Nemecké frázy - Anfrage, Angebot, Bestellung, Reklamation

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: Chlapec dunky
Typ práce: Referát
Dátum: 10.06.2009
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 893 slov
Počet zobrazení: 59 682
Tlačení: 1 237
Uložení: 1 143
Praktické!

ANFRAGE/DOPYT
Wir möchten unser Importprogramm um … erweitern
Chceli by sme rozšíriť náš dovozný program o...
Wir interessieren uns für…
Zaujímame sa o …
Unterbreiten Sie uns bitte Ihr ausführliches Angebot über/ auf/von…
Predložte nám, prosím, Vašu podrobnú ponuku na…
Wir bitten um Ihr Angebot über…
Prosíme o Vašu ponuku na…
Zu, unter welchen Bedingungen könnten Sie uns die…liefern?
Za akých podmienok by ste nám mohli dodať…?
Teilen sie uns bitte Ihre Verkaufsbedingungen mit.
Oznámte nám, prosím, svoje podmienky predaja.
Führen Sie bitte Ihre kürzesten Liefertristen an.
Uveďte prosím svoje najkratšie dodacie lehoty.
Legen Sie bitte Ihrem Angebot ……. bei.
Ku svojej ponuke priložte, prosím /cenníky, prospekty, katalógy, vzorky/
Für Ihr verbindliches Angebot wären wir Ihnen dankbar.
Za vašu záväznú ponuku by sme Vám boli povďační.
Bereits jetzt danken wir Ihnen für Ihre Bemühungen/ für Ihr Angebot.
Už teraz Vám ďakujeme za Vašu snahu/ponuku.
 
ANGEBOT/PONUKA
Besten Dank für Ihre Anfrage.
Ďakujeme Vám za Váš dopyt.
In der Anlage senden wir Ihnen die gewünschten Preislisten/Kataloge/Prospekte.
V prílohe Vám posielame požadované cenníky/katalógy/prospekty.
Ihrem Wunsch gemäß  schicken wir Ihnen einige Muster.
Podľa Vášho želania vám posielame niekoľko vzoriek.
Die gewünschten ... stellen wir leider sind nicht mehr auf Lager.
Požadované .... už nie sú na sklade.
Die gewünschten ... sind nicht in unserem Exportprogramm enthalten.
Požadované … nie sú v našom exportom programe.
Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage Nr. .. vom ... und bieten Ihnen... zu folgenden Bedingungen an:
Ďakujeme vám za Váš dopyt č. .. z... a ponúkame Vám ... za týchto podmienok:
Ware:
Preis: inklusive Verpackung/exklusive Verpackung
Liefermenge:
Verpackung:
Lieferbasis:
Liefertermin:
Zahlungsbedingungen:
Wir bieten Ihnen zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen an:
Ponúkame Vám za našich všeobecných predajných podmienok:
Wir beziehen uns auf Ihre Anfrage Nr. … vom …d. J. und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot:
Odvolávame sa na Váš dopyt z … t. r. a predkladáme vám túto ponuku:
Es wurde uns freuen, wenn Ihnen unser Angebot zusagen wurde.
Potešilo by nás, keby Vám naša ponuka vyhovovala.

BESTELLUNG/OBJEDNÁVKA
Ablehnung
odmietnutie
Wir danken Ihnen für Ihr Angebot und bestellen:
Ďakujeme Vám sa Vašu ponuku a objednávame:
Bitte senden Sie folgenden Auftrag für uns zu notieren:
Prosíme Vás, aby ste si poznamenali túto našu objednávku:
Versand: durch/mit Bahn, mit Post, mit LKW, Flugzeug, Luftpost, Schiff
Preprava: železnicou, poštou, kamiónom, lietadlom, letecky, loďou
Wir lassen die ... mit unseren LKW abholen.
Prídeme si po … našimi kamiónmi.
Bitte liefern Sie die ... an unseren Spediteur KRAFT.
Dodajte, prosím … nášmu zasielateľovi KRAFT.
Wir haben unsere Aussenhandelsorganisation KRAFT angewiesen, die ... zu übernehmen.
Poverili sme našu organizáciu zahraničného obchodu KRAFT, aby … prevzala.
Die Versicherung  wird von uns besorgt.
O poistenie sa postaráme sami.
Die Lieferung erfolgt in Teilsendungen.
Dodávka sa uskutoční v čiastkových zásielkach.
Teilsendungen sind nicht gestattet.
Čiastkové zásielky nie sú dovolené.
Die Frachtstucke sind wie folgt zu beschriften:
Nákladové kusy treba označiť takto:
Ihre Auftragsbestätigung dieser Bestellung erwarten wir in den nächsten Tagen.
Vaše potvrdenie objednávky očakávame v najbližších dňoch.
Wir sind überzeugt, dass Sie diesen Auftrag zu unserer vollen Zufriedenheit ausfuhren.
Sme presvedčení, že objednávku vybavíte k našej plnej spokojnosti.
Wir haben Ihr Angebot geprüft. Ihre Angebotsbedingungen entsprechen jedoch nicht unseren Vorstellungen.
Preskúmali sme Vašu ponuku. Jej podmienky však nezodpovedajú našim predstavám.
Wir bedauern, unseren Auftrag stornieren zu müssen.
Ľutujem, že musíme stornovať našu objednávku.
 
AUFTRAGSBESTATIGUNG/POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Wir danken Ihnen für Ihre Bestellung über ...
Ďakujem Vám za Vašu objednávku na...
Die Bestellung fuhren wir zu den auf der Ruckseite angeführten „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ aus.
Objednávku vybavíme podľa „Všeobecných predajných a dodacích podmienok“ uvedených na rube.
Ihre genauen Versandinstruktionen benötigen wir ... Tage vor dem Liefertermin.
Vaše presné prepravné inštrukcie potrebujeme ... dní pred dodacím termínom.
Wir werden Sie benachrichtigen, sobald die Ware versandbereit ist.
Podáme Vám správu, ako náhle bude tovar pripravený na odoslanie.
Wir werden uns bemühen, Ihren Auftrag zu Ihrer vollen Zufriedenheit auszuführen.
Vynasnažíme sa vybaviť objednávku k Vašej plnej spokojnosti.
Wir hoffen, dass die Lieferung wohlbehalten ankommen wird.
Dúfame, že dodávka príde v poriadku.

REKLAMATION – BEANSTANDUNGMAHNUNG/REKLAMÁCIA – UPOMIENKA
Wir müssen die Lieferung vom ... gemäß Vertrag Nr... leider reklamieren.
Dodávku z... podľa zmluvy č. musíme, žiaľ, reklamovať.
Bei Übernahme der ... stellten wir fest, dass sie nicht der vereinbarten Qualität entspricht.
Pri preberaní … sme zistili, že nezodpovedá dohodnutej kvalite.
Etwa 30% der Erzeugnisse sind beschädigt.
Asi 30 % výrobkov je poškodených.
Bei der Warenubernahme wurden Mängel festgestellt.
Pri preberaní tovaru sa zistili chyby.
Die Ware wurde mangelhaft verpackt.
Tovar bol nedostatočne zabalený.
Der Schaden entstand während der Beforderung.
Škoda vznikla pri doprave.
Wie wollen Sie den Schaden beseitigen?
Ako chcete škodu odstrániť?
Wir lehnen ab, die Ware zu übernehmen.
Odmietame tovar prebrať.
Wir verlangen eine Ersatzlieferung.
Žiadame náhradnú dodávku.
Wir sind bereit, die Ware zu behalten, wenn Sie uns einen Preisnachlass gewähren.
Sme ochotní ponechať si tovar, ak nám poskytnete cenovú zľavu.
Wir bitten Sie um Nachlieferung der Fehlmenge.
Dodajte nám, prosím, chýbajúce množstvo.
Wir sind gezwungen, vom Kaufvertrag zurückzutreten.
Sme nútení odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Ihre Reklamation halten wir für berechtigt.
Vašu reklamáciu považujeme z oprávnenú.
Wir sind bereit einen 10 %-igen Nachlass zu gewähren.
Sme ochotní poskytnúť Vám 10 % - nú zľavu z ceny.
Ihre Reklamation halten wir für unberechtigt.
Vašu reklamáciu považujeme za neoprávnenú.
Ihre Reklamation können wir nicht anerkennen.
Vašu reklamáciu nemôžeme uznať.
Der Liefertermin ist vor einer Woche abgelaufen.
Dodací termín prešiel minulý týždeň.
Als letzten Termin für die Lieferung setzen wir den...
Ako posledný termín dodávky stanovujeme
Wir bitten Sie, den Lieferverzug zu entschuldigen.
Ospravedlňte nám, prosím, oneskorenú dodávku.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.1)

Diskusia: Nemecké frázy - Anfrage, Angebot, Bestellung, Reklamation

Pridať nový komentár Celá diskusia (1) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032