Maturitné témy z nemeckého jazyka + preklad 1. časť

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: tanya
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.01.2015
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 5 011 slov
Počet zobrazení: 23 994
Tlačení: 531
Uložení: 649
Praktické!
Maturitné témy z nemeckého jazyka + preklad 1. časť

Bratislava

- ist die Haupstatdt der Slowakei, ist ein kulturelles, wirtschafliches und politisches Zentrum.

-je to hlavné mesto Slovenska, je to kultúrne, hospodárske a politické centrum.
Es hat eine halbe Million Einwohner. Es ist der Sitz der Regierung, des Präsidenten und Parlament.
Má pol milióna obyvateľov. Je to sídlo vlády, prezidenta a parlamentu.
BA liegt am Fuße der Kleinen Karpaten an der Donau. In BA
BA leží na úpätí Malých Karpát na Dunaji. V BA
entstanden viele neue Wohnviertel, wie z.B. Prievoz, Dúbravka, Petr-
vzniklo nových obytných štvrtí, ako napr. Prievoz, Dúbravak, Petr-
žalka, . BA ist unsere grőßte Industriestadt. Die grőßten Betriebe sind
žalka, BA je naše najväčšie priemyselné mesto. Najväčšie závody sú
Slovnaft, Bratislavaer Automobilwerke, Figaro. Hier gibt es viele
Slovnaft, Bratislavské automobilové z., Figaro. Tu existuje veľa
Hochschulen: Komensky-Universität mit vielen Fakultaten, die
vysokých škôl: ........................
Technische Hochschule mit den Fakultäten, und viele
Technická vysoká škola sa fakultami a veľa
Forschungsinstitute. BA hat viele Sehenswürdigkeiten: das
výskumných ústavov. BA má veľa pamätihodnosti:
Stadtzentrum mit alten Häusern, Palästen und Kirchen, s Michaeler
Mestské centrum so starými domami, palácmi a kostolmi, Michal-
Tor, r Hviezdoslav Platz und Nationaltheater. s Alte Rathaus mit
ská Brána.Hviezd. námestie a Národné divadlo. Stará radnica
schőnen Gobelinsammlung, r Sankt Martins Dom / hier würden
s peknými zbierkami gobelínu, Dom Sv. Martina/ tu boli
die östereichischen Könige gehrönt-z.b Mária Teresia. Die
rakúske korunovačné slávnost,
Slowakische Statsgalerie, s Slowakische Nationalmussee. Űber BA
Slovenská štátna galéria, Slovenské národné múzeum. Nad BA
dominiert die Bratislavaer Burg-hier ist der Sitz der Regierung. In
dominuje Bratislavský hrad- tu je sídlo vlády. V
der Nähe ist Parlament. Der Slavín ist eine Gedenkstätte. Schön ist
blízkosti je parlament. Slavín je pamätník. Pekná je
die Donau Ufer promenade. Eine schöne Panoramaausicht ist aus
promenáda po Dunaji. Pekná výhliadka je
dem Turmcafe-Ufo. BA bietet Ausländern viele
z kaviarne na veži-Ufo. BA ponúka cudzincom veľa
Erholungsmöglichkeiten. In der Umgebung : die Sonnenseen bei
oddychových možností. V okolí: Slnečných jazier pri
Senec,den Stausee bei Gabčíkovo,s Berghotel Baba,die Berghütten
Senci,vodné dielo Gabčíkovo horský hotel Baba, horská chata
Zochová chata, das Dorf Limbach, die Stadt Modra, in der nähe
Zochová chata, dedina Limbach, mesto Modra, v blízkosti
steht Die Burg, Červený Kameň.
stojí hrad ...................................

Wohnen

Die Menschen brauchen irgedwo leben. Manche leben im Familien-
Ľudia potrebujú voľakde bývať, Niektorí bývajú v rodinnnom
haus, manche im Wohnhaus, auf der Strasse. Manche leben in der
dome, niektorí bytovke, na ulici. Niektorí žijú v
Stadt, manche auf dem Lande. Auf dem Lande ist das Leben
v meste, niektorí na dedine. Na dedine je život
rühiger, die Menschen wohnen im Familienhaus mit Garten, atmen
pokojnejší, ľudia bývajú v rodinných domoch so záhradou, dýchajú
frische Luft, die Natur ist schön und grün. Sie halten Haustiere
čerstvý vzduch, príroda je pekná a zelená. Oni chovajú dom. zvieratá a
und
pflanzen Obst, Gemüse, Mais, Getreide. Negativ ist: oft eine
pestujú ovocie, zeleninu, kukuricu, pšenicu. Negatívne: často
Grundschule, keine oder wenig Arbeitstellen, Kulturleben ist arm.
žiadna zákl.škola, žiadne alebo málo prác.miesto. Kult.život je chudobný.
Kein Kino, Theater, Amfitheater, Jugensclubs, Disko, wenig
žiadne kino, divadlo, amfiteater,mládežnické kluby, disko, málo
Geschäften, kein Super und Hypermarkt. In der Stadt ist das Leben
obchodov. žiadny super a hypermarket. V meste je život
anonymer, hier gibt es viele Schulen, Geschäfte, Märkte, mehr
anonymný, tu je veľa škôl, obchodov, viac
Kulturmöglichkeiten, Arbeitstellen, Dienstleistungen. Aber auch
kultúrnych možností, pracovných miest, služieb. Ale tiež
schmutzige Luft, viel Autos und Fabriken, Smog, hektisches und
znečistený vzduch, veľa aut a závodov, smog, hektickejší a
teueres Leben. Die Wohnungen sind teuer, junge Ehepaare haben
drahší život. Byty sú drahé, mladé manž. páry majú
Problem eigene Wohnung kaufen, unter einem Dach leben mit
problém vlastný byt kúpiť, pod jednou strechou žijú s
Eltern, oft haben ein Zimmer, oft kommt zu Streiten, manche
rodičmi, často majú jednu izbu, často sa hádajú, niektorí
müssen in Untermiete wohnen und es ist zu teuer. Wohnungsuche:
musia v podnájme bývať a to je dosť drahé. Hľadanie bývania.
in der Zeitungen, durch Internet, in Realitätsbüros. Es gibt auch
v novinách, cez Internet, v realitnej kancelárií. Existujú tiež
Dienstwohnungen. Die Studenten wohnen in Internat,oder Privat.
služobné byty. Študenti bývajú na internáte alebo na priváte.

Essen und Trinken

Jeder Mensch muss essen und trinken. Unsere Leute sind sehr
Každý človek musí jesť a piť. Naši ľudia sú veľmi
gastfreudlich, kochen und essen gern. Wir essen 3 oder 5 mal pro
pohostinní, varia a jedia rád. My jeme 3 alebo 5 krát za
Tag. Die Mahlzeiten sind: das Früstück, das zweite Früstück, das
deň. Stravovacie návyky: raňajky, desiata,
Mittagessen, die Jause, und das Abendessen. Zum Früstück kann
obed, olovrant a večera. Na raňajky sa môže
man:Wurstbrot, Käsebrot, Butterbrot mit Schinken essen und
Salámový chleba, syrový, maslový so šunkou jesť a
dazu Kakao, Milch, Tee trinken. Das zweite Früstück ist gegen 10
a k tomu kakao, mlieko a čaj piť. Druhé raňajky sú okolo 10
Uhr. Man kann Obst essen und Saft trinken. Das Mittagessen ist
hod. Môže sa ovocie jesť a džus piť. Obed je
zwischen 12 und 13 Uhr. Man kann eine Suppe/Fleisch Fisch,
medzi 12 a 13 hod. Môže sa polievka/mäsová, rybacia,
Gemüsse, Tomate, Pilzsuppe/ ein Hauptgericht, ein Nachtisch
zeleninová, rajčinová, šampionová/ hlavné jedlo, dezert
essen und etwas trinken. Die Jause ist am Nachmittag. Man kann
jesť a niečo piť. Olovrant je poobede. Môže sa
ein Stück Kuchen, Obst essen und etwas trinken, Tee, Kaffe,
jeden kus koláča, ovocie jesť a niečo piť, čaj, káva,
Mineralwasser. Das Abendessen ist gegen 18 Uhr. Nach 20 Uhr
minerálna voda. Večera je okolo 18 hod. Po 20. hod.
essen ist ungesund. Man kalte oder warme Speisen essen. Ich esse
jesť je nezdravé. Môžu sa studené alebo teplé jedlo jesť. Ja jem
gesund und ich koche auch gesund. Im meiner Familie konsumiert
zdravo a varím zdravo. V mojej rodine sa konzumuje
man gesund. Wir essen gedünstene, gebratene und gekochte
zdravo. My jeme dusené, pečené a varené
Spiesen, wenig panierte Spiesen. Ungesunde Spiesen sind noch
jedlá, málo vyprážané jedlá. Nezdravé jedlá sú ešte
salzige und gewürzte auch fette Spiesen. Gesund sind Fisch, Reis,
slané a korenisté a tiež mastné jedlá. Zdravé sú ryby, ryža,
Obst, Gemüse-sie sind vitaminreich. Die Kinder essen in der
ovocie, zelenina-oni sú bohaté na vitamíny. Deti jedia v
Schulmensa. Sammstags und Sonntags essen wir zu Hause in der
v školskej jedálni, V sobotu a nedeľu jeme my doma v
Küche. Wenn wir keine Zeit zum Kochen haben, essen wir im
kuchyni. Keď my nemáme čas variť,jeme my v
Restaurant. Im Restaurant feirt man Promotion, die Hochzeit, den
v reštaurácií. V reštaurácii sa oslavuje promócia, svadba,
Geburstag. Hier bestellt man nach der Speisekarte, eine Vorspeise,
narodeniny. Tu sa objednáva podľa jedálneho lístka, predjedlo,
Hauptgericht, eine Suppe und auch einen Nachtisch. Zum Trinken
hlavné jedlo, polievka, a tiež dezert. Na pitie
bekommt man akloholische oder alkoholfrei Getränke. Dann
dostať alkoholické alebo nealkoholické nápoje. Potom
müssen wir eine Rechnung bezahlen.
musíme my účet zaplatiť.
Internationäle Küchen:für Ungarn ist typisch: Gulasch und
Medzinárodná kuchyňa: pre Maďarsko je typické: guláš,
Fischsuppe. Für Italien-Spaghetti, Pizza. Für Tschechien
rybacia polievka. Pre Taliansko-špagetti, pizza. Pre Česko
Schweinenbraten mit Knödel. China-viel Reis, Fisch.
bravčové s knedľou. Čína-veľa ryže, ryby.
Frankreich-viel Gemüse, Käse, dazu Wein. Deutschland-Eintopf,
Francúzsko-veľa zeleniny, syr, k tomu víno. Nemecko-
Stollen. Österreichische Küche: Wienerschnitzel mit Kartoffelnsalat,
Rakúska kuchyňa: viedenský rezeň so zemiakovým šalátom
Wienerkaffee, Sachertorte. Für Slowakei-Brinsenmockerl, süße
viedenská káva, sachertorra. Pre Slovensko-bryndzové halušky,
Gerichte, Buchteln. In jeder Stadt gibt es Schnellimbisse, hier
sladké jedlá, buchty. V každom štáte existuje rýchle občerstvenie,
verkauft man Hamburger, Pommes frites,Cola.
tu sa dá kúpiť hamburger, hranolky, cola.
Wir lernen uns
My sa učíme
-Regelmaßig essen und trinken, gesund essen, rühig essen, keine
pravidelne jesť a piť, zdravo jesť, pokojne jesť, žiadnu
Bombons und Schokolade vor dem Essen essen, Guten Appetit
bombonieru a čokoládu pred jedlom jesť, dobrú chuť
oder
Mahlzeit sagen, Danke für das Essen sagen, vor dem Essen die
sa hovorí, ďakujem po jedle sa hovorí, pred jedlom
Hande sich waschen.
sa ruky umývajú.

Buch-Menschenfreund

Das Lesen ist eine sehr wichtige Tätigkeit im Leben der Kinder und
Čítanie je dôležitá činnosť v živote detí a
später auch Erwachsenen. Wir denken oft an die Zeit, wenn Mutter,
neskoršie tiež dospelých. My spomíname často na časy, keď mama,
Vater, Grosseltern auf dem Bett sassen und das Märchen uns
otec, str.rodičia pri posteli sedeli a rozprávky nám
lasen. Das waren unsere ersten Bücher. Später in unserem Leben
čítali. To boli naše prvé knihy. Neskoršie v našom živote
spielen grosse Rolle Kinderbücher und Kinderzeitschriften. In der
hrajú veľkú rolu detské knihy a detské časopisy. Na
Mittelschule ist sogennante Pflichtlektura. Das ist nicht immer
strednej škole je takzvaná povinná literatúra. To nie je stále
interessant. Es gibt verschiedene Bücherarten, die den Leute
zaujímavá. Existuje rôzny charakter literatúry, ktorý sa ľuďom
gefallen sich. Manche Leute mögen historische, abendteuerliche,
páči. Niektorí ľudia majú radi historické, dobrodružné
romantische, Sci-Fi, Romane, Krimi, oder Horor Romane. Andere
romantické, Sci-Fi, romány, kriminálne alebo hororové romány.
lesen lieber, Reiseberichte, Erzählungen, Fachliteratur, Gedichte,
Iní čítajú radšej cestopisnú, výchovnú, odbornú, dejepisnú,
politische Literatur, Nachschlagewerke. Heute sind die modernen
politickú literatúru, referenčné práce. Dnes sú moderné
Medien, wie Fernseher, Video, Kino, DVDs, Computer grosse
médiá, ako televízor, video, kino, DVD, počítač je veľkou
Konkurenz für die Bücher. Die Menschen haben wenig Zeit lesen,
konkurenciou pre knihy. Ľudia majú málo času čítať,
sie kaufen weniger Bücher. Grosse Rolle spielt auch Pres. Es
kupujú menej kníh. Veľkú rolu hrá tiež cena.
enstanden private Verlange, die mehr Bücher auf dem Markt
Vznikajú súkromné vydavateľstvá, ktoré viac kníh na trh
bringen, sie sind oft billiger aber ohne Qualität. Heute hat fast jedes
prinášajú, oni sú často lacnejšie ale bez kvality. Dnes má skoro
Stadtviertel Buchladen aber auch Bibliothek, wo kann man sich
každá štvrť kníhkupectvo alebo knižnicu, kde sa môžu
Bücher borgen oder Schulbibliothek. Wir finden auf den Pulten
knihy požičať, alebo školské knižnice. Nájdeme na pultoch
Fachbücher,Worterbücher, Sprachbücher. Die Slowakei hat
odborné knihy, slovníky, jazykové knihy. Slovensko má
weltbekannte Buchillustratoren, jedes zweite Jahr wird in Bratislava
svetoznámu knižnú ilustráciu, každé dva roky sú v Bratislave
der Grand Prix organisiert. Ich muss sagen, dass Lesen wieder IN
Grand Prix organizované. Ja musím povedať, že čítanie je zasa IN
ist. Die Kinder sollen mehr lesen, das ist die Aufgabe für Eltern,
Deti musia viac čítať, je to úloha rodičov,
Schulen und Bibliothek. Jeder Benutzer braucht für Bibliothek
škôl a knižníc. Každý užívateľ potrebuje do knižnice
Leserausweis. Vorteile: ich kann alle Bücher dort finden und zu
čitateľský preukaz. Výhody: ja môžem všetky knihy tam nájsť a
Hause borgen, es spart Geld , weiter kann ich in Bibl. lesen, mit
domov požičať, šetria peniaze, ďalej ja môžem v knižnici čítať, s
Computer arbeiten, Austelleungen anschauen, Autorenlesungen hören,
počítačom pracovať, výstavy pozrieť, autorské čítanie počúvať,
Filmabende organisieren.
filmové večere organizovať.

Mode und Bekleidung

Mode entwickelt sich immer. Die Leute
Móda sa vyvíja stále. Ľudia
können neue Sachen tragen, die
môžu nové veci nosiť,
Modetrends wechseln schneller. Die
módne trendy meniť rýchlejšie.
Modeschöpfer bilden immer neueste
Módni návrhári tvoria stále novšie
Models. Sehr wichtig sind Schnitt,
modely. Veľmi dôležitý je strih
Material, Farbe und auch Preis. Wenn wir
materiál, farba a tiež cena. Keď my
etwas kaufen wollen die Auswahl hängt von Gelegenheit
niečo chceme kúpiť výber závisí od príležitostí,
Jahreszeit, Laune, Geld, Schnitt, Farbe, unsere Eiger und auch
ročného obdobia, nálady, peňazí, strihu, farby, našej postavy a tiež
Alter oder Geschlecht. Die Jugendlichen tragen am liebsten die
veku alebo pohlavia. Mladí nosia najradšej
Sportsachen, Sportschuhe und vor allem Markenkleider. Sehr
športové veci, šp.topánky a predovšetkým značkové oblečenie.
beliebt sind Marken Adidas, Nike, Alpina. Dazu tragen
Veľmi obľúbené sú značky Adidas, Nike, Alpina. K tomu nosia
Sportkappen, sehr beliebt ist Metalmode-dunkle Jeans, dunkle
šport.čiapky, veľmi obľúbený je metalmóda-tmavé rifle, tmavá
Hemdem,Elegant und sexi Mode/enge Hosen, kurze Röcke/ Zu
košeľa, elegantná a sexi móda/ úzke nohavice, krátke sukne/
Mode gehören auch Frisur, Schminken und modische Beiwerke,
K móde patrí tiež účes, šminky a módne doplnky,
Kette, Ohrringe, Taschen, Sonnenbrille, Mütze, Schals, Gürtel.
retiazka, náušnice, tašky, okuliare, čiapky, šály, opasky.
Gelengeheiten: bei Hochzeit die Männer tragen Anzug mit Hemd
Príležitosti: na svadbe muži nosia oblek s košeľou
und Krawate, die Frauen elegante Kleider und dazu Handtasche
a kravatou, ženy elegantné šaty k tomu kabelku
und andere Beiwerke. Wichtig sind Fisur und Make-up. In die
a rôzne doplnky. Dôležitý je účes a make-up. Do
Schule tragen die Schüler Sportsachen, die Mädchen modische
školy nosia žiaci športové veci, dievčatá módne
Klamotten.
vychytávky.
Jugendliche tragen gern die Sachen di Sänger oder Bands
Mladí nosia radi veci spevákov alebo skupín,
anhaben, sie kopieren ihre Klamotten, ihr Stil. Mit der Mode
oni kopírujú ich štýl. S módou
beschäftigen sich viele berühmte Leute: Karl Lagerfeld, Versace,
sa zaoberá veľa známych ľudí: Karl Lagerfeld, Versače,
Kevin Klein, Tom Tailor.
Kevin Klein, Tom Tailor.
Was tragen die Leute im Sommer/ Bikini, kurze Hose, T- Shirt /?
Čo nosia ľudia v lete/ bikiny, krátke nohavice, tričko.
Im Winter - Mantel, Stiefel, Mütze, Schal.
Cez zimu-kabát, čižmy, čiapku, šál.

Einkäufe und Dienstleistungen

Die Menschen brauchen täglich einkaufen.
Ľudia potrebujú denne nakupovať.
Sie kaufen Lebensmittel, Möbel,
Oni kupujú potraviny, nábytok,
Haushaltgeräte, Obst, Gemüse, Zigaretten,
domáce potreby, ovocie, zeleninu, cigarety,
Zeitunge, Kleider, Schuhe. Bei uns gibt es
noviny, oblečenie, topánky. U nás existujú
verschiedene Geschäfte. Kiosk-hier kaufen wir
rôzne obchody. Stánok-tu kúpime my
Zeitungen,Zeitschriften, Souvenirs, Postkarten, Briefmarken.
noviny, časopisy, suveníry, pohľadnice, známky.
Laden-Metzgerei, Bäckerei, Drogerie, Schuhe, Textil,
Predajne-mäsiarstvo, pekárne, drogéria, obuv, textil,
Bijouterie,Juweller. Kaufhalle, wie z.B. Jednota, Billa,Liedl, CBA..
bižutérie, šperky. Nákupne haly, ako napr..........................
Supermarkt- Kaufland, Hypernova...Hier kaufen wir Lebensmittel,
Supermarket- ..................................Tu kúpime my potraviny,
Obst, Gemüse, Fleisch,Fische, Drogerie, Papier, Bücher, Zeitungen
ovocie, zeleninu, mäso, ryby, drogériu, papier, knihy, noviny,
Getränke. Hypermarkt: Tesko, Warenhaus....Hier kaufen wir alles
nápoje. Hypermarket: Tesco, obchodný dom....Tu kúpime všetko
unter einem Dach. Markt-hier verkaufen die Bauer ihre
pod jednou strechou. Trhovisko- tu predávajú poľnohospodári svoje
Produkte./Obst, Gemüse, Fleisch, Blumen, Kraut/. Boutiqen-hier
produkty./ovocie, zeleninu, mäso, kvety, kapustu. Butiky-tu
kaufen wir luxeriose Kleider, Schuhe, Handtaschen, Handschuhe
kúpime luxusné šaty, topánky, kabelky, rukavice,
und alle Beiwerke. Heute ist populär durch Internet einkaufen. Die
a všetky doplnky. Dnes je populárne cez Internet nakupovať.
Ware ist oft billiger. Es ist für uns bequemer und schneller. Manche
Tovar je často lacnejší. Je to pre nás pohodlnejší a rýchlejší.Niektorí
Leute benutzen auch Versandhäuser. Die Ware, die uns schicken
ľudia používajú tiež dobierku. Tovar, ktorý nám pošlú
und die uns nicht gefällt können wir zurückschicken.
a ktorý sa nám nepáči môžme poslať naspäť.

Dienstleistungen

Sind für uns auch wichtig. Sie sparen
Sú pre nás tiež dôležité. Oni šetria
unsere Zeit und unsere Arbeit. Die
náš čas a našu prácu.
Reinigung- hie reinigen unsere
Čistiareň - tu čistia naše
Bekleidung, die wir nicht zu Hause waschen können.
oblečenie, ktoré my nechceme doma prať.
Reinigungsfirma-Fenster putzen, Tepiche reinigen,
Čistiacia firma- okná čistia, koberce čistia,
aufräumen Haushalten, Betriebe, Büros. Die Bank und Spartkasse.
poupratujú domácnosť, závody, kancelárie. Banky a sporiteľne.
Geld sparen, ausleihen, Hypotheke und viele Produkte anbieten.
peniaze sporia, požičajú, hypotéky a veľa produktov ponúkajú.
Post-Packete und Briefe senden, Scheks zahlen. Reisebüro-
Pošta-balíky a listy odosielajú, šek zaplatiť. Cestovné kancelárie-
Ausflüge und Urlaub kaufen, Fahrkarten kaufen, Hotel buchen.
Výlety a dovolenky kúpiť, cestovné lístky kúpiť, hotel rezervovať.
Restaurans, Cafes, Friseurgeschäft, Blumengeschäft. Service Auto
Reštaurácie, kaviarne, kaderníctva, kvetinárstva. Servis auto
reparieren, neuen Autolack bekommen, Klempnerarbeiten
opravuje, nový autolak dostať, klanpiarské práce
anbieten. Taxiservice. Bücherei-die Bücher borgen, durch Internet
ponúkajú. Taxislužba. Knižnice - knihy požičať, na Internete
surfen, Zeitungen lesen.
surfovať, noviny čítať.

Menschliche Beziehungen

Spielen wichtige Rolle für unser Leben.
Hrajú dôležitú rolu v našom živote.
Erste Beziehungen formieren sich in der
Prvé vzťahy sa formujú v
Familie. Die Eltern, Geschwister,
v rodine. Rodičia, súrodenci,
Grosseltern beeinflussen uns. Eltern und ihre Benehmen sind unsere
st.rodičia ovplyvňujú nás. Rodičia a ich správanie sú naše
Vorbild. Wichtig sind Liebe, Toleranz, gute Kommunikation,
idoly. Dôležitá je láska, tolerancia, dobrá komunikácia,
Demokratie und Respekt. Die Eltern sind oft negatives Vorbild. Sie
demokracia a rešpekt. Rodičia sú často negatívne idoly. Oni
sind Alkoholiker, misshandeln Kinder, schlagen sie. Es kommt zu
sú alkoholici, zneužívajú deti, bijú ich. Dochádza ku
den Konflikten. Grosseltern erziehen oft die Enkelkinder. In der
konfliktom. St.rodičia vychovávajú často vnúčatá. V
Schule entstehen gute oder schlechte Beziehungen. Grosse Rolle
škole vznikajú dobré alebo horšie vzťahy. Veľkú rolu
hier spielen die Lehrer. Sie formieren Kollektiv der Kinder, lernen
tu hrajú učitelia. Oni formujú kolektív detí, učia
Kinder in Kollektiv sich anzupassen. Kinder finden hier neue
detí do kolektívu zapadnúť. Deti nájdu tu nových
Freunde, entsteht erste Liebe. Die Schüler verbringen hier viele Zeit.
kamarátov. vznikajú prvé lásky. Žiaci strávia tu veľa času.
Sie bilden Cliquen., Schwache Kinder sind oft schikaniert. Unter
Oni tvoria skupiny, slabšie deti sú často šikanovaní. Medzi
den Nachbarn entstehen gute Beziehungen, Freundschaften. Sie
susedmi vznikajú dobré vzťahy, priateľstvá. Oni si
helfen sich. Aber kommt oft zu den Konflikten. Die Nachbarn sind
pomáhajú. Ale prichádza často ku konfliktom. Susedia sú
laut, respektieren nicht die Hausordnung, machen laute Partys
hluční, nerešpektujú domáci poriadok, robia párty,
kleine
malé
Kinder toben, Haustiere stinken. In der Arbeit-wichtig Rolle spielen
deti sa besnia, zvieratá smrdia. V práci dôležitú rolu hrajú
gute Beziehungen zwischen Kollegen und Chef. Gutes Klima und
dobré vzťahy medzi kolegami a šéfom. Dobrá atmosféra a
Solidarität beeinflussen die Leistungen und Lust gut arbeiten.
solidarita ovplyvňuje výkony a chuť pracovať.
Negativ ist Rivalität, Eifersucht, Neid und Mobbing. In der Familien
Negatívna je rivalita, žiarlivosť, závisť a šikanovanie. V rodinách
oder auf der Strasse kommt zu den Konflikten. Das sind
alebo na ulici prichádza ku konfliktom. To sú
Generationsprobleme. Alte kontra Jugend. Heute hat unser Staat
generačné problémy. Starí proti mladým. Dnes má každý štát
probleme mit Leuten, die von Alkohol oder Drogen suchtig sind.
problémy s ľuďmi, ktorí sú od alkoholu alebo drog závislí.
Mit Gambler und Kriminalität. Auf der Strasse treffen wir agressive
S gamblermi a kriminalitou. Na ulici stretávame agresívnych
Leute, auf Stadions sehen wir agressive Fans, wächst Agressivität
ľudí, na štadiónoch vidíme agresívnych fanúšikov, rastie agresivita
zwischen Kindern, Autofahrern, rassistische Angriffe bedrohen
medzi deťmi, na diaľnici, rasistické útoky hrozia ľudí.
Leute.

Mensch und Gesellschaft

Wir leben in der Gesellschaft alle
My žijeme v spoločnosti všetci
zusammen. Unser Leben
spolu. Náš život
beeinflussen Moral und Gesetze, die
ovplyvňuje morálka a zákony, ktoré
wir respektieren sollen. Ersten
my rešpektovať musíme. Prvý
Kontakt mit der Welt vermitteln uns
kontakt so svetom sprostredkujú nás
unsere Eltern. Sie lernen uns leben, grüssen, die Leute achten,
naši rodičia. Oni nás učia žiť, zdraviť, ľudí rešpektovať,
benehmen in der Gesellschaft, in der Schule, im Bus, auf der
správať sa v spoločnosti, v škole, v autobuse, na
Strasse, essen mit Besteck, danken und bitten. Kleine Kinder
ulici, jesť s príborom, ďakovať a prosiť. Malé deti
gucken viel von den Eltern, Verwandten, Freunden ab. Die Familie
veľa odkukajú od rodičov, príbuzných, priateľov. Rodičia
soll uns für das Leben vorbereiten. In der Gesellschaft leben viele
sú povinní nás na život pripraviť. V spoločnosti žije veľa
Generationen: Kinder, Jugend, Erwachsene und Alte. Das
generácií: deti, mládež, dospelí a starí.
Benehmen aller Gruppen ist uterschiedlich. Erwachsene kritisieren
Správanie všetkých skupín je rozdielne. Dospelí kritizujú
Jugend. Sie benehmen sich vulgär, schimpfen, streiten
mládež.Oni sa správajú vulgárne, nadávajú, hádajú sa
sich, sind unzufieden mit allen und alles. Gesetze des Staate sollen
sú nespokojní so všetkým a každým. Zákony štátu musíme
wir respektiern und halten. Wenn nicht, haben wir Probleme mit
my rešpektovať a dodržať. Keď nie, máme my problémy so
den Gesetzen./wir verbringen unser Leben im Gefängnis und
zákonom. /My strávime náš život vo väzení a
Jugendliche im Erziehungsheim.
mladiství v polepšovni.

Massenmedien

Sind für uns wichtig. Sie
Sú pre nás dôležité. Oni
übermitteln uns Informationen
sprostredkujú nás informáciami
aus Inn-und Ausland. Sie haben
z tuzemska a zo zahraničia. Oni majú
grosse Macht und beeinflussen
veľkú silu a a ovplyvňujú
unsere Meinung. Die ältesten
náš názor. Najstaršie
Massenmedien sind Zeitschriften und Zeitungen. Wir können sie
masmédia sú časopisy a noviny. My môžme ich
täglich im Kiosk oder Geschäften kaufen. Sie erscheinen
denne v stánku alebo v obchode kúpiť. Oni vychádzajú
täglich/Sme, Pravda/, Wöchentlich, oder Monatlich. Es gibt
denne/ Sme, Pravda/, týždenne, alebo mesačne. Existujú
Mode,-Frauen-Fächer.....Zeitschriften. In der Zeitung finden wir
módne-ženské-odborné....časopisy. V novinách nájdeme my
Reportage, Komentare, Glosse, Sportinformationen, Politik, Kultur,
reportáže, komentáre, športové informácie, politiku, kultúru,
Fernsehprogram, Wetterbericht. Prospekte, Werbekataloge,
televízny program, predpoveď počasia, prospekty, reklamné katalógy.
Kataloge bekommen wir kostenlos, sie informieren uns über alles,
Katalógy dostaneme my zadarmo, oni informujú nás o všetkom,
was neu ist, was die Geschäfte uns bieten können.
čo je nového, čo obchody nám môžu ponúknuť.
Bücher....Neuste
Knihy.....Novšie
Massenmedien sind Radio. Es gibt staatliche und private Sender.
masmédia je rádio. Existuje štátny a súkromný vysielač.
/Musik, Politik, Gespräche, Witze, Informationen/ Fernsehen-
/hudba, politika, rozhovory, vtipy, informácie/ Televízor-
verbindet Hören und Sehen.Wir sehen Politiker auf der Szene,
kombinácia počúvania a obrazu. My pozeráme politikov na scéne,
Filme, Musik, Reality-schows, Natur und Tierwelt, Nachrichten an.
filmy, hudbu, reality šou, prírodu a svet zvierat, správy.
Für Kinder Märchen, für Männer Sport, für Frauen Mode, Küche.
Pre deti rozprávky, pre mužov šport, pre ženy módu, varenie.
Moderne Medien PC, Internet. Der Einfluss der Medien auf die
Moderné média PC, Internet. Vplyv médií na
Menschen ist positiv/Informationen und Unterhatung/ und
ľudí je pozitívny/informuje a zabáva/ a
negativ/wir sitzen lange am PC, surfen durch Internet, leidet unser
negatív/ my dlho sedíme pri PC, surfujeme po internete, trpí naše
Körper, keine Bewegung, keine reale Freunde.
telo, žiadny pohyb, žiadni reálni priatelia.

Kommunikationformen

Die Menschen brauchen zusammen
Ľudia potrebujú spolu
reden, die Informationen sich
hovoriť, informácie iformácie
vermitteln. KF verteilen sich in verbale
vymeniť. KF sa delia na verbálne
und nonverbale. Verbale KF Gespräck mit Personen, Dialog oder
a neverbálne. Verbálny KF rozhovor s osobami, dialóg alebo
Monolog. Wir sprechen direkt mit den Leuten, oder vermitteln-
monológ. My sa rozprávame priamo s ľuďmi, alebo prostredníctvom
Briefe, Postkarten, Telefongespräch, simse, mailen oder skeipen
listu, pohľadníc, telefonický rozhovor, sms, emailu alebo skeipu.
Nonverbale KF-wir lassen unseren Körper sprechen. Das Gesicht,
Neverbálna KF- my necháme naše telo rozprávať. Tvár,
unsere Augen drücken unsere Laune, Angst, Entäuschung aus. Zu
naše oči odzrkadľujú našu náladu, strach, sklamanie.
Körpersprachen gehören: Mimik/Gesichtzeichen/drückt unser Leid,
K telesnému rozhovoru patria: mimik/ukazovanie tváre/ odzrkadľuje našu bolesť,
Freude. Wir lachen oder weinen. Gestik:Kopfbewegung/ Geste,
radosť. My sa smejeme alebo plačeme. Gestá: pohyb hlavy,
Handzeichen, Grimase. Kommunikation kann sein: öffentliche-im
ukazovanie rukami, grimasy. Komunikácia môže byť verejná-
Geschäft, Büro..wir siezen den Leuten und private-zu Hause, unter
v obchode, v kancelárií, my vykáme ľuďom a súkromná-doma
den Freunden und Bekannten, den Personen duzen wir. Die beiden
medzi priateľmi a známymi, osobám tykáme. Obidve
KF sind mündlich oder schriftlich. Andere Zeichen hat
KF sú ústne alebo písomné. Iné znaky má
Kommunikation zu Hause, in der Schule, unter den Freunden...z.B
komunikácia doma, v škole, medzi priateľmi .........................napr.
Jugendliche verwenden englische Wörter Job, Pc,...Slang,
mládež používa anglické slová, Job, Pc,,,,,
Fachleute-Fachwörter.
Odborníci - odborné slová.

Jugend und Gesellschaft

Jugendliche leben mit uns in der
Mládež žije s nami v
Gesellschaft. Sie stehen oft
spoločnosti. Oni sú často predmetom
unter Kritik. Sie wollen anders aussehen, sie tragen lieber Markenkleider., wie
kritiky. Oni chcú inak vypadať, oni nosia radšej značkové oblečenie
Jeans, T-Shirts, Sportschuhe und Sportjacken. Wichtige Rolle, vor
ako rifle, trička, športové topánky, športovú bundu. Dôležitú rolu
allen bei Mädchen spielt Mode./ Aussehen, Kleider, Make-up,
predovšetkým u dievčat hrá móda./výzor, šaty,make-up
Haare, Schmuck, und Schuhe/. Heute haben die Jugendlichen
vlasy,šperky a topánky/ Dnes má mládež
grosse
Möglichkeiten reisen, studieren, Fremdsprache lernen, in Ausland
veľkú možnosť, cestovať, študovať, cudzie jazyky sa učiť, v zah
arbeiten. Sie sind nicht nur von Eltern, sondern von Freunden,
raničí pracovať. Oni neni sú od rodičov, ale od priateľov,
Masmedien und Cliquen beeinflust. Sie hören gern Musik, gehen
masmédií a od skupín závislí. Oni počúvajú rád hudbu, chodia
ins Kino, sitzen lange und viel im Cafe, besuchen Disko und
do kina, sedia dlho v kaviarni, navštevujú disko a koncerty
Koncerte,
organisieren Partz, trinken viel Alkohol oder nehmen Drogen,
organizujú párty, pijú veľa alkoholu alebo berú drogy,
Manche sind Gambler. Aber sind auch mehr Gebildeter, als
niektorí sú gamblermi. Ale sú tiež viac nadaní, ako
Grosseltern oder Eltern, sind technisch begabter. Sie bilden
st.rodičia alebo rodičia, sú technicky nadaní. Oni tvoria bandu
Cliquen,
die sie positiv oder negativ beeinflussen, sie rauchen, trinken
ktorá ich pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú, oni fajči, pijú
Alkohol, sind laut und vulgär, nehmen Drogen, wächst
alkohol, sú hluční a vulgárni, berú drogy, rastie
Jugendkriminalität. In der Gruppen setzen Gewalt und Mobbing
mládežnícka kriminalita. V skupinách presadzujú násilie a šikanovanie
durch. Sie mobben Schwächen, Mitschüler, Eltern, Geschwister,
Oni šikanujú slabších, spolužiakov, rodičov, súrodencov,
Freunde. Sie kommen oft im Erziehungsheim, Gefängnis, oder
priateľov. Oni idú často do polepšovne, väzenia alebo
absolvieren Entziehungskur. Wer ist schuldig? : Eltern, Erziehung,
absolvujú liečebňu pre drogovo závislých. Kto je na vine? rodičia, výchova,
Zietmangel der Eltern, genug Geld und keine Liebe, Geldprobleme,
nedostatok času rodičov, dosť peňazí a málo lásky, peňažné problémy,
Lebens und Liebesprobleme. Aber sind unter uns auch gute
existencia a problémy v láske. Ale sú medzi nami tiež dobrí
Jugendliche, die für Erwachsene gutes Vorbild sind. Sie helfen
mladí, ktorí pre dospelých sú dobrými vzormi. Oni pomáhajú
Schwächen, Alten, Eltern, schützen Umwelt, arbeiten im vielen
slabším, starším, rodičom, ochraňujú životné prostredie, pracujú v mnohých
Organisatonen, gut studieren, kritisieren Unrecht, organisieren Hilfe
organizáciach, dobre sa učia, kritizujú nespravodlivosť, organizujú pomoc
für Ländern der Drittenwelt, Charita, sind Missionäre.
pre krajiny tretieho sveta, charitu, sú misionári.

Vorbilder und Idole

Jedes Mensch hat sein Vorbild. Zuerst für kleine Kinder sind Eltern
Každý človek má svoj idol. Najprv pre malé deti sú to rodičia
oder Verwandten. Später sehen viele Idole in den Filmen oder
alebo príbuzní. Neskoršie pozerajú veľa idolov vo filmoch alebo
lesen
von ihnen den Zeitungen, Büchern. Die Kinder und
čítajú o nich v časopisoch, v knihách. Deti a
Jugendlichen haben als Idole Schauspieler, Sänger, Filmengestalten
mládež majú ako idoly hercov, spevákov, filmové postavy.
Sie vergöttern ihre Idole, sie identifitieren sich mit den Helden. Sie
Oni zbožňujú svoje idoly, oni sa stotožňujú so svojimi hrdinami. Oni
tragen änliche Kleider, Schuhe, Haare... Sie bewundern ihre
nosia podobné šaty, topánky, vlasy. Oni obdivujú ich
Friseur, Make-Up, Kleid, Figur und Benehmen. Sie bewundern
frizúru, make-up, šaty, postavu a správanie. Oni obdivujú
solche Leute, die viel Geld haben, Auto oder Vila, bei Sportler
takých ľudí, ktorí veľa peňazí majú, auto alebo vilu, o športovcov
Ruhm. Sie vergessen, dass sie hart arbeiten, tranieren, keine
slávu. Oni zabúdajú, že oni ťažko pracujú, trénujú, žiadny
Freizeit oder keine Freunde haben.
voľný čas alebo priateľov nemajú.
Der Mensch, den ich schätze:
Človek, ktorého si vážim:
Aussehen. Haare/lange, kurze, blonde, dunkle, rote/, Augen, Nase,
Výzor. Vlasy/ dlhé, krátke, blond, hnedé, červené, oči, nos,
Mund, Lippen, Figur. Innere Eigenschaften/negative und
ústa, pery, postava. Vnútorné vlastnosti/negatívne a
positive./tolerant, nett, freundlich, offen, charmat, flexibel, klug.
pozitívne./tolerantný, pekný,priateľský, otvorený, šarm. flex. inteligentný.
Egoist, launisch, nervös, taktlos, dickköpfig, hart.
Egoista, náladový, nervózny, netaktný, tvrdohlavý, tvrdý.

Reisen

Ist wichtig für uns. Wir erkennen neue
Je dôležité pre nás. My spoznávame nové
Länder, ihre Kultur, Sprache,
krajiny, ich kultúru, jazyky,
Traditionen, Architektur, Leben,
tradície, architektúru, život,
Essgewohnheiten. Wir reisen in die
stravovacie návyky. My cestujeme
Arbeit, Schule, dienstlich, Familie
do práce, školy, služobne, rodiny
besuchen, ins Ausland arbeiten, studieren, ausruhen. Ofter reisen
navštevujeme, v zahraničí pracujeme, študujeme, oddychujeme.
wir im Winter und Sommer. Die Familien wollen zusammen
Častejšie cestujeme cez zimu a cez leto. Rodiny chcú spolu
reisen, mehr Freizeit zusammen verbringen, ans Meer oder inns
cestovať, viac volného času spolu stráviť, k moru alebo
Gebirge fahren, Urlaub machen. Auch die Schulen machen
do hôr cestovať, dovolenkovať. Tiež školy robia
Ausflüge, Exkursionen, Schüleraustäusche. Unterkunft-Auswahl
výlety, exkurzia, výmenné pobyty. Ubytovanie-výber
hängt von Interessen der Familie, Geld, Dauer und Kinder ab. Die
závisí od záujmov rodiny, peňazí, trvania a od detí. Výber
Auswahl ist gross. Hotel, Berghütte, Pension, Privat, Bungalov,
je veľký. Hotel, chata, penzión, privát, bungalov,
Zelt, Schiff, Jugendherberge, Herberge. Verkehrsmittel: Auto, Bus,
stan, loď, mládežnické ubytovanie, ubytovňa. Dopr.pros:auto, bus,
Zug, Schiff, Motorrad, Fahrrad, Flugzeug. Verpflegung:
vlak, loď, motorka, bicykel, lietadlo. Jedlo
Restaurant,
reštaurácia,
Fast food, selbst kochen. Wir reisen gern mit Reisebüro. Es ist
rýchle občerstvenie, sám variť. My cestujeme radi s cestovnou kanceláriou. To je
bequemer, aber auch teuerer. Reisebüro erledikt alles. Wir müssen
pohodlnejšie ale aj drahšie. Cest. kanc. vybaví všetko. My musíme
die Destinationen, Termin und Dauer aswählen und bezahlen.
destináciu, termína trvanie vybrať a zaplatiť.
Manche Familien reisen gern individuell, vorallem mit kleinen
Niektoré rodiny cestujú radi individuálne, predovšetkým s malými
Kindern. Es ist billiger aber die Familie muss alles erledigen. Venn
s malými deťmi. Je to lacnejšie, ale rodina musí všetko vybaviť.
wir Urlaub machen, sehr wichtig ist sich Versichern lassen oder
keď robíme výlety, je veľmi dôležité poistenie alebo
auch Impfen lassen. Im Sommer fahren die Menschen ans Meer.
sa zaočkovať. Cez leto cestujú ľudia k moru.
Hier können schwimmen, baden, tauchen, Muscheln suchen, in der
Tu môžu plávať, kúpať sa, potápať sa, mušle hľadať, na slnku
Sonne liegen , grillen, piknicken, Ausflüge machen, faulenzen,
ležať, grilovať, piknikovať, výlety robiť, leňošiť,
Spezialitäten probieren, einkaufen, Archikektur bewundern, lesen.
špeciality vyskúšať, nakupovať, architektúry navštevovať, čítať.
Meistbesucht sind Griechenland, Kroatien, Spanien, Türkei,
Najviac navštevované sú Grécko, Španielsko, Turecko,
Italien. Im Winter reisen wir ins Gebirge. Sehr beliebt
Taliansko. Cez zimu cestujeme do hôr. Veľmi obľúbené sú
sind Tatras Gebiet, Kysuce, Alpen. Wir fahren Shi, rodeln, bauen
Tatranské pohoria, Kysuce, Alpy. My sa lyžujeme, sánkujeme,
Schneemänner, bewundern Natur. Wenn wir ins Ausland
Snehuliaka staviame, chodíme do prírody, Keď my do zahraničia
fahren,müssen wir Personalausweis oder Pass haben, oder auch
cestujeme, musíme mať občiansky preukaz alebo pas, alebo tiež
Visum. Junge Leute fahren ins Ausland arbeiten, studieren oder
vízum. Mladí ľudia cestujú do zahraničia pracovať, študovať alebo
zum Praktikum.
praxovať.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020