Maturitné témy z nemeckého jazyka + preklad 2. časť

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: tanya
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.01.2015
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 3 831 slov
Počet zobrazení: 36 846
Tlačení: 725
Uložení: 619
Praktické!
Maturitné témy z nemeckého jazyka + preklad 2. časť

Freizeit und Hobbys

Nach der Arbeit oder der Schule
Po práci alebo po škole
sollen wir ausruhen. Dazu
musíme si oddychnúť. K tomu
brauchen wir Freizeit. Meistens haben wir mehr Freizeit am
potrebujeme voľný čas. Väčšinou máme voľný čas cez
Wochenende oder im Sommer. Freizeit verbringen wir aktiv oder
víkend alebo cez leto. Voľný čas strávime aktívne alebo
passiv. Alles hängt von unser Laune, Lust und Möglichkeiten.
pasívne. Všetko závisí od našej nálady, túžby a možností.
Wichtige Rolle spielt Alter, Geschlecht, Arbeit, Wetter, Vorlieben,
Dôležitú rolu hraje vek, pohlavie, práca, počasie, záujmy,
Familienstand, Geld, Interessen, Ort. Passiv-wir liegen im Bett,
rodinný stav, peniaze, záujmy, miesto. Pasív- ležíme v posteli,
sehen Fern, lesen, schlafen, faulenzen. Aktiv-reisen, spazieren,
pozeráme TV, čítame, spíme, leňošíme. Aktív-cestujeme, chodíme,
wandern, Sport machen, basteln, Handarbeiten machen, mit
vandrujeme, športujeme, majstrujeme, ručné práce robíme, s
Kindern spielen, Sprache lernen, Kurs besuchen, ins Kino,
deťmi sa hráme, jazyky sa učíme, kurzy navštevujeme, do kina,
Konzert, Theater gehen, malen, in die Galerie, Bibliothek, in Disko
na koncerty, do divadla chodíme, maľujeme, do galérie, do knižnice, na diskotéku
gehen, Freunde und Verwandte besuchen, Eltern und Grosseltern
chodíme, priateľov a príbuzných navštevujeme, rodičom a st. rod.
helfen, für Charita arbeiten, die Natur schützen. Wichtig Rolle
pomáhame, pre charitu pracujeme, prírodu chránime. Dôležitú
spielen das Wetter und Jahrzeit. Im Sommer reisen wir, beim
rolu hrá počasie a ročné obdobie. Cez leto cestujeme, pri
schönen Wetter gehen wir in den Wald Pilze, Waldbeeren sammeln,
peknom počasí chodíme do lesa huby, lesné plody zbierať,
schwimmen. Bei schlechtem Wetter können wir zu Hause bleiben
plávať. Pri horšom počasí môžme ostať doma
und spielen Karten, lesen, stricken, häckeln, basteln, backen. Im
hrať karty, čítať, štrikovať, háčkovať, majstrovať, piecť. Cez
Frühling wandern Radfahren, basteln, durch Wald wandern, Pilzen
jar vandrujeme, bicyklujeme, majstrujeme,cez les vandrujeme, huby
suchen. Im Winter Shi fahren, rodeln.
hľadáme. Cez zimu sa lyžujeme, sánkujeme sa

Mensch und Natur

Unser Land liegt in der gemäßigten Klimazone. Die Sommer sind
Naša krajina leží v strednej klimatickej zóne. Leto nie je
nicht heiß und die Winter nicht zu kalt. Das Jahr hat vier
horúce a zima nie je príliš studená Rok má štyri
Jahreszeiten: r Frühling, r Sommer, r Herbst, r Winter. Jede
ročné obdobia: jar, leto, jeseň, zima. Každé
Jahreszeit dauert etwa drei Monate und bringt uns etwas Schönes
ročné obdobie trvá ledva tri mesiace a prináša nám niečo pekného
aber auch etwas Unganehmes. r Frühling-beginnt am
ale tiež niečo nepríjemného. Jar sa začína
einundzwanzigste März. Typisch: Frühlingstagundnachtleiche, die
21.marca. Typické: jarná rovnodennosť,
Schnee taut, e Natur erwacht vom Winterschlaf, alles wird grün,
sneh sa topí, príroda sa zobúdza zo zimného spánku, zelení sa
die
Blümen blühen, e Vogel singen, manche von ihnen sind gerade aus
kvety kvitnú, vtáky spievajú, niektoré sa práve z juhu
dem Süden zurück gezogen, e Bäume treiben die Knospen, die Luft
vrátili, stromy pučia, vzduch
ist frisch. Auf den Wiesen, in den Gärten und im Wald erscheinen
je čerstvý. Na lúke, v záhrade a v lese sa objavujú
die ersten Blümen. e Tage sind länger, e Nächte kürzer. S
prvé kvety. Dni sú dlhšie, noci sú kratšie.
Wetter-ist veränderlich -es scheint die Sonne, es regnet, es schneit.
Počasie je premenlivé- slnko svieti, prší, sneží.
e Leute räumen auf, bringen alles in Ordnung. Sie beginnen im
Ľudia upratujú, dávajú všetko do poriadku. Oni začínajú
Garten arbeiten, drillen, graben, säen. Kinder gehen
v záhrade pracovať, rýľujú, kopajú, sejú. Deti chodia
spazieren, Rad fahren, Fußball spielen, in die Natur gehen. Der
špacírovať, bicyklovať, futbal hrajú, do prírody chodia. Leto
Sommer beginnt 21 Juni, typisch-Sommersonnenwende. e Natur -
sa začína 21. júna, typický je letný slnovrat. Príroda-
alles ist grün, alles blüht. Alles ist trocken-manchmall kommt aber
všetko je zelené, všetko kvitne. Všetko je suché, niekedy ale príde
große Hitze, es ist windstill und schwül, an den Sommertagen
veľká horúčava, je bezvetrie a dusno, cez leto
kommt häufig ein Gewitter, r Himmel ist bewölkt, es wird Stark
príde často búrka, obloha ja zamračená, silno fúka
weht, es blitzt und donnert. Für Kinder bedeutet das 2 Monate
blýska sa a hrmí. Pre deti znamenajú 2 mesačné
Ferien, für Erwachsene Urlaub. r Herbsr- beginnt am
prázdniny pre dospelých dovolenku. Jeseň- sa začína
23-September, die Tage sind also Kurzer. Langsam kommen kalte
23- septembra, dni sú kratšie. Pomaly prichádzajú studené
Tage, es regnet, die Luft ist kühl, die ersten Fröste kommen. Für
dni, prší, vzduch je studený, prichádzajú prvé mrazy. Pre
Kinder beginnt neues
deti začína nový
Schuljahr. Leute bringen wieder in den Gärten alles in Ordnung. r
školský rok. Ľudia začínajú v záhradách dávať všetko do poriadku.
Winter-beginnt am 21 December, die Tage sind am kürzesten, die
Zima sa začína 21. decembra, dni sú najkratšie,
Nächte am längsten, es friert, die Luft ist scharf, die Kinder können
Noci najdlhšie, mrzne, vzduch je ostrý, deti sa môžu
Schitten fahren, einen Schneemann bauen auch Ski laufen.Man
sánkovať, snehuliaka stavať, lyžovať.
kannn nicht s Leben ohne Natur vorstellen. Ohne Natur wir kein
Život bez prírody si nevieme predstaviť. Bez prírody my žiadne
Essen, keine frische Luft, keine Tiere, einfach kein Leben
jedlo, žiadny čerstvý vzduch, žiadne zvieratá, jednoducho žiadny život by nebol.
gewessen. Darum muss mann e Natur achten und schutzen. Die
Preto sa musí príroda rešpektovať, a chrániť.
meisten Schaden in r Natur macht e Schwerinindustrie und
Veľké škody v prírode robí ťažký priemysel a
Verkehr. Dank den Abbgassen und den Emissionen die Ozonloch
doprava. Vďaka výfukovým plynom a emisií ozónová diera
wächt.
rastie

Familie früher und heute

Früher lebten mehrere Generation unter einmem Dach. Die Eltern
Voľakedy žilo viacero generácií pod jednou strechou. Rodičia
hatten viel Kinder. Vater arbeitete in einer Fabrik oder auf dem
mali veľa detí. Otec pracoval v továrni alebo na
Feld. Mütter kummerte sich um die Haushalt und die Kinder. Die
roli. Mama sa starala o domácnosť a o detí.
Arbeit war schwer, arme Kinder besuchten kurz die Schule, sie
Práca bola ťažká, chudobné deti navštevovali krátko školu, oni
mussten auch arbeiten änlich wie die Grosseltern. In der Familie
museli tiež pracovať podobne ako starí rodičia. V rodine
herrschte keine Demokratie. Das Wort des Vaters war Gesetz. Die
nevládla žiadna demokracia. Slovo otca bolo zákonom.
Kinder heirateten oft nach dem Wunsch der Eltern. Aber die Kinder
Deti sa vydávali často na želanie rodičov. Ale deti
achteten die Eltern oft mehr als heute. In reichen Familien war es
si vážili viac rodičov ako dnes. V bohatých rodinách bolo to
anders. Die Kinder besuchten die Schulen, sie durften nicht
inak. Deti navštevovali školu, oni nemuseli
arbeiten. Sie lebten im Prunk. Heute leben die Familien im eigenem
pracovať. Oni žili v prepychu. Dnes žijú rodiny vo vlastnom
Haus. Die Familien haben ein oder kein Kind. Die Ehepaare leben
dome. Rodiny majú jedno alebo žiadne dieťa. Manželia žijú
ohne Kinder, die wollen gute Stelle finden, Kariere machen, Geld
bez detí, oni chcú dobré miesto nájsť, kariéru mať, peniaze
verdienen, Haus und Auto haben, reisen und dann Kinder haben
zarábať, dom a auto mať, cestovať a potom deti mať..
Oft ist zu spät. Junge Leute leben oft Singles.Sie haben keine Lust,
Často je už neskoro. Mladí ľudia žijú často sami. Oni nemajú chuť
Famili zu grunden. Oder hatten schlechte Erfahrungen mit Partner,
založiť si rodinu. Alebo majú zlé vzťahy s partnerom,
oder sind sexual andes orientiert. Manche sind arbeitslos, haben
alebo sú sexuálne inak orientovaní. Niektorí sú bez práce, majú
Probleme mit Alkohol, oder geschieden.
problémy s alkoholom alebo s rozvodom.

Schule und Schulsystem

Bei uns hat jeder das Recht auf die Bildung. Manche Kinder
U nás má každý právo na vzdelanie. Niektoré deti
besuchen eine Krippe. Mit 3 Jahren besuchen unsere Kinder einen
navštevujú jasle. Od troch rokov navštevujú naše deti
Kindergarten. Die letzte Klasse hier ist obligatorisch. Alle bereiten
škôlku. Posledná trieda ja povinná. Všetci sa pripravujú
zum Schulunterricht vor. Die Kinder zählen bis zehn, sie schreiben
na školské vyučovanie. Deti počítajú do desať, oni píšu
mit dem Bleistift, sie lernen auswendig Gedichte und Lieder. Mit 6
s farbičkami, učia sa naspamäť básničky a pesničky. Od 6
Jahren besuchen sie eine Grundschule, erste Stufe. Bei uns gibt es
rokov navštevujú základnú školu, prvý stupeň. U nás je
die zehnjahrige Schulpflicht. Die Grundschule dauert 9 Jahre. Die
desaťročná školská dochádzka. Základná škola trvá 9 rokov.
Kinder haben eine Klassenlehrerin. Sie lernen ABC, rechnen,
Deti majú triednu učiteľku. Oni sa učia ABC, počítať, čítať,
lesen
schreiben. Später haben sie andere Fächer und die Fachlelrer.
písať.Neskoršie majú rôzne odbory a odb. učiteľov.
Nach
die Grundschule können sie ein Gymnasium, eine Fachschule, eine
Po zákl. škole môžu gymnázium, odbornú školu,
Handelsakademie oder Hotelakadamie oder eine Berufschule
obchodnú školu alebo hotelovú alebo učňovskú školu
besuchen. Das Studium mit dem Abitur beendet und dauert 4 Jahre.
navštevovať. Štúdium sa skončí s maturitou a trvá 4 roky.
An den Berufsschulen dauert es 3 Jahre, mit dem Abitur 4 Jahre.
Na odbornej škole to trvá 3 roky, s maturitou 4 roky.
Die spezielen Schulen besuchen behinderte Kinder: blinde,
Špeciálne školy navštevujú hendikepované deti: slepé,
taubstumme Kinder.
hluchonemé deti.
Der Untericht dauert von Montag bis zu. Freitag. Der Unterricht
Vyučovanie trvá od pondelka do piatku. Vyučovanie sa
beginnt um 8 Uhr. Die Kinder lernen obligatorische und fakultative
sa začína o 8 hod. Deti sa učia povinné a nepovinné
Fächer. Obligatorische sind Mathematik, eine oder 2
predmety. Povinné sú matematika jeden aleba dva
Fremdsprachen, Informatik, Religion, Ethik, Slowakisch und
cudzie jazyky, informatika, náboženstvo, etika, slovenský jazyk,
Slowakische Literatur, Geschichte, Geographie, Chemie., Biologie,
slovenská literatúra, dejepis, geografia, chémia, biológia,
Sport, Musik und andere. Jede Stunde dauert 45 Minute. Nach der
šport, hudobná a iné. Každá hodina trvá 45 minút. Po
Stunde ist kleine oder große Pause. Der Unterricht dauert
hodine je malá alebo veľká prestávka. Vyučovanie trvá
gewöhnlich. Die Kinder können in der Schulmensa esen. Das
rôzne. Deti môžu v školskej jedálni jesť.
Schülerleben ist die schönste Zeit des Lebens. Die Schüler haben
Školský život je najkrajšie obdobie života. Žiaci nemajú
keine Sorgen und sie haben viel Freund. Das Studentenleben das
žiadne starosti, a majú veľa kamarátov. Študentský život je
ist mehr Freiheit. Die Studenten im Studentheim wohnen. Sie
veľmi volný. Študenti na internáte bývajú. Oni
absolwieren das Praktikum. In der Freizeit treiben Sport, treffen die
absolvujú prax. Vo voľnom čase športujú, stretávajú
Freund, besuchen die Sprachschulen. Jeder Lehrer und Schüller
priateľov, navštevujú jazykové školy. Každý učiteľ a žiak
respektieren die Schulordnung. Der Lehrer muss den Lernstoff gut
rešpektuje školský poriadok. Učiteľ musí učivo dobre
erklären alles gut wiederholen und prüfen. Die Schüller müssen
vysvetliť všetko dobre zopakovať a skúšať. Žiaci sa musia
sich täglich für die Schule vorbereiten. Die Studenten weiter
denne do školy pripravovať. Študenti potom môžu
können an einer Uni oder Hochschule studieren.
na univerzite alebo na vysokej škole študovať.

Sport

Ist wichtig für unsere
Je dôležitý pre naše
Gesundheit. Dankbar dem Sport
zdravie. Vďaka športu
können wir gesund leben, wir
môžme zdravo žiť, my
sind auf die frischen Luft, bewegen sich, besser atmen, Zum
sme na čerstvom vzduch, pohybujeme sa, lepši dýchame, nakoniec
Schluss wir können abnehmen. Sehr wichtig ist auch gesund essen .
my môžme schudnúť. Veľmi dôležité je tiež zdravo sa stravovať.
Sport kann man: aktiv und passiv machen. Sportarten: Individuelle/
Šport sa môže : aktívne a pasívne robiť. Šport: individuálny/
Atletik, Gymnastik, Tennis, Tischtennis, Rad fahrn./ Kollektive: /
atletika, gymnastiky tenis, stolný tenis, bicyklovanie./ Kolektívny./
Ballspiele, Fussball, Eishockey./
loptové hry, futbal, hokej.ú
Wintersportarten, Sommersportarten, Ballspielle. Wassersportarten-
Zimné športy, letné športy, loptové hry. Vodné športy-
Schwimmen, Wasserpolo, Springen, Synchronisiertes Schwimmen.
plávanie, vodné polo, skákanie, synchronické plávanie.
Adrenalin Sportarten /Bergsteigen, Rogallo fliegen/ Sport treiben
Adrenalínové športy/horolezectvo, lietanie s rogalom/.Športovať
können wir im Sportsale, Sporthalen, Eisstadien,
môžme šport. sále, športovej hale, na zimnom štadióne,
Schwimmenbader, Schwimmenhalen und vor allem im
plavárni, plaveckej hale a predovšetkým vo
Fitnesscentren. Sport, der mich interessiert: ich bin sportlicher,
fitnescentre. Šport, o ktorý sa zaujímam : ja som športový,
unsportlicher Mensch. Ich interessiere mich für .... Ich
nešportový človek. Ja sa zaujímam o ....... Ja
spiele.....mit meinen Freunden 2 mal pro Woche. Wir unter-
hrám s mojími priateľmi 2 krát týždenne. My sa zabavíme
halten dabei, dan gehen wir zusammen Bier, Kofola, Kaffee
pri tom, potom my ideme spolu pivo, kofolu, kávu
trinken und reden viel, lachen sprechen Witze.... Ich schaue
piť, a veľa sa rozprávame, smejeme sa, rozprávame vtipy. Ja
gern...an . Mich interessieren Weltbewerbe, wie zum Beispiel,:
pozerám rád ...na. Ja sa zaujímam o súťaže, ako napr.
Fussball... Weltmeisterschaft, oder Eishockey. Olympische Spiele,
futbal, svetový pohár, alebo hokej, olympijské hry,
Athletik, Tennis, Daviscup. Als ich die Berufschule besucht hatten
atletiku, tenis, daviskup. Keď som učňovskú školu navštevoval
wir Sportstunde zwei mal pro Woche. Die Stunde dauerte 45
mali sme telesnú výchovu dva krát týždenne. Hodina trvala 45
Minuten. Wir trugen Sportanzug und Sportschuhe. Bei schönen
minút. My sme nosili športový úbor a športovú obuv. Pri peknom
Wetter waren wir auf dem Sportplatz. Wir spielten Fussball,
počasí sme boli na športovom ihrisku. My sme hrali futbal,
Voleyball, oder Baskettball. In der Sporthalle machten wir
volejbal, alebo basketbal. V telocvični sme mali
gymnastik, oder spielten Baskettball. Nach der Schule konnte ich
gymnastiku, alebo sme hrali basketbal. Po škole môžem ja
Sportsklub besuchen und mein Talent entwickeln.
športový klub navštevovať a môj talent rozvíjať.

Kunst und Kultur

Kultur spielt große Rolle in unseren Leben.
Kultúra hrá veľkú rolu v našom živote
Unter Kultur versteht man: Esskultur,
Ku kultúre patria: kultúra stravovanie
Wohnkultur, Sprachkultur und Kunst. Die
kultúra bývania, jazyková kultúra a umenie.
kulturelle Möglichkeiten in der Stadt sind größer als auf dem
kultúrne možnosti sú v meste väčšie ako na dedine.
Lande.
In der Stadt gibt es Kinos, Theater, Kulturhäuser, Museum, Galerie,
V meste sú: kiná, divadlá, kultúrne domy, múzeá, galéria,
Bibliothek. Hier findet man Konczerte, Veranstaltungen, Filme,
knižníc. Tu sa konajú koncerty, usporiadania, filmy,
Theatervorstellungen, Ausstellunge statt. In Bratisava gibt es viele
divadelné predstavenie, výstavy. V Bratislave je veľa
Theater/ das Slowakische National Theater, die Kleine Bühne, die
divadiel/ Slovenské Národné Divadlo, Malé Javisko,
Neue Szene, das Studio L,S., das Puppentheater für Kinder, viele
Nová Scéna Štúdio L, S. bábkové divadlo pri deti, veľa
Kinos, Musseen, Koncertsäle. Auf dem Lande ist oft
kín, múzeá, koncertové sály. Na dedine je často kultúrne centrum
Kulturzentrum
eine Kneipe, Disko oder Kulturhaus, manchmal auch Kino. Die
nejaká krčma, disko alebo kultúrny dom, niekedy tiež kino.
Einwohner müssen in die Stadt zur Kultur fahren. Zur Volksmusik
Obyvatelia musia do mesta za kultúrou cestovať. K ľudovej hudbe
gehören Festivals in Východná, Myjava, Detva, Svidník, Prešov. Zu
patria festivaly na Východnej, Myjave , Detve, vo Svidníku v Pr.
Ernste Musik gehören Opern, Symphonien, Operetten. Bei
K vážnej hudbe patria opery, sympfonie, operety. U
Jugendlichen sind Pop, Rock, Punk, Hip-Hop musik beliebt. Bei
mládeži sú pop, rock, punk, hip-hop hudba obľúbená. U
Kindern ist auch Museum und Zirkus beliebt. Beliebt sind auch
detí je tiež múzeum a cirkus obľúbený. Obľúbené sú tiež
Galerien mit Bildersamlungen. Zur Kultur gehört auch Architektur:
galérie so zbierkou obrazov. Ku kultúre patrí tiež architektúra:
Burgen, Schlösse, Bürghäuser, Kirchen- unser Holzkirchen in der
hrady, zámky, hradné domy, kostoly- náš drevený kostol na
Ostslowakei sind bekannt, unsere Rathäuser. Im Theater spielt
Východnom Slovenskú je známy, naša radnica. V divadle sa hrajú
man
verschiedene Genres-Lustspiel ,Komödie, Tragädie, Drame, Oper,
rôzne žánre- veselohry, komédie, tragédie, drámy, opereta,
Ballet, Operett, Musical, Märchen.
balet, opereta, muzikál, rozprávky.

Arbeit und Beruf

Wir sollen arbeiten, um das Geld zu
My musíme pracovať, peniaze
verdienen. Geld barauchen wir für die
zarobiť. Peniaze potrebujeme pre
Familien, Kinder, für sich selbst,für
rodinu, detí, pre seba, pre
unsere Existenz. Berufe sind körperliche:
našu existenciu. Povolania sú fyzické:
Mauer, Maler, Koch, Handwerker, Kellner...
murár, maliar, kuchár, remeselní, čašník..
Sie arbeiten manual und müssen geschicht sein. Geistige:Arzt,
oni pracujú manuálne a musia byť zruční. Duševné: lekár,
Lehrer, Programierer, Krankenschwester..Es gibt auch die Berufe
učiteľ, programátor, zdravotná sestra....Sú aj povolania
als Schuspieler, Komponist, Journalist, Schriffsteller. Sie müssen
ako,herec, komponista, novinár, sposovateľ. Oni musia
künstlerische und musiches Talent haben. Die Berfsauswahl ist
umelecký a hudobný talent mať. Výber povolania je
wichtig, weil wir ein Drittes des Tages in der Arbeit verbringen.
dôležitý, pretože tretinu dňa strávime v robote.
Unsere Berufsauswahl hängt von: Noten, Interessen, Hobbys,
Náš výber povolania závisí od: známok, zájmov, hobby,
Freunden, Eltern, Geshwistern, Traditionen, Kariere, Geld. Leider
priateľov, rodičov, súrodencov, tradícií, kariéry, peňazí. Bohužiaľ
heutzutage sind vile Leute arbeitlos, Sie sollen Arbeitsstelle suchen.
v dnešnej dobe je veľa ľudí bez práce. Oni musia prac.miesto hľadať.
Sie gehen in Konkurs, oder suchen die Arbeit per Internet, in
Oni chodia na konkurzy alebo hľadajú cez internet v
der Zeitungen, täglich besuchen Arbeitsamt. Beim Shuchen der
novinách, denne navštevujú úrad práce. Pri hľadaní
Arbeit ist wichtig nichts übertreiben, z.B. das Mekaup, die Frisuer,
práce je dôležité nič nepreháňať, napr. make-up, účes,
die Bekleidung. Man muss püntlich sein, die Gedanken klar
oblečenie. Treba byťpresný a naše myšlienky jasne
formulieren. Man muss einen strukturierten Lebenslauf schreiben,
sformulovať.Treba štrukturálny životopis napísať,
unsere Interessen, Sprachkenntisse, Praxis, Fähigkeiten. Die
naše záujmy, jazykové znalosti, prax, schopnosti.
Menschen müssen in den Schichten arbeiten oder sie haben au
Ľudia musia na šichty pracovať, alebo majú tiež
ch Nachdienst, andere haben keine feste Arbeitzeit. In der Freizeit
poobednú, niektorí nemajú pevný pracovný čas. Vo voľnom čase
können die Mitarbeiter zusammen sein, sie treiben Sport, besuchen
môžu byť spolupracovníci spolu, oni športujú, navštevujú
kulturelle Veranstaltungen, oder sie fahren in den Urlaub. Heute bei
kultúrne predstavenia, alebo cestujú na dovolenku. Dnes pri
der technisschen Entwicklung bei digitallen Technik, Elektrotechnik,
technickom pokroku, pri digitálnej technike, elektrotechnike,
bei den Technologien muss man weiterbilden, das heißt:verschieden
pri technológií treba sa ďalej vzdelávať, t.j. rôzne
Kurse, Fortbildungsseminare besuchen, verschiedene Zertifekate
kurzy, vzdelávacie semináre navštevovať, rôzne certifikáty
machen. Die Menschen arbeiten unterschiedlich: im Büro, im
mať. Ľudia pracujú odlišne: V kancelárií, v
Betrieb, draußen, zu Hause, oder im Ausland. Im Ausland braucht
podnikoch, vonku, doma, alebo v zahraničí. Do zahraničia potre-
man die gültige Arbeitsbewilligung. Bei uns besten bezahlte
bujeme pracovné povolenie. U nás najlepšie platené
Arbeitsstellen sind in Bank, im Betriebmanagment, schlechte
pracovné miesta sú v banke, v podnikovom manažmente, horšie
bezahlte Arbeitsstellen sind im Krankenhaus, in der Schule, im
platené pracovné miesta sú v nemocnici, v škole, v
Restaurant. Gute bezahlte Arbeitsstellen sind in den Großstädten als
reštaurácií. Lepšie platené sú pr. miesta vo veľkých mestách ako
in kleineren Städten.
v menších mestách.

Gesundheitpflege

Sehr wichtig ist für unsere Generationen
Veľmi dôležité je pre našu generáciu
gesund sein. Es bedeutet gesund esssen,
byť zdravý. To znamená zdravo jesť,
Sporttreiben, Prevention machen. Der
športovať, prevenciu mať.
menschlicher körper: die inneren Organe: s
Ľudské telo: vnútorné orgány:
Herz, e Lunge, r Magen, r Darm, i Niere, die Blinddarm, die
srdce, pľúca, žalúdok, črevá, obličky, slepé črevo,
Gebärmutter, die Harnblase. Das Nervensystem: s Gehirn, r Nerv,
maternica, močový mechúr. Nervový systém: mozog, nerv,
Blutkreislauf. Zivilisationskrankheiten: Allergie, Zuckerkrankheit,
krvný obeh. Civilizačné choroby: alergie, cukrovka,
Krebs, Tbc, Epidemie/Grippe, Schwarzes Husten/, Infark,
rakovina, TBC, epidémie/ chrípka, čierny kašeľ/, infarkt,
Depresion, AIDS, Rückenscmerzen, Obesita. Sehr wichtig ist den
depresia, AIDS, bolesti chrbta, obezita. Veľmi dôležité je
Krankheiten vorbeugen, es bedeuten sich imfen lassen, zu den
chorobám predchádzať, to znamená očkovať sa ,
regelmässigen Kontrollen gehen, gesund leben und essen, sich
pravidelne na kontroly chodiť, zdravo žiť a jesť,
bewegen, auf der frischen Luft sein, , Hygiene
pohybovať sa, na čerstvom vzduchu byť, hygienu
halten/-das heißt saubere Hände, Haare, Zähne, Kleider, Schuhe
dodržať/ to zn. čisté ruky, vlasy, zuby, šaty, obuv
haben, regelmäßig baden und duschen/, zum Arzt gehen, nicht
mať, pravidelne sa kúpať a sprchovať sa/, k lekárovi ísť, ne
allein sich kurieren. Beim Arzt: Wenn ich krank bin, gehe ich zum
sám sa liečiť. U lekára. Keď sme chorý, idem k lekárovi.
Arzt. Ich muss in Wartensaal warten, Die Krankenschwester ruft
Ja musím v čakárni čakať, zdravotná sestra ma zavolá
mir drin. Der Arzt untersucht mir, gibt mir Rezept, oder schikt
dovnútra . Lekár ma prehliadne, dá mi recept alebo ma pošle
mich zum Facharzt in die Poliklinik oder ins Krankenhaus. Dort
k odbornému lekárovi na polikliniku alebo do nemocnice. Tam
stellen mir Diagnose. Alternative Medizin hilft uns. Es gibt:
mi stanovia diagnózu. Alternatívna medicína pomáha nám. Je
Akupressur, Akupunktur, Massage, Homöopathie, aber Achtung
akupresúra,akupunktúra, masáže homeopatika ,ale pozor
auf Scharlatane. In der Slowakei helfen uns gesund zu sein auch
na šarlatánov. Na Slovensku pomáhajú k zdraviu tiež
Sanatorien und Kurorte/ Tatras Gebiet, Bardejov, Lúčky, Sliač,
sanatória a kúpele.
Kováčová, Piešťany, Smrdáky/

Wissenschaft und Technik

Früher in den altesten Zeiten müssten die Leute ohne viele technische
Skorej, v dávnych časoch museli ľudia bez mnohých
Mittel leben. r Mensch müsste hart arbeiten, sich selbst helfen aber
nástrojov žiť. Človek musel ťažko pracovať, a sám sebe pomáhať.
Aber s Leben war eifacher und rühiger. Für die Menschen warr
Ale život bol jednoduchší a pokojnejší. Pre ľudí bolo
sehr wichtige, dass sie neue Geräte erfunden haben. Jetz können
veľmi dôležité, že nové zariadenia vynašli. Teraz si nemôžme
wir uns s Leben ohne Technik nicht vostellen. In der Vergangeheit
život bez techniky predstaviť. V minulosti
haben die Leute neu Geräte erfunden, damit sie nicht schwer
ľudia nové zariadenia vynašli, preto oni už nemuseli ťažko
arbeiten müssen. Zuerst waren das kleine Geräte, wie Hammer
pracovať. Najprv to boli malé zariadenia, ako kladivo alebo
oder
Löffel. Aber später, wenn Leute Strom erfunden haben, erfunden
lyžica. Ale neskoršie, keď ľudia elektriku vynašli, vynašli
die elektronische Geräte ( Glühbirne, später Fernseher, Computer,
elektrické zariadenia/ žiarovku, neskoršie televízor, počítač,
Mikrowele. Sehr wichtige war, dass die Menschen s Motor
mikrovlnku. Veľmi dôležité bolo, že ľudia motor
erfunden haben und so müssen sie nicht zu Fuss gehen sonder mit
vynašli a oni nemuseli už pešo chodiť ale s
dem Motorrad oder mit dem Auto fahren. Zu den bekannten
s motorkou alebo s autom . K známym
Wissenschaftlen gehören
vynálezcom patria
- Ferdinand von Zeppelin konstruktierte das Luftschiff
-Ferdinand Zeppelin konštruoval vzducholoď
-Johannes Gutenberg erfand s Buchdrucks
-Johannes Gutenberg vynašiel kníhtlač
- Alexander Koch erfand die Bazillen der Tuberkulose, Cholera
- Alexander Koch vynašiel bacil tuberkulózy, cholera
Bazillus, Typhus und Malaria Bazillus.
bacil, bacil týfusu a malárie.
- Albert Eistein er formulierte Gravitiongesetze.
- Albert Eisten on formuloval gravitačné zákony.
- Watt, Edison, Diesel.
Wissenschaftliche und Technische Erfindungen beinflussen unser
Vedecké a technické vynálezy ovplyvňujú náš
Alltags. Zu diesen Erfindungen gehört z.B. Haushaltgeräte, wie
celý deň. K týmto vynálezom patria napr. domáce zariadenia, ako
Mikrovelle, Mixer, Kühlschrank. Diese Geräte spielen große Rolle
mikrovlnka, mixér, chladnička. Tieto zariadenia hrajú veľkú rolu
unserer Küche, helfen uns bei Kochen. Zu weiteren Erfindugen
v našej kuchyni, pomáhajú nám pri varení. K ďalším vynálezom
gehören Ferseheapparat, Videos, Hifianlagen, Radios, Walkmans
patria televízor, videa, hifi veže, rádia, wolkmeny
Hauskino, Computer, Internet, Telephone, Handys. Handy-das ist
domáce kino, počítač, Internet, telefóny, mobily. Mobil - to je
ein Mobiltelephone und ist immer zur Hand. Computer und Internet.
mobilný telefón a je stále po ruke. Počítač a Internet.
Mit dem Computer und Internet kann man schreiben, Musik hören,
Na počítači a na internete môžeme písať, počúvať hudbu,
sich Filme ansehen, Spiele spielen, Aufgabe machen.
pozerať filmy, hry hrať, domáce úlohy robiť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030