Die Slowakische Republik + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.10.2012
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 536 slov
Počet zobrazení: 5 109
Tlačení: 340
Uložení: 318
Praktické!

Die Slowakische Republik 

Die Slowakei liegt im Herzen Europas. Sie grenzt an fünf Staaten: an die Tschechische Republik, an Polen, an die Ukraine, an Ungarn und an Österreich. Slovensko leží v srdci Európy. Hraničí s piatimi štátmi: s Českou republikou, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rakúskom.

Gemessen an der Landschaftsfläche sowie an der Bevölkerung gehört die Slowakei zu den kleineren Ländern Europas. Podľa rozlohy ako aj počtu obyvateľov patrí Slovensko k najmenším krajinám Európy.

Die Slowaken stellen 83,6% der Bevölkerung dar, die zweitgrösste Volksgruppe sind die Ungarn mit 10,7%. Slováci predstavujú 83,6% obyvateľstva, druhá najväčšia národnostná skupina sú Maďari s 10,7%.

Landschaftich ist die Slowakei überaus vielgestaltig und reizvoll. Čo sa týka krajiny je Slovensko mimoriadne mnohotvárne a pôsobivé. Hochgeschätzt werden von ausländischen Patienten die slowakischen Kurorte und Heilbäder
Vysoko cenené zahraničnými pacientami sú slovenské kúpele. Jährlich werden hier mehr als 80 000 Patienten behandelt. Der medizinische Standard und gute ärztliche Betreuung gewannen auch im Ausland einen guten Namen.
Každoročne je tu ošetrených vyše 80 000 pacientov. Medicínsky štandard a dobrá lekárska starostlivosť si získali dobré meno aj v zahraničí.

z.B. in Bardejovské kúpele werden die Patienten mit Erkrankungen der Verdauungsorgane, der Atmungsorgane geheilt. Napr. v bardejovských kúpeloch sú liečení pacienti s ochoreniami tráviacich , dýchacích orgánov. In Piešťany werden die reumatischen Erkrankungen behandelt, in Sliač sind es Erkrankungen des Herzmuskels und des Blutkreislaufes, in Trenčianske Teplice werden die Erkrankungen des Bewegungsapparates behandelt. V Piešťanoch sa liečia reumatické ochorenia, v Sliači sú to ochorenia srdcového svalu a krvného obehu, v Trenčianskych Tepliciach sa liečia ochorenia pohybového aparátu.

Viele Orte in der Hohen und Niederen Tatra haben sich als Wintersportplätze und als Sommerkurorte einen Namen gemacht. Veľa miest vo Vysokých u Nízkych Tatrách si urobilo meno ako zimné športové strediská a ako letné kúpeľné mestá. Ein grösseres Mass an Interesse und Schutz verdient nicht nur die wunderschöne Natur, sondern auch die zahlreichen historischen Denkmäler. Zvýšený záujem a ochranu si zasluhuje nielen nádherná príroda, ale aj početné kultúrnohistorické pamiatky.

z.B. wir haben den höchsten gotischen Holzalter der Welt in Levoča, die Stadt Bardejov wurde in das Verzeichnis der historischen Denkmäler der UNESCO aufgenommen oder in Medzilaborce gibt es eine Galerie mit Bildern des weltberühmten Pop-Art-Künstlers Andy Warhol. Napr. máme najvyšší drevený oltár na svete v Levoči, mesto Bardejov bolo zapísané do zoznamu chránených pamiatok UNESCO alebo v Medzilaborciach sa nachádza galéria s obrazmi svetoznámeho pop-artového umelca Andyho Warhola.

Von den vielen Burgen und Schlössern werden Bojnice, Červený kameň, Devín, Spiš, und Čachtice meist besucht. Z mnohých hradov a zámkov sú najviac navštevované. Die Rohstoffbasis der Slowakei bilden vor allem reiche Vorkommen an Braunkohle, Lignit, Magnesit,Eisenerz, Kupfer und Erdöl. Surovinovú základňu Slov. tvorí bohatý výskyt hnedého uhlia, lignitu, magnezitu, žel. rudy, medi a ropy. Die Energieversorgung wird vor allem durch Wasserkraftwerke(besonders am Fluss Váh, an der Donau das Wasserkraftwerk Gabčíkovo) sowie Kernkraftwerke (Jaslovské Bohunice, Mochovce) gesichert. Zabezpečovanie energie je zaistené predovšetkým vodnými elektrárňami(zvlášť na rieke Váh, na Dunaji vodné dielo Gabčíkovo) ako aj jadrovými elektrárňami(Jaslovské Bohunice, Mochovce).

Die slowakische Industrie wurde erst nachdem zweiten Weltkrieg aufgebaut.
Slovenský primysel bol vybudovaný až po druhej svetovej vojne.
Daraus resultierte auch die Konzentration auf die Chemieindustrie und den Maschinenbau sowie die Abhängigkeit der slowakischen Industrie von den Absatz- und Rohstoffmärkten in Osteuropa. Z toho vyplývala aj koncentrácia na chemický priemysel a strojárstvo ako aj závislosť od odbytových a surovinových trhov vo Východnej Európe.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018