľova, Nosice, Duchonka, Zlaté piesky, Gabčíkovo, Teplý vrch
-  Kúpaliská = Žitný ostrov, Štúrovo, Veľký Meder, Patince, Vincov les
· kultúrne a historické miesta
-  UNESCO – Vlkolínec, SnV hrad
-  hrady: Bojnice, SnV, Oravský, Krásna hôrka, Trenčiansky
-  his.mestá: BA, KE, Bardejov, Levoča, Banská Štiavnica, Trenčín
-  kaštieľ: Betliar, Budimír  
· agroturistika
- aktívny oddych, turistika + poľnohospodárska práca, perfektné predpoklady, chýbajú penzióny
------------------------------------------------------------------------
14.
1.  Porovnajte zoznam najväčších miest sveta a posúďte tendenciu ich vývoja do budúcnosti.
2. Lokalizujte 10 najväčších mestských aglomerácií v roku 2010 na mape.
3. Vysvetlite proces urbanizácie v rozvojových krajinách a zhodnoťte tendenciu urbanizácie do budúcnosti.
1. tabuľka
2. ukázať na mape
 
3.
Urbanizácia – sídelný proces, pomešťovanie – nárast miest, mestského spôsobu života, počtu obyvateľov
- celosvetový proces, nie je všade rovnaký
   - začala skôr ako v 20.sto. vo vyspelých regiónoch (Európa, Ázia)
- v zaostalejších krajinách ešte v tom období nezačal
- v 21.sto. vo vyspelých krajinách je dokončený, ľudia sa sťahujú na vidiek, v súčasnosti sa to  
obmenilo
  - ľudia končia v slamoch – periférne časti veľkomiest
  - urbanizácia by mala klesať
15.
1. Analyzujte súčasnú úroveň cestovného ruchu vo vašom regióne na základe poznania prírodných, socioekonomických a kultúrnych predpokladov, navrhnite ďalšie spôsoby jeho rozvoja.
 
1.
- región: Východné Slovensko
- predpoklady:
· prírodné – povrch: rozmanitý, Tatry, krasové oblasti
  vodstvo: nádrž, termálne pramene, kúpele
· socioekonomické – hrady zámky
- divadlá, galérie, múzea
- rozvoj brzdí: úroveň infraštruktúry dopravy je nízka, ceny sú vysoké
------------------------------------------------
 
16.
1. Rozhodnite, ktorá z vekových pyramíd znázorňuje štruktúru obyvateľstva: menej rozvinutých krajín, Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky alebo hospodársky vyspelých krajín, Európy a S Ameriky.
2. Analyzujte vekové pyramídy SR za roky 1900 – 1991.
 
1.
 
A – má tvar pyramídy, zobrazuje progresívny typ populácie, ktorý má vysoký podiel mladého obyvateľstva a vždy nasledujúci rok narodených je početnejší, štáty: menej rozvinuté krajiny
B – má tvar zvona, predstavuje stacionárnu populáciu, ročný počet narodených je vždy rovnaký, medzi zaostalými a vyspelými krajinami, štáty: Latinská Amerika
C – má tvar urny, regresívny typ populácie, počet narodených klesá, štáty: hospodársky vyspelé krajiny
D – kvapkovitý tvar, typ vymierania, chýba jej detská zložka, štáty: oblasti domorodých kmeňov
 
2.
- detská zložka sa nerozširuje, ostáva rovnaká, nedospelá k zmenám, v produktívnom a po produktívnom veku sa počet ľudí zvýšil
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 1.5)

Maturitné témy z geografie

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014