Časovanie pravidelných a pomocných slovies

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.05.2014
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 600 slov
Počet zobrazení: 25 491
Tlačení: 845
Uložení: 749
Praktické!
Časovanie pravidelných a pomocných slovies
- v nemeckom jazyku slovesá časujeme, rovnako ako v slovenčine, v troch osobách jednotného čísla aj v troch osobách množného čísla
- aby sme sa naučili časovať, potrebné je najprv ovládať osobné zámena, ktoré sa spájajú s jednotlivými gramatickými osobami (ja = ich, ty = du, on = er, ona = sie, ono = es, my = wir, vy = ihr, oni = sie, Vy = Sie)
- takmer všetky slovesá (slová vyjadrujúce nejakú činnosť) časujeme ako sloveso robiť = machen
- keď si osvojíme postup, ako sa časuje „machen“, budeme schopní vyčasovať, ktorékoľvek iné sloveso:
1. krok – ovládať slovnú zásobu (robiť = machen)
2. krok – od slovesa odčleníme neurčitkovú koncovku -en (mach/en)
3. krok – to čo nám zo slova ostalo (mach) sa volá kmeň slovesa a ten je vždy rovnaký pre všetky osoby
4. krok – ku kmeňu už len doplníme vo všetkých osobách príslušné koncovky, ktoré sa musíme naučiť
 
MACHEN → mach/en → mach + -e/ -st/ -t/ -en/ -t/ -en
1. ich mache = (ja) robím
2. du machst = (ty) robíš
3. er, sie, es macht = (on, ona, ono) robí
 
1. wir machen = (my) robíme
2. ihr macht = (vy) robíte
3. sie, Sie machen = (oni) robia, (Vy) robíte
 
- avšak existuje niekoľko výnimiek, ktoré sa časujú trošku odlišne ako „machen“
1. výnimka pracovať = arbeiten
(všetky slovesá, ktoré budú v kmeni zakončené na -t, -d, alebo skupinu troch spoluhlások)
- časujeme rovnako ako podľa „machen“, s tým rozdielom, že v 2. a 3. os. j. č. a v 2. os. m. č. medzi kmeň slovesa a jeho príslušnú osobnú koncovku vkladáme kvôli ľahšej výslovnosti ešte samohlásku „e“
 
ARBEITEN → arbeit/en → arbeit + -e/-est/ -et/ -en/ -et/ -en
1. ich arbeite
2. du arbeitest
3. er, sie, es arbeitet
 
1. wir arbeiten
2. ihr arbeitet
3. sie, Sie arbeiten
 
2. výnimka volať sa = heißen
(všetky slovesá, ktoré budú v kmeni zakončené na -s, -ss, -ß, -z, -x)
- časujeme rovnako ako podľa „machen“, s tým rozdielom, že v 2. os. j. č. namiesto osobnej koncovky -st, pripojíme len koncovku -t a tak 2. a 3. os. j. č. budú mať rovnaký tvar
 
HEIßEN → heiß/en → heiß + -e/ -t/ -t/ -en/ -t/ -en
1. ich heiße
2. du heißt
3. er, sie, es heißt
 
1. wir heißen
2. ihr heißt
3. sie, Sie heißen
 
3. výnimka vymeniť = wechseln
(všetky slovesá, ktoré budú zakončené na -eln, -ern)
- časujeme rovnako ako podľa „machen“, s tým rozdielom, že v 1. a 3. os. m. č. namiesto osobnej koncovky -en pripojíme len koncovku -n a v 1. os. j. č. z kmeňa slovesa odoberieme „e“
 
WECHSELN → wechsel/n → wechsel + -e/ -st/ -t/ -n/ -t/ -n
1. ich wechsle !!! (wechsele)
2. du wechselst
3. er, sie, es wechselt
 
1. wir wechseln
2. ihr wechselt
3. sie, Sie wechseln
 
- v nemeckom jazyku existuje osobitná skupina troch slovies, tzv. pomocné slovesá, pomocou ktorých sa tvorí minulý čas, budúci čas, trpný rod a pod. (pozri tému Minulý čas, Budúci čas, Trpný rod)
- tieto tri slovesá však existujú aj ako plnovýznamové slovesá, no neplatia pre nich vyššie popísané pravidlá časovania – to ako sa časujú, sa treba jednoducho naučiť naspamäť
 
SEIN = byť
1. ich bin
2. du bist
3. er, sie, es ist
 
1. wir sind
2. ihr seid
3. sie, Sie sind
 
HABEN = mať
1. ich habe
2. du hast
3. er, sie, es hat
 
1. wir haben
2. ihr habt
3. sie, Sie haben
 
WERDEN = stať sa
1. ich werde
2. du wirst
3. er, sie, es wird
 
1. wir werden
2. ihr werdet
3. sie, Sie werden
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021