Arteriálna hypertenzia

Prírodné vedy » Medicína

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 842 slov
Počet zobrazení: 53
Tlačení: 3
Uložení: 3

Arteriálna hypertenzia 

Preventívne opatrenia - správny návyk už od detského veku

 • Výživa - v strave dostatok bielkovín, zeleniny, ovocia, vlákniny (20-35g/D) v strave, dodržiavať striedmosť v jedení, obmedzovať tuky najmä živočíšne (výber rastlinných tukov pri príprave jedál), obmedzovať soľ.
 • Dodržiavať pravidelný pitný režim - 1,5 až 2,5 litra tekutín denne, pretože nedostatok tekutín zaťažuje obličky a paradoxne môže viesť k vzostupu tlaku krvi.

Pitie čiernej kávy môže viesť prechodne k nevýznamnému vzostupu tlaku krvi. Vo všeobecnosti pitie 2 až 3 šálok kávy denne nevedie k zvýšeniu tlaku krvi. Naopak, niektoré výskumy preukázali ochranný efekt pravidelného pitia kávy napríklad proti vzniku cukrovky. Pravidelné pitie kakaa preukázalo vo viacerých štúdiách zaujímavý pokles krvného tlaku, kým pitie čaju tento efekt nepreukázalo.

 • Životospráva – pohyb primeraný veku (chôdza, beh, plávanie) – obmedziť sedavý spôsob života = aspoň 30 minút pohybu denne!!!
 • Vyhýbať sa stresom – dôležitá je duševná hygiena (primeraná relaxácia- hudba, prechádzky, oddych).
 • Nefajčiť, nepiť alkoholické nápoje – rizikové faktory ATS.

Zúčastňovať sa preventívnych prehliadok:

 • včasná diagnostika rizikových ochorení (hypertenzia/optimálny TK=120/80, hyperlipoproteinémia/hodnota cholesterolu v krvi 5,0 mmol/l, obezita/sledovať BMI, cukrovka/hodnota glykémie), ktoré spolu s fajčením, stresom, alkoholom, nedostatkom pohybu → predstavujú riziko vzniku ochorenia srdca (okrem ambulancii aj poradne zdravia).

Propagácia životosprávy v médiách – školy, pracoviská, opatrenia v spoločnosti (financie, zdravé potraviny).

Liečebné polohy pri ochoreniach srdca

St. po IM: Fowlerova poloha – umožňuje udržiavať minútový objem srdca (poloha v ľahu by spôsobila kolaps pre oslabenú/zníženú srdcovú činnosť).

AH: poloha aktívna

Obliterujúca ateroskleróza : obrátená trendelenburgová poloha

Zápal žíl a žilová trombóza: zvýšená poloha DK na Braunovej dlahe

 

Faktory prac. Prostredia

Podľa úrovne a kvality pôsobenia prac. prostredia na človeka sa pracovné prostredie rozlišuje na: - pozitívne (neruší, spríjemňuje prácu človeku) - negatívne (pôsobí na človeka rušivo až škodlivo) - neutrálne (pracovník nepociťuje vplyv jeho zložiek, také prostredie neexistuje - neustály vplyv môže mať len jeho niektorá zložka).

Zdravie je výsledkom vzájomného pôsobenia faktorov životného a pracovného prostredia.

V pracovnom prostredí sú faktory, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie:

 • fyzikálne - hluk, vibrácie, ELM pole, lasery, UV žiarenie, viditeľné žiarenie, IČ žiarenie, ionizujúce žiarenie, mikroklimatické podmienky,
 • chemické - látky s toxickými účinkami, alergizujúcimi, karcinogénnymi ...
 • biologické - baktérie, vírusy, parazity, plesne,
 • fyziologické - statická a dynamická záťaž, senzorické zaťaženie, farebná úprava, organizácia práce a odpočinku,
 • psychosociálne - medziľudské vzťahy, riadenie pracovného procesu, stres.

 

 • Fyzikálne faktory:
  • Hluk - každý zvuk, ktorý vyvoláva rušivé alebo neznesiteľné vnemy, prípadne ma škodlivé účinky na človeka - rušivý zvuk,
 • počuteľný zvuk, 16 – 20 000 Hz, - rušivé elementy zvuku:
 • intenzita /dB/, deň 60 dB
 • frekvencia /Hz/, večer 60 dB
 • 30-400 Hz, bas,                                                        noc 50 dB
 • 400 – 1000 Hz, stredné tóny,
 • nad 1000 Hz, vysoké tóny,
 • menej ako 16 Hz, infrazvuk,
 • viac ako 20 000 Hz, ultrazvuk,

- limitná hodnota expozície hluku je 87dB!!!

 • Vibrácie - mechanické kmitanie a chvenie častí tuhého prostredia. Medzi špecifické profesionálne choroby spôsobené miestnymi vibráciami patri: ochorenie kĺbov, šliach a svalov, ochorenie ciev, postihnutie nervov.
 • Elektromagnetické pole - striedané elektromagnetické pole má elektrickú a magnetickú zložku. Účinky na človeka – tepelné - najcitlivejšia je šošovka, mozog a mužské pohlavné bunky, bolesti hlavy, poruchy spánku, únava... Preventívne opatrenia - ochranné odevy, obmedzenie pobytu v prevádzkach...
 • Lasery - kvantový generátor elektromagnetického žiarenia v optickej oblasti vlnových dĺžok (180 nm do 1 mm) slúžiacich na využitie stimulovanej emisie žiarenia. Účinky na človeka - najviac vystavené koža a oko. Preventívne opatrenia - vylúčenie možností zasiahnutia.
 • Infračervené žiarenie - je to elektomagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou od 780 nm až do milimetrových dĺžok. Ochrana – tienením zdrojov a ochrannými okuliarmi.
 • Ultrafialové žiarenie - elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou kratšou, ako je viditeľné spektrum (100 – 400 nm). Účinky - koža, oko. Preventívne opatrenia - osobná ochrana.
 • Mikroklimatické podmienky - štyri zložky - teplo, vlhkosť, rýchlosť, prúdenia vzduchu a sálavé teplo. Účinky.- omrzliny, oslabenie dýchania, kŕče, úpal, zlyhanie krvného obehu... Preventívne opatrenia- izolácia, odpočinok, ochranné nápoje...
 • Osvetlenie - denné, umelé, združené - súčasné osvetlenie denným i umelým, osvetlenosť - intenzita osvetlenia, podiel svetelného toku dopadajúceho na elementárnu plochu, Luxmeter- fotometer na meranie intenzity osvetlenia,

- pri nedostatočnom osvetlení či oslnení  v spojitosti s namáhaním zraku vzniká  zraková únava, bolesti, pálenie, dvojité videnie, zápaly spojoviek, bolesti hlavy.

 • Prach – hmotné častice rozptýlené vo vzduchu – aerosóly, Účinky- rozličné (dráždivé, toxické, alergizujúce, infekčné, karcinogénne, fibrotický – najhorší), spôsobujú napr. silikózu, banícku pneumomikózu, azbestózu...Preventívne opatrenia - miestne odsávanie, kropenie vodou, vetranie.
 • Chemické škodliviny:

- rozdeľujú sa podľa pôvodu - organické, anorganické, štruktúry - kovy, alifatické a aromatické uhľovodíky,  kyseliny, oxidy.., účinku - miestne, dráždivé, dusivé, neurotoxické, karcinogénne, mutagéne, embryotoxické. Preventívne opatrenia - pravidelná kontrola koncentrácie, kontrola expozície pracovníkov, zásady osobnej hygieny...

 • Biologické faktory:
 • baktérie, vírusy, parazity, plesne, huby. Preventívne opatrenia - osobná hygiena, očkovanie. 
 • Fyziologické a psychosociálne faktory - fyziológia práce - optimálna organizácia práce, pracovná činnosť - telesná, nervovo-svalová koordinácia, neuropsychická a duševná. Pracovná zaťaž, telesná zdatnosť - únava, odpočinok, pracovná poloha. Prevencia - správna organizácia práce, výchova, výber vhodných pracovníkov na danú prácu úprava strojov, zariadení a pracovných miest. 

Ergonómia - odbor, ktorý sa zaoberá ochranou zdravia, pohodlím pri práci, splnením fyziologických nárokov organizmu na pracovné prostredie a pracovné prostriedky.

Zdroje získavania informácií o chorom

Informačné zdroje, sú pramene, z ktorých získavame o pacientovi informácie. Patri tu:

 1. Pacient – pozorovaním, rozhovorom s ním.
 2. Zdravotná dokumentácia – dekurz, chorobopis (na niektorých odd. ešte stále teplotná tabuľka), poskytuje informácie o diagnostických, liečebných, oše a iných činnostiach realizovaných u pacienta.
 3. Členovia zdravotníckeho tímu – zdravotnícky personál – sestra, lekár, fyziater, ZA, sanitár, asistent výživy...
 4. Rodinní príslušníci.
 5. Meracie techniky a testy – Barthelov test, škála bolesti ....
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018