Maturitné témy z NOSKY

  Názov práce Kategória
Slovenčina Horizontálne delenie štátnej moci v demokratických štátoch Náuka o spoločnosti
Slovenčina Ako sa menil predmet filozofie v Grécku Náuka o spoločnosti
Slovenčina História európskeho právneho systému Náuka o spoločnosti
Slovenčina Politika ľavica vs pravica (rozdiely) Náuka o spoločnosti
Slovenčina Ústava, jej úlohy, typy ústav Náuka o spoločnosti
Slovenčina Východné filozofické myslenie a grécka filozofia Náuka o spoločnosti
Slovenčina Zmysly, rozum, cit, intuícia, viera Náuka o spoločnosti
Slovenčina Právna sila predpisov v SR Náuka o spoločnosti
Slovenčina Parlament, vláda, súdy, prezident Náuka o spoločnosti
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Náuka o spoločnosti
Slovenčina Judaizmus, kresťanstvo, islam Náuka o spoločnosti
Slovenčina 5 teórií sociálnych zmien v spoločnosti. Náuka o spoločnosti
Slovenčina Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku Náuka o spoločnosti
Slovenčina Universalia ante res & Universalia post res Náuka o spoločnosti
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Náuka o spoločnosti
Slovenčina Marxova teória Náuka o spoločnosti
Slovenčina Augustín - Otec cirkvi Náuka o spoločnosti
Slovenčina Inflácia a jej úrovne Náuka o spoločnosti
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Náuka o spoločnosti
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Náuka o spoločnosti
Slovenčina Záruky ochrany práva v demokratickom štáte Náuka o spoločnosti
Slovenčina Demokracia nie je potrebná, dokonca, že je zlá Náuka o spoločnosti
Slovenčina Idealizmus G.W.Hegela a materializmus K.Marxa Náuka o spoločnosti
Slovenčina Psychické javy Náuka o spoločnosti
Slovenčina 5 základných politických systémov modernej typológii Náuka o spoločnosti
Slovenčina Etika Immanuela Kanta – kategorický imperatív Náuka o spoločnosti
Slovenčina 2 pohľady na rodinu Náuka o spoločnosti
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Náuka o spoločnosti
Slovenčina Teória stvorenia (Boh) a evolučnú teóriu (Darwin) Náuka o spoločnosti
Slovenčina Regulácia množstva peňazí v obehu Náuka o spoločnosti
Slovenčina Vzťah filozofie a náboženstva v období stredoveku Náuka o spoločnosti
Slovenčina Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy Náuka o spoločnosti
Slovenčina Ako sa určuje ich cena v zmiešanej ekonomike Náuka o spoločnosti
Slovenčina Všeobecná deklaráciá ľudských práv Náuka o spoločnosti
Slovenčina Kantova Kritika čistého rozumu Náuka o spoločnosti
Slovenčina Politické strany na 3 základné skupiny Náuka o spoločnosti
Slovenčina Sokratova etika Náuka o spoločnosti
Slovenčina Ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti Náuka o spoločnosti
Slovenčina Vnútorné členenie Ústavy SR Náuka o spoločnosti
Slovenčina Názor na úspechy alebo neúspechy v histórii ľudstva Náuka o spoločnosti
Slovenčina Empirizmus z pohľadu Johna Locka, Georgea Berkeleyho a Davida Huma Náuka o spoločnosti
Slovenčina Zložky politického systému Náuka o spoločnosti
Slovenčina Názory J.J.Rousseaua Náuka o spoločnosti
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Náuka o spoločnosti
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Náuka o spoločnosti
Slovenčina Potreba novelizácie rôznych právnych odvetví Náuka o spoločnosti
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Náuka o spoločnosti
Slovenčina Typy náboženského myslenia Náuka o spoločnosti
Slovenčina Primárne postavenie rodiny Náuka o spoločnosti
Slovenčina Volebné systémy u nás a vo svete Náuka o spoločnosti
Slovenčina Teóriu spoločenskej zmluvy u J.J.Rosseaua a Johna Locka Náuka o spoločnosti
Slovenčina Smery poklasickej filozofie Náuka o spoločnosti
Slovenčina Hlavné obdobia stredovekej filozofie Náuka o spoločnosti
Slovenčina Teória o nadčloveku Náuka o spoločnosti
Slovenčina „Cudzinec, tu Ti bude dobre. Tu je rozkoš najväčším dobrom.“ Náuka o spoločnosti
Slovenčina Rôzne typy ekonomík Náuka o spoločnosti
Slovenčina Potreba deľby štátnej moci Náuka o spoločnosti
Slovenčina Práca s Ústavou Náuka o spoločnosti
Slovenčina Pojem osobnosť - význam Náuka o spoločnosti
Slovenčina Problém dôchodkového poistenia občanov Náuka o spoločnosti
Slovenčina René Descartes: Cogito ergo sum Náuka o spoločnosti
Slovenčina Prirodzené práva, ľudské práva a slobody a občianske práva Náuka o spoločnosti
Slovenčina Determinácia psychiky jednotlivca a motivácie jeho správania Náuka o spoločnosti
Slovenčina 3 ekonomické (ideologické) smery Náuka o spoločnosti
Slovenčina 3 filozoficko-sociálne teórie z obdobia novoveku Náuka o spoločnosti
Slovenčina Pozitivistický zákon 3 štádií ľudského myslenia Náuka o spoločnosti
Slovenčina Princípy fungovania trhového mechanizmu Náuka o spoločnosti
Slovenčina 3 generácie ľudských práv Náuka o spoločnosti
Slovenčina Štátny režim, volebné právo, politické strany Náuka o spoločnosti
Slovenčina Kompetencie orgánov na ochranu práva Náuka o spoločnosti
Slovenčina Rozdiel medzi mýtickým a filozofickým myslením Náuka o spoločnosti
0.016