Tématické okruhy slovenský jazyk

  Názov práce Kategória
Slovenčina Konspekt, tézy, osnova, anotácia – možnosti spracovania informácií Gramatika
Slovenčina Opisný slohový postup (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Administratívny štýl (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Rečnícky štýl (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Náučný jazykový štýl (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Štýlotvorné činitele a štýlotvorný proces (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Výklad (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Funkcia jazyka (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Homonymá, synonymá, antonymá (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Publicistický štýl a jeho žánre, funkcia, obsah, jazyk Gramatika
Slovenčina Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou Gramatika
Slovenčina Rozprávací slohový postup (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Súvetia (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Jazykové štýly (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Slovenčina v sústave jazykov, ostatné slovanské jazyky Gramatika
Slovenčina Fejtón a jeho zaradenie (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Prozodické vlastnosti reči (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Vznik a vývin slovenského jazyka (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Úvaha (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Tvorenie slov (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Slovníky (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Umelecký štýl (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Literárna kritika (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Jazykové roviny (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Lexikálny a gramatický význam slova (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Slovné druhy (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Delenie viet podľa obsahu, zloženia a členitosti (maturitná otázka) Gramatika
Slovenčina Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby (maturitná téma) Gramatika
Slovenčina Charakteristika (maturitná téma) Gramatika
0.008