Predložky - 3. pád, 4. pád, 3. a 4. pád

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: Janka1988
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 502 slov
Počet zobrazení: 63 250
Tlačení: 1 783
Uložení: 1 733
Predložky

Predložky s 3. pádom ( wo?kde? vyjadrenie stavu,polohy – Datív ):

aus – z, zo >>> aus dem Haus (z domu), aus der Slowakei (zo Slovenska),
bei – pri >>> bei uns (u nás), bei der Abfahrt (pri odchode)
mit – s, so >>> mit meiner Schwester (s mojou sestrou), mit dem Zug (vlakom, na vlaku)
nach – po, do, podľa >>> nach dem Unterricht (po vyučovaní), nach London (Londýna), meiner Meinung nach (podľa môjho názoru)
von – od, o >>> ein Drama von Schiller (dráma od Schillera), er spricht von dir (hovorí o tebe)
zu – k, ku >>> zum Mittagessen (na obed), zu uns (k nám), zum Geburtstag (k narodeninám)
außer – okrem >>> außer meinem Vater (okrem môjho otca), außer uns (okrem nás)
seit – od (časová predložka) >>> seit einer Woche (už týždeň), seit März (od marca)
gegenűber – oproti, voči >>> gegenűber dem Laden (naproti obchodu), gegenűber seinen Freunden (voči svojim priateľom)

!! Predložky niekedy splývajú s členom !!
zu + dem = zum, zu + der = zur, fűr + das = fűrs, um + das = ums, bei + dem = beim, von + dem = vom, an + das = ans, an + dem = am, in + dem = im, in + das = ins, űber + das = űbers, auf + das = aufs

Predložky so 4. pádom ( wohin?kam? vyjadrenie smeru – Akuzatív ) :
durch – cez, po >>> durch den Wald (cez les), durch das ganze Leben (za celý život)
fűr – pre, za >>> fűr meinen Bruder (pre môjho brata), Tag fűr Tag (deň za dňom), ein Auto fűr 2000 Euro (auto za 2000 eur)
gegen – proti, oproti, okolo (cca., približne, asi) >>> er kämpft gegen sie (bojuje proti nim), gegen 8 Uhr (okolo 8)
ohne – bez >>> ohne meine Tochter (bez mojej dcéry)
um – o (časová), okolo (miestna) >>> um 3 Uhr, eine Reise um die Welt (cesta okolo sveta)

Predložky s 3. a 4. pádom:
an – na (zvisle) - an der Wand (na stene), an die Wand (na stenu)
auf– na (vodorovne) - auf dem Tisch (na stole), auf den Tisch (na stôl)
in - v, do - in dem zimmer (v izbe), ins Zimmer (do izby)
vor – pred - vor dem Kino (pred kinom), vor das Kino (pred kino)
hinter - za – hinter die Tűr (za dvere), hinter der Tűr (za dverami)
űber – nad – űber dem Bett (nad posteľou), űber das Bett (nad posteľ)
unter – pod – unter dem Bett (pod posteľou), unter das Bett (pod posteľ)
zwischen - medzi – zwischen dem Bett und dem Tisch ( medzi posteľou a stolom) , zwischen das Bett und den Tisch (medzi posteľ a stôl)
neben - vedľa - neben dem Tisch/ neben den Tisch (vedľa stola)

!! S predložkou an sa spájajú nasledujúce výrazy !!
am Tisch – pri stole - an den Tisch – k stolu
am Fenster – pri okne - ans Fenster – k oknu
am Meer – pri mori - ans Meer – k moru
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024