Právo a informatika

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 05.02.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 830 slov
Počet zobrazení: 4 791
Tlačení: 452
Uložení: 536
Právo a informatika - údajové súbory, programy, zákony pre ochranu ich tvorcov a vlastníkov

Právo a počítačové právo
K úlohám práva pri ochrane informácii patrí ochrana osobných údajov, ktorú občanovi zaručuje Ústava SR v čl. 19 ods. 3, podľa ktorého má každý právo na ochranu pred neoprávneným zhromaždovaním, zverejňovaním, alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe."

Databáza ako celok, ktorá predstavuje určitý druh nehmotného investičného majetku, nie je u nás osobitne chránená. V súčasnosti sa právna úprava poskytuje osobitne štruktúre databázy a osobitne obsahu databázy.

Ochranu osobných údajov
pri spracúvaní v informačnýeh systémoch a ochranu každého pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe upravuje zákon 52/1998 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Úlohou je ustanoviť práva a povinnosti pri poskytovaní osobných údajov do informačného systému a zodpovednosť osôb, ktoré sa zúčastňujú na spracúvaní osobných údajov. Osobné údaje sú údaje týkajúce sa určitej fyzickej osoby, pričom takouto osobou je osoba, ktorú možno určiť na základe identifikačného čísla, charakteristík alebo znakov. Informačným systémom obsahujúcim osobné údaje je sústava osobitných podmienok s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania.

Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov:
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov tým, že ich chránia pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom alebo rozširovaním. Musia prijať primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania ako aj spôsobu likvidácie osobných údajov.

Povinnosť mlčanlivosti:
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú a táto povinnosť trvá aj po ukončeni spracovania. Povinnosť mlčanlivosti nemajú, ak je to pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

Programy počítačov

Počítačový program je súbor prikazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom alebo strojovom kóde .
Ochrana programov počítačov je zahrnutá v autorskom zákone č.89/1990 Zb. pokial spĺňajú pojmové znaky autorských diel. Z toho vyplýsra, že nie každý program počitača je autorským dielom (napr. rutinný program). Je ním len ten program, ktorý spĺňa kritérium autorsko-právnej individuality v zmysle štatistickej jedinečnosti tohto výtvoru. Autorské prävo nemôže chrániť pri programe počítačov vlastné vyriešenie problému, ale len jeho autorské stvárnenie. Širšiu ochranu, ktorá zahŕňa aj ochranu vlastného vyriešenia problému, je možné zaistiť len zmluvne v rámci ochrany patentom na vynález, zápisom do registra úžitkových vzorov alebo priemyselných vzorov alebo v rámci ochrany tzv. know-how a nie autorským právom.
Výhotovanie rozmnoženiny alebo úpravy počítačového programu:
Ide o ­osobitný prípad použitia programu počítača ako autorského diela. Volné použitie (t.j. bez privolenia autora a bez vyplatenia autorskej odmeny) programu počítača na vyhotovenie jeho dalšej rozmnoženiny alebo na jeho úpravu, umožňuje autorský zákon oprávnenému vlastníkovi rozmnoženiny programu počítača na uspokojenie jeho potreby na tieto účely:
® pre vlastnú prevádzku počítača, pre ktorý sa tento program získal
® na archívne účely
® na nahradenie oprávnene získanej rozmnoženiny, ktorá sa stratila, zničila alebo inak znehodnotila.
 
Licenčná zmluva je v univerzálnou zmluvou a držiteľovi licencie umožňuje aj také činnosti, ktoré by inak boli protizákonné. Licencia na počítačový program často predstavuje celý súbor oprávnení, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé prvky počítačového programu, na manuál. A to i vtedy ak sú tieto chránené autorským právom.
Licenčnä zmluva dovoluje udelovateľovi licencie ponechať si určité práva, ale zároveň chráni autora a zachováva vlastnícke práva k danému počítačovému programu. Takáto licencia však musi poskytovať ochranu aj držiteľovi licencie voči udelovateľovi, prípadne aj tretej strane.
 
Právo a internet
Z technického hľadiska predstavuje Internet sústavu serverov, sietí a k nim pripojených počítačov.
Z organizačného hľadiska sú to predovšetkým prevádzkovatelia jednotlivých serverov a sietí (podsietí Internetu) a ich užívatelia.
Z právneho hľadiska Internet nie je právnická osoba, ktorá by mohla nadobúdať práva a povinnosti (• 18 Občianskeho zákonníka). Samotné sídlo právnickej osoby v zmysle Obč. zákonníka je jej nevyhnutným pojmovým znakom a podľa ustanovenia • 19c Obč. zákonníka, sídlo právnickej osoby musí byť určené pri jej vzniku. Internet však nemá svoje sídlo, neexistuje zakladacia listina Internetu, a tak niet ani štatutárnych orgánov, ktoré by konali vo všetkých veciach oprávnených zmluvou alebo zakladacou listinou.
Prostredníctvom Internetu sa v dnešnej dobe už veľmi aktívne obchoduje. Pritom kupujúci vstupuje do priameho právneho vzťahu a tu už nastupuje medzinárodné právo, pretože v obchodných záväzkových vzťahoch, uskutočňovaných pomocou INTERNETU platí zákonodarstvo tej krajiny, v ktorej je umiestnený server, ponúkajúci predmetný tovar. Problematické, z hľadiska práva, je aj sprístupňovanie čísla svojej kreditnej karty a jej možné zneužitie v počítačovej sieti. Je veľmi problematické začať trestné stíhanie proti páchateľovi, kedže Internet nie je právnická osoba, a najmä zisťovanie páchateľa a dokazovanie jeho trestnej činnosti. Zodpovednosť za prevádzku Internetu ako aj záväzkové vzťahy z toho vyplývajúce, nie sú zaradené v našom právnom poriadku, aj keď existuje zodpovednosť prevádzkovateľov za funkčnosť alebo za obsah jednotlivých serverov.

Zodpovednosť prevádzkovateľov jednotlivých podsietí, je v mnohých prípadoch len formálna, pretože prevádzkovatelia nemôžu ani odhadnúť, čo všetko sa nachádza v súboroch, kto, kedy, ako a akým spôsobom posiela alebo preberá informácie, súbory alebo programy, či ich mení, upravuje alebo inak s nimi neoprávnene nakladá. Takto veľkou výhodou alebo často aj nevýhodou je dnes obrovské množstvo informácii, ktoré pulzujú v sieťach Intemetu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015