Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúry

  Názov práce Kategória
Slovenčina Komunikácia, druhy komunikácie, komunikačný reťazec Gramatika
Slovenčina Problematika súčasnej slovenskej prózy po r. 1956 ( J. Blažková, R. Sloboda, L. Ballek, D. Dušek) Literatúra
Slovenčina Lexikológia, vzťah slova a pojmu Gramatika
Slovenčina Súčasná slovenská próza (P. Jaroš, V. Šikula) Literatúra
Slovenčina Modálna stránka vety Gramatika
Slovenčina Slovenská dráma po roku 1945 (I. Bukovčan, L+S, RND) Literatúra
Slovenčina Morfológia Gramatika
Slovenčina Ideály krásy, bratstva a pravdy v poézii (M. Rúfusa, V. Mihálika a M. Válka) Literatúra
Slovenčina Spôsoby tvorenia slov v slovenčine, obohacovanie slovnej zásoby Gramatika
Slovenčina 26a. Obraz 2. svetovej vojny v dielach slovenských prozaikov (V. Mináč, A. Bednár, R. Jašík, L. Mňačko) Literatúra
Slovenčina Prozodické vlastnosti reči Gramatika
Slovenčina Láska - mladosť - krása... večné témy spisovateľov (A. Sládkovič, P. O. Hviezdoslav, W. Shakespeare...) Literatúra
Slovenčina Vzťah zvukovej a grafickej stránky slovenčiny Gramatika
Slovenčina Svetová próza po r. 1945 (J. D. Salinger, J. Heller, A. Solženicyn) Literatúra
Slovenčina Mimojazykové vyjadrovacie prostriedky Gramatika
Slovenčina Problematika súčasnej svetovej drámy po r. 1945 (E. Ionesco, S. Becket, F. Durrenmatt, T. Williams, A. Miller) Literatúra
Slovenčina Publicistický štýl Gramatika
Slovenčina Moderné smery svetovej prózy po r. 1945 (existencializmus, neorealizmus, antiromán) Literatúra
Slovenčina Rozprávanie v umeleckej literatúre Gramatika
Slovenčina Príroda a mravné hodnoty v próze naturizmu (F. Švantner, M. Figuli, D. Chrobák, Ľ. Ondrejov) Literatúra
Slovenčina Funkčné jazykové štýly Gramatika
Slovenčina Súčasná slovenská poézia (Ľ. Feldek, D. Hevier), poppoézia (Filan, Peteraj, Urban) Literatúra
Slovenčina Rétorika Gramatika
Slovenčina Slovenská medzivojnová poézia (J. Smrek, E. B. Lukáč, L. Novomeský) Literatúra
Slovenčina Kompozícia a štylizácia prejavu Gramatika
Slovenčina Slovenská medzivojnová dráma (I. Stodola, J. B. Ivan, P. Zvon) Literatúra
Slovenčina Výkladový slohový postup Gramatika
Slovenčina Príčiny mravného úpadku v dielach slovenskej literatúry s tematikou 1. svetovej vojny (P. O. Hviezdoslav, M. Urban, B. S. Timrava) Literatúra
Slovenčina Administratívny štýl Gramatika
Slovenčina Vývoj slovenského románu v 19. a 20. storočí Literatúra
Slovenčina Miesto slovenčiny v rodine indoeurópskych jazykov Gramatika
Slovenčina Obraz 1. svetovej vojny vo svetovej medzivojnovej literatúre Literatúra
Slovenčina Súvetie, druhy súvetí Gramatika
Slovenčina Lyrický hrdina literárnej moderny Literatúra
Slovenčina Slohové postupy a slohové žánre Gramatika
Slovenčina Umelecké stvárnenie dedinského života v diele Kukučína, Tajovského a Timravy Literatúra
Slovenčina Opisný slohový postup Gramatika
Slovenčina Svetový realistický román Literatúra
Slovenčina Podoba a význam frazeológie Gramatika
Slovenčina Rozličné podoby umeleckého pohľadu na zemianstvo a jeho zánik v tvorbe slovenských spisovateľov Literatúra
Slovenčina Prezentácia Veľkej noci Náboženstvo
Slovenčina Jednoduchá veta Gramatika
Slovenčina Premeny spoločensko-výchovnej funkcie slovenskej drámy od klasicizmu po realizmus Literatúra
Slovenčina Slovná zásoba národného jazyka Gramatika
Slovenčina Zobrazenie slovenskej prírody, mravnej čistoty ľudu v tvorbe Sládkoviča a Hviezdoslava Literatúra
Slovenčina Spracovávanie a uchovávanie informácii Gramatika
Slovenčina Odraz slávnej minulosti, vplyv ľudovej slovesnosti a očarenie slovenskou prírodou v diele S. Chalupku, J. Kráľa a J. Bottu Literatúra
Slovenčina Modifíkácia vetnej stavby Gramatika
Slovenčina Túžba po naplnení citového života hrdinu v preromantizme Literatúra
Slovenčina Systém slovnej zásoby Gramatika
Slovenčina Idea Humanity a slobody v diele J. Hollého a J. Kollára Literatúra
Slovenčina Rétorika Gramatika
Slovenčina Regionálne umenie a literatúra Literatúra
Slovenčina Vzťah slovenčiny a češtiny Gramatika
Slovenčina Ideál človeka v epoche baroka Literatúra
Slovenčina Úvaha Gramatika
Slovenčina Obraz človeka a doby v svetovej a slovenskej literatúre humanizmu a renesancie, klasicizmu Literatúra
Slovenčina Vznik a vývin slovenčiny, kodifikácia Gramatika
Slovenčina Staroslovienska literatúra Literatúra
Slovenčina Charakteristika, Druhy charakteristík Gramatika
Slovenčina Ideál človeka v starovekej antickej literatúre Literatúra
0.021