Stereometria - Telesá

Prírodné vedy » Matematika

Autor: Chlapec 1abc
Typ práce: Poznámky
Dátum: 14.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 367 slov
Počet zobrazení: 40 358
Tlačení: 1 401
Uložení: 1 432
Teleso – je každá uzavretá oblasť v priestore

Mnohosten – je množina všetkých bodov priestoru ležiacich vnútri a na mnohostenovej ploche, ktorá je zjednotením n hraničných mnohouholníkov (n ≥ 4) ležiacich v rôznych rovinách tak, že strana každého z nich je zároveň stranou iného mnohouholníka

Vrchol – je každý prienik aspoň troch hraničných mnohouholníkov mnohostena

Hrana – je každá spoločná strana dvoch hraničných mnohouholníkov mnohostena

Stena – je každý hraničný mnohouholník mnohostena

Hranol – má dve zhodné podstavy, ktoré ležia v dvoch rovnobežných rovinách; vzdialenosť podstáv je výška hranola, plášť hranola tvoria ostatné steny
– kolmý hranol má roviny stien kolmé na roviny podstavy
– pravidelný hranol je kolmý hranol s podstavou tvaru pravidelného n-uholníka
– rovnobežnosten je štvorboký hranol s podstavou tvaru rovnobežníka

Kocka – je kolmý hranol, ktorého všetky steny sú štvorce

Kváder – je kolmý rovnobežnosten, ktorého podstavou je pravouholník

Ihlan – je mnohosten, ktorého podstavou je mnohouholník a bočné steny sú trojuholníkové; spoločný bod všetkých bočných stien je vrchol ihlanu, vzdialenosť vrcholu od podstavy je výška
– pravidelný ihlan má podstavu tvaru pravidelného n-uholníka a ostatné steny rovnaké

Zrezaný ihlan – je časť ihlana nachádzajúca sa medzi podstavou a rovinou rovnobežnou s podstavou, ktorá prechádza ihlanom

Štvorsten – je mnohosten so 4 stranami tvaru trojuholníka

Pravidelný štvorsten – je ihlan, ktorého všetky steny majú tvar rovnakých rovnostranných trojuholníkov

Pravidelné mnohosteny – sú všetky mnohosteny, ktorých každá stena má tvar pravidelného n-uholníka

Guľa – je rotačné teleso vytvorené rotáciou kruhu okolo jeho priemeru
– guľová plocha je povrch gule, ktorý je tvorený všetkými bodmi vo vzdialenosti r od stredu gule
– guľová vrstva je časť gule nachádzajúca sa medzi dvomi rovnobežnými rovinami prechádzajúcimi guľou
– guľový pás je plášť guľovej vrstvy
– guľový vrchlík je prienik polpriestoru, ktorého hraničná rovina prechádza guľou s guľou
– guľový výsek je prienik gule rotačným kužeľom, ktorý má vrchol v strede gule a výšku väčšiu ako r

Valec – je rotačné teleso vytvorené rotáciou obdĺžnika okolo jednej jeho hrany, ktorá je zároveň osou aj výškou valca, dĺžka druhej strany je polomerom valca

Kužeľ – je rotačné teleso, ktoré vznikne rotáciou pravouhlého trojuholníka okolo odvesny, ktorá je výškou kužeľa, druhá odvesna je polomerom kužeľa

Zrezaný kužeľ – je časť kužeľa nachádzajúca sa medzi podstavou a rovinou rovnobežnou s podstavou, ktorá prechádza kužeľom

Infografika: Stereometria

Infografika: Stereometria
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.1)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Matematika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017