Obchodné právo UK FM

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Dievča kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 20.02.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 795 slov
Počet zobrazení: 977
Tlačení: 53
Uložení: 47

Obchodné právo UK FM

Podnikanie

- Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
- Podnikateľom podľa tohto zákona je:

 1. a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
  b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia(lekár, právnik, notár),
  c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

- Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom alebo v živnostenskom registri alebo v inej evidencii.

Obchodný zákonník

-Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu.

- vytvorenie podmienok pre primeranú konkurenciu

-sú tam širšie možnosti ako v občiansko- právnom vzťahu

-Princípy:

1) Poctivý obchodný styk (265) – zachováva zmluvu čo najdlhšie, poctivé obchodovanie

2) Zmluvná sloboda – zvolím si partnera, akého chcem, rôzny obsah zmluvy

3)Rovnosť zmluvných strán  - účastníci sú si rovní

4)Neformálnosť právnych úkonov – zmluva nemusí byť písomná, iba vtedy, keď to vyžaduje zákon

5)Princíp minimálneho obsahu zmluv:

 1. a) Označenie zmluvných strán- subjektov (Obchodné meno, sídlo, štatutár/konatelia, záznamy v obchodnom reg)
 2. b) Predmet zmluvy (o čo sa jedná, čo zmluvou sledujeme, cena)
 3. c) Prejavy vôle – podpisy zmluvných strán

Obchodné meno

- Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.

- Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania(osobný, fantazijný, vecný, kombinovaný)

- Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. U právnickej osoby postačí na odlíšenie od obchodného mena inej právnickej osoby uvedenie iného sídla, ak tieto osoby nepodnikajú v tom istom odbore alebo v odboroch zameniteľných pri hospodárskej súťaži. U fyzických osôb postačí na odlíšenie uvedenie iného miesta podnikania.

-Ak podniká viac osôb pod spoločným menom bez založenia právnickej osoby, sú tieto osoby povinné splniť záväzky vzniknuté pri tomto podnikaní spoločne a nerozdielne

- Kto zdedí podnik po podnikateľovi, ktorý bol fyzickou osobou, môže podnikať pod doterajším obchodným menom s dodatkom označujúcim nástupníctvo a meno nástupcu

- Ak súčasťou obchodného mena právnickej osoby je meno spoločníka alebo člena, ktorý prestal byť jej spoločníkom alebo členom, môže právnická osoba používať ďalej jeho meno len s jeho súhlasom. Pri smrti spoločníka alebo člena sa vyžaduje súhlas dediča

- Koho práva boli dotknuté neoprávneným používaním obchodného mena, môže sa proti neoprávnenému užívateľovi domáhať, aby sa takého konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môže požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch.
- Ak sa neoprávneným používaním obchodného mena spôsobila škoda, možno sa jej náhrady domáhať podľa tohto zákona.
- Súd môže účastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, priznať v rozsudku právo uverejniť rozsudok na trovy účastníka, ktorý v spore neuspel, a podľa okolností určiť aj rozsah, formu a spôsob uverejnenia.

Obchodné tajomstvo

- tvoria ho všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené, reálne zabezpečenéfinančne zaujímavé

- nikdy nevzniká na základe zmluvnej dohody

Dôverná informácia

- môžeme si pod ňou predstaviť čokoľvek, vzniká zmluvnou dohodou

- ak si strany pri rokovaní o uzavretí zmluvy navzájom poskytnú informácie označené ako dôverné, nesmie strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť ich tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie. Kto poruší túto povinnosť, je povinný na náhradu škody

Obchodný register

-Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
- Skutočnosti zapísané v obchodnom registri sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do obchodného registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.
- Obchodný register vedie súd, určený na to osobitným zákonom

-Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:

 1. a) obchodné meno, u právnických osôb sídlo, u fyzických osôb bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
  b) identifikačné číslo,
  c) predmet podnikania (činnosti),
  d) právna forma právnickej osoby,
  e) meno, bydlisko a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene právnickej osoby,
  f) označenie, sídlo a predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu, meno vedúceho a jeho bydlisko,
  g) meno prokuristu a jeho bydlisko,
  h) rodné číslo spoločníka obchodnej spoločnosti alebo identifikačné číslo, ak je spoločníkom právnická osoba,
  i) pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti rodné čísla členov dozornej rady,
  j) ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje zákon

- Ak je spoločnosť schválená, je zapísaná do 5 pracovných dní, ak sa zamietne je to 15 dní

Nekalá súťaž(44)

-Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.

-Nekalou súťažou podľa odseku 1 je najmä:

 1. a) klamlivá reklama(všetko čo sa prezentuje masovo a klame, nie je v súlade s realitou),
 2. b) klamlivé označovanie tovaru a služieb(údaje na výrobku nezodpovedá realite (Viedenská káva)),
 3. c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny(podobný obal, etiketa, názov, farba, typ písma),
 4. d) parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa(kopírovanie značky),
 5. e) podplácanie,
 6. f) zľahčovanie(konanie, ktorým súťažiteľ uvedie alebo rozširuje o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa nepravdivé údaje spôsobilé tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu),
 7. g) porušovanie obchodného tajomstva,
 8. h) ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.

-vychádza z mimozmluvnej zodpovednosti

-generálna klauzula- všeobecné ustanovenie

-3 požiadavky, ktoré sa musia stať naraz, aby to bolo označené nekalou súťažou:

1) nekalá súťaž sa musí stať v hospodárskom prostredí

2)konanie je v rozpore s dobrými mravmi súťaže

3)má charakter ohrozovacieho deliktu

Základné imanie

-Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti..

-Vytvára sa povinne v spoločnosti s ručením obmedzeným( minimálny vklad 5000e) a v akciovej spoločnosti(25000e). Jeho výška sa zapisuje do obchodného registra

Vklad spoločníka

-Vkladom spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti a podieľať sa ním na výsledku podnikania spoločnosti.

 -Nepeňažný vklad do spoločnosti a jeho peňažná hodnota sa musia uviesť v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine, ak tento zákon neustanovuje inak. Hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom. Ak hodnota nepeňažného vkladu prevyšuje 330 000 eur alebo ak je predmetom vkladu podnik, jeho časť, alebo ak spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, potrebné sú posudky dvoch znalcov. Posudok musí obsahovať aspoň

 1. a) opis nepeňažného vkladu,
 2. b) spôsob ocenenia nepeňažného vkladu a údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom alebo hodnote prevzatého vkladu do spoločnosti s prípadným príplatkom nad hodnotu vkladu.

-Ak sa vkladá podnik alebo jeho časť, použijú sa, pokiaľ sa týka prechodu práv a povinností, primerane ustanovenia o zmluve o predaji podniku.

- Ak v čase vzniku spoločnosti nedosiahne hodnota nepeňažného vkladu sumu určenú pri jej založení, môže spoločnosť požadovať rozdiel v peniazoch, ak zo spoločenskej zmluvy, alebo stanov nevyplýva nič iné

Podiel

- Podiel je miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti.

- Pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za trvania spoločnosti vzniká spoločníkovi právo na vyplatenie podielu (vyrovnávací podiel). Výška vyrovnávacieho podielu sa určí na základe ročnej účtovnej závierky za obdobie, v ktorom zanikla účasť spoločníka v spoločnosti. Ak zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy neustanovujú inak, vyrovná sa podiel v peniazoch.

- Právo na vyplatenie vyrovnávacieho podielu je splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia ročnej účtovnej závierky, ak spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak.

-Ak je so zrušením spoločnosti spojená likvidácia, má spoločník právo na podiel na majetkovom zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie (podiel na likvidačnom zostatku).

Zákaz konkurencie

- Vzťahuje sa na štatutárne orgány spoločnosti, štatutár je viazaný činnostne len na svoj subjekt a žiaden iný

- Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť.

-tiež môžu vymáhať aj náhradu škody a odvolanie z funkcie

Rezervný fond

-Ak tento zákon vyžaduje zriadenie rezervného fondu, možno ho použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa tohto zákona povinne, iba na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.

-Rezervný fond vytvára povinne spoločnosť s ručením obmedzeným(minimálne 10% zo ZI) a akciová spoločnosť(1/5 zo ZI) z čistého zisku. Rezervný fond sa môže vytvoriť už pri vzniku spoločnosti príplatkami spoločníkov nad hodnotu vkladov

-Podiel na zisku spoločnosti možno určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade s týmto zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami

Systematika obchodných spoločností

 • Osobné- Verejná obchodná spoločnosť, Komanditná spoločnosť
 • Kapitálové- Akciová spoločnosť, Spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodné právo

 • právny poriadok (dynamický inštitút - vzťah)
  • právo verejné – ak je v právnom vzťahu štát, štát má na zreteli záujmy verejnosti
  • právo súkromné – štát do tejto oblasti hovorí len v extrém. konfliktných prípadoch – zaoberá sa ním občiansky (upravuje vzťahy medzi občanmi) a obchodný zákonník (upravuje vzťahy medzi podnikateľmi)
 • právo - určitý súbor pravidiel správania sa, ktoré majú určitú, štátom predpísanú formu a dodržiavanie ktorých je sankcionované štátnou mocou
  • morálka – nie je vynútiteľná štátnou mocou, ale napr. verejnou mienkou
  • je spoločenský vzťah
  • má o ňom zmysel hovoriť, ak sa na jednom mieste v jedno čase vyskytujú aspoň dvaja ľudia
 • právny predpis – všeobecne záväzný, musí byť uverejnený v zbierke zákonov, napr. – ústava, ústavné zákony, zákony, vyhlášky a nariadenia vlády (posledné 2 upravujú detaily, kt. nie sú v zákonoch)
 • právna norma – konkrétny paragraf, konkrétne usmernenie, existujú 2 druhy právnych noriem:
  • kogentný paragraf – donucujúci, zahrňuje komplexný výpočet oprávnení a právomocí
  • dispozitívny paragraf – dáva alternatívy
 • súkromnom práve – najmä dispozitívne normy – čo nie je zakázané, je povolené, priestor na dohodu občanov
 • vo verejnom práve – najmä kogentné normy – musia robiť len to, čo je zákonom povolené
 • právne predpisy:
  • všeobecný – lex generalis – všeobecná úprava
  • špeciálny – lex specialis – upravuje detaily à až po preskúmaní špeciálneho sa prechádza na všeobecný
 • výklad
  • extenzívny
  • reštriktívny
  • logický
  • gramatický

Vlastníctvo

 • podľa rímskeho práva, 3 dispozičné práva vlastníka (triáda) – mať, užívať, disponovať
 • právne ponímanie vlastníctva:
  • subjektívne – miera možného konania vlastníckych subjektov, ktorá je daná objektívnym právom
  • objektívne - pravidlá správania sa, podľa ktorých sa musia správať vlastnícke subjekty
 • ekonomické ponímanie
  • spôsobilosť využiť úžitkové vlastnosti vlastníctva
  • vlastníctvo – vzťah spoločenský – musia byť aspoň dvaja
  • ústava z 1960 (100/1960) – vlastníctvo – štátne, družstevné, organizácií
  • pôda do r. 1990 bola v súkromnom (nie osobnom) vlastníctve považovaná za prostriedok možného vykorisťovania
  • zák. 100/1990 – zmena článkov ústavy – nehovorí sa o typoch, ale o subjektoch vlastníctva – štát (bez výhod), organizácia, občan - ! zrovnoprávnenie subjektov z hľadiska celej triády
 • 105/1990 o súkromnom podnikaní občanov – umožňuje občanovi podnikať a vlastniť čokolvek... ak bolo 25+ pracovníkov a 540 000+ zisk, povinnosť zapísať sa do obchodného registra à toto bolo neskôr zrušené v živnostenskom zákone
 • štátne vlastníctvo
  • vlastníkom je štát – národný majetok
  • obligatórny národný majetok – vlastníkom môže byť výlučne štát – aby mohol vykonávať oprávnenia a povinnosti vlastníka, má na to štátne organizácie
  • upravuje ho z. 278/1993 o správe majetku štátu
  • správa majetku je súhrn konkrétnych oprávnení a povinností štátu ku konkrétnemu majetku, ktorý štát zveril do správy určitej štátnej organizácie
  • nepriamy výkon vlastníctva – správa národného majetku –štát je síce vlastník, ale majetok užíva iná organizácia
  • prevod správy národného majetku – nemení sa vlastník, ale konkrétna štátna organizácia, ktorá spravuje tento majetok
  • prevod vlastníctva – mení sa vlastník – štát prestáva byť vlastníkom a štátna organizácia správcom
  • spor o správu národného majetku:
   • negatívny konflikt – organiz. ho nechce spravovať, nepatrí nikomu
   • pozitívny konflikt (ide o atraktívny majetok) – rozhodne o tom spoločný nadriadený orgán ak ho majú, inak rozhodne ministerstvo financií
  • súkromné vlastníctvo
   • priamy výkon vlastníctva

Formy obchodných spoločností

 • podnikateľ – § 2 O.Z.
  1. každý, ktoje zapísaný v obchodnom registri – všetky organizácie okrem štátnych rozpočtových a príspevkových org.
  2. živnostník
  3. ten ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia (lekár, právnik, architekt, notár)
  4. samostatne hospodáriaci roľníci
 • podnikanie – § 2 – sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom na vlastné meno, účet, riziko s cieľom dosiahnutia zisku
 • zápis do obchodného registra – konštitutívny význam – zakladá určitý právny stav, právnu subjektivitu, deklaratívny význam (iba deklaruje, nič nezakladá)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • tradičná, populárna
  • ručí do výšky svojho majetku – výhodné pre majiteľov, nevýhodné pre partnerov
  • môže byť založená, keď spoločníci (min 1) sú schopní zložiť minimálne základné imanie 200 000 Sk (môžu byť aj vecné vklady ohodnotené znalcom)
  • 50 spoločníkov
  • spoločníci zodpovedajú individuálne, do výšky zaplateného vkladu
  • vklad spoločníka – 30 000 Sk – môže sa postupne splácať
  • založenie spoločnosti – podpísanie spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti všetkými spoločníkmi
  • vznik – zápisom do obchodného registra
  • povinné orgány:
   • valné zhromaždenie – najvyšší orgán, rozhoduje o najdôležitejších otázkach – delenie zisku
   • konateľ – výkonný orgán, môže ich byť viac, ale aj tak je každý individuálny orgán, volí a odvoláva ich valné zhromaždenie, môže to byť len fyzická osoba
  • 69-74 - spoločnosť môže byť zrušená buď s likvidáciou (nemá právneho zástupcu), alebo bez likvidácie, formálne je právnou bodkou výmaz z obchodnéh registra, bez likvidácie – môže sa rozdeliť, zlúčiť, splynúť s inou a môže zmeniť právno organizačnú formu (pri zlúčení nevzniká 3 subjekt, pri splynutí vzniká)
 • Akciová spoločnosť
  • anonymná spoločnosť
  • neobmedzený počet akcionárov
  • môže ju založiť aj 1 subjekt (ale nie 1 FO)
  • minimálne základné imanie 1 000 000,- Sk
  • môžu byť aj vecné vklady
  • orgány:
   • predstavenstvo = správna rada – kolektívny štatutárny orgán, 3-x členov, väčšinou 5-7
   • valné zhromaždenie – zhromaždenie prítomných akcionárov
   • účasť na VZ je právo, nie povinnosť
   • AS musí mať stanovy a dozornú radu
   • každý má také slovo, koľko má akcií
  • 181, 183 – ochrana minoritných akcionárov – ak požiada 10% akcií o zvolanie VZ, musí ho predstavenstvo zovlať spolu s akceptovaním programu, ktorí minorit. akcionári navrhli + do 3 mesiacov môže akcionár žiadať o súdne zrušenie uznesenia
 • Verejná obchodná spoločnosť (osobná obchodná spoločnosť
  • ručenie spoločníkov vlastným osobným majetkom, § 142-148 občianskeho z. – možnosť v prípade osobného ručenia previesť majetok na manžela/ manželku
  • 2 zakladatelia (fyz., alebo. práv.)
  • netreba žiadny vklad (ZI), ale môže byť
  • smrťou spoločníka spoločnosť zaniká, ak to nie je upravené v spoločenskej zmluve
  • každý sa musí osobne podieľať na činnosti spoločnosti
 • Komanditná spoločnosť
  • hybrid medzi kapitálovou a osobnou spoločnosťou
  • komplementár – štatutárny orgán, ručí celým majetkom
  • komandista – ručí do výšky vkladu
 • Družstvo
  • bez vkladov
  • jednoducho založiteľné
  • zapisuje sa do obchodného registra

Zákon o živnostenskom podnikaní

 • živnostník
  • občan, fyzická osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie, ktoré môže mať 2 formy – živnostenský list (vydáva sa na ohlasovanie živnosti) a koncesná listina (koncesia = súhlas, vydáva sa ak ide o koncesovanú živnosť)
  • v živnostenskom zákone – 70 živností (živ. zákon – súčasť verejného práva – čo nie je povolené, je zakázané)
  • živnostenský úrad – orgán štátnej správy (rozpočtovka) – vydáva listiny, 15 na odvolanie, možnosť zriecť sa odvolania, aby sme nemuseli čakať
  • živnostenský zákon – 30,31 – povinnosti živnostníka – na prevádzke je napísané obchodné meno a sídlo živnostníka, otváracie hodiny, na tabuli – zodpovedný živ. vedúci, kontrolná kniha – evidencia kontrol štátnych orgánov – málokedy sa dodržiavajú
 • ostatné subjekty nezapísané v obch. registri
  • štátne rozpočtové organizácie
   • práv. osoby – školy, nemocnice...
   • zriaďované min. financií alebo iným ústredným orgánom štátnej správy
   • na čele – jediný zodpovedný vedúci
   • nemôže dávať, ani brať úvery
   • nemôže prenajímať priestory
  • štátne príspevkové organizácie
   • divadlá, knižnice, ZOO
   • môže podnikať, ale len vo svojom obore
   • dostávajú príspevky zo ŠR
  • štátne podniky – spravujú majetok štátu, riaditeľa menuje príslušné min.

Zákon o konkurze a vyrovnaní 328/1991

 • bankrot – vo svete 90% malých podnikateľov do 3 rokov skrachuje
 • riziko začatia konkurzného konania keď
  • pasíva > aktíva
  • dlhodobo (2 mes.+) sa nesplácajú splatné záväzky voči viacerým podnikateľom (min. 3)
 • o konkurze rozhoduje krajský súd v sídle úpadcu
 • konkurzná podstata – majetok, kt. vlastní podnikateľ v čase začatia konkurzného konania
 • začiatok kk – prijatím uznesenia krajského súdu o začaní kk a vyvesením na nástenku (aby sa o tom dozvedeli veritelia)
 • začatie konkurzného konania na žiadosť veriteľa, alebo samotného podniku (never)
 • správca konkurzu – šéf
 • zmysel konkurzu – predajom konkurznej podstaty uspokojiť veriteľov:
  1. mzdy odmeny, odstupné
  2. štát – dane, poplatky, clá
  3. ostatní veritelia – pomerne

Ochrana hospodárskej súťaže

 • 2 právne úpravy – obchodný zákonník § 44 – nekalá súťaž, zák. 188/94 – ochrana hosp. súťaže – dve zásadne odlišné veci
 • čl. 55 ústavy – princíp sociálne orientovanej trhovej ekonomiky – SR chráni a podporuje hosp. súťaž
 • 41 obch. zák – všeobecné právo každého zúčastňovať sa hosp. súťaže s tým, že musí dodržiavať pravidlá hosp. súťaže
 • 44 obch. zák – nekalá súťaž
  • súkromno-právna úprava – napr. klamlivá reklama
  • ten kto sa cíti poškodený sa môže brániťsúdnou cestou
  • ide o etiku hospodárskej súťaže
  • nemá priamy dopad na ekonomiku
  • všeobecné vymedzenie (generálna klauzula):
   • konanie v hosp. súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé spôsobiť ujmu súťažiteľovi
  • výpočet jednotlivých skutkových podstát nadväzuje na generálnu klauzulu:
   • klamlivá reklama
   • podplácanie
   • znečisťovanie životného prostredia
   • atď
  • demonštratívny výpočet – nepokrýva všetky možné varianty
  • právo podania žaloby majú aj spotrebiteľské organizácie
 • zákon o ochrane hosp. súťaže
  • verejno-právna úprava
  • nad dodržiavaním bdie protimonopolný úrad
  • o zachovanie funkčnosti a existencie hosp. súťaže
  • verejný záujem – dohľad štátu
  • spojenie Slovnaft-Benzinol
  • chráni súťaž ako mechanizmus, ktorý ručí za fungovanie trhu
  • z toho zákona sa nedozvieme, čo je hosp. súťaž, ani pozitívny model súťažného správania
  • zakázané – dohody obmedzujúce súťaž (kartel), zneužívanie dominantného postavenia
  • upravuje aj proces koncentrácie
  • tento zákon sa aplikuje podľa účinkov – rozhodujúce je, kde sa prejavujú účinky konania (napr. keby sa vývozcovia dohodli, že budú v Rak. predávať za rovnaké ceny, náš protimonop. úrad to nezaujíma)
  • dohody obmedzujúce súťaž
   • správny delikt
   • sú to dohody, rozhodnutia združenia podnikateľov, ktoré môžu mať vplyv na trh (priame alebo nepriame určenie cien, rozdelenie trhu)
   • na Slovensku – 7 cementární založilo spol podnik a vzájomne sa informovali o cenách – nedohodli sa priamo, ale aj tak to bolo porušenie zákona – pokuty zhruba za 20 mil. Sk, alebo SSC a OMV – prenajatie územia s tým, že v okolí neprenajmú inému, časté sú výhradové klauzuly – napr. predaj produktov len jednej firme, ale môže byť pod určitými podmienkami
   • negatívny alest – protimonopolný úrad môže vydať rozhodnutie na požiadanie o splenení podmienok
   • väčšinou sa na porušenie príde náhodou, náhmatkovo, alebo pri plošných kontrolách
   • vzťahuje sa aj na dohody o prevode práv, atď.
  • zneužívanie dominantného postavenia
   • najprv musíme zistiť, či je subjekt dominantný – určenie trhu (z hľadiska produktov, miesta,. času) – podiel dodávok min. 40% (i keď to je polemická podm.), dominantný – môže narábať s cenou bez toho, aby to malo vplyv na počet zákazníkov
   • určenie skutkovej podstaty – priame alebo nepriame vymedzovanie podmienok v obchodných zmluvách
   • rôzne podmienky rôznym odberateľom, pokiaľ to neplatí plošne
   • najčastejšie u prirodzených monopolov
  • koncentrácia
   • proces ekonomického spájania sa podnikov
   • častý prípad získanie kontrolného balíka akcií
   • každá koncentrácia, kde spoločný obrat presahuje 300 mil., alebo 2 každého aspoň 100 mil, alebo 20% spoloč. podiel na trhu
   • pokiaľ je oznámená, dokým protimonopolný úrad nerozhodne, nesmú sa robiť nevratné zmeny (rozhodnutie do 1 mesiaca, ak nie, musí vydať predbežné opatrenie a rozhodnúť do 1-3 mesiacov – ak nerozhodne dovtedy, považuje sa za schválené)
   • môže súhlasiť aj s podmienkou
   • zákaz – ak sa posilňuje dominantné postavenieak negatíva prevyšujú výhody
   • koncentrácie sú spravidla schvaľované, alebo schvaľované s podmienkou
   • dohľad PÚ v privatizácii – ani obce nesmú obmedzovať hosp.súťaž
   • táto právna úprava je kompatibilná s EÚ a nový zákon má zachytiť aj najnovšie trendy v EÚ (2001)

Princípy zmluvných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi (sro, živnostníci...)

 • v obch. zák. je asi 500 § o zmluvách – všeobecné princípy, alebo zásady sa použijú v konkrétnych zmluvách, je tu 25 typov zmlúv – kúpna, obstarávacia...
 • pojmy zmluvy – platná, uzatvorená (uzavretá), účinná, nesprávne pojmy – právoplatná, vypršať
 • zmluva – dohoda 2 alebo viacerých subjektov o obsahu zmluvy
 • platná – keď má všetky náležitosti – obsahové (vyplývajú zo zákona a z dohody) a formálne (hl. Papier, dátum, IČO, DIČ)
 • zo zákona – princíp minimálneho zákonného obsahu zmluvy – 2 základné (esenciálne) náležitosti – predmet a cena
 • z dohody – všetko ostatné – akosť, balenie, kvalita, design, pl. Kalendár, dodávka
 • princíp zmluvnej slobody, ale nesmie tam byť nič protiprávne
 • uzavretie zmluvy – podpis zmluvnými stranami
 • účinnosť zmluvy – keď je povinnosť zmluvu plniť, môže byť uzatvorená skôr, ako je účinná
 • dohoda/zmluva – zmluva je širší pojem, dohoda užší – súčasťou zmluvy môže byť dohoda o častyi zmluvy
 • zmluva/záväzk – záväzok je širší pojem – vzťah 2 subjektov z ktorých je 1 povinný splniť niečo a druhý je oprávnený požadovať splnenie záväzku
 • záväzok vis major – smrť, víchrica
 • 272 Obch. z. – ústna forma zmluvy sa akceptuje, písomná je dôležitejšia (litera scripta manco – čo je na papieri má silu)
 • sudca vždy vycháda zo zmluvy
 • 2 spôsoby ako dosiahnuť písomnú formu zmluvy:
  • v zákone je povedané, že určité zmluvy musia mať písomnú formu, ak ju zákon prepisuje, ústna je neplatná, niektoré zmluvy (kúpna, o dielo) nemusia byť písomné
  • 272, ods. 2 – ak jeden zo smluvných partnerov vysloví prianie, že chce mať písomnú formu, v záujme obojstrannej právnej istoty je to druhý povinný akceptovať
 • zák. nemá automatiku zachovania písomnej formy, občianksy má – všetko sa zakotvuje písomne, všetky doplnky, zmeny, podľa obch. zák. môžu byť aj ústne doplnky, zmeny, písomnú formu musia mať vtedy, ak je to zakotvené v materskej firme
 • možnosť nominálnej (nepremenovanej, nenazvanej) zmluvy – v praxi sa využíva, nie je uvedený názov zmluvi – pre netypciké situácie
 • 289 obch zák. – zmluva o budúcej zmluve – napr. zmluva o budúcej kúpnej zmluve – je starý ded, má pozemok, nemá dedičov, uzavriem s ním zmluvu, že keď zomrie, mi ho odkáže, zmluva – stabilizuje zmluvné vzťahy, nikoho nemôžem donútiť, aby so mnou zmluvu uzatvoril – otázka dohody
 • 266 obch. zák. – interpretačné pravidlo – ak sa zmluva uzatvorí a zmluvné strany chápu rozdielne nejasnú vetu – počíta sa s empatiou partnerov, ak partner chápe inak časť zmluvy ako ten, čo zmluvu navrhol, mal by sa pokúsiť vžiť do postavenia navrhovateľa v čase podpisovania – zmluvu treba zostavovať tak, aby sa výkladové pravidlo nemuselo použiť – na záver zmluvy – prečítali, porozumeli a podpisom potvrdzujú
 • zabezpečenie plnenia zmluvy (prostriedok na splnenie ek. cieľa) – v SR sa zmluvy neplnia z časového hľadiska, zabezpečovacie zmluvné inštitúty § 298-323 obch.zák. – záložné právo, zmluvná pokuta, uznanie záväzku, ručenia a banková záruka – prostriedky, ako donúťiť platiť sankcie za neplnenie zmlúv
 • zmluvná pokuta – môže sa dať do zmluvy – častý pr. inštitút, majetková sankcia, musí sa dohodnúť v zmluve, 2 kritériá zmluvnej pokuty – 1. musí byť primeraná, výška pokuty musí zodpovedať výške ceny predmetu plnenia, 2.) výška musí zodpovedať okolnostiam prípadu
 • uznanie záväzku – ak niekomu požičiam a on mi nevracia – je to potvrdenie povinného koľko je dlžný a z akého dôvodu – keď uzná svoj záväzok, predlžuje sa premlčacia doba zo 4 rokov na 8, kedy môžeme uplatniť svoj nárok na súde
 • odstúpenie od zmluvy – ak sa zmluva plní riadne a čas, tak zaniká splnením, ak sa záväzky nesplnia , je možné jednostranne odstúpiť od zmluvy (§ 344-356) – princíp zmluvného mieru, partneri sa nevedia dohodnúť, či je porušenie zmluvy podstatné, alebo nie – pri podstatnom porušení môžem odstúpiť – to je také, že keby bol poškodený býval vedel v čase podpisovania zmluvy, nebol by ju podpísal, v zmluve by mal byť príkladný výpočet toho, čo je podstatným porušením
 • 355,356 – ak dôjde na strane partnera k zmene ekonomickej situácie, neospravedlňuje to neplnenie zmluvy
 • náhrada škody
  • škoda skutočná – reprezentuje okamžité majetkové zmenšenie vyjadriteľné v peniazoch
  • iná (ušlý zisk) – o čo prišiel dotyčný vplyvom škody skutočnej, je tu nárok zo zákona hneď židať náhradu škody skutočnej aj inej
 • záložné právo:
  • zmluvné – banka požičia 50 mil., ako záloha je majetok, záložná zmluva je podporná (acesorická) a viaže sa na hlavnú zmluvu (o úvere), keď sa nesplní, banka HIM predá na dražbe a vezme si, čo jej patrí, zvyšok ostatným veriteľom podľa poradia uspokojenia pohľadávok, prednosť má štát
  • sudcovské – hádka o hranicik pozemku, súd má právo ho rozdeliť, môže vydať predbežné opatrenie alebo nariadi záložné právo – pokiaľ nezaplatí záväzok, nemôže predať???
  • zákonné
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#obligatórny majetok štátu #obchodné právo #pokuty a ručenie #Generálna klauzula nekalej súťaže #zmluva v obchodnom prave


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013