Zápor nicht alebo kein/keine

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.05.2014
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 2 034 slov
Počet zobrazení: 13 932
Tlačení: 531
Uložení: 532
Zápor nicht alebo kein/ keine
- zápor znamená, že niečo popierame a v slovenčine ho tvoríme pomocou slova „nie“ (v súvislosti so slovesom „byť“; Nie sme./ Deti nie sú./ Adam nie je.) alebo pripojením predpony ne- ku slovesu (činnosti), ktorú chceme poprieť(Nebývam./ Klára sa nesmeje./ Nie, nejdeme.)
- v nemeckom jazyku záporu „nie“ pred vyčasovaným slovesom „byť“ a predpone ne- napojenej na sloveso (činnosť), ktorú chceme poprieť, zodpovedá samostatné slovo nicht
 
- pri používaní záporu „nicht“ vo vetách platia dve jednoduché zásady:
1. ak chceme poprieť nejakú činnosť, zápor „nicht“ bude stáť na konci vety
2. ak chceme poprieť čokoľvek iné (meno, vek, počet, rok, miesto, polohu, vlastnosť, spôsob a pod.), zápor „nicht“ bude stať pred tým, čo chceme poprieť
napr.
Weint sie? = Plače (ona)? – pýtame sa na činnosť (zaujíma nás či plače alebo neplače)
Sie weint nicht. = (Ona) Neplače. – „nicht“ je na konci vety, lebo popierame činnosť (dôležité je, že neplače)
Weint sie oft? = Plače (ona) často? – už sa nepýtame na činnosť, ale formu (zaujíma nás či často alebo nie často)
Sie weint nicht oft. = (Ona) Neplače často. – „nicht“ nie je na konci, ale pred „často“ (dôležité je, že nie často)
Ist Anna 40 Jahre alt? = Má Anna 40 rokov?
Anna ist nicht 40 Jahre alt. = Anna nemá 40 rokov.
Kommen die Leute aus Bern? = Pochádzajú () ľudia z Bernu?
Die Leute kommen nicht aus Bern. = () Ľudia nepochádzajú z Bernu.
 
- ak sa stretneme s rozvitejšou vetou, ktorá bude mať viac vetných členov, zápor „nicht“ dáme vždy pred ten vetný člen, ktorý chceme poprieť
Weint sie in Hamburg oft? = Plače (ona) v Hamburgu často? – zaujíma nás či často alebo nie často
Sie weint in Hamburg nicht oft. = (Ona) Neplače v Hamburgu často. – dôležité je, že nie často
Sie weint nicht in Hamburg oft. = (Ona) Neplače často v Hamburgu. – dôležité je, že nie v Hamburgu
 
- ak je zápor „nicht“ na konci vety, považuje sa to za ukončený dej, avšak ak je „nicht“ niekde vo vete pred vetným členom ktorý sme chceli poprieť, vyznieva to často ako dej nedokončený, akoby naša záporná odpoveď bola nedopovedaná a preto sa zvykne dovysvetliť:
Weint sie in Hamburg oft? = Plače (ona) v Hamburgu často?
Nein, sie weint in Hamburg nicht oft, sondern selten. = Nie, ona plače v Hamburgu nie často, ale zriedka.
Nein, sie weint nicht in Hamburg oft, sondern in Köln. = Nie, ona plače často nie v Hamburgu, ale v Kolíne.
- spojka „ale“ sa v nemeckom jazyku dá preložiť dvoma spôsobmi a to „aber“ alebo „sondern“
- tieto odpovede sú vetami, ktoré sa navzájom vylučujú, pričom prvá z nich je vždy záporná (Nie som Peter, ale Pavol./ Nemám 20, ale 30 rokov./ Nebývajú vo Viedni, ale v Prahe.) – v takýchto prípadoch sa nepoužíva spojka „aber“, ale „sondern
 
- v nemeckom jazyku existuje okrem záporu „nicht“ aj zápor „kein/ keine
- zápor kein/ keine používame iba v dvoch prípadoch a to, keď chceme poprieť podstatné meno, ktoré by v kladnej vete malo člen neurčitý alebo bolo bez člena
- vo vete stojí vždy spolu s podstatným menom – „kein“ s podstatnými menami mužského a stredného rodu a „keine“ s podstatnými menami ženského rodu a podstatnými menami v množnom čísle
napr. kein Mann (mužský rod), keine Frau (ženský rod), kein Kind (stredný rod), keine Kinder (množné číslo)
- zápor „kein/ keine“ je vlastne tzv. záporný člen (tak ako existuje určitý a neurčitý člen) a ak stojí vo vete s podstatným menom, neprekladáme ho (pre seba si môžeme v duchu povedať „žiaden“, „žiadna“, „žiadne“, „žiadni“ a pod.) – stojac vo vete samostatne, bez podstatné mena, v tejto podobe nemá význam
- tým, že plní úlohu záporného člena podstatného mena, nahrádza tak člen určitý alebo neurčitý, alebo privlastňovacie zámeno a preto nikdy nesmú stáť pred podstatným menom naraz
napr. kein der Mann/ kein ein Mann/ kein dein Mann/ kein Mann
 
- v záporných vetách sa používa takto:
Ist das der Hund? = Je to (ten) pes?
Ja, das ist der Hund. = Áno, to je (ten) pes.
Nein, das ist nicht der Hund. = Nie, to nie je (ten) pes.
- popierame konkrétneho psa (určitý člen) preto použijeme zápor „nicht“
 
Ist das dein Hund? = Je to tvoj pes?
Ja, das ist mein Hund. = Áno, to je môj pes.
Nein, das ist nicht mein Hund. = Nie, to nie je môj pes.
- popierame konkrétneho psa (privlastňovacie zámeno) preto použijeme zápor „nicht“
 
Ist das ein Hund? = Je to (nejaký) pes?
Ja, das ist ein Hund. = Áno, to je (nejaký) pes.
Nein, das ist kein Hund. = Nie, to nie je (nejaký/ žiaden) pes.
- popierame nekonkrétneho psa (neurčitý člen) preto použijeme zápor „kein/ keine“
 
Sind dort Hunde? = Sú tam psi?
(bez člena, lebo máme na mysli len nejaké psi – pozri tému Určitý a neurčitý člen podstatných mien)
Ja, dort sind Hunde. = Áno, tam sú psi.
Nein, dort sind keine Hunde. = Nie, tam nie sú (žiadni) psi.
- popierame nekonkrétnych psov (bez člena) a preto použijeme zápor „kein/ keine“
 
VÝNIMKY
1. slová už = schonešte = noch
- podľa toho, čo je uvedené vyššie, mali by sme zápornú vetu, v ktorej je slovo „schon“ alebo „noch“ utvoriť tak, že zápor „nicht“ bude stáť pred nimi (keď ich teda chceme poprieť), ale práve slová „schon“ a „noch“ sú výnimkami z tohto pravidla – zápor „nicht“ pred nimi nesmie byť
Kommst du schon? = Prídeš už?
Nein, ich komme nicht schon.
Arbeitet sie noch? = Pracuje ešte?
Nein, sie arbeitet nicht noch.
- zápor „nicht“ nesmie nikdy stáť pred slovom „schon“ (iba v slovnom spojení nie, už zase = nicht schon wieder) ani pred slovom „noch“
- správnym riešením je takáto odpoveď:
Nein, ich komme nicht mehr. = Nie, už neprídem.
Nein, ich komme noch nicht. = Nie, ešte neprídem.
Nein, sie arbeitet nicht mehr. = Nie, už nepracuje.
Nein, sie arbeitet nocht nicht. = Nie, ešte nepracuje.
- obidve odpovede sú správne (záleží od významu, ktorú z nich si vyberiete)
- t. j. pre slová „schon“ a „noch“ sa používa výlučne zápor nicht mehr = už nie alebo noch nicht = ešte nie
 
2. slová už = schonešte = noch v spojení s podstatným menom s neurčitým členom alebo bez člena
- platí to isté, čo v bode jedna a to v takejto podobe:
Ist das schon ein Haus? = Je to už (nejaký) dom?
Nein, das ist nicht schon ein Haus.
Nein, das ist kein Haus mehr. = Nie, to už nie je (žiaden) dom.
Nein, das ist noch kein Haus. = Nie, to ešte nie je (žiaden) dom
Sind dort noch Häuser? = Sú tam ešte (nejaké) domy?
Nein, dort sind nicht noch Häuser.
Nein, dort sind keine Häuser mehr. = Nie, tam už nie sú (žiadne) domy.
Nein, dort sind noch keine Häuser. = Nie, tam ešte nie sú (žiadne) domy.
- obidve odpovede sú správne (záleží od významu, ktorú z nich si vyberiete)
- t. j. pre slová „schon“ a „noch“ v spojení s podstatným menom s neurčitým členom alebo bez člena sa používa výlučne zápor kein/ keine ... mehr = už nie alebo noch kein/ keine = ešte nie
 
 
 
 
3. slovo to = das
- podľa toho, čo je uvedené vyššie, mali by sme zápornú vetu, v ktorej je slovo „das“ utvoriť tak, že zápor „nicht“ bude stáť pred ním (keď ho teda chceme poprieť), ale slovo „das“ je výnimkou z tohto pravidla – zápor „nicht“ nesmie byť pred ním, ale na konci vety
Hast du das? = Máš to?
Nein, ich habe nicht das.
Nein, ich habe das nicht.
 
 
4. povolania
- pred podstatnými menami označujúcimi povolania nemusíme používať člen (pozri tému Určitý a neurčitý člen podstatných mien) a tak na základe toho, čo je uvedené vyššie, mali by sme zápornú vetu, v ktorej je podstatné meno bez člena utvoriť tak, že použijeme zápor „kein/ keine“, no v týchto prípadoch môžeme pokojne použiť tak zápor „kein/ keine“ ako aj zápor „nicht“
Ist er Reporter von Beruf? = Je reportérom z povolania?
Nein, er ist nicht Reporter von Beruf. = Nie, on nie je reportérom z povolania.
Nein, er ist kein Reporter von Beruf. = Nie, on nie je reportérom z povolania.
- obidve odpovede sú správne
- avšak, ak je podstatné meno označujúce povolanie v spojení so slovom „als“, aj keď je bez člena, zápornú vetu môžeme utvoriť iba pomocou záporu „nicht“
Arbeitet er als Reporter? = Pracuje ako reportér?
Nein, er arbeitet nicht als Reporter. = Nie, on nepracuje ako reportér.
 
5. slovné spojenia označujúce voľnočasové aktivity
- v nemeckom jazyku exitujú slovné spojenia, ktoré označujú rozličné voľnočasové aktivity a hoci sa píšu ako dve samostatné slová, bez seba nevedia existovať a hoci obsahujú podstatné mená, píšeme ich bez členov (Tennis spielen, Rad fahren, Schi laufen, Musik hören a pod.)
- podľa toho, čo je uvedené vyššie, mali by sme zápornú vetu, v ktorej sú podstatné mená bez člena utvoriť pomocou záporu „kein/ keine“, no práve pri slovných spojeniach označujúcich voľnočasové aktivity utvoríme zápor pomocou záporu „nicht“, ktorý bude stáť medzi slovesom a podstatným menom
napr.
Tennis spielen = hrať tenis
Er spielt Tennis. = On hrá tenis. → Spielt er Tennis? = Hrá tenis?
Er spielt gern Tennis. = On hrá rád tenis. → Spielt er gern Tenis? = Hrá rád tenis?
Nein, er spielt nicht Tenis. = Nie, nehrá tenis.
Nein, er spielt nicht gern Tenis. = Nie, nehrá rád tenis.
 
Rad fahren = jazdiť na bicykli
Wir fahren Rad. = Jazdíme na bicykli. → Fahren wir Rad? = Jazdíme na bicykli?
Wir fahren viel Rad. = Jazdíme veľa na bicykli. → Fahren wir viel Rad? = Jazdíme veľa na bicykli?
Nein, ihr fahrt nicht Rad. = Nie, nejazdíte na bicykli.
Nein, ihr fahrt nicht viel Rad. = Nie, nejazdíte veľa na bicykli.
 
6. číslovky jedna = eins
- ak číslovka jedna = eins stojí vo vete samostatne, má tvar „eins“, ak však stojí s nejakým podstatným menom, zmení svoj tvar „eins“ na tvar neurčitého člena „ein/ eine“ (jedno dieťa = ein Kind, jedna mačka = eine Katze), no stále je to číslovka a preto ak ju chceme poprieť nebudeme používať zápor „kein/ keine“ (ten používame ak popierame podstatné mená s neurčitým členom), ale zápor „nicht“
napr.
Haben sie ein Kind. = Majú (oni) (nejaké) dieťa? – máme na mysli len nejaké neznáme dieťa
Nein, sie haben kein Kind. = Nie, (oni) nemajú (žiadne) dieťa.
Haben sie ein Kind. = Majú (oni) jedno dieťa? – máme na mysli presný počet
Nein, sie haben nicht ein Kind, sondern zwei Kinder. = Nie, (oni) nemajú jedno dieťa, ale dve deti.
- veta v tom istom tvare sa dá teda preložiť dvoma spôsobmi – ktorý spôsob je v danej situácii správny, to záleží práve od situácie, v ktorej sa nachádzate
 
- všetko vyššie popísané platí presne tak isto aj pre záporné otázky a kladné a záporné odpovede na ne, s tým rozdielom, že kladná odpoveď na zápornú otázku nezačína slovom áno = ja, ale slovom ba = doch
 
POROVNAJME:
- kladné otázky a kladné a záporné odpovede na ne:
Reisen wir?
Ja, wir reisen.
Nein, wir reisen nicht.
Reisen wir nach Wien?
Ja, wir reisen nach Wien.
Nein, wir reisen nicht nach Wien.
Ist das der Koffer?
Ja, das ist der Koffer.
Nein, das ist nicht der Koffer.
Ist das unser Koffer?
Ja, das ist euer Koffer.
Nein, das ist nicht euer Koffer.
Ist das ein Koffer?
Ja, das ist ein Koffer.
Nein, das ist kein Koffer.
Sind das Koffer?
Ja, das sind Koffer.
Nein, das sind keine Koffer.
 
- záporné otázky a kladné a záporné odpovede na ne:
Reisen wir nicht?
Doch, wir reisen.
Nein, wir reisen nicht.
Reisen wir nicht nach Wien?
Doch, wir reisen nach Wien.
Nein, wir reisen nicht nach Wien.
Ist das nicht der Koffer?
Doch, das ist der Koffer.
Nein, das ist nicht der Koffer.
Ist das nicht unser Koffer?
Doch, das ist euer Koffer.
Nein, das ist nicht euer Koffer.
Ist das kein Koffer?
Doch, das ist ein Koffer.
Nein, das ist kein Koffer.
Sind das keine Koffer?
Doch, das sind Koffer.
Nein, das sind keine Koffer.
- ako vidieť, kladné a záporné odpovede, či na kladné alebo na záporné otázky, sú vždy rovnaké až na to, že namiesto áno = ja, znie kladná odpoveď na zápornú otázku ba = doch
- pozor si len treba dať na záporné otázky so záporným členom „kein/ keine“
- ak sa niekto pýta na „kein Koffer“ alebo „keine Tasche“ a pod., kladná odpoveď bude „ein Koffer“ alebo „eine Tasche“ a pod.
- ak sa niekto pýta na „keine Koffer“ alebo „keine Taschen“ (množné číslo) a pod., kladná odpoveď bude (bez člena) Koffer alebo (bez člena) Taschen a pod.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014