Obchodné právo UK FM

Obchodné právo UK FM

Podnikanie

- Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
- Podnikateľom podľa tohto zákona je:

 1. a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
  b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia(lekár, právnik, notár),
  c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

- Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom alebo v živnostenskom registri alebo v inej evidencii.

Obchodný zákonník

-Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu.

- vytvorenie podmienok pre primeranú konkurenciu

-sú tam širšie možnosti ako v občiansko- právnom vzťahu

-Princípy:

1) Poctivý obchodný styk (265) – zachováva zmluvu čo najdlhšie, poctivé obchodovanie

2) Zmluvná sloboda – zvolím si partnera, akého chcem, rôzny obsah zmluvy

3)Rovnosť zmluvných strán  - účastníci sú si rovní

4)Neformálnosť právnych úkonov – zmluva nemusí byť písomná, iba vtedy, keď to vyžaduje zákon

5)Princíp minimálneho obsahu zmluv:

 1. a) Označenie zmluvných strán- subjektov (Obchodné meno, sídlo, štatutár/konatelia, záznamy v obchodnom reg)
 2. b) Predmet zmluvy (o čo sa jedná, čo zmluvou sledujeme, cena)
 3. c) Prejavy vôle – podpisy zmluvných strán

Obchodné meno

- Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.

- Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania(osobný, fantazijný, vecný, kombinovaný)

- Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. U právnickej osoby postačí na odlíšenie od obchodného mena inej právnickej osoby uvedenie iného sídla, ak tieto osoby nepodnikajú v tom istom odbore alebo v odboroch zameniteľných pri hospodárskej súťaži. U fyzických osôb postačí na odlíšenie uvedenie iného miesta podnikania.

-Ak podniká viac osôb pod spoločným menom bez založenia právnickej osoby, sú tieto osoby povinné splniť záväzky vzniknuté pri tomto podnikaní spoločne a nerozdielne

- Kto zdedí podnik po podnikateľovi, ktorý bol fyzickou osobou, môže podnikať pod doterajším obchodným menom s dodatkom označujúcim nástupníctvo a meno nástupcu

- Ak súčasťou obchodného mena právnickej osoby je meno spoločníka alebo člena, ktorý prestal byť jej spoločníkom alebo členom, môže právnická osoba používať ďalej jeho meno len s jeho súhlasom. Pri smrti spoločníka alebo člena sa vyžaduje súhlas dediča

- Koho práva boli dotknuté neoprávneným používaním obchodného mena, môže sa proti neoprávnenému užívateľovi domáhať, aby sa takého konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môže požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch.
- Ak sa neoprávneným používaním obchodného mena spôsobila škoda, možno sa jej náhrady domáhať podľa tohto zákona.
- Súd môže účastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, priznať v rozsudku právo uverejniť rozsudok na trovy účastníka, ktorý v spore neuspel, a podľa okolností určiť aj rozsah, formu a spôsob uverejnenia.

Obchodné tajomstvo

- tvoria ho všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené, reálne zabezpečenéfinančne zaujímavé

- nikdy nevzniká na základe zmluvnej dohody

Dôverná informácia

- môžeme si pod ňou predstaviť čokoľvek, vzniká zmluvnou dohodou

- ak si strany pri rokovaní o uzavretí zmluvy navzájom poskytnú informácie označené ako dôverné, nesmie strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť ich tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie. Kto poruší túto povinnosť, je povinný na náhradu škody

Obchodný register

-Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
- Skutočnosti zapísané v obchodnom registri sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do obchodného registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.
- Obchodný register vedie súd, určený na to osobitným zákonom

-Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:

 1. a) obchodné meno, u právnických osôb sídlo, u fyzických osôb bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
  b) identifikačné číslo,
  c) predmet podnikania (činnosti),
  d) právna forma právnickej osoby,
  e) meno, bydlisko a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene právnickej osoby,
  f) označenie, sídlo a predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu, meno vedúceho a jeho bydlisko,
  g) meno prokuristu a jeho bydlisko,
  h) rodné číslo spoločníka obchodnej spoločnosti alebo identifikačné číslo, ak je spoločníkom právnická osoba,
  i) pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti rodné čísla členov dozornej rady,
  j) ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje zákon

- Ak je spoločnosť schválená, je zapísaná do 5 pracovných dní, ak sa zamietne je to 15 dní

Nekalá súťaž(44)

-Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.

-Nekalou súťažou podľa odseku 1 je najmä:

 1. a) klamlivá reklama(všetko čo sa prezentuje masovo a klame, nie je v súlade s realitou),
 2. b) klamlivé označovanie tovaru a služieb(údaje na výrobku nezodpovedá realite (Viedenská káva)),
 3. c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny(podobný obal, etiketa, názov, farba, typ písma),
 4. d) parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa(kopírovanie značky),
 5. e) podplácanie,
 6. f) zľahčovanie(konanie, ktorým súťažiteľ uvedie alebo rozširuje o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa nepravdivé údaje spôsobilé tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu),
 7. g) porušovanie obchodného tajomstva,
 8. h) ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.

-vychádza z mimozmluvnej zodpovednosti

-generálna klauzula- všeobecné ustanovenie

-3 požiadavky, ktoré sa musia stať naraz, aby to bolo označené nekalou súťažou:

1) nekalá súťaž sa musí stať v hospodárskom prostredí

2)konanie je v rozpore s dobrými mravmi súťaže

3)má charakter ohrozovacieho deliktu

Základné imanie

-Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti..

-Vytvára sa povinne v spoločnosti s ručením obmedzeným( minimálny vklad 5000e) a v akciovej spoločnosti(25000e). Jeho výška sa zapisuje do obchodného registra

Vklad spoločníka

-Vkladom spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti a podieľať sa ním na výsledku podnikania spoločnosti.

 -Nepeňažný vklad do spoločnosti a jeho peňažná hodnota sa musia uviesť v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine, ak tento zákon neustanovuje inak. Hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom. Ak hodnota nepeňažného vkladu prevyšuje 330 000 eur alebo ak je predmetom vkladu podnik, jeho časť, alebo ak spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, potrebné sú posudky dvoch znalcov. Posudok musí obsahovať aspoň

 1. a) opis nepeňažného vkladu,
 2. b) spôsob ocenenia nepeňažného vkladu a údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom alebo hodnote prevzatého vkladu do spoločnosti s prípadným príplatkom nad hodnotu vkladu.

-Ak sa vkladá podnik alebo jeho časť, použijú sa, pokiaľ sa týka prechodu práv a povinností, primerane ustanovenia o zmluve o predaji podniku.

- Ak v čase vzniku spoločnosti nedosiahne hodnota nepeňažného vkladu sumu určenú pri jej založení, môže spoločnosť požadovať rozdiel v peniazoch, ak zo spoločenskej zmluvy, alebo stanov nevyplýva nič iné

Podiel

- Podiel je miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti.

- Pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za trvania spoločnosti vzniká spoločníkovi právo na vyplatenie podielu (vyrovnávací podiel). Výška vyrovnávacieho podielu sa určí na základe ročnej účtovnej závierky za obdobie, v ktorom zanikla účasť spoločníka v spoločnosti. Ak zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy neustanovujú inak, vyrovná sa podiel v peniazoch.

- Právo na vyplatenie vyrovnávacieho podielu je splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia ročnej účtovnej závierky, ak spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak.

-Ak je so zrušením spoločnosti spojená likvidácia, má spoločník právo na podiel na majetkovom zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie (podiel na likvidačnom zostatku).

Zákaz konkurencie

- Vzťahuje sa na štatutárne orgány spoločnosti, štatutár je viazaný činnostne len na svoj subjekt a žiaden iný

- Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť.

-tiež môžu vymáhať aj náhradu škody a odvolanie z funkcie

Rezervný fond

-Ak tento zákon vyžaduje zriadenie rezervného fondu, možno ho použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa tohto zákona povinne, iba na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.

-Rezervný fond vytvára povinne spoločnosť s ručením obmedzeným(minimálne 10% zo ZI) a akciová spoločnosť(1/5 zo ZI) z čistého zisku. Rezervný fond sa môže vytvoriť už pri vzniku spoločnosti príplatkami spoločníkov nad hodnotu vkladov

-Podiel na zisku spoločnosti možno určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade s týmto zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami

Systematika obchodných spoločností

Obchodné právo

Vlastníctvo

Formy obchodných spoločností

Zákon o živnostenskom podnikaní

Zákon o konkurze a vyrovnaní 328/1991

Ochrana hospodárskej súťaže

Princípy zmluvných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi (sro, živnostníci...)

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/manazment/14829-obchodne-pravo-uk-fm/