Marketing – vypracované otázky na štátnice

  Názov práce Kategória
Slovenčina Aplikácia marketingu vo vybraných organizáciách poskytujúcich služby Manažment
Slovenčina Aplikácia marketingu vo vybraných odvetiach ekonomiky Manažment
Slovenčina Medzinárodný marketingový mix Manažment
Slovenčina Stratégie vstupu na zahraničné trhy a medzinárodný marketing Manažment
Slovenčina Medzinárodné marketingové prostredie Manažment
Slovenčina Medzinárodný marketing a medzinárodný obchod Manažment
Slovenčina Aktuálne oblasti uplatnenia marketingu – non profit marketing Manažment
Slovenčina Aktuálne oblasti uplatnenia marketingu – marketing služieb Manažment
Slovenčina Databázový marketing Manažment
Slovenčina Priamy marketing definícia Manažment
Slovenčina Meranie efektívnosti a účinnosti marketingových aktivít Manažment
Slovenčina Komunikácia s verejnosťou Manažment
Slovenčina Efektívna marketingová komunikácia Manažment
Slovenčina Budovanie udržateľných distribučných systémov Manažment
Slovenčina Prístupy k cenotvorbe v organizácii Manažment
Slovenčina Súčasné postoje k procesom pozicionovania produktov na trhu Manažment
Slovenčina Postavenie značky v produktovej stratégii Manažment
Slovenčina Efektívny manažment portfólia produktov Manažment
Slovenčina Proces tvorby produktovej stratégie Manažment
Slovenčina Konkurenčné stratégie v marketingovom manažmente Manažment
Slovenčina Konkurenčné marketingové analýzy Manažment
Slovenčina Zber, spracovanie informácií a záverečná správa z marketingového výskumu Manažment
Slovenčina Metódy marketingového výskumu Manažment
Slovenčina Marketingový výskum Manažment
Slovenčina Analýzy trhu ako súčasť marketingových analýz Manažment
Slovenčina Spotrebiteľské správanie a udržateľná spotreba Manažment
Slovenčina Efektívna segmentácia trhu Manažment
Slovenčina Podstata teórie marketingu vzťahov so zákazníkmi Manažment
Slovenčina Zákazník ako stredobod záujmu marketingového manažéra Manažment
Slovenčina Prístupy k obsluhe spotrebiteľských trhov a trhov organizácií Manažment
Slovenčina Metódy prognózovania požiadaviek a potrieb trhu Manažment
Slovenčina Nástroje a metódy identifikácie trhových príležitostí v procese plánovania nových podnikateľských aktivít Manažment
Slovenčina Marketingové prostredie a jeho vplyv na výkon funkcií marketingového manažmentu Manažment
Slovenčina Potreba reformy marketingového manažmentu v súčasnosti pod vplyvom zmien v trhovom prostredí Manažment
Slovenčina Nový pohľad na spoločensko-ekonomickú podstatu marketingu v meniacom sa konkurenčnom prostredí Manažment
0.010