Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)

  Názov práce Kategória
Slovenčina Jazyková kultúra a rozdiely medzi materinský Gramatika
Slovenčina Rétorika ako veda a praktická činnosť Gramatika
Slovenčina Publicistický štýl a jeho žánre Gramatika
Slovenčina Morfológia, slovné druhy - gramatické kategórie Gramatika
Slovenčina Delenie slovnej zásoby z hľadiska spisovnosti Gramatika
Slovenčina Vety podľa členitosti, zloženia, obsahu Gramatika
Slovenčina Vetné členy Gramatika
Slovenčina Vety podľa zloženia,súvetia - priraďovacie, podraďovacie Gramatika
Slovenčina Delenie slovnej zásoby na základe dobovosti - historizmy a archaizmy Gramatika
Slovenčina Administratívny štýl znaky,žánre, štruktúrovaný životopis Gramatika
Slovenčina Charakteristika - druhy Gramatika
Slovenčina Pásmo rozprávača, pásmo postáv, typy rozpávačov Gramatika
Slovenčina Bibliografický záznam Gramatika
Slovenčina Rečnícky štýl - znaky, fázy tvorenia prejavu Gramatika
Slovenčina Expresívne slová Gramatika
Slovenčina Trópy a figúry Gramatika
Slovenčina Odsek a kapitola Gramatika
Slovenčina Polovetné konštrukcie Gramatika
Slovenčina Polysémia, homonymá, synonymá, antonymá Gramatika
Slovenčina Intonácia - prestávka, tempo, prízvuk, dôraz Gramatika
Slovenčina Hovorový štýl, charakteristické znaky a útvary hovorového štýlu Gramatika
Slovenčina Funkcia dialógu v dráme a próze Gramatika
Slovenčina Slohové postupy a slohové útvary v slovenčine Gramatika
Slovenčina Štúr - kodifikácia a Hattala Gramatika
Slovenčina Základné rozdiely medzi slovenčinou a češtinou + Indoeuurópske jazyky Gramatika
Slovenčina Vývin spisovnej slovenčiny, Bernolák Gramatika
Slovenčina Náučný (odborný) štýl Gramatika
Slovenčina Slovotvorné postupy, tvorenie slov v slovenčine Gramatika
Slovenčina Rozdiel medzi citátom a parafrázou Gramatika
Slovenčina Frazeologizmus, vysvetlenie ustálených spojení Gramatika
0.010