Manažment – teória, metódy, aplikácie

  Názov práce Kategória
Slovenčina Elektronické podnikanie a obchodovanie Manažment
Slovenčina Ochrana a bezpečnosť informácií Manažment
Slovenčina Systémy na podporu rozhodovania Manažment
Slovenčina Manažment zmien a ICT/IS Manažment
Slovenčina Manažment projektov IS Manažment
Slovenčina IS a konkurencieschopnosť podniku. Manažment
Slovenčina Súčasné trendy Manažment
Slovenčina Organizačné základy IS Manažment
Slovenčina Rola informačných systémov v podniku Manažment
Slovenčina Informačné systémy Manažment
Slovenčina Finančné deriváty ako nástroj zaisťovania rizík Manažment
Slovenčina Bankový systém – základné členenie Manažment
Slovenčina Orgány a organizácia NBS, postavenie a pôsobnosť ECB Manažment
Slovenčina Peniaze a mena Manažment
Slovenčina Finančná analýza podnikateľského subjektu Manažment
Slovenčina Manažment pracovného (prevádzkového) kapitálu Manažment
Slovenčina Hodnotenie kapitálových investícií Manažment
Slovenčina Kapitál a zdroje financovania dlhodobých aktív Manažment
Slovenčina Časová hodnota peňazí Manažment
Slovenčina Finančné prostredie: trhy, inštitúcie, nástroje, produkty Manažment
Slovenčina Finančný manažment – ciele, úlohy, nástroje Manažment
Slovenčina Implementácia systému marketingovej kontroly do podniku, marketingový audit Manažment
Slovenčina Integrovaná marketingová komunikácia Manažment
Slovenčina Distribučné systémy a logistika Manažment
Slovenčina Cena a cenová stratégia, základné metódy tvorby cien Manažment
Slovenčina Vyhľadávanie a selekcia cieľových trhov Manažment
Slovenčina Produkt a produktová stratégia, stratégia tvorby značky, manažment portfólia produktov Manažment
Slovenčina Marketingový výskum a tvorba marketingových informačných systémov Manažment
Slovenčina Marketingové analýzy a marketingové plánovanie Manažment
Slovenčina Funkcie efektívneho marketingového manažmentu Manažment
Slovenčina Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu Manažment
Slovenčina Implementácia stratégie a strategická kontrola Manažment
Slovenčina Rastové stratégie a zdroje rastu Manažment
Slovenčina Stratégia korporácie a portfóliové analýzy Manažment
Slovenčina Konkurenčné stratégie Manažment
Slovenčina Konkurenčné analýzy Manažment
Slovenčina Hierarchia stratégií v organizácii Manažment
Slovenčina Strategické smerovanie organizácie Manažment
Slovenčina Skúmanie prostredia ako východisko pre tvorbu stratégie Manažment
Slovenčina Stratégia a strategické myslenie manažérov Manažment
Slovenčina Vývoj teórie a praxe strategického manažmentu Manažment
Slovenčina Rozhodovanie ako proces Manažment
Slovenčina Organizačná kultúra Manažment
Slovenčina Tímy, tímová práca a manažment skupín v organizácii Manažment
Slovenčina Manažment organizačných zmien Manažment
Slovenčina Rozvoj manažmentu a rozvoj manažérskych zručností Manažment
Slovenčina Riešenie konfliktov Manažment
Slovenčina Vyjednávanie Manažment
Slovenčina Manažérska komunikácia Manažment
Slovenčina Vedenie ľudí Manažment
Slovenčina Moc v manažmente Manažment
Slovenčina Manažment a teória chaosu Manažment
Slovenčina Manažment organizácií, základné atribúty organizácii Manažment
Slovenčina Manažment skupín Manažment
Slovenčina Dizajn pracovísk Manažment
Slovenčina Motivácia zamestnancov Manažment
Slovenčina Manažment pracovníkov v organizácii Manažment
Slovenčina Organizačné správanie a manažment Manažment
0.012