Schule und Studium + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 17.03.2008
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 1 124 slov
Počet zobrazení: 32 481
Tlačení: 1 144
Uložení: 953
Praktické!
Schulsysteme
    In der Slowakischen Republik gibt es zehnjährige Schulpflicht vom sechsten bis fünfzehnten Lebensjahr. Im Vorschulalter vom ersten bis zum dritten Lebensjahr können die Kinder die Kinderkrippe besuchen. Von 3 Jahren dann den Kindergarten.Die sechsjährigen Kinder beginnen mit dem obligatorischen Schulbesuch. Die Grundschule hat zwei Stufen und zwar -erste Stufe – die Klassen eins bis vier, -zweite Stufe – die Klassen fünf bis neun.
Nach dem Abschluss der Grundschule können sie an eine Mittelschule – Fachschule, Berufsschule, Gymnasium, oder an eine Kunstschule gehen. Die Schüler legen eine Aufnahmeprüfung ab. Die besten können auch ohne Prüfung aufgenommen werden. Das Studium an der Mittelschule dauert 2, 3, 4 oder 5 Jahre. Es endet mit der Abschlubprüfung oder mit der Abiturprüfung. In der Mehrheit hat das Abitur einen müdlichen und einen schriftlichen Teil. Es werden die Kenntnisse in vier oder  in fünf Fächern geprüft. Obligatorisch ist eine Prüfung in slowakicher und fremder Sprache, die anderen Fächer legt entweder die Schule fest oder der Student wählt sie sich selbst.
Die Schüler machen das Abitur vor der Abiturkomission. Sofern die Schüler an der Hochschule studieren wollen, müssen sie Aufnahmeprüfungen und Gespräche erfolgreich absolvieren. Sie können eine Hochschule mit technischer, humanitärer oder ökonomischer Richtung wählen, die begabteren ein Konservatorium. Die Hochschulen haben einige Stufen. Die niedrigste, die in der Mehrheit drei Jahre dauert, ist die Stufe des Bakkalaureaten. Das Studium an der Hochschule dauert 4, 5,6 Jadre und endet mit der Staatsprüfung. Nach der Beendigung der pädagogischen Fakultät erwerben die Studenten den Titel eines Magisters. Nach Absolvierung einer ökonomichen oder technischen Hochschule erwerben sie den Titel eines Diplom – Ingeniers. Das Studium ist feierlich durch die Promotion beendet, bei der Diplom übergeben wird. Bekannte Universitäten sind - die Komenského Universität, P.J. Šafárik Universität, die Mateja Bela Universität. Es gibt auch alternative freie Schulen, Schule für begabten Schüler, aber auch „Sonderschule“ (die mental und körperlich behinderte Kinder). In der Slowakei gibt es staatliche, konfessionelle und Privatschulen.

Unterricht
Das Schuljahr beginnt am 1.September und endet am 30.Juni. also das Schuljahr dauert 10 Monate. Es gliedert sich in 2 Halbjahre. Nach dem Abschlub jedes Halbjahres bekommen die Schüler Zeugnisse. Nach dem Abschlub des ganzen Studium bekommen sie Abschlubzeugnisse, Abiturzeugnisse und an den Berufsschulen auch Gesellenbriefe.
Die Schüler haben auch die Ferien. Nach dem Schuljahr sind Sommerferien – sie dauern 2 Monate. Sie sind nicht die einzigen. Sie haben noch Weinachts-, Frühlings-, Ostern- und Herbstferien. Auberdem noch einige freie Tage, wenn die Staatsfeiertage gefeiert werden. Die Schüler besuchen Unterricht vom Montag bis Freitag.
Die Schüler besuchen die Schule 5 Tage in der Woche. Der Unterricht an unserer Schule beginnt um 7,50 Uhr und endet um 14,15 Uhr. Manchmal beginnt schon um 7,00 Uhr und endet um 15,10 Uhr. Die Unterrichtsdauer hängt von dem Studentplan jeder Klasse. Im Durchschnitt haben die Schüler jeden Tag 7 Stunden. Jede Klasse hat ihre Fächer, die obligatorisch oder fakultativ sind. Meistens haben die Schüler Muttersprache – also Slowakisch, Fremdsprache – Deutsch, Englisch, Russisch,weiter Mathematik, Physik, Informatik, Geschichte,Gemeinschaftskunde, Körperkultur. Dann haben sie spezielle Fächer wie z.B. Technologie, Konstruktionsübungen, Praktikum und andere.
Während des Unterrichts gibt es auch Pausen –  kurze– sie dauern 5 Minuten, dann längere - 10 Minuten. Die längste Pause ist von 11,15 bis 11,45 Uhr – für Mittagessen.

Staatliche Schulen – Privatschulen – konfessionelle Schulen
e Grundschule – e Berufsschule – e Fachschule – e Gesamtschule in Deutschland – s Gymnasium – e Hauptschule – r Kindergarten – e Realschule – e Sonderschule – e Universität – e Weiterbildung – e Hochschule

s Fach – die Fächer
Mathematik – Physik – Chemie – Biologie – Erdkunde – Religion – Ethik – Musik – Bildende Kunst – Slowakisch – Deutsch – Gemeinschaftskunde – Informatik

Noten sind objektiv
Leistungskontrolle ist gute Vorbereitung auf Berufsleben
Noten sind für Eltern oft wichtiger als für Kinder
Noten können motivieren
Noten sind gutes Mittel gegen Faulheit
Noten fördern gesundes Wettbewerbsdenken
Noten sind Druckmittel
Noten messen nicht subjektive Leistungssteigerung
Noten bewirken oft Frustration
Durch Noten entstehen Egoismus und Mangel an Solidarität

ŠKOLA A ŠTÚDIUM

Školský systém
V Slovenskej republike je 10 ročná povinná školská dochádzka  od  šiesteho do pätnásteho roku života .V predškolskom veku od jedného do troch rokov môžu deti navštevovať jasle. Od troch rokov potom škôlku. Šesťročné deti začínajú s povinnou školskou dochádzkou. Základná škola má dva stupne – 1 stupeň – triedy  1 až 4, 2 stupeň – triedy  5 až 9.
Po skončení základnej školy môžu ísť na strednú školu – strednú odbornú, učilište, gymnázium alebo umeleckú školu. Žiaci robia prijímaciu skúšku. Najlepší môžu byť prijatí aj bez skúšok. Štúdium na strednej škole trvá 2,3,4 alebo5 rokov. Končí sa záverečnou skúškou alebo maturitou. Väčšinou má maturita písomnú a ústnu časť. Skúšajú sa vedomosti zo  štyroch alebo piatich predmetov. Povinná je skúška z materinského a cudzieho jazyka, ostatné predmety určuje buď škola alebo si ich zvolí študent. Žiaci robia maturitu pred maturitnou komisiou. Ak chcú žiaci študovať na vysokej škole, musia úspešne absolvovať prijímacie skúšky a pohovory. Môžu si zvoliť vysokú školu technického, humanitného alebo ekonomického zamerania, tí nadanejší (umelecky) konzervatórium. Vysoké školy majú niekoľko stupňov. Najnižší stupeň, ktorý väčšinou trvá 3 roky, je bakalárske štúdium. Štúdium na vysokej škole trvá 4,5,6 rokov a končí štátnou skúškou. Po skončení pedagogickej fakulty získajú žiaci titul Magister. Po absolvovaní ekonomickej alebo technickej vysokej školy získajú titul Diplomovaný inžinier. Štúdium sa ukončuje slávnostne promóciou, na ktorej sa  dávajú absolventom diplomy. Známe univerzity sú – Komenského univerzita, Univerzita P .J. Šafárika, Univerzita Mateja Bela. Existujú aj alternatívne školy, školy pre nadané deti ale aj „zvláštne školy“(mentálne a telesne postihnuté). Na Slovensku sú školy štátne, cirkevné a súkromné.

Vyučovanie
    Školský rok začína 1. septembra a končí 30. júna takže trvá 10 mesiacov. Delí sa na 2 polroky. Po ukončení každého polroka žiaci dostávajú vysvedčenia. Po skončení celého štúdia dostanú vysvedčenia o záverečnej skúške, maturitné vysvedčenia a na učilištiach aj výučné listy.
Žiaci majú aj prázdniny. Po skončení školského roka letné – trvajú 2 mesiace. Nie sú však jediné. Majú ešte vianočné, jarné, veľkonočné a jesenné prázdniny. Okrem nich e3te nieko2ko vo2n7ch dn9, keď sú štátne sviatky.
Žiaci navštevujú školu 5 dní v týždni. Vyučovanie na našej škole sa začína o 7,50 a končí o 14,15. Niekedy začína už o 7,00 a končí o 15,10. Dĺžka vyučovania závisí od rozvrhu každej triedy. V priemere majú žiaci každý deň 7 hodín. Každá trieda má svoje predmety, ktoré sú povinné alebo voliteľné. Väčšinou majú žiaci materinský jazyk – slovenčinu, cudzí jazyk – nemčinu, angličtinu, ruštinu, matematiku, fyziku, informatiku, dejepis, náuku o spoločnosti, telesnú výchovu. Potom majú ešte odborné predmety ako napr: technológiu, konštrukčné cvičenia, odbornú prax a iné.
Počas vyučovania sú aj prestávky – krátke – trvajú 5 minút, dlhšie – 10 minút. Najdlhšia prestávka je od 11,45 do 11,45 – na obed.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019