Regionálna geografia

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča kajka (23)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.09.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 4 885 slov
Počet zobrazení: 5 684
Tlačení: 245
Uložení: 297
Regionálna geografia
 
1.
1. K uvedeným regiónom priraďte štáty, v ktorých dané regióny ležia: Kasovo, Lotrinsko, Katalánsko, Champagne, Valónsko, Gemer, Sasko, Korutánsko.
2. Určite politické zriadenie, národnostné a náboženské zloženie týchto krajín. 
 
1.
a) Kosovo – Balkánsky polostrov, bývala súčasť Srbska, od 2008 samostatný štát
b) Lotrinsko – Francúzsko
c) Katalánsko – Španielsko
d) Champagne – Francúzsko
e) Valónsko – Belgicko
f) Gemer – Slovensko
g) Sasko – Nemecko
h) Korutánsko – Rakúsko
 
2.
Rakúsko – republika, federácia, Rakúšania, evanjelici
Nemecko – republika, federácia, 16 spolkových krajín, Nemci, Turci, rímskokatolíci, protestanti
Slovensko – republika, unitárny štát, Slováci, Maďari, Česi, Poliaci, rímskokatolíci, evanjelici, jehovisti, gréckokatolíci
Belgicko – monarchia, federácia, flámi (Germáni, evanjelici, protestanti), valóni (Románi, rímskokatolíci), 3 časti: Flámsko, Valónsko, Brusel
Francúzsko – republika
Španielsko – konštitučná monarchia, unitárny štát, Katalánci, Španieli, Baskovia, rímskokatolíci
Kosovo – od 2008 samostatný štát, republika, demokratický štát, Srbi, Rusi, islam, kresťania
----------------------------------------------------------------
 
2.
1. Určte absolútnu a relatívnu polohu Európy.
2. Zhodnoťte polohu Európy z hľadiska svetovej ekonomiky.
3. Vymenujte krajiny EÚ a NATO.
 
1.
Absolútna poloha:
- sa určuje umiestnenie na Zemi, pologule a významné body
- Európa leží na S pologuli a najväčšia časť na V
- prechádza ňou 0° poludník – Greenwich, Londýn
- naj S bod – Mys Nordkinn (Nórsko)
- naj Z bod – Mys Roca (Skalnatý mys, Portugalsko), Island
- naj V bod – východné úpätie Uráu (Rusko)
- najvyšší bod – Mt. Blanc 4807 m.n.m.
- najnižší bod – oblasť Kaspickej nížiny
 
Relatívna poloha:
- sa určuje vzhľadom na polohu k ostatným svetadielom, oceánom, moriam
- hranica s Amerikou – Atlantický oceán
- hranica s Afrikou – Gibraltársky prieliv
- hranica s Áziou – V úpätie pohoria Urál, rieka Emba, pobrežie Kaspického mora, Azovské more, Kerčský prieliv, polostrov Krym, Čierne more, úžiny Bospor a Dardanely, Egejské more
- členité pobrežia:
· moria – Biele, Barentsovo, Nórske, Severné, Baltské, Írske, Keltské, Stredozemné, Jadranské, Egejské, Čierne, Azovské, Kaspické (malá časť)
· zálivy – Botnícky, Fínsky, Biskajský
· prielivy – Lamanšsky, Skagerrak, Kattegat, Gibraltársky, Sicílsky, Bonigácky, Otrantský
· ostrovy – Island, Britské ostrovy (Británia, Írsko), Baleáry (Malorcca, Menorca, Ibiza), Korzika, Sardínia, Sicília, Kréta
· polostrovy – Kola, Škandinávsky, Judský, Bretónsky, Pyrenejský, Apeninský, Peloponézsky (Balkán)
 
2.
- od najstarších čias bola Európa najvyspelejšia časť sveta
- európske štáty vlastnili kolónie, začala sa šíriť revolúcia, vznikali prvé hospodárske zoskupenia
- najvyspelejšie sú časti bývalo Z bloku – Nemecko, štáty Beneluxu
- najzaostalejšie sú štáty bývalého V bloku – Albánsko, Bosna = vojny
- OECD – organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, organizácie priemyselne najvyspelejších krajín sveta, 30 štátov, z Európy 22 a aj SR
- Rada Európy – spolupráca pre hospodársku, politickú a kultúrnu správu európskych krajín, sídli v Strassburgu (Fr.), patrí tu aj SR
- RVHP – rada vzájomnej hospárskej pomoci (za socializmu)
- CEFTA – stredoeurópska organizácia o voľnom  obchode
- významné postavenie z hľadiska ekonomiky má Európska únia
- EÚ vznikla 1957 pod názvom Európske hospodárske spoločenstvo (Fr., Tal., Bel., Nem., Hol., Lux.)
- 1973 + Británia, Írsko, Dánsko 
- 1981 + Grécko
- 1986 + Španielsko, Portugalsko
- 1.1.1993 podpísali tieto krajiny Maastrichtskú zmlúvu a z Európskeho spoločenstva vznikla Európska únia
- 1995 + Rakúsko, Švédsko, Fínsko
- 1.5.2004 + Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Slovinsko, Malta, Cyprus7
- orgány EÚ:
1) Rada ministrov – Brusel (podáva návrhy na zmeny)
2) Komisia EÚ – Brusel (podávajú návrhy)
3) Európsky parlament – Strassburg (schvaľuje návrhy)
4) Súdny dvor EÚ – Luxembursko
 
- cieľom je spoločné využitie prírodných, ľudských a finančných zdrojov a ochrana spoločného trhu
- podpora výroby a jej špecializácia v jednotlivých oblastiach
- nižšie ceny tovaru, vyššie mzdy, vyššia životná úroveň
- stabilné obchodné vzťahy, zaručenie voľnej súťaže, postupné vyrovnávanie ekonomickej nerovnosti
- rozšírenie EÚ o nových členov, pomoc rozvojovým štátom
- industrializácia menej rozvinutých regiónov
- EÚ je najväčšie hospodárske spoločenstvo sveta
 
3.
EÚ: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Taliansko (27)
NATO: 2 členské v S Amerike (Kanada, Spojené štáty) + 26 v Európe
--------------------------------------------------------------------------------
 
3.
1. Zhodnoťte podnebné činitele, ktoré ovplyvňujú rozvoj poľnohospodárskej výroby v Európe. Charakterizujte najvýznamnejšie oblasti pestovania poľnohospodárskych plodín v Európe.
 
1.
a) Arktické pásmo
- neúrodné pôdy, permafrost, nevhodné pre poľnohospodárstvo, nepestuje sa nič
 
b) Mierne pásmo
· oceánske – ovocie, vinič, pšenica, jačmeň, hovädzí dobytok, ovce, rybolov
· prechodné – ovos, jačmeň, zemiaky, krmoviny, obilniny, hovädzí dobytok, ošípané
· kontinentálne – obilniny, kukurica, pšenica, cukrová repa, slnečnica, dobytok, ošípané, hydina
 
c) Tropické pásmo
- citrusy, olivovník, figovník, korkový dub, datľovník
 
Ukrajina = najúrodnejšie pôdy, černozeme, vyše polovicu štátu tvoria orné pôdy, ktoré sú intenzívne využívané, obilniny, pšenica, kukurica, cukrová repa, slnečnica, ošípané, hovädzí dobytok
Poľsko = vysoké % intenzívne využívaných orných pôd, zemiaky, cukrová repa, zelenina, ošípané dobytok
Maďarsko = veľa ornej pôdy, hydina, ošípané, dobyt, cukrová repa, vinič, zelenina, ovocie, pšenica
-----------------------------------------------------------------------
 
4.
1. Lokalizujte na mape štáty strednej Európy a ich mestá.
2. Zhodnoťte geografickú polohu a prírodné pomery tohto regiónu.
3. Analyzujte prírodné zdroje a ich využitie v priemysle a v poľnohospodárstve.
4. Vyčleňte ekonomický najvyspelejší štát regiónu, charakterizujte jeho hospodárstvo a poukážte na osobitosti jeho štátu.
 
1.

Česká republika – Praha
Poľsko – Waršava
Maďarsko – Budapešť
Rakúsko – Viedeň
Lichtenštajnsko – Vadúz
Švajčiarsko – Bern
Nemecko – Berlín  Slovensko - Bratislava

2.
- STREDNÁ EURÓPA sa skladá z 8 štátov (Česko, Slovensko, Rakúsko, Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Poľsko, Maďarsko)
- takmer všetky štáty okrem Nemecka a Poľska sú vnútrozemné štáty
- cela sa rozprestiera na V a S pologuli
- obmývajú ju dva moria: Severné (Nemecko) a Baltské (Nemecko, Poľsko)
- povrch je rôznorodý:
· na S a SV sa rozprestierajú rozsiahle nížiny, a na J (Poľsko - Mazovská, Veľkopoľská ... Maďarsko – Panónska panva ... Nemecko – Severonemecká nížina .. Slovensko – Podunajská, Východoslovenská)
· stred a JZ tvoria rozsiahle pohoria (Alpy – Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Lichtejštansko .. Krušné hory, Krkonoše, Orlické vrchy – Česko .. Západné Karpaty – Slovensko)
- rieky: Labe, Rýn, Dunaj, Ob, Visla, Tisa
- jazerá: Meklenburulská jazerná pahorkatina (Nemecko), Mazurská jazerná pahorkatina (Poľsko), Bodamské j., Ženevské j., Balaton
- podnebie: kontinentálne podnebie mierneho pásma, 4ročné obdobia, veľké teplotné rozdiely medzi letom a zimou, letá – teplé, zimy – chladné
 
3.
ČESKÁ REPUBLIKA
a)  priemysel
- ťažba čierneho a hnedého uhlia v Krušných horách
- hutnícky a strojársky priemysel – Ostrava, Praha, Brno (traktor)
- automobilový priemysel – škoda
- chemický priemysel - Ústí nad Labem
- sklársky priemysel – Karlové Vary – český porcelán
- potravinársky priemysel – Plzeň – pivo
- bižutéria na severe štátu
b) poľnohospodárstvo
- pestovanie: chmeľ, obilniny, cukrová repa, zemiaky, vinič (Morava)
- chov: ošípané, kone, hydina, hovädzí dobytok
 
POĽSKO
a)  priemysel
- bohaté ložiská čierneho a hnedého uhlia – Hornosliezska panva
- ložiská medi, síry, kamennej soli
- strojárstvo – Gdansk, Gdina (lode, autá – fiat, ford)
- potravinársky – krovky
- textilný
  b) poľnohospodárstvo
  - pestovanie: 2/3 rozlohy štátu, zemiaky, pšenica, raž, jačmeň, cukrová repa
  - chov: dobytok, kone, ošípané, rybolov
 
 
MAĎARSKO
a)  priemysel
-  chudobné na nerastné suroviny
-  bauxit
-  priemyselné centrum – Budapešť
-  potravinársky, textilný, farmaceutický, chemický, kožiarsky, výroba hnojív
-  okrajové mestá: poľnohospodárske stroje
b)  poľnohospodárstvo
-  pestovanie: kukurica, slnečnica, repa, cukrová trstina, obilie, hrozno, paprika, melóny
-  chov: kone, ošípané, hovädzí dobytok
 
RAKÚSKO
a)  priemysel
-  potravinársky, chemický, strojársky, textilný, železiarsky, oceliarsky, elektrotechnický, papierenský, drevospracujúci (výroba hudobných nástrojov)
-  ťažba nerastných surovín, železná ruda, magnezit, kamenná soľ, grafit
b)  poľnohospodárstvo
-  pestovanie: obilniny, zemiaky, cukrová repa
-  chov: ošípané, hovädzí dobytok
 
LICHTENŠTAJNSKO
-  produkcia poštových známok, výroba porcelánu a mincí
 
ŠVAJČIARSKO
a)  priemysel
-  nedostatok nerastných surovín
-  hydroelektrárne
-  švajčiarske hodinky, lokomotívy/vagóny, výroba liečiv, mliekarne, čokolády
b)  poľnohospodárstvo
-  pestovanie: zemiaky, krmoviny, vinič (Ženeva)
-  chov: hovädzí dobytok, ošípané
 
NEMECKO
a)  priemysel
-  ťažký priemysel: čierne, hnedé uhlie, draselné a sodné soli
-  strojársky: automobily (audi, BMW, opel)
-  farmaceutický, elektrotechnický – siemens
b)  poľnohospodárstvo
-  hlavne na Z je vysoká svetová úroveň
-  pestovanie: chmeľ, vinič, obilniny
-  chov: prevláda živočíšna výroba, hovädzí dobytok, ošípané
 
SLOVENSKO – tematický celok: SLOVENSKO
 
 
4.
NEMECKO
- Z časť strednej Európy
- Spolková republika: 16 spolkov
- POVRCH: S = nížinatý – Stredonemecká nížina
Stred = horské masívy – Stredonemecká vrchovina
J = Alpy – Bavorské Alpy
Najvyšší vrch – Zugspitze 2963 m.n.m
- PONDEBIE: mierne, oceánske, Severonemecká nížina – mierne zimy, časté hmly, chladné letá
- VODSTVO: hustá riečna sieť
· úmorie Severného mora – Labe, Rýn
· úmorie Čierneho mora – Dunaj, Inn, Isar
· úmorie Baltského mora – Ondra
najväčší prieplav – Rýn – Mohan – Dunaj (Severonemecký baltský prieplav)
jazerá: S – Meklenbulská, Pomoránska jazerná plošina
najväčšie jazero – Muritz
J Bodamské jazero
- OBYVATEĽSTVO: člen EÚ, NATO, 75% obyvateľov žije v mestách, vysoká urbanizácia, hlavné mesto – Berlín – obchodné, kultúrne, vedecké stredisko, Hamburg (najväčší prístav), Mníchov (pivo), Frankfurt nad Mohanom, Lipsko
- HOSPODÁRSTVO:
c)  priemysel
-  ťažký priemysel: čierne, hnedé uhlie, draselné a sodné soli
-  strojársky: automobily (audi, BMW, opel)
-  farmaceutický, elektrotechnický – siemens
d)  poľnohospodárstvo
-  hlavne na Z je vysoká svetová úroveň
-  pestovanie: chmeľ, vinič, obilniny
-  chov: prevláda živočíšna výroba, hovädzí dobytok, ošípané
 
- DOPRAVA: - všetky druhy, vysoká úroveň, hlavne železničná, letiská: Berlín, Frankfurt, Hamburg
- CESTOVNÝ RUCH: Berlín, pobrežie Severného a Baltského mora
----------------------------------------------------------------------------
 
5.
1. V Latinskej Amerike existujú 4 koncentrácie priemyselnej výroby – uveďte ktoré a v ktorom štáte a opíšte ich hospodárske zameranie.
2. Porovnajte Laplatskú a Amazonskú nížinu z hľadiska ich hospodárskeho využitia.
3. Uveďte hlavné oblasti koncentrácie priemyslu USA.
 
1.
a) oblasť JV Brazílie:
- medzi mestami Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte
- ťažký priemysel, hutníctvo, strojárstvo, chemický priemysel
- BRAZÍLIA: - hospodársky sa rozvíja vďaka zásobám vodnej energie, dostatku nerastných surovín (železná 
  ruda), lacnej pracovnej sile
- vypestujú najviac kávy, banánov, cukrovej trstiny, pomarančov
- vynikajú v chove dobytka
- veľká zadlženosť a ekologické problémy v Amazónií
b) Laplatská oblasť:
- Montevideo (Uruguaj), Buenos Aires (Argentína)
- ťažký priemysel, strojársky, chemický, hutnícky
- ARGENTÍNA: - úrodné pôdy a priaznivé podmienky
  - veľa nerastných surovín (ropa)
  - svetová dobytkárska veľmoc, prevláda potravinársky priemysel
- URUGUAJ – chov dobytka
 
c) stredné Mexiko:
- Mexiko City, Monterrey
- najrozvinutejší štát Strednej Ameriky, má veľké dlhy
- ťažobný priemysel je najrozvinutejší: 1.miesto v ťažbe striebra, 4.miesto v ťažbe ropy a zemného plyn (Mexický záliv)
- najmodernejší priemysel je chemický
- pestovanie kukurice, sóje, cukrovej trstiny
- zisky z cestovného ruchu: Acapulco
 
d) sever Južnej Ameriky
- S časť Kolumbie a Venezuely, Chile
- narkotiká, káva (Kolumbia)
- ťažba a vývoz ropy (Venezuela)
- ťažba medi a rybolov (Chile)
 
2.
Základný rozdiel medzi tými dvoma nížinami je v podnebí, v ktorom sa nachádzajú.
Amazonská nížina: tropický dažďový les – najväčší na svete, ktorý je potrebné zachovať kvôli produkcii kyslíka, ťažba dreva, množstvo riek – vodná energia, primitívne alebo plantážne poľnohospodárstvo, na odlesnených územiach sa pestuje kaučukovník, banánovník, kávovník.
Laplatská nížina: pampy – stepi, vysoké trávnaté porasty, pestovanie viniča, citróny, kukurica, pšenica, husto osídlená, chov dobytka, oviec.
 
3.
- USA je hospodársky najvyspelejší štát na svete, produkuje 25% svetovej produkcii
- v poľnohospodárstve pestujú takmer všetko okrem banánov, ananásov a kokosových orechov
- poľnohospodárska pôda je rozdelená na 3 časti:
a) pásmo pšeničné – popri Kordillerách
b) pásmo kukuričné – pri Mississippi
c) pásmo bavlníkové – okolie Mexického zálivu, + tabak
 
- USA sa delí na 3 priemyselné oblasti:
a) severná oblasť – najvyspelejšia, najdlhšie rozvinutá oblasť
  - priemysel sa sústreďuje pri jazerách a pobreží
  - tradičný ťažký priemysel
  - Pittsburgh – hutnícky, Detroit – strojársky, Boston – chemický, NY – strojársky 
 
b) južná oblasť – najzaostalejšia, boli tu dlhé roky otroci a vojny
  - zameraná na poľnohospodárstvo
  - prevažne ľahký priemysel – Atlanta – potravinárstvo, Dallas – petrochémia
  - kozmické a raketové strediská – Tampa, Houston
 
c) západná oblasť – rozvíjala sa najneskôr ale najrýchlejšie
- množstvo nerastných surovín
- moderné odvetvia: PC strediská, Silicon Walley (časť San Francisca a Los Angel) – najmodernejšie centrum na svete, filmový priemysel (LA, Hollywood), lietadlá + lode (Seattle), drevo (Denver)
- celá krajina: mimoriadne rozvinutý cestovný ruch
-----------------------------------------------------------------------
 
6.
1. Definujte vymedzenie polárnych oblastí a určte ich význam, využite a charakterizujte podnebie, flóru a faunu.
 
1.
- sú to územia v okolí pólov a najchladnejšie oblasti Zeme, pretože majú nevýhodnú polohu vzhľadom k Slnku
- striedajú sa tu polárne dní a polárne noci
 
Arktída
-  oblasť okolo Severného pólu
-  zem ľadového medveďa – vidno súostrovie pripomínajúce medveďa
-  rozloha: 24,4mil km 2
-  tvorená zamrznutým Severným ľadovým oceánom
-  1907 Róbert Peary ako prvý dobyl S pól (Angličan)
-  Hranicou Arktídy je izoterma 10°C – čiara, ktorá spája miesta s rovnakými teplotami
-  Počas najteplejšieho mesiaca tam nie je priemerná teplota väčšia ako 10 °C
 
Antarktída
-  je samostatný kontinent okolo Južného pólu
-  hranica: antarktická oceánska konvergencia – miesto približne medzi 50 a 60 ° j.š., kde sa studené vody ponárajú pod teplé
-  rozloha: 50 mil.km2
-  v strede je pevnina a na okrajoch oceán
-  98% Antarktídy pokrýva pevninský ľadovec – najväčší ľadovec na svete s najväčšími zásobami sladkej vody
-  priemerná hrúbka ľadovca je 2 km
-  nachádzajú sa tu skalné oázy – vrchole pohorí, ktoré sa nachádzajú pod ľadovcom
-  najvyšší vrch: Vinson Massif 4897 m.n.m.
-  činná sopka: Erebus 4023 m.n.m.
-  telenie ľadovca – odlamovanie sa počas vyšších teplôt
-  1911 Roald Amundsen ako prvý dosiahol J pól (Nor)
-  50-te roky = stavanie výskumných staníc (najväčšia je americká Mc.Murdo)
-  podnebie: najnižšia teplota – 89°C, najsilnejšie vetry – 300km/h, najsuchší svetadiel – padne najmenej zrážok
-  rastlinstvo: machy, lišajníky, riasy, kvitnúce kvety (Antarktický polostrov)
-  živočíšstvo: tučniaky, tulene, mrože, veľryby, delfíny, umelo vysadené ľadové medvede (sú len na Arktíde)
-  význam: rybolov, vedeckovýskumné účely, pod pevninským ľadovcom je množstvo nerastných surovín (veľmi nízko a ďaleko od štátov) , využitie ľadovca ako zásobáreň sladkej vody – nie je možný prenos 
-  Antarktída nepatrí nikomu
----------------------------------------------------------------------------
7.
1. Analyzujte zameranie hospodárstva v jednotlivých regiónov Afriky vo vzťahu k prírodným podmienkam a väzbe na lokálne faktory.
2. Zhodnoťte dôvody zaostalosti priemyslu v rôznych oblastiach Afriky napriek zdrojov nerastných surovín.
 
1.
a) SEVERNÁ AFRIKA
- oblasť Atlasu, Sahary, doliny Nílu
- prevláda biela rasa = Arabi
-  Arabský sever - Egypt, Tunis, Líbya = ropa, zemný plyn
- textilný priemysel (exotické látky, koberce), datle (oázy na púšti), korok, bavlna
- najrozľahlejšie štáty, málo zaľudnené, hlavne sídla na S, doliny Nílu
- 2-há najvyspelejšia časť Afriky úzko spojená s Európou
- najviac peňazí prináša cestovný ruch – Egypt, Tunisko
 
b) ZÁPADNÁ AFRIKA
- S pobrežie Guinejského zálivu
- veľa malých štátov, husto zaľudnená oblasť (Nigéria, Ghana, Libéria, Mali, Niger, Senegal)
- zameranie na pestovanie plodín – káva, podzemnica olejná, kakaový bôb
- Niger – ropa, zemný plyn
- spracovanie paliem, arašid = hodnotný olej
- veľa nerastných surovín – zlato, striebro, farebné kovy = predáva sa za lacné peniaze
 
c) STREDNÁ AFRIKA
- oblasť Konžskej panvy
- chudobná oblasť, najzaostalejšia časť Afriky, Zair, Kamerun (futbal)
- v pralesoch ťažia vzácne drevo, nerastné suroviny (urán, diamanty)
- hornatá časť
- Tanzánia, Kenya = politický stabilné a vyspelé štáty, Somálsko, Etiópia = chudobné
- žiadne nerastné suroviny, chod hovädzieho dobytka, pestovanie kávy, čajovník
- cestovný ruch zameraný na safari parky 
 
d) JUŽNÁ AFRIKA
- najvyspelejšie časti Afriky
- Angola – ropa, JAR – diamanty, zlato, Kongo – Zambia = medený pás
- Mozambik, Madagaskar = najchudobnejšie štáty sveta
- Juhoafrická republika = najbohatší štát v Afrike, nerastné suroviny, prisťahovalci
- stavba priemyselných továrni – spracujú diamanty, zlato, platinu, urán
- 3 najvyspelejšie mestá – Johanessburg + Kapské mesto = priemyselné mestá, Pretória – hlavné mesto
 
- koloniálne panstvá v niektorých štátoch = vyspelé
-celková ekonomická zaostalosť kontinentu
- tvorí zdroj surovín ( vyváža sa až 90% nerastných surovín za lacné peniaze a dovážajú sa hotové výrobky za drahšie = vytvorenie jednostranného hospodárstva a úpadok
 
8.
1. Navrhnite exkurznú trasu naprieč americkým kontinentom, svoj výber trasy zdôvodnite a ako sprievodca prezentujte kompletnú charakteristiku územia, ktorým prechádzate.
 
1.
Aliaška (najvyšší vrch Mt.McKinley – 6194) – Kanada (Veľké kanadské jazerá – Niagarské vodopády – najkrajšie vodopády sveta) – NY ( socha slobody, Manhatan) – Otava ( hlavné mesto Kanady, prehliadka mesta, pamiatky) – USA (Arizona, Yutava – skalné útvary, slané jazero Sold lake – olympiády) – Kolorédo (Grand koňon –údolie, vytvorené riekou Kolorédeo) – LA (kasína) – SF ( Golden gate) – Južná Dakota ( Americký prezident vytesaný do skaly) – Mexiko city (najväčšia aglomerácia, Acapulco – prímorské stredisko, Panamská šija/prieliv – umelo vytvorený prieliv, skracuje námornú cestu) – Venezuela ( Angelov vodopád – najvyšší 979 m) – Brazília ( Amazonka – Amazonský prales 6519 km) – Rio de Janeiro ( Flamengo park, socha Krista, karneval) – Argentína (Buenos Aires – pamiatky) – Akongagua (najvyšší vrch Ameriky) – Peru (Titikaka)
---------------------------------------------------------------------
 
9.
1. Popíšte prírodné podmienky Austrálie a Oceánie – horizontálne členenie, vertikálne členenie, podnebné členenie.
2. Na obrysovej mape Austrálie vymedzte základné rovnobežky, zakreslite a pomenujte 3 púšte, 3 pohoria, podnebné pásma a morské prúdy.
  
1.
Austrália
-  rozloha: 7,7mil km2
-  poloha: leží na J a V pologuli, na Z ju obmýva Indický oceán, na V ju obmýva Tichý oceán, Korálové more na SV a Tasmanovo more na JV
-  patrí k nej aj Tasmánia, Yorský polostrov a Arnhémska zem (Karpentánsky záliv)
-  prírodné podmienky:
-  povrch tvoria 3 oblasti:
· Veľká západoaustrálska plošina
-  pokrýva Z polovicu Austrálie, tvorená púšťami (Veľká piesočná, Gibsonová, Viktóriina, Tanami)
-  z púšti vytŕčajú skaly: Ayersová skala – symbol Austrálie
· Stredoaustrálska panva
-  od Karpentánskeho zálivu po Tasmániu
-  väčšinou nížiny s obrovskými zásobami artézskej vody (podzemná voda s napätou hladinou)
· Východoaustrálske hory
-  veľké predelové pohorie, z ktorého jedna časť sa nachádza v mori
-  veľká korálová bariéra
-  najväčšia časť sú Austrálske Alpy s najvyšší vrchom Mt. Kosciusco 2300 m.n.m.
 
-  podnebie: väčšia časť leží v teplom pásme, S časť – tropické pásmo = vlhké prostredie, zvyšok – subtropické pásmo = suché prostredie
-  Tasmánia – mierne pásmo = suché prostredie
-  vodstvo: len dve stále rieky a to Murray s prítokom Darling, občasné rieky len ak majú vodu keď prší, ináč tvoria suché riečne korytá = creek  
-  jazero – Eyrovo jazero – mení veľkosť podľa creekov, je slané pretože je bezodtokové
-  fauna a flóra: eukalyptus, kengura, koala, vtákopysk, ježura, dingo
 
Oceánia
-  tvoria ju ostrovy a súostrovia v Tichom oceáne, vyčleňujú sa ako samostatné časti sveta ale oficiálne patria k svetadielu Austrália
-  Oceániu delíme na:
· Mikronéziu – malé ostrovy
· Melanéziu – čierne ostrovy
· Polynéziu – veľa ostrovov
-  rozloha spolu: 1,3mil km2 z toho 91% tvoria 3 strovy: J a S ostrov Nového Zélandu a Nová Guinea
-  povrch: ostrovy majú trojaký pôvod:
· pevninské (kontinentálne) – ostrovy, ktoré sa oddelili od Austrálie (Nový Zéland, Nová Guinea, Nová Kaledónia)
· sopečné – štíty sopiek vyčnievajúcich spod oceánu, sú vysoké, strmé a tmavé (Havajské ostrovy)
· korálové – vznikajú z naukladaných schránok odumretých koralov, na sopečné ostrovy sa hromadia koraly, sopečný ostrov sa ponára ale koraly ostávajú = vznik lagún (Tahity, Bora-bora, Fidži) 
-  podnebie: takmer všetky ležia v tropickom podnebnom pásme, okolo 25°C celý rok, vysoké zrážky
-  vodstvo: rieky len na najväčších ostrovov, nemajú pitnú vodu (korálové ostrovy)
-  fauna a flóra: kokosová palma, ázijské rastlinstvo, endemity, rôzne vtáky a hmyzy
--------------------------------------------------
 
10.
1. Analyzujte obyvateľstvo Austrálie a Oceánie a jej rozmiestnenie z hľadiska náboženskej, populačnej a vekovej štruktúry.
2. Zhodnoťte stupeň urbanizácie.
3. Na obrysovej mape Austrálie rozlíšte 5 najväčších miest Austrálie.
 
1.
Austrália
1)  obyvateľstvo
-  objaviteľ James Cook v 17.storočí
-  v 18.sto bola britskou trestaneckou kolóniou
-  oficiálny názov: Austrálsky zväz = federácia zložená zo 6 štátov a 2 teritórií
-  je to monarchia a člen Commonweath
-  18 mil.obyvateľov – najredšie zaľudnená krajina sveta
-  1% tvoria aborigéni – domorodí obyvatelia
-  obyvateľstvo sa sústreďuje na J a JV – zrážky
-  kresťanstvo, prírodné náboženstvá v strede krajiny
2)  sídla
-  90% obyvateľov žije v mestách (Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide, Hobart)
-  hlavné mesto Canberra – umelo vytvorené mesto podľa vzoru Washingtonu
-  10% obyvateľov žije na vidieku na farmách
-  hustota zaľudnenia je vo všeobecnosti malá, neobývané územia, málo obývané (vidiek, farmy), husto obývané (mestá)
3)  hospodárstvo   
-  patrí medzi najvyspelejšie štáty sveta – nerastné suroviny
-  1.miesto v ťažbe bauxitu
-  ťažba: železná ruda, čierne uhlie, farebné kovy – hutníctvo a strojárstvo
-  1.miesto v chove oviec
-  vývoz pšenice
-  doprava na vysokej úrovni (hlavne letecká)
-  zahraničný obchod: dlhé roky len s Britániou, dnes s USA, Japonskom, JV Áziou
 
Oceánia
1)  obyvateľstvo
-  okrem Nového Zélandu sú všade v prevahe domorodci
-  Papuáni – Nová Guinea
-  Kanakovia – Havaj
-  Maori – Nový Zéland (prevládajú však Briti)
-  má 13 samostatných štátov, z ktorých najvyspelejší je Nový Zéland
-  Nový Zéland – chov oviec, zameraním podobný Austrálie, hlavné mesto Wellington, priemyselné stredisko Auckland
-  kresťanstvo, prírodné náboženstvo
-  hustota zaľudnenia je vo všeobecnosti malá  
2)  hospodárstvo
-  patria medzi zaostalé rozvojové krajiny (okrem Nového Zélandu a Havaja)
-  majú vysokú životnú úroveň
-  poľnohospodárstvo, rybolov, pestovanie kokosovej palmy, ananásy, korineniny
-  cestovný ruch
 
2.
-  90% obyvateľov žije v mestách (Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide, Hobart)
-  hlavné mesto Canberra – umelo vytvorené mesto podľa vzoru Washingtonu
-  10% obyvateľov žije na vidieku na farmách
-  hustota zaľudnenia je vo všeobecnosti malá, neobývané územia, málo obývané (vidiek, farmy), husto obývané (mestá)
urbanizácia – sústreďovanie obyvateľstva do miest = na V,JV,JZ pobreží
-  kvôli podnebiu, zrážky, úrodnejšie pôdy, nie sú púšte
-  neobývané časti – stred kontinentu, púšte, málo zrážok, vplyv morských prúdov
 
3.
---------------------------------------------------
 
11.
1. Zaznamenajte na obrysovej mape Ameriky vybrané prvky horizontálnej členitosti a zakreslite 3 morské prúdy a 5 vami zvolených pohorí, rieky A,B,C,D,E,H,K,M,P a jazerá 1,2,3,4.
2. Popíšte vplyv morských prúdov a pohorí na podnebie Severnej Ameriky.
 
---------------------------------------------------------
 
12.
1. Popíšte prírodné podmienky Európy: poloha, povrch, podnebie, vodstvo, bioklimatické pásma..
2. Do obrysovej mapy Európy dopíšte základné rovnobežky a poludníky, morské prúdy, vzdušné prúdy a stacionárne tlakové útvary.
3. Na obrysovej mape Európy pomenujte vyznačené mestá 1,2,3,4,7,10,11 a rieky A,B,C,D,F.
 
1.
1) ROZLOHA – 10,5 mil km2
2) POLOHA – moria: Barentsovo, Biele, Nórske, Severné, Baltské, Stredozemné, Egejské, Čierne, Azovské
  zálivy: Botnícky, Fínsky, Biskajský
  prielivy: Skagerrat, Kattegat, La Manche, Gibraltársky, Sicílsky, Bonifácky, Bospor, Dardanely, 
Kerčský
ostrovy: Island, Faerské, Shetlandy, Britské ostrovy, Baleáry (Menorca, Mallorca, Ibiza), 
  Korzika, Sardínia, Sicília, Kréta 
polostrovy: Kanín, Kola, Škandinávsky, Judský, Bretónsky, Pyrenejský, Apeninský, Balkán, 
Peloponézsky, Krym 
3) POVRCH – väčšinu územia zaberajú nížiny (57%)
   - najväčšia nížina je Východoeurópska
- pohoria: 1) staršie pohoria – Herúnske vrásnenie v prvohorách, sú menšie, nižšie, postupne 
zanikajú
– Česká vysočina, Nemecká vysočina, Grampiány v Škótsku 
  2) mladšie pohoria – vznikli pri Alpsko-himalájskom vrásnení na prelome 2a3 hôr
   - najvyššie pohoria: Alpy(Francúzsko, Taliansko, Švajčiarsko,
Rakúsko, Lichtenštajnsko, Nemecko, Slovinsko)
- najvyšší vrch Álp aj Európy je Mont Blanc 4810 m.n.m.
- Pyreneje: Rico de Anetto 3104 m.n.m.
- Karpáty: Gerlachovský štít 2655 m.n.m.
- Apeniny: Gran Sasso 2914 m.n.m.
   - Škandinávske vrchy: Galdhoppingen 2469 m.n.m.
- Urál: Narodnaja 1895 m.n.m.
4) PONDEBIE:
· arktické pásmo – najsevernejšia časť Ruska, Nórska, Švédska, Fínska
· subarktické pásmo – malé plochy na severe
· mierne pásmo
a) pobrežné/prímorské/oceánske: chladnejšie letá, mierne zimy, častý dážď, nie je veľký rozdiel medzi zimou a letom
b) prechodné: strieda sa vplyv oceána a pevniny, patrí tu aj SR
c) pevninské/kontinentálne: veľké rozdiely medzi letom a zimou (Rusko, Ukrajina)
d) subtropické: južné oblasti, horúce suché letá, mierne teplé daždivé zimy
 
5) VODSTVO: - veľa zrážok, dostatok riek
   - 4/5 územia tvorí úmorie Atlantického oceánu a Severného ľadového oceánu
- 1/5 územia tvorí úmorie Kaspického mora 
- rieky, ktoré sa vlievajú do:
a) Kaspického mora – Volga, Urál, Embra
b) Severného ľadového oceánu – Severná Dvina
c) Atlantického oceánu – Dunaj, Labe, Ondra, Visla, Seina, Loira, Rhona, Tajo, Pád, Dneper,  
 Dnester
  - jazerá:
  a) Ladožské (Rusko, najväčšie, ľadovcový pôvod)
  b) Onežské (Rusko, najrozsiahlejšie)
  c) Vänern (Švédsko)
  d) Balaton (najväčšie v strednej Európe)
  e) Bodenské (medzi Nemeckom a Švajčiarskom)
f) Ženevské (pri Ženeve)
6) PÁSMA
a) tundra – nad severným polárnym hrukom
b) tajga – ihličnatý les
c) listnaté a zmiešané lesy – SR
d) stepi – na poľnohospodárstvo
e) púšte a polopúšte – len na Kaspickej nížine
f) subtropické pásmo – okolie Stredozemného mora
 
2./3.
 
----------------------------------------------------------
 
13.
1. Definujte výnimočnosť Afrického kontinentu vzhľadom na ostatné kontinenty.
2. Na obrysovej mape Afriky určte vyznačené rieky 1,2,3,4,5, pohoria A,B,C,D a jazerá S,P,R, ďalej pomenujte základné rovnobežky a poludníky, morské prúdy, vzduchové vetry a tlakové útvary.
 
1.
1) ROZLOHA – 30,3 mil km2, 2-hý najväčší kontinent, 0° poludník, obratníky
2) POLOHA – symetrický po oboch stranách rovníka, časť zasahuje na Z pologuľu, ale väčšina leží na V pologuli, hranice:
· hranica s Áziou: umelo vytvorený Suezský prieplav
  prieliv Bab-al-Mandab
· hranica s Európou – Gibraltársky prieliv
- pobrežie: najmenšia členitosť pobrežia, je pravidelná:
· ostrovy: Madagaskar, Kanárske ostrovy, Kapverdské ostrovy, Mauricius, Seychely
· polostrovy: Somálsky polostrov (Africký roh)
· zálivy: Guinejský, Veľká a Malá Syrta, Adenský
 
3) POVRCH
a) nízka Afrika: S,Z, Sahara, Ahaggar, Tibetský, Konžská panva, Guinejská vysočina, Atlas
b) vysoká Afrika: V,J, Kilimandžáro (Uhuru), Etiópska vysočina, Dračie vrchy, Kapské hory
c) púšte: Namib, Kalahary, Sahara
 
4) PODNEBIE: najteplejší svetadiel, 2-hý najsuchší
a) tropické podnebné pásmo
· rovníková oblasť – 25-28°C, veľa zrážok, vysoká vlhkosť vzduchu
· tropická vlhká oblasť – strieda sa obdobie dažďov a sucha, 10°C na S a J od rovníka
· tropická suchá oblasť – okolo obratníkov, minimum zrážok, veľké teplotné rozdiely medzi dňom 
  a nocou
b) subtropické podnebné pásmo – S a J kontinentu, aj v lete aj v zime je teplo (leto-sucho, zima-prší)
 
5) VODSTVO
a) rieky
· Zair – Kongo – najvodnatejšia Africká rieka, tečie cez Konžskú panvu
· Níl – najväčšia rieka, 2-há najdlhšia, tečie z J na S, skladá sa z Bieleho a Modrého Nílu
· Niger – vysychá na niektorých miestach
· Zambezi – Viktóriine vodopády
· Oranie – na J kontinentu
b) bezodtokové oblasti – Chadská panva – Chadské jazero
c) jazerá – Ekerewe (Viktóriino, najväčšie), Tanganika (2-hé najhlbšie na svete), Malawi
d) Vádí – suché riečné koryto
  Šoty – slané jazerá v púšti
 
6) RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO
a) tropické dažďové pralesy – na rovníku, eben, mahagón, gorila, šimpanz
b) savany – tropická vlhká oblasť, trávnaté oblasti, miestami stromy, baobaly, akácia, najviac živočíchov, zebra, antilopa, len, hyeny
c) púšte a polopúšte – tropická suchá oblasť, prameň podzemnej vody – oázy, datľové palmy, hmyz, škorpión, scing, fenek
d) subtrópy – vždy zelene rastliny, olivy, citrusy, figovníky, oliander, hmyz, chameleón, jaštery = chránané územia – národné/safary parky v savanách: Serengheti, Tsavo, Krunger

---------------------------------------------------
 
14.
1. Vysvetlite výnimočnosť Ázie z hľadiska polohy, rozlohy, obyvateľstva a nerastných surovín.
2. Na obrysovej mape Ázie dopíšte základné rovnobežky a poludníky, morské prúdy, vzduchové vetry a popíšte ich vplyv.
3. Na obrysovej mape Ázie pomenujte vyznačené rieky 1,2,3,4,5,8, jazerá A,B a útvary C,E,H.
 
1.
Rozlohou najväčší a najľudnatejší svetadiel.
Rozkladá sa na S,J,V pologuli.
Obmývajú ju: J Indický oceán, S Severný ľadový oceán, V Tichý oceán, Z Atlantický oceán (Stredozemné a Čierne more)
Moria: Červené, Arabské, Japonské, Žlté, Východočínske, Juhočínske, Ochotské, Beringovo, Východosibírske
Zálivy: Perzský, Ománsky, Adenský, Bengálsky, Thajský
Polostrovy: Malá Ázia, Arabský, Predná India, Zadná India, Malajský, Kórejský, Kamčatka
Súostrovia: Maledívy, Lakadivy, Veľké Sundy (Timor, Sumbawa, Floes), Filipíny, Japonsko (Kjúšu, Honšú, Šikoku, Hokkaidó), Kurily
Pohoria: Himaláje, Karakoran (14 vrchov nad 8000m, najvyšší – Mt.Everest), Hindukuš, Juhočínske vrchy
Nížiny: Západosibírska, Turánska, Mezopotámska, Indogángska, Východočínska/Veľká Čínska
Púšte: celý Arabský polostrov, Turánska nížina, Gobi (najväčšia púšť v miernom pásme)
Sopky: Kamčatka, Kurili, Indonézia (Krakatua), Japonsko (Fudžisan)
Podnebie: S-studené, Stred-mierne, J-tropické, Z-suchá oblasť, J+JV = monzúnové podnebie
Vodstvo:
1)  Rieky
a)  Úmorie SĽO – Ob s prítokom Irtiš, Lena, Jenisej s prítokom Angara
b)  Úmorie TO – Amur, Huang He (Žltá), Chng Jiang (Modrá), Xi Jang (Biela)
c)  Úmorie IO – Mekong, Iravadi, Brahmaputra, Ganga, Indus, Eufrat, Tigris
2)  Jazerá
-  Kaspické more, Bajkal (najhlbšie), Mŕtve more (najslanšie a najnižšie položené), Arabské
Rastlinstvo a živočíšstvo:
A) S – tundra, tajga (tiger sibírsky)
B) Stred – listnaté a zmiešané lesy, stepi (kôň Przewaltského)
C) J – púšte a polopúšte
D) Z + V – subtrópy, monzúnové krajiny, tropické dažďové pralesy – džungľa (panda veľká)
Obyvateľstvo:
-  3 mld obyvateľov
-  najpočetnejšie národy – Číňania, Hindustánci, Bengálci, Japonci, Indonézania, Arabi
-  náboženstvá: a) veľké – Islam (JZ Ázie), Hinduizmus (India), Budhizmus (Japonsko, Tibet), 
Kresťanstvo (S+Stred Ázie, Filipíny)
b) malé: Judaizmus (Izrael), Šintoizmus (Japonsko), Konfucionizmus (Čína) 
 
-----------------------------------------------------
 
15.
1. Popíšte obyvateľstvo Ázie podľa:
a) hustoty osídlenia
b) rasovej štruktúry
c) náboženskej štruktúry
d) z hľadiska prirodzeného pohybu
e) z hľadiska migračných pomerov.
 
1.
a) vyše 3,6 mld obyvateľov, najľudnatejší svetadiel, obyvateľstvo sa vyskytuje hlavne pri riekach, nie je rovnomerne rozložené 79ob/km2, oblasť Číny až 500-100ob/km2
 
b) biela (europoidná) na západe kontinentu, žltá (mongoloidná) na J a V, najpočetnejšie národnosti: Číňania, Hindustánci, Bengálci, Japonci
 
c) Islam (Z Ázie), Budhizmus (Čína, Tibet), Hinduizmus (India), Šintoizmus (Japonsko), Judaizmus (Izrael), Kresťanstvo (S Ázie)
 
d) Natalita – vysoká, J a JV Ázie, Čína
  Mortalita – vysoká
 
e) Afganistan, Irán, Irak = vojny, katastrofy, sopky, tsunami, zemetrasenie, presídlené Japonsko
----------------------------------------------------------
 
16.
1. Vysvetlite rozdiel v hustote obyvateľstva, pomenuj faktory, ktoré sa na nej podieľajú.
2. Zhodnoťte na základe mapy príčiny rozmiestnenia negramotnosti na svete.
3. Lokalizujte najpočetnejšie náboženstva na svete.
 
1.
- hustota zaľudnenia = koľko obyvateľov pripadá na 1km2 (priemerne okolo 60ob. )
- mimoriadnu hustotu má Monaco – 2 km / 32 tisíc ob.
- rozmiestnenie ľudí na kontinentoch: Eurázia – 75%, Afrika – 11%, J Amerika – 8%, S Amerika – 5%, Austrália a Oceánia – 1%
- najľudnatejšie štáty – Čína, India, USA
- V a J Ázia – obyvateľstvo sa sústreďuje hlavne v oblasti riek, pobrežia, nížinach, dolinách, žijú na vidieku a zaoberajú sa poľnohospodárskou výrobou
-Európa a V pobrežie S Ameriky – vysoký urbanizácia, ľudia žijú v mestách, s veľkou koncentráciou priemyslu
- S a V pobrežie J Ameriky – obklopujú prales a nevhodné podmienky pre život v ňom
- Austrália – V pobrežie a juh Z pobrežia – vysoká urbanizácia, mestá
- faktory: prírodné podmienky, vyspelosť štátu, pracovné podmienky
 
2.
- 850 – 890 mil ľudí je na svete negramotných, z toho 2/3 ženy
- okolo 75% žije v Ázii
- 15% v Afrike (Somálsko, Sudán)
- 6% v Latinskej Amerike
- vyspelosť štátu, náboženstvo, ekonomická a politická vyspelosť
 
3.
a) kresťanstvo – posvätné miesto je Vatikán, Európa, Amerika, Austrália, Rusko v Ázií
b) islam – posvätné miesto je Mekka, JZ Ázie, S Afrika, časti bývalej Juhoslávie, Albánsko
c) hinduizmus – chrám Angor v Kambodži, India, JV Ázia, Nepál, ľudia do 4 kást
d) budhizmus – Tibet (LASA), v Číne, najmierumilovnejšie, Čína, Japonsko
e) šintoizmus – Japonsko
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.7)

Maturitné témy z geografie

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.220